Α. Λαχανόπουλος/Σ. Κλεισιάρης/Ε. Κοτζανικολάου..., Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021


Α. Λαχανόπουλος/Σ. Κλεισιάρης/Ε. Κοτζανικολάου..., Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021

Ο αείμνηστος Δημήτριος Ευρυγένης εύστοχα έχει επισημάνει ότι το συγκριτικό δίκαιο αφορά τόσο στη μελέτη του αλλοδαπού δικαίου, όσο και στο προϊόν που προκύπτει από τη σύγκριση, τα πορίσματα, δηλαδή, της συγκριτικής νομικής έρευνας. Τα πορίσματα αυτά, αναγόμενα στα δεδομένα της δικής μας κτηματολογικής έννομης τάξης, αφενός θα συμβάλουν στη βελτίωσή της, αφετέρου η διαλειτουργικότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών κτηματολογίου θα διαμορφώσει ένα «γόνιμο» περιβάλλον για τη δημιουργία, πιθανότατα, ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κτηματολογικού χώρου.

Την ανωτέρω δικαιοσυγκριτική προσπάθεια ανέλαβαν νομικοί (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων), απόφοιτοι του τέταρτου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020), διατρέχοντας κατά σειρά το γερμανικό, αυστριακό, γαλλικό, βελγικό, ολλανδικό, σουηδικό, ισπανικό, ιταλικό, βουλγαρικό και κυπριακό κτηματολογικό δίκαιο, σε σύγκριση πάντα με το ελληνικό, ενώ και η προοπτική του ευρωπαϊκού κτηματολογίου, όπως επίσης το σύστημα καταχώρισης πράξεων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στις Η.Π.Α., τίθενται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Τον γενικό συντονισμό και την επιμέλεια του έργου είχε ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος.

Edition info

Title
Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο
Στοιχεία κτηματολογικού δικαίου στις έννομες τάξεις της ΕΕ και των ΗΠΑ
© 2021
Series director
Authors
Series
ISBN
978-960-648-349-3
Pages
XXXVI + 941
Price
€ 95.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Αντώνιος Λαχανόπουλος

Το Κτηματολόγιο στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Σημεία τομής και διάκρισης

Ι. Οριοθετώντας το αντικείμενο της μελέτης

Α. Η μέτρηση της γης

ΙΙ. Οι άνεμοι της ιστορίας

Α. Η Γερμανία

Β. Η Ελλάδα

ΙΙΙ. Η γη και ο νόμος

Α. Γερμανία

Β. Ελλάδα

IV. Συγκριτική επισκόπηση των κτηματολογικών συστημάτων Ελλάδας - Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Α. Γενική περιγραφή

Β. Το (ουσιαστικό) εμπράγματο δίκαιο. Σημεία τομής και διάκρισης

1. Θεμελιώδεις αρχές

2. Σκιαγράφηση του γερμανικού εμπραγμάτου δικαίου των ακινήτων. Σύγκρισή του με το ελληνικό

Γ. Ο τύπος του κτηματολογικού συστήματος και η σχέση του με την έννομη τάξη

Δ. Η θεσμική οργάνωση και το νομικό πλαίσιο των κτηματολογικών συστημάτων των δύο χωρών

Ε. Η κτηματογράφηση

Στ. Τα όργανα του (λειτουργούντος) κτηματολογίου

Ζ. Exkursus: Ο ιδιαίτερος ρόλος του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η. Οι θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού και του γερμανικού κτηματολογίου

Θ. Οι κτηματολογικές αρχές των δύο χωρών: αποστολή, αρμοδιότητες, τηρούμενα στοιχεία

1. Αποστολή και αρμοδιότητες

2. Τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία

Ι. Το κτηματολογικό φύλλο και τα εγγραπτέα δικαιώματα. Σημεία τομής και διάκρισης

1. Δομή και περιεχόμενο του κτηματολογικού φύλλου

2. Το αντικείμενο της κτηματολογικής εγγραφής. Δικαιώματα και πράξεις

IA. Οι κτηματολογικές εγγραφές

1. Η διαμόρφωση του χαρακτήρα της εμπράγματης εκποιητικής δικαιοπραξίας στο γερμανικό δίκαιο

2. Οι νομικές συνέπειες της κτηματολογικής εγγραφής. Το τεκμήριο ορθότητας και η προστασία της δημόσιας πίστης

3. Η μεταβολή των κτηματολογικών εγγραφών. Διαδικασία και αποτελέσματα

4. Ο έλεγχος νομιμότητας της πράξης

ΙΒ. Η ανώμαλη εξέλιξη της κτηματολογικής εγγραφής. Αντιρρήσεις και διορθώσεις

ΙΓ. Ειδικά ζητήματα κτηματολογικού δικαίου

1. Δάση και Κτηματολόγιο

2. Η αυθαίρετη δόμηση και το Κτηματολόγιο

3. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός: από το μολύβι στο ποντίκι

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία

V. Συμπεράσματα

VΙ. Βιβλιογραφία

1. Βιβλία

2. Άρθρα - Μελέτες - Ανάτυπα

3. Εισηγήσεις, βιβλία και άρθρα αναρτημένα στο διαδίκτυο

4. Ιστότοποι - Ιστοσελίδες

Σταύρος Κλεισιάρης

Αυστριακό κτηματολογικό δίκαιο. Σημεία τομής και διάκρισης με το Ελληνικό κτηματολογικό δίκαιο

Ι. Προλεγόμενα

ΙΙ. Σύντομη ιστορική αναδρομή

ΙΙΙ. Μακροσυγκριτική επισκόπηση. Το σύστημα της Ομοσπονδίας της Αυστρίας

IV. Μικροσυγκριτική επισκόπηση Ι: Οργάνωση του συστήματος διοίκησης της γης. Σκοπός του κτηματολογίου στην Αυστρία. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται διασφαλίζοντας τους σκοπούς και τις αρχές λειτουργίας του

1. Το γεωτεμάχιο ως ακίνητο. Συστατικά του ακινήτου. Η αρχή «τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις» (superficies solo cedit) και η διάσπαση αυτής στα δύο κτηματολογικά συστήματα

2. Οι λόγοι ύπαρξης και οι σκοποί του κτηματολογίου στην Αυστρία

3. Η οργάνωση του συστήματος «διοίκησης της γης». Το διπλό σύστημα

Α. Το σύστημα του κτηματολογίου (Kataster)

α. «Κτηματολόγιο των έγγειων φόρων» (Grundsteuerkatastre)

β. «Κτηματολόγιο των ορίων» (Grenzkatastre)

Β. Το γενικό μητρώο/σύστημα υποθηκοφυλακείου (Grundbuch)

Γ. Η σύνδεση των δύο συστημάτων

Δ. Τα εμπλεκόμενα στο κτηματολογικό σύστημα πρόσωπα, δημόσιοι φορείς και Υπουργεία

α. Τα Υπουργεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης

β. Επαγγέλματα και πρόσωπα που εμπλέκονται στις διαδικασίες

γ. Κτηματολογικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές σελίδες των δύο συστημάτων

V. Μικροσυγκριτική επισκόπηση ΙΙ: Οι αρχές που διέπουν το κτηματολογικό σύστημα

1. Αρχές που διέπουν το «μητρώο εγγραφής» και το «κτηματολόγιο»

Α. Η αρχή της δημοσιότητας (Publizitätsprinzip)

Β. Η αρχή της νομιμότητας (Legalitätsprinzip)

Γ. Η αρχή της αποδείξεως (Beweisprinzip). Μαχητό τεκμήριο απόδειξης

Δ. Η αρχή της εγγραφής (Eintragungsgrundsatz, Intabulationsprinzip)

Ε. Η αρχή της αίτησης (Antragsprinzip)

Στ. Η αρχή του νομιμοποιούμενου δικαιοπαρόχου. Αρχή της αλυσίδας (Grundsatz des bürgerliches Vormannes)

Ζ. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας (Prioritätsprinzip)

Η. Η αρχή του κλειστού αριθμού των δικαιωμάτων που μπορούν να εγγραφούν

2. Αρχές που διέπουν μόνο το «κτηματολόγιο». Οι «τεχνικές» αρχές του Κτηματολογίου

Α. Η αρχή της καταγραφής των κτισμάτων που είναι νομίμως ανεγερθέντα

Β. Η αρχή της μοναδικότητας κάθε κτηματολογικής εγγραφής

Γ. Η αρχή της πληρότητας

Δ. Η αρχή της ασφάλειας, της δημόσιας πίστης

Ε. Η αρχή της αναφοράς θέσης

Στ. Η αρχή της καταγραφής των αλλαγών

Ζ. Η αρχή της μέγιστης δυνατής ακρίβειας

Η. Η αρχή της διαρκούς επικαιροποίησης

VΙ. Μικροσυγκριτική επισκόπηση ΙΙΙ: Τα εγγραπτέα δικαιώματα

1. Τα εγγραπτέα δικαιώματα

2. Κυριότητα

3. Η οριζόντια ιδιοκτησία στην Αυστρία

Α. Αυστριακό δίκαιο

Β. Οι ελληνικές ιδιομορφίες

α. Οι Κυκλάδες

β. Η Σάμος

γ. Η Κρήτη

δ. Τα Ιόνια Νησιά

ε. Τα Δωδεκάνησα

Γ. Παγιωμένη νομολογία των αυστριακών δικαστηρίων: ζητήματα οριζόντιας ιδιοκτησίας που απασχόλησαν την πράξη

4. Οι δουλείες

Α. Συστηματική οργάνωση σε προσωπικές και πραγματικές δουλείες

Β. Ενδεικτική απαρίθμηση πραγματικών δουλειών του αυστριακού δικαίου

Γ. Ενδεικτική απαρίθμηση προσωπικών δουλειών του αυστριακού δικαίου

Δ. Παγιωμένη νομολογία των αυστριακών δικαστηρίων: ζητήματα δουλειών που απασχόλησαν την πράξη

5. Εμπράγματα βάρη

Α. Εμπράγματα βάρη στην Ελλάδα

Β. Εμπράγματα βάρη στην Αυστρία

α. Προσημείωση προτεραιότητας

β. Προσημείωση προνομιακής ικανοποίησης

γ. Εγγραφή σημαντικών πληροφοριών για το ακίνητο

δ. Άλλες προσημειώσεις

6. Ο ρόλος των σύγχρονων μορφών συμβάσεων στο εμπράγματο δίκαιο

Α. Δικαιώματα του μισθωτή στην Αυστρία (Bestandrecht)

Β. Οι μακροχρόνιες μισθώσεις

Γ. Οι χρονομεριστικές μισθώσεις (time-sharing)

Δ. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτου (leasing)

Ε. Παγιωμένη νομολογία των αυστριακών δικαστηρίων: ζητήματα εμπράγματου δικαίου σχετικά με μισθώσεις που απασχόλησαν την πράξη

7. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τα εγγραπτέα δικαιώματα

Α. Χρησικτησία

Β. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Γ. Αναδασμός

8. Άλλα δικαιώματα που απαντώνται στο αυστριακό Δίκαιο

Α. Δικαίωμα ανοικοδόμησης (αντίστοιχο των ελληνικών δικαιωμάτων ανοικοδόμησης ή/και καθέτου ιδιοκτησίας ή δικαιώματος καθ’ ύψος επεκτάσεως οικοδομής σε οριζόντιες ιδιοκτησίες)

Β. Δικαίωμα επιφάνειας και δικαίωμα εμφύτευσης

Γ. Πραγματικές δεσμεύσεις (Reallasten)

Δ. Περιορισμός χρέους ή βάρους (Veräußerungs- und Belastungsverbote)

Ε. Δικαίωμα προτίμησης (Vorkaufsrecht)

Στ. Δικαίωμα επαναγοράς (Wiederkaufsrecht)

Ζ. Δικαίωμα προτεραιότητας (Vorrang)

Η. Παγιωμένη νομολογία των αυστριακών δικαστηρίων: ζητήματα κυριότητας, γειτονικού δικαίου και λοιπών δικαιωμάτων που απασχόλησαν την πράξη

9. Οι κληρονομικές σχέσεις (Erbrecht)

Α. Η επαγωγή της κληρονομίας και κληρονομική διαδοχή

Β. Κληρονομική διαδοχή εκ διαθήκης

α. Ιδιωτική διαθήκη

β. Δημόσια διαθήκη

Γ. Κληρονομική διαδοχή εκ συμβάσεως

Δ. Διαδοχή εξ αδιαθέτου

Ε. Αναγκαστική διαδοχή

Στ. Παγιωμένη νομολογία των αυστριακών δικαστηρίων: ενδεικτικά ζητήματα κληρονομικού δικαίου που απασχόλησαν την πράξη

VΙΙ. Μικροσυγκριτική επισκόπηση ΙV: Διαδικασία καταχώρισης εγγραπτέας πράξης (εγγραφή)

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η διαδικασία καταχώρησης εγγραπτέας πράξης που δεν περιλαμβάνει γεωμετρικές μεταβολές στο Grundbuch

3. Καταχώριση γεωμετρικών μεταβολών. Η καταχώριση εγγραπτέας πράξης που συνεπάγεται γεωμετρική μεταβολή. Η εξωδικαστική επίλυση ζητημάτων σχετικά με τις γεωμετρικές μεταβολές

VIΙΙ. Μικροσυγκριτική επισκόπηση V: Grundbuch και Katastre: μορφές εγγραφών και δομή των φύλλων και των εγγραφών

1. Η εγγραφή στο Grundbuch

2. Ο αριθμός του γεωτεμαχίου

3. Μορφές εγγραφών στο Grundbuch

4. Οι εγγραφές στο κτηματολόγιο των ορίων

5. Απόσπασμα Grundbuch

IΧ. Μικροσυγκριτική επισκόπηση VΙ: Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

1. Η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά γραφεία

Α. Η διαδικασία καταχώρισης στις διαφορές με γεωμετρικές μεταβολές και η επίλυση των διαφορών με συμφωνία των μερών

Β. Ο ιδιαίτερος ρόλος του διπλωματούχου αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού στην Αυστρία

2. Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης

Α. Η δικαστική διαμεσολάβηση

Β. Η εξωδικαστική διαμεσολάβηση

X. Μικροσυγκριτική επισκόπηση V. Κτηματολογικό δικονομικό δίκαιο Ι. Η διαδικασία του ZPO: Γενικό μέρος - Απόδειξη - Ένδικα μέσα

1. Η υπερνομοθετική πρόβλεψη

2. Οι πηγές της Πολιτικής Δικονομίας

3. Η οργάνωση και σύνθεση των δικαστηρίων

4. Οι λειτουργοί και οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης

5. Η διάρθρωση της διαδικασίας στην πολιτική δίκη

6. Οι δικονομικές αρχές που διέπουν την πολιτική δίκη

7. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού της πολιτικής δίκης

Α. Προϋποθέσεις παραδεκτού, θεραπεία και απαράδεκτο της διαδικασίας

Β. Η αρμοδιότητα συγκεκριμένα

α. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα

β. Η κατά τόπο αρμοδιότητα

γ. Η προβολή της αναρμοδιότητας κατ’ ένσταση

δ. Παρέκταση της αρμοδιότητας

Γ. Ικανότητα διαδίκου και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα

Δ. Ικανότητα παραστάσεως (και δικαστική συμπαράσταση)

Ε. Ικανότητα προς το δικολογείν

Στ. Έννομο συμφέρον, νομιμοποίηση και λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις. Νομολογιακά παραδείγματα

8. Η πλαγιαστική αγωγή

9. Η ομοδικία. Νομολογιακά παραδείγματα

10. Παρέμβαση

11. Η διαδικασία στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Α. Περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής

Β. Η προστασία της κυριότητας. Τα ένδικα βοηθήματα του ZPO

α. Αναγνωριστική αγωγή (Feststellungsklage)

β. Καταψηφιστική αγωγή

γ. Διαπλαστική αγωγή

δ. Διαταγή Ππηρωμής (Zalungsklage)

ε. Τα ασφαλιστικά μέτρα προστασίας της νομής

Γ. Αγωγές και αξιώσεις του ουσιαστικού δικαίου (ABGB) συναφείς με τα ακίνητα

α. Αγωγή απαγόρευσης οικοδομικών εργασιών

β. Αγωγή αποζημίωσης (Schadenersatzklage)

γ. Η ομαδική αγωγή (Sammelklage)

δ. Αγωγή του γειτονικού δικαίου (Nachbarklage) και αρνητική αγωγή

ε. Αγωγή διανομής (Teilungsklage)

στ. Αγωγή περί κλήρου (Erbschaftsklage)

Δ. Προστασία νομής και κατοχής

α. Αυτοδύναμη προστασία της νομής ή της κατοχής

β. Ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή αποβολής από τη νομή ή την κατοχή

γ. Πουβλικιανή αγωγή (Publizianische Κlage)

Ε. Υποβολή προτάσεων, προσθήκης-αντίκρουσης και η προκαταρκτική διαδικασία

Στ. Διαδικασία στο ακροατήριο και απόπειρα (δικαστικής) διαμεσολάβησης

12. Δίκαιο αποδείξεως (§§ 266 έως 383 ZPO)

13. Έκδοση απόφασης

Α. Η απαγόρευση υποβολής νέων ισχυρισμών μετά τη συζήτηση

Β. Το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης

Γ. Παρεμπίπτουσες αποφάσεις (§§ 425 έως 430 ZPO)

14. Ερημοδικία

15. Ένδικα μέσα

Α. Τα ένδικα μέσα και τα αποτελέσματά τους

Β. Η απαγόρευση προβολής νέων ισχυρισμών και υποβολής νέων αποδεικτικών στοιχείων

Γ. Έφεση

Δ. Αναίρεση

Ε. Ανακοπή ερημοδικίας

Στ. Η ταυτόχρονη άσκηση ανακοπής ερημοδικίας και έφεσης

XΙ. Μικροσυγκριτική επισκόπηση VΙ. Κτηματολογικό δικονομικό δίκαιο ΙΙ. Η διαδικασία των ΕΟ και ZPO: Αναγκαστική εκτέλεση

1. Ο νόμος περί εκτελέσεως (ΕΟ)

2. Τα στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης και οι γενικές αρχές σχετικά με την εκτέλεση

3. Η προστασία του καθ’ ου η εκτέλεση

4. Εκτελεστοί τίτλοι

5. Διαδικασία έγκρισης της εκτέλεσης

6. Η ανακοπή εκτελέσεως

7. Αντιρρήσεις εκτελέσεως της § 36 ΕΟ

8. Αναγκαστική διαχείριση ακινήτου

9. Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου

Α. Η κατάσχεση και η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου

Β. Η διαδικασία του πλειστηριασμού

α. Πρόγραμμα πλειστηριασμού

β. Η διαδικασία του πλειστηριασμού και οι υποχρεώσεις του υπερθεματιστή

γ. Προφορικές «αντιρρήσεις περί τον πλειστηριασμό» και ανακοπή

δ. Απρόσφορος πλειστηριασμός και προσωποκράτηση

ε. Αναγγελία απαίτησης και σύνταξη πίνακα κατάταξης

στ. Υπερπρονομιούχοι

ζ. Προνομιούχοι

η. Μη προνομιούχοι

θ. Πέρας πλειστηριασμού

XΙΙ. Μικροσυγκριτική επισκόπηση VΙΙ. Προστασία των δασών

1. Ο Αυστριακός Δασικός Κώδικας. Η διάρθρωσή του

2. Το δικαίωμα στο περιβάλλον και η ιδιοκτησία: έννοιες παράλληλες και ανεξάρτητες ή αλληλοεξαρτώμενες και τεμνόμενες; Η έννοια της ιδιοκτησίας στο Αυστριακό Ομοσπονδιακό Σύνταγμα και στα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα ως έννοια ευρύτερη της έννοιας της ιδιοκτησίας στο ελληνικό Σύνταγμα. Μια διαφορετική προσέγγιση

3. Ιδιωτικά δάση: μια διαφορετική πραγματικότητα

4. Αυστριακός Δασικός Κώδικας και ελληνική δασική νομοθεσία: Το δασικό οικοσύστημα και βασικές έννοιες. Αυστριακά δασικά οικοσυστήματα. Χρήσεις γης στην Ελλάδα. Χρήσεις γης στην Αυστρία. Παραδείγματα και νομολογία

Α. Οικοσύστημα και έννοιες δάσους και δασικής έκτασης σε Ελλάδα και Αυστρία

α. Η έννοια του οικοσυστήματος

β. Οι όροι δάσος, δασική έκταση και χορτολιβαδική έκταση σε Ελλάδα και Αυστρία

γ. Χαρακτηρισμός των εκτάσεων στους δασικούς χάρτες της Ελλάδος

δ. Χαρακτηρισμός των εκτάσεων στους δασικούς χάρτες της Αυστρίας

ΧΙΙΙ. Επίμετρο

ΧΙV. Βιβλιογραφία

1. Ελληνική

2. Ξενόγλωσση

3. Ιστότοποι - Ιστοσελίδες

Ερασμία Κοτζανικολάου

Γαλλικό κτηματολογικό δίκαιο. Σημεία τομής και διάκρισης με το Ελληνικό κτηματολογικό δίκαιο

Ι. Εισαγωγή στην έννοια του Κτηματολογίου

Α. Ετυμολογική προσέγγιση

Β. Ιστορικά στοιχεία δικαίου ιδιοκτησίας στη γαλλική έννομη τάξη

1. Η ρωμαϊκή περίοδος συνιδιοκτησίας

2. Η “villa franque” του Καρλομάγνου

3. Τα φέουδα του μεσαίωνα

4. Η φεουδαρχική ηγεμονία

5. Η ιδιοκτησία του 1789 και ο Αστικός Κώδικας

Γ. Ιστορική προσέγγιση του καθεστώτος δημοσιότητας

Δ. Δομικές έννοιες εμπραγμάτου δικαίου

1. Η έννοια της ιδιοκτησίας

2. Δικαστική διεκδίκηση ιδιοκτησίας

3. Η προσχώρηση

4. Χρησικτησία/κτητική παραγραφή

5. Η επικαρπία

6. Οι δουλείες

7. Η πώληση

8. Ειδικότερα θέματα πώλησης

9. Υποθήκες

10. Κατάσχεση

11. Η Κληρονομιά

12. Η συνιδιοκτησία

ΙΙ. Τρέχουσα λειτουργία του Κτηματολογίου

Α. Εγγραπτέα/καταχωριστέα δικαιώματα και τρόπος έρευνάς τους

Β. Η εν γένει λειτουργία του κτηματολογίου και των μητρώων ακινήτων.

Γ. Οι βασικές λειτουργίες του Κτηματολογίου

Δ. Ιστορική διαδρομή του κτηματολογικού συστήματος στην Ελλάδα

Ε. Συγκριτική αποτύπωση των συστημάτων δημοσιότητας των εμπράγματων δικαιωμάτων

Στ. Διοικητική οργάνωση Κτηματολογίου

Ζ. Τα κτηματολογικά έγγραφα

Η. Η νομική αποστολή του Κτηματολογίου

Θ. Εγγραπτέα/καταχωριστέα δικαιώματα

Ι. Δημοσιότητα

ΙΑ. Αποδεικτική λειτουργία Κτηματολογίου

ΙΒ. Ο δηλωτικός χαρακτήρας του Κτηματολογίου

ΙΓ. Σχέση Κτηματολογίου και συμβολαιογράφου

ΙΔ. Πρόσθετες λειτουργίες του Κτηματολογίου

ΙΙΙ. Το Κτηματολόγιο σε λειτουργία. Ελληνικό δίκαιο

Α. Αρχές ελληνικού κτηματολογικού δικαίου

Β. Εγγραπτέες πράξεις στο ελληνικό κτηματολογικό δίκαιο

Γ. Κτηματολογικός δικαστής. Ένδικα Βοηθήματα

Δ. Ζητήματα ελέγχου νομιμότητας

IV. Η τεχνική πληροφορία του Κτηματολογίου

Α. Κτηματολογικός χάρτης

1. Ανάγνωση του κτηματολογικού χάρτη

2. Χωρική πληροφορία

Β. Αναθέωρηση του κτηματολογικού σχεδίου

Γ. Σχέση μεταξύ νομικού και τεχνικού αρχείου

Δ. Κτηματολόγιο και πολεοδομικές μεταβολές

Ε. Το Κτηματολόγιο και η διαχείριση του εδάφους

Στ. Ο ρόλος του τοπογράφου στο Κτηματολόγιο

V. Δασική ιδιοκτησία

Α. Δασική ιδιοκτησία στην Γαλλία

Β. Διαμόρφωση σύγχρονης δασικής πολιτικής

Γ. Διαστάσεις της προστασίας των δασών στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δικαιϊκό πλαίσιο

Δ. Δεδομένα χωροταξίας στο αγροτικό και το δασικό περιβάλλον

VΙ. Κτηματολόγιο και διαλειτουργικότητα. Αντί επιλόγου

Α. Το Νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα

Β. Σκοπός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γ. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πράξη μέσω της διαλειτουργικότητας

1. Η υλοποίηση μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

2. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

3. Η διαλειτουργικότητα στον ελληνικό δημόσιο τομέα

4. Δράσεις διαλειτουργικότητας με άξονα το Κτηματολόγιο

VΙΙ. Συμπεράσματα

VΙΙΙ. Βιβλιογραφία

Ευαγγελία Μπατσίλα

Ελληνικό και βελγικό κτηματολογικό δίκαιο. Σημεία τομής και διάκρισης.

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ιστορική αναδρομή

Α. Η χώρα του Βελγίου

Β. Η χώρα της Ελλάδας

Γ. Η ιστορική προέλευση του βελγικού Κτηματολογίου. Οι πρώτες μετρήσεις και εγγραφές

Δ. Η ιστορική προέλευση του ελληνικού κτηματολογίου. Σημεία τομής και διάκρισης με το βελγικό Κτηματολόγιο

ΙΙΙ. Κτηματολογικά συστήματα

Α. Οργανωτική δομή και λειτουργία του κτηματολογικού συστήματος του Βελγίου

Β. Η φορολογική και τεχνική αποστολή του βελγικού Κτηματολογίου

Γ. Η πορεία προς ένα αυθεντικό κτηματολόγιο - Η διαρκής ενημέρωση των κτηματολογικών εγγράφων

Δ. Διαδικασία έκδοσης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πληροφοριών από την Γενική Διοίκηση Τεκμηρίωσης Περιουσίας

Ε. Οργανωτική δομή και λειτουργίες του ελληνικού Κτηματολογίου. Σημεία τομής και διάκρισης με το βελγικό κτηματολόγιο

IV. Θεμελιώδεις αρχές

Α. Θεμελιώδεις αρχές του βελγικού κτηματολογικού συστήματος

Β. Η αρχή της «προηγούμενης κτηματογράφησης των ακινήτων»

Γ. Η αρχή της «συναινετικής μεταβίβασης»

Δ. Η αρχή της προσχώρησης

V. Καταχωριστέα δικαιώματα και καταχωριστέες πράξεις

Α. Ο νόμος περί ακινήτων στο Βέλγιο

Β. Η μακροχρόνια μίσθωση ή εμφύτευση (Droit d’ emphytéose)

Γ. Το δικαίωμα της επιφάνειας (droit de superficie)

Δ. Η αντιμετώπιση των εγκαταλελειμμένων κτηρίων στις δύο χώρες

VI. Τεκμήρια των εγγράφων

Α. Η αποδεικτική δύναμη των εγγράφων

Β. Η αυθεντική πράξη στο βελγικό Κτηματολόγιο

Γ. Αποδοχή της ακρίβειας της πρώτης εγγραφής στο ελληνικό Κτηματολόγιο

Δ. Το αμάχητο τεκμήριο των οριστικών εγγραφών στο ελληνικό Κτηματολόγιο

Ε. Περί της αποδεικτικής ισχύος του βελγικού κτηματολογίου. Αμφισβήτηση του περιεχομένου των εγγραφών

Στ. Η ευθύνη του συμβολαιογράφου στο βελγικό δίκαιο

VΙI. Κληρονομική διαδοχή

Α. Η κληρονομική διαδοχή στο Βέλγιο

VΙΙI. Κτηματολόγιο και δασική ιδιοκτησία

Α. Η ιστορία των βελγικών δασών

Β. Η ιδιοκτησία των δασών στο Βέλγιο

Γ. Ο Δασικός Κώδικας του Βελγίου

Δ. Η σύνταξη δασικού χάρτη στην Ελλάδα

ΙΧ. Ο κτηματολογικός χάρτης και οι γεωμετρικές μεταβολές

Α. Ο κτηματολογικός χάρτης και το σχέδιο κτηματολογικού αγροτεμαχίου

Β. Ο αναγνωριστικός αριθμός του κτηματολογικού αγροτεμαχίου

Γ. Η εφαρμογή διαχείρισης του κτηματολογικού χάρτη-CadGis

Δ. Το βελγικό σύστημα αναφοράς

Ε. Το ελληνικό σύστημα αναφοράς

Στ. Γεωμετρικές μεταβολές

Χ. Συμπεράσματα

ΧΙ. Βιβλιογραφία - Μελέτες και λοιπές πηγές

1. Ελληνόγλωσση

2. Ξενόγλωσση

3. Ιστότοποι

Φανή Γκέβρου

Ελληνικό και ολλανδικό κτηματολογικό δίκαιο. Σημεία τομής και διάκρισης

Ι. Εισαγωγή

Α. Το ολλανδικό Κτηματολόγιο (Kadaster) σήμερα

Β. Ιστορική ανασκόπηση

Γ. Διέπουσα νομοθεσία

ΙΙ. Θεμελιώδεις κτηματολογικές αρχές

Α. Η αρχή «τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις»

Β. Η αρχή “numerus clausus”

Γ. Η αρχή της δημοσιότητας και της προστασίας του καλόπιστου τρίτου.

1. Η αρχή της δημοσιότητας

2. Η αρχή της προστασίας του καλόπιστου τρίτου

Δ. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας

Ε. Η αρχή του ανοιχτού κτηματολογίου

ΙΙΙ. Καταχωριστέες πράξεις

Α. Τα έγγραφα

Β. Τα εμπράγματα δικαιώματα

Γ. Διαδικασία καταχώρησης

1. Περιεχόμενο των εγγράφων

2. Προϋποθέσεις καταχώρησης

α. Καταχωρήσεις με βεβαιωτική συμβολαιογραφική δήλωση

β. Η καταχώρηση της χρησικτησίας

γ. Καταχώρηση δικαστικής απόφασης

3. Οι κτηματολογικοί πίνακες

4. Τα κτηματολογικά φύλλα στο Εθνικό Κτηματολόγιο

IV. Ο έλεγχος νομιμότητας

V. Ένδικα βοηθήματα διόρθωσης εγγραφών

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Αιτήσεις διόρθωσης

1. Τα πρόδηλα

2. Διορθώσεις ενώπιον δικαστηρίου

α. Προσφυγή κατά άρνησης εγγραφής

β. Η αγωγή κατά καταχωρισθείσας πράξης

γ. Επίκληση του ανυπόστατου εγγραφής

δ. Οίκοθεν διόρθωση

3. Οι διορθώσεις στο ελληνικό κτηματολόγιο

VΙ. Τεκμήρια εγγραφών

Α. Σύστημα καταχώρισης πράξεων έναντι τίτλων

Β. Τα τεκμήρια με την τελευταία τροποποίηση του νόμου για το ολλανδικό Κτηματολόγιο

Γ. Αμφισβήτηση της ακρίβειας των εγγραφών

VΙΙ. Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή.

Α. Η εξ’ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή

Β. Η κληρονομική διαδοχή βάσει νόμιμης διαθήκης

Γ. Το κληρονομητήριο ως καταχωριστέα πράξη

Δ. Το καθεστώς κοινοκτημοσύνης στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

VΙΙΙ. Κτηματολόγιο και δασική ιδιοκτησία

Α. Τα δάση στην Ολλανδία

Β. Καταχώρηση των δασών και δασικών εκτάσεων στο Κτηματολόγιο

ΙΧ. Γεωμετρικές μεταβολές και τεχνικά ζητήματα

Α. Οι κτηματολογικοί χάρτες

Β. Η ενημέρωση των κτηματολογικών πινάκων και χαρτών

1. Η ενημέρωση (maintenance) βάσει αιτήσεων, αποφάσεων και καταχωρήσεων

2. Η αναμόρφωση (renewal) των κτηματολογικών πινάκων και χαρτών

3. Οι γεωμετρικές μεταβολές στο ελληνικό Κτηματολόγιο

Χ. Ζητήματα που δεν απαντώνται στο ελληνικό Κτηματολόγιο

Α. Το τρισδιάστατο (3D) κτηματολόγιο

ΧΙ. Επίμετρο

ΧΙΙ. Βιβλιογραφία

1. Ελληνική

2. Ξενόγλωσση

3. Ιστότοποι

Ελένη Λουσιοπούλου

Σουηδικό κτηματολογικό δίκαιο. Σημεία τομής και διάκρισης με το ελληνικό κτηματολογικό δίκαιο

Ι. Το σουηδικό Κτηματολόγιο

ΙΙ. Θεμελιώδεις κτηματολογικές αρχές

Α. Αρχή της κτηματοκεντρικής οργάνωσης

Β. Αρχή του ελέγχου νομιμότητας

Γ. Αρχή της δημοσιότητας

Δ. Αρχή της διασφάλισης της δημόσιας πίστης

Ε. Αρχή της χρονικής προτεραιότητας

Στ. Αρχή του ανοιχτού Κτηματολογίου

ΙΙΙ. Εγγραπτέες πράξεις

Α. Κυριότητα

Β. Χρησικτησία

Γ. Το σουηδικό condominium και ο θεσμός της οριζόντιας ιδιοκτησίας

Δ. Πραγματικές δουλείες και δικαιώματα χρήσης.

Ε. Μακροχρόνια μίσθωση κτηρίου και δικαίωμα επιφάνειας

Στ. Υποθήκη

IV. Κληρονομία

Α. Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή

Β. Εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή

Γ. Καταχώριση στο Κτηματολόγιο

V. Αμφισβήτηση κτηματολογικών εγγραφών

Α. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων στον σουηδικό νόμο και άρθρο 18 ν. 2664/1998

Β. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων και άρθρο 19 § 2 ν. 2664/1998

Γ. Προσβολή κτηματολογικής εγγραφής ενώπιον των σουηδικών δικαστηρίων και άρθρο 6 §§ 2,3 ν. 2664/1998

Δ. Προσφυγή κατά αποφάσεων της Κτηματολογικής Αρχής στο πλαίσιο του σχηματισμού ιδιοκτησίας

VI. Γεωμετρικά στοιχεία Κτηματολογίου

Α. Οριοθέτηση ιδιοκτησίας

Β. Σχηματισμός ιδιοκτησίας

Γ. Προσκύρωση

Δ. Γεωμετρικές μεταβολές

1. Διαίρεση

2. Κατάτμηση

3. Συνένωση

Ε. 3D Κτηματολόγιο

1. Στην Ελλάδα

VII. Κτηματολόγιο και δασική ιδιοκτησία

VIII. Συμπεράσματα

ΙΧ. Βιβλιογραφία

1. Βιβλία - Μονογραφίες

2. Μελέτες

3. Ιστοσελίδες

Αικατερίνη Νίκου

Ισπανικό κτηματολογικό δίκαιο. Σημεία τομής και διάκρισης με το ελληνικό κτηματολογικό δίκαιο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ιστορική αναδρομή του Κτηματολογίου στην Ισπανία. Ισχύον κανονιστικό πλαίσιο

Α. Ιστορική αναδρομή

Β. Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Κτηματολόγιο

ΙΙΙ. Κτηματολόγιο ακίνητης περιουσίας (τεχνικό κτηματολόγιο)

Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Β. Οι αρχές που διέπουν το τεχνικό κτηματολόγιο της Ισπανίας και το τεκμήριο αλήθειας των κτηματολογικών δεδομένων

Γ. Κτηματολογικά δεδομένα

ΙV. Μητρώο ακίνητης περιουσίας (σύστημα δημοσιότητας εμπράγματων σχέσεων και δικαιωμάτων επί ακινήτων)

Α. Το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας

Β. Αρχές που διέπουν το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας της Ισπανίας. Τεκμήρια εγγραφών

Γ. Έλεγχος νομιμότητας και διαδικασία καταχώρισης. Καθεστώς που διέπει τους καταχωρητές. Άρνηση της καταχώρισης

Δ. Αντικείμενο εγγραφής και καταχώρισης. Στοιχεία εγγραφών

Ε. Υποθήκη και πιστωτικά ιδρύματα

Στ. Γεωαναφερόμενη γραφική αναπαράσταση. Ο θεσμός της «συντονισμένης αναφοράς»

Ζ. Κληρονομική διαδοχή. Kαταχώριση στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας και στο Kτηματολόγιο Ακίνητης Περιουσίας αντίστοιχα. Οι θεσμοί του συμβολαιογράφου και του «αυθεντικού ή δημόσιου εγγράφου».

Η. Διόρθωση εγγραφών του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας. Συμφωνία εγγραφών με την πραγματικότητα. Διαδικασίες διόρθωσης

V. Διαδικασίες καταχώρισης, επικαιροποίησης και διόρθωσης των κτηματολογικών δεδομένων

Α. Διαδικασίες καταχώρισης της ακίνητης περιουσίας και των μεταβολών της στο Κτηματολόγιο ακίνητης περιουσίας. Οι διαδικασίες της δήλωσης και της ανακοίνωσης ειδικότερα

Β. Διόρθωση αποκλίσεων στο τεχνικό κτηματολόγιο. Άρθρο 18 του Ενοποιημένου Κειμένου του Κτηματολογίου Ακίνητης Περιουσίας

Γ. Κτηματολογική Επιθεώρηση. Άρθρα 19 και 21 του Ενοποιημένου Κειμένου του Κτηματολογίου Ακίνητης Περιουσίας

Δ. Η διαδικασία της τακτοποίησης (άλλως κτηματογράφησης)

Ε. Διαδικασία ανακαίνισης αγροτικού κτηματολογίου

Στ. Διαδικασία αποτίμησης

VΙ. Πρόσβαση στα κτηματολογικά δεδομένα και στις εγγραφές του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας. Νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

VΙΙ. Κτηματολόγιο και δασική ιδιοκτησία

VIII. Επίλογος. Συμπεράσματα

ΙΧ. Νομοθεσία - Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία - Λοιπές πηγές

1. Βασική ισπανική νομοθεσία: Código de Normativa Catastral («Κώδικας Κτηματολογικών Κανονισμών»)

2. Ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία

3. Ιστότοποι

Αλέξανδρος Ζάχος

Τα δημόσια βιβλία ακινήτων στην ιταλική έννομη τάξη*

Ι. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού της μεταγραφής

ΙΙ. Βασικές έννοιες και νομοθετικό πλαίσιο

III. Ιστορική εξέλιξη και χαρακτηριστικά του Κτηματολογίου

ΙV. Οι βασικές αρχές της μεταγραφής και ο ρόλος του συμβολαιογράφου

V. Η μεταγραφή των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων

VI. Ο υποθηκοφύλακας

VII. Συμπεράσματα και προτάσεις

Χαρίκλεια Τούλη

Κτηματολογικό δίκαιο Ελλάδος-Βουλγαρίας. Σημεία τομής και διάκρισης.

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Α. Θεμελιώδεις κτηματολογικές αρχές

Β. Οι καταχωριζόμενες πράξεις

Γ. Οι πρώτες εγγραφές

1. Έλεγχος νομιμότητας

2. Δικαστική διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών

3. Εξωδικαστική διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών

Δ. Τεκμήρια αρχικών και μεταγενέστερων εγγραφών

ΙΙΙ. Βουλγαρικό Κτηματολόγιο. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της για την καλύτερη κατανόηση του βουλγαρικού συστήματος κτηματογράφησης.

Α. Το πολεοδομικό σύστημα στη Βουλγαρία

Β. Ιστορικό πλαίσιο

Γ. Τρέχουσες πολιτικές και διοικητικές δομές

Δ. Ιστορικό περίγραμμα του κτηματολογικού συστήματος

IV. Θεσμικό πλαίσιο

Α. Κυβερνητικοί οργανισμοί

Β. Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα

Γ. Επαγγελματική οργάνωση ή ένωση Επιθεωρητών (τοπογράφων μηχανικών κατά την ελληνική απόδοση)

1. Αδειοδότηση τοπογράφων-μηχανικών

2. Εκπαίδευση

V. Ιστορική εξέλιξη του βουλγαρικού Κτηματολογίου

Α. Κομβικά σημεία στην εξέλιξη του βουλγαρικού Κτηματολογίου

Β. Το επικαιροποιημένο κτηματολόγιο της Βουλγαρίας

VΙ. Κτηματολογικό σύστημα Βουλγαρίας

Α. Αναγκαιότητα Βουλγαρικού κτηματολογίου

Β. Έναρξη ισχύος και κύρια όργανα

Γ. Περιεχόμενο κτηματολογίου

Δ. Νομικώς υπεύθυνοι για το Κτηματολόγιο

Ε. Σκοπός του κτηματολογικού συστήματος

Στ. Τύποι κτηματολογικού συστήματος

Ζ. Κτηματολογική έννοια

Η. Περιεχόμενο του κτηματολογικού συστήματος

VΙΙ. Κτηματολογικός χάρτης

Α. Παράδειγμα κτηματολογικού χάρτη

Β. Ο ρόλος του νέου συστήματος πληροφοριών στο SDI

VΙΙΙ. Χρηματοδότηση Κτηματολογίου

ΙΧ. Σύγκριση ελληνικού και βουλγαρικού Κτηματολογίου

Χ. Συμπεράσματα

ΧΙ. Βιβλιογραφία

1. Ξενόγλωσση

2. Ελληνική

3. Ιστότοποι

Σταυρούλα Μάρκου

Ελληνικό και κυπριακό κτηματολογικό δίκαιο. Σημεία τομής και διάκρισης

Ι. Αντί προλόγου. Η ακίνητη ιδιοκτησία στη διχοτομημένη Κύπρο

ΙΙ. Μια ιστορική αναδρομή της λειτουργίας του Κτηματολογίου στην Κύπρο

Α. Στους αρχαίους χρόνους

Β. Στα νεότερα χρόνια

1. Ο πρώτος σταθμός: η ίδρυση του Κτηματολογίου στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας

2. Ο δεύτερος σταθμός: ο περί Εγγραφής και Εκτιμήσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος αρ. 12 του 1907

3. Ο τρίτος σταθμός: Ο Νόμος Κεφ. 224 περί Ακίνητης ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)

ΙΙΙ. Η λειτουργία του κυπριακού Κτηματολογίου

Α. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως θεματοφύλακας της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο

1. Η έννοια της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά τον νόμο Κεφ.

2. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

3. Οργανωτική Δομή του Τμήματος

4. Η εγγραφή στο Κτηματολόγιο της Κύπρου

α. Η εγγραφή ακινήτων και έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας

β. Η εγγραφή υποθηκών και πάσης φύσεως εμπραγμάτων βαρών και απαγορεύσεων

γ. Η εγγραφή δουλειών

δ. Η εγγραφή μισθώσεων

ε. Η εγγραφή εμπιστευμάτων

στ. Η εγγραφή περιοριστικών συμβάσεων που επηρεάζουν την ακίνητη ιδιοκτησία

ζ. Η εγγραφή των χρηματοδοτικών μισθώσεων

Β. Αρχές που διέπουν το Κτηματολόγιο της Κύπρου

1. Η αρχή της συστατικής εγγραφής

2. Η αρχή της συναίνεσης από τον εγγεγραμμένο κύριο για τη μεταβίβαση ή σύσταση υποθήκης

3. Η κτηματοκεντρική οργάνωση των κτηματολογικών πληροφοριών

4. Η αρχή του ελέγχου της νομιμότητας

5. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας

6. Η αρχή της δημοσιότητας των κτηματολογικών βιβλίων

7. Η αρχή της διασφάλισης της δημόσιας πίστης

8. Η εφαρμογή της αρχής του ανοιχτού Κτηματολογίου στην Κύπρο

Γ. Πτυχές του κυπριακού κτηματολογικού συστήματος

1. Η αρχή της επιείκειας

2. Εκσυγχρονισμός εγγραφής

3. Η διαδικασία διόρθωσης λαθών και ακύρωσης εγγραφής λόγω λάθους

4. Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή.

5. Κτηματολόγιο και δασική ιδιοκτησία

6. Η διαδικασία της επαναχωρομέτρησης

7. Η μεταβίβαση ακινήτων κατά το κυπριακό δίκαιο και το πρόβλημα του εγκλωβισμού των αγοραστών ακινήτων

IV. Επίλογος

V. Βιβλιογραφία

1. Ιστότοποι

Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δημητράς

Κτηματολόγιο και συστήματα καταχώρισης ακινήτων στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Η προοπτική του πρότυπου ευρωπαϊκού κτηματολογίου

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Η ΣΛΕΕ 345 ως πιθανό τροχοπέδη στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της ρύθμισης του καθεστώτος ιδιοκτησίας των κρατών-μελών

ΙΙΙ. Το ακίνητο ως αποκλειστική δικαιοδοτική βάση και κριτήριο επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου

IV. Λειτουργικός σκοπός του μητρώου καταγραφής ακινήτων και καθιέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου

V. Απόπειρες εναρμόνισης του δικαίου κτηματολογίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α. ELRA (European Land Registries Association)

1. Τα έργα CROBECO (Cross Border Electronic Conveyancing of Land) και IMOLA (Interoperability Model for Land Administration) προς επίτευξη της «διαλειτουργικότητας» των μητρώων ακινήτων των κρατών-μελών

2. Eιδικότερα, το ELRD (European Land Register Document) ως πρότυπο κτηματολογικής εγγραφής

Β. EuroGeographic

Γ. Mόνιμη Επιτροπή Κτηματολογίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Permanent Committee on Cadastre in the European Union-PCC)

Δ. EULIS (European Land Information Service)

Ε. CLGE (Council Of European Geodetic Surveyors)

VI. Συντονισμένες δράσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενιαίου κτηματολογίου

VII. Αποτίμηση

Μαρία Σπυρούδη

Το σύστημα καταχώρησης πράξεων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και το ιδιοκτησιακό δίκαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Ι. Προλεγόμενα: το καθεστώς ανομοιογένειας κατά την εγγραφή πράξεων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στις Η.Π.Α.

ΙΙ. Ιστορική αναδρομή

ΙII. Το σύστημα εγγραφής/καταγραφής πράξεων μεταβίβασης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που ακολουθείται στο μεγαλύτερο μέρος των Η.Π.Α.

Α. Τα γραφεία των εγγραφών (“Recording offices”).

Β. Προϊστάμενος γραφείου καταγραφής (“Registrar/Recorder”)

Γ. Τα προσόντα προϊσταμένου γραφείου εγγραφών

Δ. Οι αρμοδιότητες του προϊσταμένου και η τήρηση θεμελιωδών αρχών κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του

Ε. Αρχές που τηρούνται κατά την εγγραφή πράξεων από τον προϊστάμενος του γραφείου εγγραφών

1. Η αρχή της ερμηνείας των κανόνων δικαίου (“knowledge of law”).

2. Η αρχή της ακρίβειας της εγγραφής (“attention to detail”)

3. Η αρχή της διαθεσιμότητας (“dependability”)

4. Η αρχής της προσαρμοστικότητας (“adaptability”)

Στ. Ειδικότερες αρχές που ισχύουν κατά τον έλεγχο της τυπικής νομιμότητας που διενεργεί το γραφείο εγγραφών μέσω του προΪσταμένου του

1. Η αρχή της αυθεντικότητας (“authenticity”)

2. Η αρχή της ανιχνευσιμότητας (“findability”)

3. Η αρχή της ασφάλειας (“security”)

Ζ. Θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν κατά την εγγραφή των πράξων στα γραφεία εγγραφής και απορρέουν από την εφαρμογή του δικαίου ιδιοκτησίας (“Principles of Property Law”)

1. Η αρχή της μεταγραφής των μεταβιβαστικών δικαιοπραξιών (“the booking principle”)

2. Η «αρχή της παροχής συναίνεσης» (“the consent principle”)

3. Η «αρχή της δημοσιότητας» ή η «αρχή του ανοιχτού Κτηματολογίου» ή η «αρχή των ανοιχτών εγγραφών» (“the principle of publicity”)

4. Η «αρχή της ειδικότητας» (“principle of speciality”)

5. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας

ΙV. Στοιχεία και αρχές ιδιοκτησιακού δικαίου Η.Π.Α. Τα δικαιώματα του δικαίου ιδιοκτησίας

Α. Έννοια και εφαρμοστέο δίκαιο

Β. Το υποκείμενο της ιδιοκτησίας

Γ. Το περιεχόμενο του ιδιοκτησιακού δικαιώματος

Δ. Οι διακρίσεις της ιδιοκτησίας

Ε. Τα εγγραπτέα δικαιώματα και οι εγγραπτέες πράξεις

1. Μορφές κυριότητας

2. Είδη τίτλων/πράξεων μεταβίβασης κυριότητας

3. Τα στοιχεία εγγραφής μεταβιβαστικών τίτλων από το γραφείο εγγραφών

4. Οι μισθώσεις

5. Υποθήκες

6. Οι κατασχέσεις

7. Οι δουλείες

8. Το δικαίωμα της επιφάνειας

V. Τα ζητήματα νόμιμης δόμησης, οριοθέτησης, χρήσης και ανάπτυξης γης. Η εφαρμογή του περιβαλλοντικού νόμου στο δίκαιο ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. Οι απαλλοτριώσεις γης. Η προστασία των ιστορικών μνημείων

Α. Προλεγόμενα

Β. Οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το περιβαλλοντικό δίκαιο

Γ. Το δικαίωμα δόμησης

Δ. Οι απαλλοτριώσεις

Ε. Η καταγραφή και προστασία των ιστορικών μνημείων

V. Η εξατομίκευση ιδιοκτησιών μέσω της χρήσης μοναδικών αριθμών (PIN) και η παράλληλη εφαρμογή συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού για την γεωγραφική τους απεικόνιση

Α. Η εξατομίκευση ιδιοκτησιών μέσω της χρήσης μοναδικών αριθμών (PIN)

Β. Η παράλληλη εφαρμογή συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού για την γεωγραφική απεικόνιση της ιδιοκτησίας

VI. Επίλογος

VII. Βιβλιογραφία

1. Ιστοσελίδες

Βιβλία του Διευθυντή της σειράς Γεώργιου Διαμαντόπουλου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης
Μ. Καραφυΐζη, Ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #24
Ένα χρηστικό εγχειρίδιο για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου· περιέχει υποδείγματα με όλα τα έντυπα αιτήσεων και ενστάσεων