Α. Κρητικός, Το δίκαιο ποδηλάτη και οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, 2021


Α. Κρητικός, Το δίκαιο ποδηλάτη και οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, 2021

Καθώς όλο και μεγαλύτερος αριθμός προσώπων τόσο ενηλίκων όσο και ανηλίκων χρησιμοποιεί ποδήλατο είτε για τις καθημερινές του μετακινήσεις είτε για σωματική άσκηση είναι σημαντικό οι οδηγοί να γνωρίζουν τις σχετικές ρυθμίσεις του ΚΟΚ αφενός για την προσωπική τους ασφάλεια αφετέρου για την αποφυγή επιβολής διοικητικών ποινών.

Ακόμα σημαντικότερη είναι η ενημέρωση των ανήλικων προσώπων, αλλά και των γονέων τους για τον ορθό τρόπο λειτουργίας και οδήγησης των ποδηλάτων. Αυτή ήταν εξάλλου και η βασική σκέψη που ανέδειξε την ανάγκη συγγραφής του παρόντος, σε συνδυασμό και µε τον πρόσφατο Ν. 4784/2021 στον οποίο υπάρχουν τόσο τροποποιήσεις των παλαιών ρυθμίσεων όσο και νέες ρυθµίσεις.

Σημειωτέο ότι µε τον παραπάνω Νόµο εισάγονται ρυθµίσεις και για τα ηλεκτρικά πατίνια Ε.Π.Η.Ο. [ = Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχηµα] η χρήση των οποίων είναι ιδιαίτερα διευρυμένη και δημοφιλής τα τελευταία χρόνια ιδίως μεταξύ ανηλίκων. Ένα ενδιαφέρον θέµα είναι ότι ορισµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις αφορούν κατά τον ίδιο τρόπο τόσο τα ποδήλατα όσο και τα Ε.Π.Η.Ο. Εποµένως, όπως οι οδηγοί των ποδηλάτων έτσι και οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για τους νοµοθετικούς τρόπους λειτουργίας των Ε.Π.Η.Ο αλλά και τις σχετικές κυρώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το παρόν αποτελεί ένα σύντομο έργο που σκοπό έχει να ενημερώσει και να “προφυλάξει” τους οδηγούς ποδηλάτων και πατινιών, γραμμένο σε γλώσσα λιτή και κατανοητή τόσο από νομικούς, όσο και από κάθε οδηγό των οχημάτων αυτών, ενήλικο η ανήλικο, και καθε γονέα ή εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώση αλλά και μια ορθή προσέγγιση για την ορθότερη ενημέρωση των ανήλικων οδηγών.

Edition info

Title
Το δίκαιο ποδηλάτη και οδηγού ηλεκτρικού πατινιού
[ = Ε.Π.Η.Ο. = ΕΛΑΦΡΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΌΧΗΜΑ ]
Όσα πρέπει να γνωρίζει οδηγός ποδηλάτου και οδηγός Ε.Π.Η.Ο. για τη σύμφωνη με τον ΚΟΚ και ασφαλή κίνησή του στην οδική κυκλοφορία προς αποφυγή ατυχήματος και διοικητικών παραβάσεων
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-379-0
Pages
202
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Αντί προλόγου

Συντοµογραφίες

Εισαγωγή

Επισήµανση ειδικών σχετικών ζητηµάτων -

Ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του Κ.Ο.Κ. και του Ν. 4784/2021

για τα Ποδήλατα και τα Ε.Π.Η.Ο.

1. Σηµασία και διάδοση του ποδηλάτου στη σύγχρονη εποχή

2. Έννοια του ποδηλάτου και διάκριση από συγγενείς έννοιες

3. Νοµοθετικός ορισµός του οχήµατος Ε.Π.Η.Ο. [ = Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχηµα ]

4. Ειδικές ρυθµίσεις των Ε.Π.Η.Ο. από το άρθ. 15 µέχρι το άρθ. 31 του πρόσφατου Ν. 4784/2021

5. Σχέση ποδηλάτου και οχήµατος Ε.Π.Η.Ο

6. Θέµα: Αν το ποδήλατο θεωρείται ή όχι αυτοκίνητο και αν υπόκειται ή όχι σε ρυθµίσεις του νόµου που αφορούν τα αυτοκίνητα

Κεφάλαιο Πρώτο

Ρυθµίσεις του ΚΟΚ που αφορούν τα ποδήλατα και τα οχήµατα Ε.Π.Η.Ο. - Συσχετισµός του ΚΟΚ µε οχήµατα Ε.Π.Η.Ο.

Ανάπτυξη µε βάση τις κατά σειρά διατάξεις του ΚΟΚ που αφορούν ποδήλατα, ποδηλάτες και Ε.Π.Η.Ο.

7. Άρθρο 2 του ΚΟΚ. Υποχρέωση χρήσεως ποδηλατοδρόµων

8. Παιδιά ως ποδηλάτες

9. Ειδικές ρυθµίσεις του ΚΟΚ που αφορούν ποδήλατα και οχήµατα Ε.Π.Η.Ο

10. Άρθρο 6α ΚΟΚ: Φωτεινή σηµατοδότηση για τους ποδηλάτες

11. Υποχρέωση του ποδηλάτη και του οδηγού οχήµατος Ε.Π.Η.Ο. να φορά ή όχι προστατευτικό κράνος [ άρθ. 12 παρ. 6 ΚΟΚ και άρθ. 40 παρ. 9 ΚΟΚ ]

12. Περί της εφαρµογής ή µη της διατάξεως του άρθ. 13 παρ. 2 εδάφιο β’ του ΚΟΚ και επί οδηγού ποδηλάτου

13. Αν η ρύθµιση του άρθ. 16 του ΚΟΚ εφαρµόζεται ή όχι σε ποδήλατα και οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

14. Προσπέρασµα από ποδήλατο άλλου εν κινήσει οχήµατος [ ΚΟΚ άρθ. 17 παρ. 1, 2 και 3 εδ. δ’, δδ’ ]

15. Ταχύτητα ποδηλάτου και Ε.Π.Η.Ο

16. Απόσταση ασφαλείας από προπορευόµενο όχηµα [ άρθ. 19 παρ. 7 ΚΟΚ ]. Ζήτηµα αν ισχύει επί οδηγού ποδηλάτου και οδηγού Ε.Π.Η.Ο

17. Προσπέρασµα σταθµευµένου οχήµατος ή άλλου εµποδίου επί της οδού [ ΚΟΚ 21 ]

18. Αλλαγή κατεύθυνσης [ ΚΟΚ 23 ]

19. Άρθρο 24: Απαγορεύεται η απότοµη τροχοπέδηση, εκτός αν την επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας

20. Προτεραιότητα [ ΚΟΚ 26 ]

21. Είσοδος στην οδό οχήµατος από ακίνητο ή από άλλη επιφάνεια [ άρθ. 26 παρ. 5 περ. β’ ]

22. Κυκλοφορία ποδηλάτων σε αυτοκινητόδροµους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες [ ΚΟΚ 29 ]

23. Καθήκοντα επιµέλειας για όσους εισέρχονται σε αυτοκίνητο και εξέρχονται από αυτό [ ΚΟΚ 30 ]

24. Στάση και στάθµευση ποδηλάτων [ ΚΑΙ Ε.Π.Η.Ο. ]. Άρθρο 34 ΚΟΚ

25. Κανόνες κυκλοφορίας πεζών σε σχέση µε τους ποδηλάτες [ ΚΟΚ 38 ]

26. Συµπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς [ άρθ. 39 ΚΟΚ ]

27. Άρθρο 40 ΚΟΚ [ Πριν από την τροποποίηση από τον Ν. 4784/2021 ]

28. Μεταφορά µε ποδήλατο προσώπων και πραγµάτων

29. Μέθη ποδηλάτη [ άρθ. 42 ΚΟΚ ] και οδηγού Ε.Π.Η.Ο

30. Πινακίδες σηµάνσεως σχετικές µε ποδήλατα

31. Συµπεριφορά σε περίπτωση ατυχήµατος [ άρθ. 43 ΚΟΚ ]. Αν ισχύει και επί ατυχήµατος προκληθέντος από ποδήλατο και όχηµα Ε.Π.Η.Ο

32. Αγώνες ποδηλάτων σε οδούς και χώρους του πεδίου εφαρµογής του άρθ. 49 του ΚΟΚ.

33. Ειδικοί κανόνες για την τροχοπέδηση ποδηλάτων και οχηµάτων Ε.Π.Η.Ο. [ άρθ. 59 του ΚΟΚ ]

34. Φώτα ποδηλάτων και οχηµάτων Ε.Π.Η.Ο

35. Μηχανισµοί, εξαρτήµατα και συσκευές οχηµάτων [ αν ισχύει σε ποδήλατα και οχήµατα Ε.Π.Η.Ο. ]

36. Άρθρο 22 Ν. 4784/2021

37. Άρθρο 88 ΚΟΚ. Άδεια κυκλοφορίας οχηµάτων [ Αν ισχύει και στα οχήµατα Ε.Π.Η.Ο. ]

38. Άρθρο 90. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας

39. Κατηγορίες αδειών οδήγησης αυτοκινήτων

40. Άρθρο 101. Χρήση βοηθητικών οργάνων κατά την οδήγηση

41. Ειδικές ρυθµίσεις του ΚΟΚ που αφορούν οχήµατα Ε.Π.Η.Ο. µε βάση τον πρόσφατο Ν. 4784/2021

42. Συνοπτική επισήµανση ουσιωδών νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν τους οδηγούς ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., τις οποίες πρέπει αυτοί να γνωρίζουν, όταν πρόκειται να κυκλοφορούν ποδήλατα και Ε.Π.Η.Ο.

43. Συνοπτικές ειδικές ρυθµίσεις του ΚΟΚ που πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. για να αποφεύγουν ατυχήµατα ή επιβολή διοικητικών ποινών

Κεφάλαιο ∆εύτερο

Περιπτώσεις που αφορούν ατυχήµατα

στα οποία εµπλέκονται και οδηγοί ποδηλάτων

44. Ατυχήµατα µεταξύ οχήµατος και ποδηλάτου

45. Ατυχήµατα µεταξύ ποδηλάτου και πεζού

46. Ατυχήµατα [ π.χ. σύγκρουση ] µεταξύ ποδηλάτου και οχήµατος Ε.Π.Η.Ο

47. Ατυχήµατα µεταξύ ποδηλάτου και κατοικιδίου ζώου

48. Ατυχήµατα κατά τη διάρκεια αθλητικού ποδηλατικού αγώνα

49. Ατυχήµατα µεταξύ ποδηλάτου και µοτοποδηλάτου

50. Ατυχήµατα µεταξύ ποδηλατών

51. Το ποδήλατο ως όχηµα κατά το Ν. ΓϡΝ/1911 ( Βλ. και Ε.Π.Η.Ο. )

52. Σύγκρουση µεταξύ περισσοτέρων αυτοκινήτων [ άρθ. 10 του Ν. ΓϡΝ/1911 ]

53. Αν απαιτείται για οδηγό ποδηλάτου άδεια ικανότητος, άδεια κυκλοφορίας και ορισµένη ηλικία [ και Ε.Π.Η.Ο. ]

54. Ασφάλιση ποδηλάτου για προκαλούµενο σε τρίτο πρόσωπο ατύχηµα [ Ε.Π.Η.Ο. ; ]

55. Ευθύνη του εποπτεύοντος για το προκαλούµενο σε τρίτο πρόσωπο ατύχηµα από εποπτευόµενο ποδηλάτη [ ΑΚ 923 ]. Ε.Π.Η.Ο

56. Αστική ευθύνη από την εµπλοκή ποδηλάτου. Περιπτωσιολογία. Κατόπιν ένταξη στην οικεία θέση. Ε.Π.Η.Ο.

57. Ατύχηµα σε ειδικό διάδροµο συνδυασµένης χρήσεως πεζών και ποδηλάτων [ Πινακίδα Ρ-66 ]: Ε.Π.Η.Ο.;

58. Ατυχήµατα που έχουν σχέση µε το άνοιγµα θυρών σταθµευµένων οχηµάτων.

59. Ατυχήµατα προκαλούµενα από οδηγούς ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. που είναι ανήλικοι [ κάτω των 14 ετών ]

60. Οµοιότητα νοµοθετικής ρυθµίσεως ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών. Εφαρµογή και στα ηλεκτρικά πατίνια διατάξεων του ΚΟΚ που αφορούν τα συνήθη ποδήλατα

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η πρώτη συστηματική ανάλυση της ευθύνης του εκχωρητή από αθέτηση προϋφιστάμενης υποχρέωσης
Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022
Πλήρως ενημερωμένη κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης