Α. Κορνηλάκης, Επικαρπία, 2013


Α. Κορνηλάκης, Επικαρπία, 2013

Η επικαρπία είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον εμπράγματο δικαίωμα, αφού συγκεντρώνει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που δεν συναντώνται, τουλάχιστον σε αυτή τη σύνθεση, σε κανένα άλλο εμπράγματο δικαίωμα. Έτσι, αφενός η επικαρπία είναι το δικαίωμα με τις ευρύτερες εξουσίες μετά την κυριότητα, αφετέρου έχει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από όλα τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα – συμπεριλαμβανομένης και της κυριότητας –, αφού αντικείμενό της μπορεί να είναι πράγματα, δικαιώματα, αλλά και περιουσιακά σύνολα.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να προσφέρει μία συνολική εικόνα του θεσμού της επικαρπίας βασιζόμενη στην ανάλυση των συμφερόντων των μερών καθώς και των προβλημάτων που δημιουργεί η διάσπαση των εξουσιών της κυριότητας. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις δύο βασικές αρχές, οι οποίες αποτελούν και διακριτικά γνωρίσματα της επικαρπίας, την αρχή της διατήρησης της ουσίας και του οικονομικού προορισμού του αντικειμένου της επικαρπίας και την αρχή του αμεταβιβάστου, η εξειδίκευση των οποίων ανάλογα με το αντικείμενο της επικαρπίας επιτρέπει τη συνολική αξιολόγηση του θεσμού της επικαρπίας, των δυνατοτήτων που προσφέρει στους συναλλασσόμενους αλλά και των ορίων που τη χαρακτηρίζουν.

Edition info

Title
Επικαρπία
© 2013
Author
ISBN
978-960-568-023-7
Pages
XVII + 282
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

§ 1. Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

§ 2. Ιστορική και δικαιοσυγκριτική επισκόπηση

Ι. Ιστορική επισκόπηση

ΙΙ. Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση

1. Γερμανική οικογένεια

α) Γερμανία

β) Αυστρία

γ) Ελβετία

2. Ρωμανική οικογένεια

α) Γαλλία

β) Ιταλία

γ) Ισπανία

3. Αγγλοσαξονική οικογένεια

4. Ολλανδία

ΙΙΙ. Ενδιάμεσα συμπεράσματα

§ 3. Κοινωνική και οικονομική λειτουργία

Ι. Κοινωνική λειτουργία

1. Προνοιακή λειτουργία και ρύθμιση κληρονομικών σχέσεων

2. Εξασφαλιστική λειτουργία

ΙΙ. Οικονομική λειτουργία

III. Τα συμφέροντα των μερών

§ 4. Οριοθετήσεις και συγκρίσεις

Ι. Δουλείες

1. Οίκηση

2. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες

3. Πραγματικές δουλείες

ΙΙ. Ενοχικές σχέσεις

1. Μίσθωση

2. Μίσθωση προσοδοφόρου

3. Χρησιδάνειο

4. Παρακαταθήκη

ΙΙΙ. Κληρονομικό καταπίστευμα

ΙV. Ενδιάμεσα πορίσματα

§ 5. Το ενοχικό υπόβαθρο

Ι. Η causa της επικαρπίας

1. Η κρατούσα άποψη - πώληση ή δωρεά

2. Διαρκείς συμβάσεις παραχώρησης χρήσης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

§ 6. Έννοια και μορφές της επικαρπίας

Ι. Έννοια

1. Έννοια και νομική φύση

2. Αντικείμενο της επικαρπίας

α) Πράγμα

ι) Ιδανικά μέρη – κοινό πράγμα

ιι) Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Αντιπαροχή

β) Δικαίωμα

γ) Ομάδα πραγμάτων

δ) Περιουσία

ε) Επιχείρηση

3. Δικαιούχος της επικαρπίας

4. Οριοθετήσεις από υπόλοιπα εμπράγματα δικαιώματα

α) Υποθήκη

β) Ενέχυρο

ΙΙ. Περιεχόμενο και μορφές

1. Περιεχόμενο και νομική λειτουργία

2. Ιδιαίτερες μορφές επικαρπίας

α) Περιορισμένη ή περιτετμημένη επικαρπία

β) Διακεκριμένη επικαρπία

γ) Διαδοχική επικαρπία

δ) Μεταβιβαστή επικαρπία

i) Η απαγόρευση της ΑΚ

ii) Συμφωνία για μεταβιβαστή επικαρπία

iii) Η μεταβίβαση του ενοχικού δικαιώματος άσκησης της επι-

καρπίας

iv) Επικαρπία και αναγκαστική εκτέλεση

ε) Επικαρπία αναλωτών

§ 7. Σύσταση της επικαρπίας

Ι. Σύσταση με δικαιοπραξία

1. Σύσταση με δικαιοπραξία εν ζωή

α) Ακίνητα

β) Κινητά

γ) Σύσταση με παρακράτηση

δ) Σύσταση με σύμβαση υπέρ τρίτου

2. Σύσταση με δικαιοπραξία αιτία θανάτου

ΙΙ. Σύσταση με χρησικτησία

ΙΙΙ. Σύσταση με δικαστική απόφαση

§ 8. Η έννομη σχέση της επικαρπίας

Ι. Ο ψιλός κύριος

1. Δικαιώματα και εξουσίες του ψιλού κυρίου

α) Η εμπράγματη θέση του ψιλού κυρίου

i) Η ψιλή κυριότητα

ii) Νομή

β) Εξασφαλιστικά δικαιώματα

γ) Εξουσίες επέμβασης

i) Ο καθορισμός του είδους της εκμετάλλευσης

ii) Διενέργεια έκτακτων επισκευών

2. Υποχρεώσεις του ψιλού κυρίου

α) Έκτακτα δημόσια βάρη και ιδιωτικά βάρη

β) Υποχρέωση απόδοσης έκτακτων δαπανών

ΙΙ. Ο επικαρπωτής

1. Δικαιώματα και εξουσίες του επικαρπωτή

α) Η εμπράγματη θέση του επικαρπωτή

β) Εξασφαλιστικά δικαιώματα

γ) Εξουσίες επέμβασης

i) Καθορισμός εκμετάλλευσης

ii) Επέμβαση λόγω έκτακτων επισκευών – αξίωση δαπανών –

δικαίωμα αφαίρεσης

2. Υποχρεώσεις του επικαρπωτή

α) Υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης

i) Υποχρέωση διατήρησης του οικονομικού προορισμού του

πράγματος και αποχής από ουσιώδεις μεταβολές

ii) Υποχρέωση επιμελούς μεταχείρισης και τακτικής εκμετάλ-

λευσης

iii) Υποχρέωση για τις συνήθεις επισκευές

iν) Υποχρέωση επενδύσεων

ν) Υποχρέωση ασφάλισης

νi) Υποχρέωση ειδοποίησης

β) Δημόσια και ιδιωτικά βάρη

γ) Υποχρέωση απόδοσης του πράγματος

3. Προστασία του επικαρπωτή

§ 9. Απόσβεση της επικαρπίας

Ι. Θάνατος του επικαρπωτή

ΙΙ. Παραίτηση του επικαρπωτή

ΙΙΙ. Ένωση

ΙV. Λόγοι απόσβεσης πραγματικών δουλειών

1. Καταστροφή του πράγματος – μετατροπή σε επικαρπία δι-

καιώ­ματος

2. Αδυναμία άσκησης

3. Αχρησία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

§ 10. Επικαρπία δικαιώματος

Ι. Γενικά

1. Νομική φύση

2. Αντικείμενο

ΙΙ. Σύσταση

1. Ενοχικά δικαιώματα

2. Εταιρίες

α) Προσωπικές εταιρίες

i) Αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα

ii) Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρία

β) Κεφαλαιουχικές εταιρίες

i) Ανώνυμη Εταιρία

ii) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική

Εταιρία

3. Βιομηχανική ιδιοκτησία

4. Πνευματική ιδιοκτησία

5. Ανώνυμοι τίτλοι

§ 11. Η έννομη θέση επικαρπωτή – ψιλού δικαιούχου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η έννομη θέση του ψιλού δικαιούχου

ΙΙΙ. Η έννομη θέση του επικαρπωτή

1. Επικαρπία ενοχικού δικαιώματος

α) Εξουσία χρήσης και κάρπωσης

i) Μη χρηματική απαίτηση

ii) Χρηματική απαίτηση

β) Υποχρεώσεις του επικαρπωτή απαίτησης

2. Επικαρπία εταιρικής συμμετοχής

α) Προσωπικές Εταιρίες

β) Κεφαλαιουχικές εταιρίες

i) Ανώνυμη Εταιρία

ii) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης – ΙΚΕ

3. Βιομηχανική Ιδιοκτησία

α) Δικαιώματα του επικαρπωτή

β) Υποχρεώσεις του επικαρπωτή

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

5. Ανώνυμοι τίτλοι

§ 12. Επικαρπία περιουσίας και επιχείρησης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Επικαρπία σε περιουσία

1. Αντικείμενο και σύσταση

2. Έννομη θέση του επικαρπωτή

α) Υποχρέωση τακτικής εκμετάλλευσης

β) Εξασφάλιση δανειστών

ΙΙΙ. Επικαρπία σε επιχείρηση

1. Αντικείμενο και σύσταση

2. Η έννομη θέση του επικαρπωτή

α) Εξουσία χρήσης και κάρπωσης

β) Επικαρπία χαρτοφυλακίου

γ) Λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις

δ) Ευθύνη για χρέη

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο 279

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Στόχος του παρόντος έργου είναι η καταγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν επί προσημείωσης υποθήκης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες...
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Η παρούσα μονογραφία προσεγγίζει την καθολική και συστηματική ανάλυση όλων των αναφυόμενων ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων που άπτονται της διατάραξης της κυριότητας....
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Το παρόν έργο αποτελεί μια συνέχεια της σειράς που αφορά τις αγωγές των βιβλίων του Αστικού Κώδικα. Όπως και τα προηγούμενα έργα της σειράς «Αγωγές Γενικών Αρχών του Αστικού...
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Στόχος του παρόντος είναι n αναλυτική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου διαρθρωμένη μέσω ενός δυναμικού συστήματος που επιτυγχάνει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του...
Ε. Ταμιωλάκης, Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #1
Η παρούσα μονογραφία, αφιερώνεται στην υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη διεξοδική ανάλυση τόσο των τίτλων που απαριθμούνται στην ΑΚ 1262 όσο...