Κ. Μπακόπουλος, Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ, 2020


Κ. Μπακόπουλος, Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ, 2020

Στη μελέτη αυτή γίνεται μια συστηματική παρουσίαση της διαδικασίας της προδικαστικής παραπομπής (άρθρο 267 ΣυνθΛΕΕ). Με την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος και ακολούθως την αξιοποίηση της απάντησης του ΔΕΕ για την επίλυση της εκκρεμούς δικαστικής διαφοράς, λαμβάνει υπόσταση ένας νομικός διάλογος μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαστή, ο οποίος έχει ουσιαστικό αντίκρυσμα στην ορθότητα της δικανικής κρίσης. Η μελέτη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα πιθανά ερωτήματα που θα θέσει ο εθνικός δικαστής όταν εξετάζει το ενδεχόμενο να απευθυνθεί στο ΔΕΕ (σκοπός και σκοπιμότητα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος, ουσιαστικές προϋποθέσεις, αξιοποίηση της απάντησης του ΔΕΕ στη δικανική του κρίση κλπ.).

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μελέτης είναι ότι η ανάλυση γίνεται από την οπτική γωνία του εργατικού δικαίου, που αποτελεί το γνωστικό αντικείμενο του γράφοντος. Τούτο επιβάλλεται με δεδομένη τη διείσδυση του ενωσιακού στον ιστό του παραδοσιακού εσωτερικού εργατικού δικαίου. Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι δεν νοείται επιστημονική έρευνα -και ορθή νομολογιακή εφαρμογή- στο εργατικό δίκαιο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παράμετρος του ενωσιακού δικαίου. Οι ορθές νομικά απαντήσεις είναι μόνο εκείνες που έχουν λάβει υπόψη τους και την ενωσιακή διάσταση των ζητημάτων.

Στο ανά χείρας βιβλίο γίνεται αναφορά και αξιολόγηση αν όχι όλων, των σημαντικότερων αποφάσεων του ΔΕΕ επί ελληνικών προδικαστικών ερωτημάτων εργατικού δικαίου. Με τον τρόπο αυτό σκιαγραφείται η προστιθέμενη αξία της ‘ματιάς’ του ΔΕΕ στο ελληνικό εργατικό δίκαιο. Το Δικαστήριο προσέγγισε τον συγκεκριμένο κλάδο του δικαίου πάντοτε με σεβασμό στις δικαιοπολιτικές επιλογές του Έλληνα νομοθέτη, ενώ παράλληλα συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ερμηνευτικής αντίληψης πιο πραγματιστικής και εγγύτερης στον προστατευτικό σκοπό, που είναι η πεμπτουσία του.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ
Ο διάλογος του εθνικού με τον ενωσιακό δικαστή από την οπτική γωνία του εργατικού δικαίου
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-137-6
Σελίδες
X + 202
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλεγόμενα

Ι. Νομοθετικές βάσεις της προδικαστικής παρα­πομπής

ΙΙ. Σκοπός και σημασία της προδικαστικής παρα­πο­μπής

1. Όψεις της τελολογίας.

2. Λειτουργική χρησιμότητα.

ΙΙΙ. Αντικείμενο της προδικαστικής παραπομπής

1. Ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου.

2. Κύρος πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης

3. Διάκριση από τη διαδικασία ελέγχου παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης

IV. Αρμοδιότητα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος

V. Ο κομβικός ρόλος του εθνικού δικαστή στη διαδικασία της προδικαστικής παραπομπής.

1. Εξέταση της ‘αναφορικότητας’ του ενωσιακού δικαίου

α). Ο σύνδεσμος της εθνικής ρυθμίσεως με το ενωσιακό δίκαιο

β). Ο σύνδεσμος της εθνικής ρυθμίσεως ειδικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εκτίμηση της σκοπιμότητας υποβολής προδικαστικού ερωτήματος

α). Τεκμήριο αναγκαιότητας.

β). Κριτήρια εκτίμησης.

γ). Ευχέρεια και υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος: Ο κανόνας, η εξαίρεση, η εξαίρεση της εξαιρέσεως και οι (ενδεχόμενες) συνέπειες

3. Διατύπωση του προδικαστικού ερωτήματος.

4. Προδικαστική απόφαση και δικανική κρίση

α) Η δεσμευτικότητα της προδικαστικής αποφάσεως

β) Η ουσιαστική αξιοποίηση της προδικαστικής αποφάσεως

αα) Το σημείο εκκίνησης: Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία (και τα όριά της) – Το παράδειγμα των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 135.

ββ) Αδυναμία σύμφωνης με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας και επιλογή εφαρμοστέου κανόνα.

VI. Aποτίμηση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Ελληνική βιβλιογραφία

Ξένη βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Α. Αλαπάντας/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Είκοσι επιλεγμένες μελέτες στο πεδίο του Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου αφιερωμένες στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως
Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης/Π. Γέσιου-Φαλτσή..., Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2022
Μια συλλογή μελετών γύρω από ζητήματα με πρακτική σημασία στο πεδίο του συγκριτικού δικονομικού δικαίου
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών