Ν. Χαραλαμπίδου, Δίκαιο περιβάλλοντος, 2013


Ν. Χαραλαμπίδου, Δίκαιο περιβάλλοντος, 2013

Το σύνολο των νομοθεσιών, που αποτελούν το Δίκαιο Περιβάλλοντος, ουσιαστικά οριοθετούν και ρυθμίζουν την ρύπανση των υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας μέσα από ένα σύστημα αδειοδότησης εγκαταστάσεων. Η σχετική εθνική νομοθεσία της Κύπρου προέρχεται κατά βάση από τις Βρυξέλλες, καθώς στην συντριπτική πλειοψηφία της προέκυψε από εναρμόνιση με Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν σύγγραμμα παραθέτει αυτήν την εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα τις θεμελιώδεις αρχές, την περιβαλλοντική ευθύνη, την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, τον έλεγχο ρύπανσης των υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, όπως και την διαχείριση αποβλήτων, ενώ γίνεται ειδική μνεία στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Για κάθε εθνικό νόμο αναφέρονται οι συγκεκριμένες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώνονται με αυτόν, όπως και η αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να είναι δυνατή η εύρεση ελληνικής νομολογίας, η οποία είναι δεσμευτική ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων.

Το βιβλίο έχει γραφτεί σε δύο επίπεδα, προσφέροντας αρχικά ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές. Παράλληλα, παραθέτοντας βιβλιογραφία για περαιτέρω έρευνα όπως και όλες τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ειδικότερη βιβλιογραφία για κάθε μία από αυτές, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σε όποιον θέλει να εμβαθύνει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο περιβάλλοντος
Η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2013
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-049-7
Σελίδες
XXXVI + 258
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Κατάλογος αποφάσεων

Γενική Βιβλιογραφία

1ο Κεφάλαιο:

Βασικές Έννοιες και Θεμελιώδεις Αρχές

I. Βασικές έννοιες

1. Το Περιβάλλον

2. Η Ρύπανση

II. Θεμελιώδεις αρχές

1. Η αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης

2. Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει

3. Η αρχή της αειφορίας

2ο Κεφάλαιο:

Η Περιβαλλοντική Ευθύνη

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Πεδίο Εφαρμογής

ΙΙΙ. Άξονες προστασίας από περιβαλλοντική ζημιά

1. Προληπτική Δράση

2. Δράση αποκατάστασης

3. Συντρέχουσα ευθύνη

ΙV. Αίτηση για ανάληψη δράσης

V. Κυρώσεις

VI. Νομολογία: Συνεκδικασθείσες υποθέσεις, C-379/08 και C-380/08, Raffinerie Mediterranee SpA κ.α. κατά Ministero dello Sviluppo Economico κ.α

3ο Κεφάλαιο:

Ελεύθερη Πρόσβαση του Κοινού

σε Περιβαλλοντικές Πληροφορίες

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙΙ. Οι Υποχρεώσεις της Διοίκησης

1. Πάγιες υποχρεώσεις της Διοίκησης

2. Υποχρεώσεις της Διοίκησης κατόπιν υποβολής αίτησης

ΙV. Περιπτώσεις Απόρριψης Παραχώρησης Πληροφοριών

V. Ένδικα Μέσα

IV. Νομολογία: Υπόθεση C-71/10, Office of Communications κατά Information Commissioner

4ο Κεφάλαιο:

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ι. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Έργα

1. Σκοπός

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

α. Περιεχόμενο

β. Διαδικασία υποβολής

γ. Διαδικασία εξέτασης

δ. Υποχρεώσεις ενημέρωσης μετά την λήψη της απόφασης

4. Περιβαλλοντική Έγκριση

5. Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

α. Περιεχόμενο

β. Διαδικασία υποβολής της Έκθεσης

γ. Διαδικασία εξέτασης της Έκθεσης

6. Οδηγίες αναφορικά με την αναγκαιότητα υποβολής Μελέτης ή Έκθεσης

7. Οδηγίες αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης

8. Αρχείο

9. Ένδικα μέσα

10. Νομολογία: R. (on the application of PPG11 Ltd) v Dorset County Council

ΙΙ. Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχεδίων ή Προγραμμάτων

1. Σκοπός

2. Οι παίκτες

3. Πεδίο εφαρμογής

4. Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

α. Χρονικός προσδιορισμός εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον

β. Περιεχόμενο μελέτης

γ. Διαδικασία εξέτασης μελέτης

δ. Διαδικασία λήψης απόφασης

ε. Ενέργειες που έπονται της απόφασης

5. Αρχείο

6. Έλεγχος

7. Νομολογία: Υπόθεση C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland κατά Seaport (NI) Ltd, Magherafelt District Council, FP McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

5ο Κεφάλαιο:

Προστασία των Υδάτων και του Εδάφους

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙΙ. Γενική προστασία

IV. Ειδικά: η νιτρορύπανση

V. Άδειες απόρριψης αποβλήτων στα νερά και στο έδαφος

1. Περιεχόμενο αίτησης

2. Διαδικασία εξέτασης αίτησης

3. Περιεχόμενο άδειας απόρριψης αποβλήτων στα νερά και στο έδαφος

4. Υποχρεώσεις κατόχου άδειας απόρριψης αποβλήτων στα νερά και στο έδαφος

5. Αλλαγές στην άδεια απόρριψης αποβλήτων στα νερά και στο έδαφος

V. Ολοκληρωμένη πρόληψη της ρύπανσης

VI. Κυρώσεις

VII. Ενημέρωση κοινού

VIII. Νομολογία: Υπόθεση C-176/03 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

6ο Κεφάλαιο:

Προστασία της Ατμόσφαιρας

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙΙ. Αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις

1. Περιεχόμενο αίτησης για χορήγηση άδειας αέριων αποβλήτων

2. Διαδικασία εξέτασης της αίτησης για άδεια αέριων αποβλήτων.

3. Περιεχόμενο άδειας αέριων αποβλήτων

4. Ένδικα μέσα

5. Υποχρεώσεις φορέα εκμετάλλευσης

6. Αλλαγές στην άδεια αέριων αποβλήτων

7. Κυρώσεις

8. Ενημέρωση του κοινού

IV. Μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις

1. Όροι λειτουργίας

2. Υποχρεώσεις φορέα εκμετάλλευσης

3. Κυρώσεις

V. Νομολογία: Υπόθεση C-364/03, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, ημ. 7.7

7ο Κεφάλαιο:

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων

Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

III. Δραστηριότητες Σταθερών Εγκαταστάσεων

1. Άδεια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου

α. Περιεχόμενο αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

β. Διαδικασία εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου

γ. Περιεχόμενο άδειας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου

δ. Αλλαγές στην άδεια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου

2. Εκχωρητέα δικαιώματα

3. Μεταβίβαση, επιστροφή (παράδοση) και ακύρωση δικαιωμάτων

IV. Δραστηριότητες αεροπορικών μεταφορών

1. Δικαιώματα για αεροπορικές δραστηριότητες

2. Αίτηση για δωρεάν δικαιώματα

3. Ειδικό αποθεματικό

4. Επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων

V. Εξαναγκασμός σε συμμόρφωση

1. Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτική ειδοποίηση

2. Ποινικά αδικήματα

3. Διοικητικές κυρώσεις

4. Δημοσιεύσεις

5. Απαγόρευση λειτουργίας ειδικά για φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

VI. Ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού

VII. Νομολογία: Υπόθεση C-127/07, Société Arcelor Atlantique et Lorraine κ.α. κατά Premier ministre κ.α.

8ο Κεφάλαιο:

Αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα

σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

III. Άδεια εξερεύνησης

IV. Άδεια αποθήκευσης

1. Περιεχόμενο αίτησης για χορήγηση άδειας αποθήκευσης

2. Διαδικασία εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας αποθήκευσης

3. Περιεχόμενο άδειας αποθήκευσης

4. Υποχρεώσεις φορέα εκμετάλλευσης

5. Αλλαγές στην άδεια αποθήκευσης

6. Ευθύνη της αρμόδια αρχής

V. Κυρώσεις

VI. Ενημέρωση του κοινού

9ο Κεφάλαιο:

Διαχείριση Αποβλήτων

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Πεδίο Εφαρμογής

ΙΙΙ. Οι παίκτες

IV. Βασικές αρχές και θεμελιώδεις έννοιες της διαχείρισης αποβλήτων.

V. Ειδικά η διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών προϊόντων

VI. Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων

1. Περιεχόμενο αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων

2. Διαδικασία εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων

3. Περιεχόμενο άδειας διαχείρισης αποβλήτων

4. Υποχρεώσεις κατόχου άδειας διαχείρισης αποβλήτων

5. Αλλαγές στην άδεια διαχείρισης αποβλήτων

VΙΙ. Κυρώσεις

VIΙΙ. Ενημέρωση του κοινού

IX. Νομολογία: Υπόθεση C-1/03, Paul Van de Walle, Daniel Laurent, Thierry Mersch και Texaco Belgium SA

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Η νομική προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στις εξελίξεις σε νομοθεσία και νομολογία
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
Η διαχείριση και η προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση