Α. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Δημόσια διοίκηση, 5η έκδ., 2012


Α. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Δημόσια διοίκηση, 5η έκδ., 2012

Η δημόσια διοίκηση ως διαδικασία και δίκτυο θεσμών και οργάνων του πολιτικοδιοικητικού μηχανισμού της Χώρας.

Η ανά χείρας έκδοση, εμπλουτισμένη και αναθεωρημένη, του βιβλίου αυτού σχεδιάστηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς μιας κριτικής κατά το δυνατόν ανάλυσης του πεδίου της δημόσιας διοίκησης ως επιστημονικού αντικειμένου ή γνωστικού κλάδου, αλλά και ως αντίστοιχης οργάνωσης και δραστηριότητας του πολιτικοδιοικητικού συστήματος της Χώρας.
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είνα οι εφαρμοστές και λειτουργοί της δημόσιας διοίκησης που υπηρετούν ασκώντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους στις διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου. Ίσως αφορά, εν τέλει, και τους πολιτικούς ή αιρετούς εκπροσώπους του Λαού που αναλαμβάνουν και ασκούν την πρώτιστη ευθύνη της διακυβέρνησης του Κράτους και των διοικητικών υπηρεσιών του, αλλά και το ενδιαφερόμενο κοινό της κοινωνίας των πολιτών που δέχεται τα απoτελέσματα της δράσης του.
Η συστηματική ανάλυση και μελέτη της δημόσιας διοίκησης ως διαδικασίας και δικτύου θεσμών και οργάνων του πολιτικοδιοικητικού μηχανισμού της Χώρας, αλλά και ως επιστημονικού κλάδου, είναι φυσικό να επηρεάζεται από το δημόσιο δίκαιο και την πολιτική επιστήμη, όσο και από άλλους συναφείς κλάδους των κοινωνικών επιστημών. Δεν παύει, όμως, να αναζητά και τη διαμόρφωση της δικής της (σχετικής) αυτοτέλειας και αυτονομίας.
Απώτερη επιδίωξη και προσδοκία είναι ότι με τη διεξοδική ανάλυση και μελέτη της δημόσιας διοίκησης από διάφορες οπτικές γωνίες, περιλαμβανομένης της παρούσας, παράγεται πληροφόρηση και δημιουργείται αντίστοιχη γνώση και εξοικείωση με τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Ίσως έτσι προωθείται και η δυνατότητα κριτικού ελέγχου και μεταβολής της επί τα βελτίω. Η γνώση της διοίκησης μετατρέπεται, τελικά, σε γνώση στη διοίκηση και τούτο συνδέεται με τη λειτουργία της και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
Η δημόσια διοίκηση ως κλάδος της διοικητικής επιστήμης έχει, συναφώς, περιγραφικό, ερμηνευτικό και κανονιστικό χαρακτήρα. Επιχειρεί να περιγράψει και αποτυπώσει τα αντίστοιχα φαινόμενα και τις διαδικασίες, να ερμηνεύσει την πραγματική λειτουργία τους, ιδίως όταν αυτή αποκλίνει από την τυπική πρόβλεψη, αλλά και να προωθήσει τη βελτίωσή τους, ήτοι, τη μεταβολή τους προς το καλύτερο στάδιο με την αφαίρεση των προβληματικών στοιχείων ή διαστάσεων από τη λειτουργία και την εν γένει συμπεριφορά τους. Αν τούτο ανήκει, εν τέλει, στη σφαίρα των πολιτικών αποφάσεων, η ευθύνη και η ενδεχόμενη συμβολή των αναλύσεων και των προτάσεων από τα στελέχη της Διοίκησης και τους αναλυτές ίσως δεν είναι μικρή. Για να μην λένε πως το ‘λάθος’ δεν το χωρίζει από τη ‘διοίκηση’ και την ‘υπαλληλία’ παρά μια μονάχα συλλαβή.

Edition info

Title
Δημόσια διοίκηση
Διοικητική Επιστήμη Ι
Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης
© 2012
Authors
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-568-103-6
Pages
XXIV + 711
Price
€ 56.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση

Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση

Πρόλογος στην τρίτη έκδοση

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση

1. Η μελέτη της δημόσιας διοίκησης

2. Η δράση της δημόσιας διοίκησης

3. Αρχές καλής ή ορθής διοίκησης

4. Δημόσια πολιτική

5. Διοίκηση και κοινωνία

6. Η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης

7. Διοίκηση και διακυβέρνηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διοίκηση και Πολιτεία

1. Βασικές αρχές οργάνωσης της πολιτείας

2. Η διάρθρωση του πολιτικού συστήματος

3. Συνοπτική ιστορική επισκόπηση

4. Ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας

5. Οι Πρωθυπουργοί και οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οι Πρωθυπουργοί και οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας, 1828-2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η Κεντρική Διοίκηση του Κράτους.

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα

1. Η Κυβέρνηση στο πολιτικό σύστημα

2. Αρμοδιότητες της Κυβέρνησης και του Υπουργικού Συμβουλίου

3. Συλλογικά κυβερνητικά όργανα

4. Πρωθυπουργός

5. Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό

6. Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης

7. Υπουργοί

8. Υφυπουργοί

9. Ευθύνη και ασυμβίβαστα υπουργών και υφυπουργών

10. Τα υπουργεία

11. Διάρθρωση των υπουργείων

12. Η εξέλιξη των υπουργείων

13. Τα υπουργεία στην Ευρώπη

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αποκέντρωση

1. Διοικητική αποκέντρωση

2. Το σύστημα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

3. Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

4. Η διοίκηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

5. Εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

6. Αποκεντρωτικό κεκτημένο

7. Η ατελέσφορη αποκέντρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Τοπική Αυτοδιοίκηση

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Οι δήμοι

3. Αρμοδιότητες των δήμων

4. Τοπικές υποθέσεις - Κατανομή αρμοδιοτήτων

5. Δημοτικές αρχές

6. Δημοτική αποκέντρωση

7. Λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις

8. Οικονομική διοίκηση - Περιουσία

9. Προσωπικό - Οργάνωση υπηρεσιών

10. Εποπτεία των δήμων

11. Δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

12. Σύνδεσμοι δήμων και περιφερειών

13. Η εξέλιξη των δήμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

1. Δεύτερος Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Αρμοδιότητες των περιφερειών

3. Όργανα των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων

4. Οικονομική διοίκηση - Περιουσία

5. Προσωπικό - Οργάνωση υπηρεσιών

6. Εποπτεία επί των περιφερειών

7. Περιφερειακά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

8. Η εξέλιξη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης

9. Το σύστημα της νομαρχιακής διοίκησης

10. Μητροπολιτική διοίκηση

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Προσωπικό Δημόσιας Διοίκησης

1. Στελέχωση της δημόσιας διοίκησης - Προσωπικό

2. Δημόσιοι υπάλληλοι

3. Πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση

4. Μέθοδοι επιλογής

5. Προϋποθέσεις διορισμού ή πρόσληψης

6. Υποχρεώσεις δημόσιων υπαλλήλων

7. Περιορισμοί δημόσιων υπαλλήλων

8. Πολιτική δράση των δημόσιων υπαλλήλων

9. Ευθύνη δημόσιων υπαλλήλων

10. Δικαιώματα δημόσιων υπαλλήλων

11. Υπηρεσιακές μεταβολές δημόσιων υπαλλήλων

12. Λύση υπαλληλικής σχέσης

13. Το μέγεθος και η ποιότητα της υπαλληλίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Ο Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης. Ανεξάρτητες Αρχές

1. Μορφές ελέγχου

2. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

3. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

4. Ο θεσμός των ανεξάρτητων αρχών

5. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

6. Συνήγορος του Πολίτη

7. Ο θεσμός του Ombudsman

8. Η ελληνική εμπειρία: ‘το έλατο στην άμμο’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Δημόσιος Τομέας

1. Έννοια και όρια δημόσιου τομέα

2. Καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση

3. Εποπτεία

4. Διακρίσεις δημόσιων νομικών προσώπων

5. Αποκρατικοποίηση

6. Εξελίξεις στον δημόσιο τομέα

7. Κατάταξη των κρατικών λειτουργιών

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο εννοιών

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Series: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων