Α. Αλιγιζάκη, Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας, 2023


Α. Αλιγιζάκη, Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας, 2023

Το παρόν έργο αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο εξοικείωσης με τις πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της ενέργειας, το οποίο αποτελεί έναν κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα της οικονομίας, της γεωπολιτικής, του δικαίου και των διεθνών σχέσεων, αλλά και ένα πεδίο συγκρούσεων και διαγκωνισμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το παρόν έργο φιλοδοξεί να φωτίσει όλες τις θεσμικές και γεωπολιτικές ενεργειακές ανακατατάξεις, μέσα από την έρευνα και την αποτύπωση όλων των πρόσφατων εξελίξεων στο δίκαιο της ενέργειας υπό το πρίσμα της κατανομής ισχύος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές και οι πρόσφατες θεσμικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την εσωτερική αγορά ενέργειας, οι διατάξεις για την ενεργειακή ασφάλεια, την έρευνα και εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων, την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος. Μέσα από τη μελέτη των θεσμών ερευνάται η σχέση ενέργειας και γεωπολιτικής, με έμφαση στη Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή «ειδικού ενεργειακού βάρους» για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτη-παραγωγοί ενέργειας, όπως αναδεικνύεται στο έργο, χρησιμοποιούν την ισχύ που απορρέει από τους ενεργειακούς τους πόρους προς επίτευξη γεωπολιτικών στόχων, πυροδοτώντας νέες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν τη διαμόρφωση δικαίου.

Η συγγραφέας ξεκινώντας απ’ τη θεσμοθέτηση των κανόνων δικαίου, καταλήγει ότι το δίκαιο μπορεί να προσπορίσει ισχύ στα κράτη που νέμονται τους ενεργειακούς πόρους, αλλά και αυτά, με «όπλο» τη γεωπολιτική ισχύ που σωρεύουν, διαμορφώνουν το Δίκαιο και επηρεάζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Edition info

Title
Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας
Η περίπτωση της ΝΑ Μεσογείου
- Νομική έννοια της ενέργειας - Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας - Εσωτερική αγορά ενέργειας - Δίκαιο Ανταγωνισμού - Δίκαιο Θάλασσας
© 2023
Foreword
Author
ISBN
978-960-648-743-9
Pages
XVII + 286
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Προοίμιο Συγγραφέως

1o Κεφάλαιο

Δίκαιο για την Ενέργεια

1.1. Εισαγωγή

1.2. Η νομική έννοια της Ενέργειας

1.2.1. Η ενέργεια ως πόρος

1.2.2. Η ενέργεια ως προϊόν ή υπηρεσία

1.2.3. Η ενέργεια ως δραστηριότητα

1.2.4. Η ενέργεια ως Τεχνολογία

1.3. Ενεργειακή Μετάβαση

1.3.1. Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

1.3.2. Ενεργειακή απόδοση

1.3.3. Αποκέντρωση

1.4. Το Δίκαιο του Πετρελαίου

1.5. Το Δίκαιο για το Φυσικό Αέριο

1.6. Η διαμόρφωση του Ενεργειακού Δικαίου

1.7. Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο: Γενικές Αρχές

1.7.1. Η αρχή της προφύλαξης

1.7.2.

Η αρχή της κυριαρχίας επί των χερσαίων και υπεράκτιων ενεργειακών πόρων

1.7.3. Η αρχή της πρόσβασης σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες

1.7.4. Η αρχή της ενεργειακής δικαιοσύνης

1.7.5.

Η αρχή της συνετής και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων

1.7.6. Η αρχή της βιώσιμης/ αειφόρου ανάπτυξης

1.7.7.

Η αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής

1.7.8. Η αρχή ο «ρυπαίνων» πληρώνει

1.7.9. Αρχή ενεργειακής ασφάλειας και αξιοπιστίας

1.7.10. Αρχή της ανθεκτικότητας

2ο Κεφάλαιο

Ενεργειακή Ασφάλεια: έννοια, εκφάνσεις, προϋποθέσεις

2.1. Εισαγωγή

2.2. Η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας

2.2.1. Η «φυσική» ενεργειακή ασφάλεια

2.2.2. Η α-πολιτικοποίηση της ενεργειακής ασφάλειας

2.2.3.

Η «μετάγγιση» του κεκτημένου της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια στα μη κράτη-μέλη

2.2.4.

Οι εκφάνσεις της ενεργειακής ασφάλειας: Διαθεσιμότητα – Αξιοπιστία – Προσιτό Κόστος

2.3. Η σχέση της ενεργειακής ασφάλειας με την εθνική ασφάλεια

2.4. Η (γεω)πολιτική νοηματοδότηση της Ενεργειακής Ασφάλειας

2.5.

REPowerEU: Ένα σχέδιο για την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και την προώθηση της πράσινης μετάβασης

2.5.1. Εξοικονόμηση ενέργειας

2.5.2.

Διαφοροποίηση προμηθειών και από κοινού αγορές – ο μηχανισμός AggregateEU

2.5.3. Επιτάχυνση της διάθεσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2.5.4.

Μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές

2.5.5. Επενδύσεις – Χρηματοδότηση

2.5.6. Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)

3ο Κεφάλαιο

Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την Ενέργεια

3.1. Εισαγωγή

3.2. Εσωτερική Αγορά Ενέργεια: Ιστορικό Πλαίσιο – Προσδοκίες

3.3. Δίκαιο για την Εσωτερική Αγορά Ενέργειας

3.4. Ενεργειακή Πολιτική της ΕΕ: Πρωτογενές και Παράγωγο Δίκαιο

3.4.1. Πρωτογενές Δίκαιο για την Ενέργεια

3.4.2. Παράγωγο Δίκαιο

3.4.3. Οι Τρεις Δέσμες Μέτρων για την Εσωτερική Αγορά Ενέργειας

3.4.4.

Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων παραγωγής/προμήθειας και διαχείρισης δικτύων/μεταφοράς

3.4.5.

Η 4η δέσμη μέτρων: «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους»

3.4.6.

Η 5η Δέσμη μέτρων «Fit For 55» και η ενεργειακή νομοθεσία μετά την έκρηξη του ρωσοουκρανικού πολέμου

3.5.

Η Επιτροπή: Κυρίαρχο θεσμικό όργανο στην Εσωτερική Αγορά Ενέργειας

3.6. Η «αποστολή» των Ρυθμιστικών Αρχών

3.7. Το θεσμικό πλαίσιο για τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό

3.8. Ενεργειακή Ένωση

3.9. Πράσινη Συμφωνία

3.9.1. Οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας

3.9.2. Επενδύσεις - InvestEU

3.9.3. Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης

3.9.4. Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα

4ο Κεφάλαιο

Ενέργεια και Δίκαιο Ανταγωνισμού

4.1. Εισαγωγή

4.2. Κοινή - Ενιαία - Εσωτερική Αγορά

4.2.1. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

4.2.2. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

4.2.3. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

4.2.4. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

4.3. Πολιτική ανταγωνισμού

4.3.1. Απαγορευμένες Συμφωνίες/συμπράξεις (άρθρο 101 της ΣΛΕΕ)

4.3.2.

Απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της ΣΛΕΕ)

4.3.3. Έλεγχος των συγκεντρώσεων

4.3.4. Απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 107 της ΣΛΕΕ)

4.4. Στρεβλώσεις στην ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας

4.4.1.

Στρεβλώσεις – Διορθώσεις στην Εσωτερική Αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας

4.4.2. Στρεβλώσεις - Διορθώσεις στην Εσωτερική Αγορά Φυσικού αερίου

4.4.3. Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τις από κοινού αγορές

4.5. Μεγαλύτερη διαφάνεια

4.6. Οι Υποδομές της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας – Επενδύσεις

5ο Κεφάλαιο

Ενέργεια και Δίκαιο της Θάλασσας

5.1. Εισαγωγή

5.2. Ιστορική αναδρομή/εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας

5.3. Οι θαλάσσιες - Υποθαλάσσιες Ζώνες σύμφωνα με τη Σύμβαση

5.3.1. Εσωτερικά Ύδατα

5.3.2. Αιγιαλίτιδα Ζώνη

5.3.3. Συνορεύουσα Ζώνη

5.3.4. Υφαλοκρηπίδα

5.3.5. Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

5.3.6. Διεθνής Βυθός

5.3.7. Ανοιχτή Θάλασσα

5.4.

Η Δικαστική Διευθέτηση των θαλάσσιων Διαφορών – Νομολογία – Γενικές Αρχές για το Δίκαιο της Θάλασσας

5.4.1. Αρμόδια Δικαστήρια

5.4.2. Νομολογία

5.4.3. Οι Ειδικές Περιστάσεις στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών

5.4.4.

Η αρχή της επιείκειας στη διευθέτηση των διαφορών ως προς τις θαλάσσιες ζώνες

6ο Κεφάλαιο

Ο γεωπολιτικός αντίκτυπος του Δικαίου της Ενέργειας

6.1. Εισαγωγή

6.2. Η γεωπολιτική της ενέργειας

6.3. Η γεωπολιτική της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας

6.4. Η γεωπολιτική των ορυκτών καυσίμων

6.4.1. Γεωπολιτική και πετρέλαιο

6.4.2. Γεωπολιτική και φυσικό αέριο

6.4.3. Γεωπολιτική και υγροποιημένο φυσικό αέριο

6.4.4. Γεωπολιτική και σχιστολιθικό αέριο

6.4.5. Η γεωπολιτική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

7ο Κεφάλαιο

Η Περίπτωση της ΝΑ Μεσογείου

7.1. Εισαγωγή

7.2.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο

7.3. Η Ευρωπαϊκή ενεργειακή Πολιτική στην ΝΑ Μεσόγειο

7.3.1. Ένωση για τη Μεσόγειο

7.3.2. Μνημόνιο Συναντίληψης ΕΕ-Αιγύπτου

7.3.3. Τριμερές Μνημόνιο Συνεννόησης

7.3.4. Ο Νότιος Διάδρομος

7.4. Ενεργειακά Δίκτυα

7.4.1. Ο διαμεσογειακός Αγωγός (TransMed)

7.4.2. Ο αγωγός EastMed

7.4.3. Ο Trans Adriatic Pipeline (TAP)

7.4.4. Άλλοι αγωγοί στην ΝΑ Μεσόγειο

7.4.5. Λόγοι αποτυχίας ενεργειακών σχεδίων και υποδομών

7.5. Ενεργειακά Αποθέματα στην Ανατολική Μεσόγειο

7.5.1. Κύπρος

7.5.2. Ισραήλ

7.5.3. Αίγυπτος

7.5.4. Λιβύη

7.6.

Ελλάδα-Τουρκία: Το Δίκαιο της Θάλασσας και η νομική διαφορά

7.7. Η Νότιο - Ανατολική Μεσόγειος: η νέα ενεργειακή «αρένα»

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

I. Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία

Ξενόγλωσση

Ελληνόγλωσση

ΙΙ. Νομοθεσία

Ξενόγλωσση

Ελληνόγλωσση

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζησιού, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η θέση του ενεργειακού καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη, 2023
Series: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #3
Εξαντλητική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των κανονιστικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης
Θ. Πανάγος, Ενέργεια και Κοινωνία, 2023
Ζητήματα γύρω από την κοινωνική διάσταση της ενέργειας και της κλιματικής κρίσης με στόχο την ενημέρωση του πολίτη-καταναλωτή
Π. Αργαλιάς, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ενέργεια, 2021
Series: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #1
Συνεκτική παρουσίαση της βασικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Δίκαιο της Ενέργειας
Β. Γκουντής/Ν. Ζιώγος/Γ. Ιωάννου..., Χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Λειτουργία, 2021
Όλες οι πτυχές των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και υπό την νέα χρηματιστηριακή τους μορφή