Α. Κρητικός, Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος, 2η έκδ., 2021


Α. Κρητικός, Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος, 2η έκδ., 2021

Στο παρόν έργο αναλύονται ζητήματα σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από οδηγούς που τελούν υπό την επίδραση αναλωθέντος, προηγουμένως, οινοπνεύματος, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων και λοιπών τοξικών ουσιών κατά τους όρους του άρθ. 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ).
Το παρόν έργο σκοπό έχει να καλύψει στο δυνατό βαθμό τα θέματα που αναφέρονται σε ζητήματα αποζημιώσεως και ασφαλιστικής καλύψεως. Τα ατυχήματα με βάση την άνω αιτία θεμελιώνουν ευθύνη κυρίως σε βάρος του υπαιτίου οδηγού και του ασφαλιστή, αν το ζημιογόνο όχημα έχει ασφαλισθεί για ζημιές σε βάρος τρίτων. Οι τυχόν παθόντες τρίτοι κατά κανόνα επιδιώκουν αποζημίωση από τον ασφαλιστή του ζημιογόνου οχήματος με αποτέλεσμα να ανακύπτουν κρίσιμα ζητήματα που αναλύονται συστηματικά στο παρόν. Σημειώνεται ότι καταβλήθηκε προσπάθεια προβολής κυρίως της νομολογίας σε συνδυασμό με τη δόκιμη θεωρία, ενώ για την ενίσχυση της πρακτικής αξίας του έργου το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε δικονομικά, διαδικαστικά και λοιπά ζητήματα που απασχολούν τον δικηγόρο της πράξης, τον ασφαλιστή, αλλά και τους εμπλεκόμενους σε ατύχημα.

Edition info

Title
Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος
- Συνέπειες - Κυρώσεις - Ζητήματα αποζημιώσεως και ασφαλιστικής καλύψεως
© 2021
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-403-2
Pages
310
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας Περιεχομένων

Αντί προλόγου επί της δεύτερης εκδόσεως

Αντί προλόγου επί της πρώτης εκδόσεως

Κυριότερες συντομογραφίες

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οινόπνευμα και τοξικές ουσίες ως παράγοντες

επηρεάζοντες την οδική κυκλοφορία

Ι. Εισαγωγικά

II. Η επίδραση του οινοπνεύματος στην κυκλοφοριακή ικανότητα

III. Δικαιολόγηση της νομοθετικής ρυθμίσεως

ΙV. Τοξικολογία

V. Εξέλιξη της νομοθετικής ρυθμίσεως

1. Ν. 614/1977

2. Ν. 2094/1992

3. Ν. 2696/1999 (νέος ΚΟΚ)

4. Ν. 2963/23.11

VI. Πότε το οινόπνευμα επηρεάζει την ικανότητα προς οδήγηση

VII. Περιπτώσεις και μέθοδοι ανιχνεύσεως οινοπνεύματος

VIII. Πρόσφορος χρόνος για την αιμοληψία ή για την εξέταση μέσω αλκοολομέτρου

IX. Αναδρομικός υπολογισμός του οινοπνεύματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος

Χ. Περιπτώσεις από τη νομολογία στις οποίες η αιμοληψία γίνεται μετά πάροδο χρόνου από το ατύχημα

ΧΙ. Συνεπίδραση οινοπνεύματος και άλλων περιστάσεων

ΧΙΙ. Οδήγηση υπό την επίδραση τοξικών ουσιών (ναρκωτικά και φάρμακα)

1. Εισαγωγικά - Ναρκωτικά

2. Φάρμακα

XIΙI. Διαδικασία ανιχνεύσεως τοξικών ουσιών και φαρμάκων

XIV. Οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών στη νομολογία

XV. Συνεπίδραση ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος

XVΙ. Άρνηση του οδηγού να υποβληθεί σε αιμοληψία ή να συμπράξει σε έλεγχο με ΑLCΟΤΕSΤ ή σε άλλη ανάλογη εξέταση

XVII. Λοιπές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του προβλεπόμενου από το άρθ. 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) αδικήματος

XVIII. Υπαιτιότητα του προσώπου στην ανικανότητα προς ασφαλή οδήγηση - Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

XIX. Συγκριτικό δίκαιο

Εισαγωγικά

1. Αυστριακό δίκαιο

2. Γερμανικό δίκαιο

3. Ελβετικό δίκαιο

4. Γαλλικό δίκαιο

5. Βελγικό δίκαιο

6. Ιταλικό δίκαιο

7. Δανικό δίκαιο

8. Φινλανδικό δίκαιο

9. Λουξεμβουργιανό δίκαιο

10. Ολλανδικό δίκαιο

11. Νορβηγικό δίκαιο

12. Πολωνικό δίκαιο

13. Σουηδικό δίκαιο

14. Ισπανικό δίκαιο

15. Τσεχικό δίκαιο

16. Ουγγρικό δίκαιο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η επίδραση των ουσιών του άρθ. 42 ν. 2696/1999

στην οδική κυκλοφορία

I. Εισαγωγικά

II. Σύγκρουση αυτοκινήτων με αποκλειστική υπαιτιότητα του εν μέθη οδηγού

III. Σύγκρουση αυτοκινήτων, αμφότεροι οι οδηγοί των οποίων τελούσαν υπό την επίδραση μέθης. Υπαιτιότητα για το ατύχημα σε βάρος μόνο ενός απ’ αυτούς

IV. Σύγκρουση αυτοκινήτων. Κρίση για έλλειψη υπαιτιότητας του εν μέθη οδηγού που εκινείτο συννόμως

V. Ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται αυτοκίνητο και πεζός - Μέθη οδηγού ή πεζού ή αμφοτέρων

1. Μέθη οδηγού και πεζού

2. Οινόπνευμα στο αίμα του πεζού - όχι υπαιτιότητα

3. Ατύχημα κατά το οποίο υπό την επίδραση οινοπνεύματος τελούσε ο πεζός.

4. Ατύχημα κατά το οποίο υπό την επίδραση οινοπνεύματος τελούσαν τόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου όσο και ο πεζός. Κατανομή ποσοστών υπαιτιότητας

5. Παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ από πεζό και από οδηγό. Καταλογισμός αποκλειστικής υπαιτιότητας σε βάρος του οδηγού με βάση τις συντρέχουσες συνθήκες του ατυχήματος

VI. Το πρόβλημα της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των ουσιών του άρθ. 42 §1 ΚΟΚ και του ατυχήματος για την παραδοχή ή όχι υπαιτιότητας στο ατύχημα

VII. Νομολογιακή εμφάνιση του ζητήματος της αιτιώδους συνάφειας (βλ. πάνω υπό VI)

VIII. Κατανομή ποσοστών ευθύνης μεταξύ των εμπλεκομένων στο ατύχημα (οδηγού - οδηγών - πεζού)

Α. Εισαγωγικά

Β. Ελληνική Νομολογία

Γ. Αλλοδαπή Νομολογία (αυστριακή)

α. Ισοβαρή πταίσματα

β. Κατανομή πταισμάτων σε σχέση 1 προς

γ. Κατανομή πταισμάτων σε σχέση 1 προς

ΙΧ. Ζητήματα συντρέχοντος πταίσματος (ΑΚ 300) επιβάτη εν γνώσει του ότι ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών

1. Εισαγωγικά - Γενική θεώρηση

2. Προσδιορισμός ποσοστού συντρέχοντος πταίσματος επιβάτη

3. Δικονομικά

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οδήγηση οδικού οχήματος και πρόκληση ατυχήματος

υπό την επίδραση οινοπνεύματος Ή τοξικών ουσιών

κατά την έννοια του άρθ. 42 ν. 2696/1999 (κοκ)

στην ασφάλιση αστικής ευθύνης

Α. Προγενέστερο Δίκαιο

Ι. Εισαγωγικά

II. Η σχετικότητα της ενέργειας της ρήτρας περί απαλλαγής του ασφαλιστή στην περίπτωση του άρθ. 25 περ. 8 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ

III. Ένταξη και περιεχόμενο της ρήτρας απαλλαγής του ασφαλιστή στην ασφαλιστική σύμβαση

IV. Έλεγχος καταχρηστικότητας των όρων απαλλαγής του ασφαλιστή στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων

V. Το ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παραβάσεως του ασφαλιστικού βάρους του μη οδηγείν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών και του ατυχήματος

Β. Νεότερο Δίκαιο

VI. Ρύθμιση με βάση το νέο Ν. 3557/2007

VII. Ο λόγος εξαιρέσεως του άρθ. 6β΄ §1 περ. β΄ εδ. α΄ του Ν. 489/1976 όπως ισχύει μετά το Ν. 3557/2007 υπό την οπτική γωνία του Ν. 2251/1994

VIIΙ. Ο λόγος εξαιρέσεως από το εδ. β΄ της §1 του άρθ. 6β΄ του Ν. 489/1976

α) Γενικά

β) Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως

i. Εισαγωγικά

ii. Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

iii. Ανάγκη συνδρομής αιτιώδους συνάφειας

iv. Ανάγκη συνδρομής υπαιτιότητας στην παράβαση του ασφαλιστικού βάρους

v. Απόδειξη της επιδράσεως του οινοπνεύματος στην οδήγηση

IX. Η επίδραση του Ν. 3557/2007 στις υφιστάμενες ασφαλιστικές συμβάσεις που ορίζουν ότι η απαλλαγή του ασφαλιστή στην περίπτωση του άρθ. 42 Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) επέρχεται ανεξαρτήτως της συνδρομής αιτιώδους συνάφειας ή δεν περιέχουν καθόλου τέτοια ρήτρα

X. Συγκριτική επισκόπηση

XI. Βάρος αποδείξεως

XII. Υπαιτιότητα στην παραβίαση του ασφαλιστικού βάρους του μη οδηγείν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών

1. Το πρόβλημα

2. Αντιμετώπιση

3. Πρόσωπα στα οποία αναφέρεται η ρήτρα απαλλαγής

4. Βάρος αποδείξεως

5. Ρύθμιση από τον νέο Ν. 3557/2007

XIII. Η μετά το ατύχημα ανάλωση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών ως περίπτωση προσβολής από τον ασφαλισμένο του βαρύνοντος αυτόν καθήκοντος διαφωτίσεως

1. Ρύθμιση με βάση το προγενέστερο δίκαιο (Κ4/585/1978 ΑΥΕ)

2. Νεότερο δίκαιο (Ν. 3557/2007)

XIV. Σχέση αναδρομικού υπολογισμού οινοπνεύματος κατά το ατύχημα και αναλώσεως οινοπνεύματος μετά το ατύχημα

XV. Η ανάλωση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στην ασφάλιση ιδίων ζημιών

1. Εισαγωγικά

2. Ασφάλιση ζημιών

3. Ασφάλιση προσώπων

4. Ρήτρα στη σύμβαση ασφάλισης για εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον οι περιπτώσεις αφορούν μόνο προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη (άρθ. 6β΄ §2 του Ν. 489/1976 προστεθέν με τον Ν. 3557/2007)

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δικονομικά, Διαδικαστικά και Λοιπά συναφή ζητήματα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Θεμελίωση του δικαιώματος αναγωγής

ΙΙΙ. Παθητικά υποκείμενα και έκταση του δικαιώματος αναγωγής

ΙV. Παραγραφή της αξιώσεως εξ αναγωγής

V. Τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος αναγωγής και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

VI. Πληρότητα της αγωγής εξ αναγωγής

VII. Βάρος αποδείξεως

VIII. Συμφωνία μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου μετά το ατύχημα για απαλλαγή του δευτέρου

IX. Επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ των υποκειμένων της αναγωγής

X. Αρμοδιότητα και διαδικασία

XI. Ειδική περίπτωση αναγωγής του Δημοσίου κατά οδηγού μηχανοκινήτου οχήματος του Δημοσίου τελούντος υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών

XII. Απόδειξη οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών στο αίμα του ελεγχόμενου οδηγού

1. Απόδειξη οινοπνεύματος

2. Απόδειξη ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων

XIII. Ειδικότερα δικονομικά και διαδικαστικά ζητήματα. Δεδικασμένο

XIV. Αναιρετικός έλεγχος

1. Γενικά

2. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τη νομολογία

Παράρτημα

Κειμένων σημαντικών νομοθετικών διατάξεων

Περιεχόμενα Παραρτήματος

Άρθρο 42 Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας = ΚΟΚ)

ΚΥΑ Αριθμ. 2500/15/135-ί/6-9-2011 (ΦΕΚ Β 2077 19.9.2011)

Ν. 3557/2007

Βιβλιογραφία

Α. Ελληνική

Β. Ξενόγλωσση

Άλλα συναφή αυτοτελή έργα του ίδιου συγγραφέα

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η παρούσα μονογραφία ασχολείται με το ζήτημα της ευθύνης του εκχωρητή σε περίπτωση που η εκχωρηθείσα απαίτηση δεν καταστεί εφικτό να εισπραχθεί από τον εκδοχέα, οπότε...
Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 489/1976 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»....
Β. Παπαδούλη, Αφηρημένη Υπόσχεση ή Αναγνώριση Χρέους, 2022
Αντικείμενο του παρόντος είναι η επώνυμη σύμβαση της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους που ρυθμίζεται στα άρθρα 873 έως 875 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έργο...
Ε. Αθανασόπουλος, Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, 2021
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, συμβατική, αδικοπρακτική και ως παρεχόντων υπηρεσίες,...