Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022


Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022

Η νέα έκδοση του έργου παρουσιάζεται ενημερωμένη με τη νεότερη νομολογία και εμπλουτισμένη με την προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου για τα δικαστήρια (άρθρα 87-100 Συντ.), αλλά και επιλογής ειδικής (ελληνικής) βιβλιογραφίας στο τέλος κάθε παραγράφου. Η ενημέρωση του έργου, σε συνδυασμό με την προσθήκη του νέου κεφαλαίου και των πινάκων βιβλιογραφίας, αναπόφευκτα οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των σελίδων.

Κατά τα άλλα, πάντως, τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, η συστηματική δομή του και ο κατανοητός τρόπος γραφής παραμένουν αναλλοίωτα. Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει το σύνολο της ύλης του «οργανωτικού» συνταγματικού δικαίου: Έννοια και λειτουργίες του Συντάγματος–Συντακτική και αναθεωρητική εξουσία–Συνοπτική ελληνική συνταγματική ιστορία–Εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος–Σχέση διεθνούς και εσωτερικού δικαίου–Σύνταγμα και ευρωπαϊκή ενοποίηση–Θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος–Όργανα του κράτους.

Όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογό του, πρόκειται για έργο συνειδητά «αιρετικό», σε κάποιο βαθμό, το οποίο αμφισβητεί σε πολλά σημεία τόσο την ορθότητα ορισμένων παραδοσιακών θεωρητικών παραδοχών, όσο και την ευστοχία κάποιων νομολογιακών λύσεων που δόθηκαν σε καίρια ζητήματα του συνταγματικού βίου της χώρας μας, παρακινώντας έτσι τον αναγνώστη σε παραπέρα κριτική εμβάθυνση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συνταγματικό Δίκαιο
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-582-4
Σελίδες
ΧΧΧΙV + 811
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογοι

Κυριότερες συντομογραφίες

Επιλογή γενικής βιβλιογραφίας

Πρώτο Μέρος: Το Σύνταγμα

Εισαγωγή

§ 1. Ο επιστημολογικός τόπος του συνταγματικού δικαίου και το πρόβλημα της ερμηνείας του Συντάγματος

Α. Το συνταγματικό δίκαιο ως κλάδος της νομικής επιστήμης

α. Το τελικό ερώτημα του συνταγματικού δικαίου

β. Η θέση του συνταγματικού δικαίου εντός της νομικής επιστήμης

Β. Το συνταγματικό δίκαιο ως κλάδος των πολιτειακών επιστημών

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο I: Δομικά στοιχεία του συνταγματικού φαινομένου

§ 2. Το συνταγματικό κράτος

Α. Χαρακτηριστικά και τυπολογία του συνταγματικού κράτους

Β. Η πρόκληση της «παγκοσμιοποίησης»

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 3. Έννοιες και λειτουργίες του Συντάγματος

Α. Οι παραδοσιακές εννοιολογικές διακρίσεις

α. Τυπικό και ουσιαστικό Σύνταγμα

β. Γραπτό και άγραφο Σύνταγμα

γ. Αυστηρό και ήπιο Σύνταγμα

Β. Η κανονιστική δύναμη του Συντάγματος ως κριτήριο διάκρισης

α. Εικονικά Συντάγματα και θνησιγενή «Συντάγματα»

β. Κανονιστικά Συντάγματα

Γ. Οι κύριες λειτουργίες του Συντάγματος

α. Η οργανωτική λειτουργία

β. Η εγγυητική λειτουργία

γ. Η νομιμοποιητική λειτουργία

δ. Η ενοποιητική λειτουργία

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 4. Παραγωγή και μεταβολή του Συντάγματος

Α. Συντακτική εξουσία

α. Τα χαρακτηριστικά της συντακτικής εξουσίας

β. Προϋποθέσεις άσκησης συντακτικής εξουσίας

γ. Ο φορέας της συντακτικής εξουσίας

δ. Η συντακτική διαδικασία

ε. Ουσιαστικά όρια της συντακτικής εξουσίας

στ. Ανακεφαλαίωση

Β. Αναθεωρητική λειτουργία

Γ. Λανθάνουσες συνταγματικές μεταβολές

α. Αλλοίωση του Συντάγματος

β. Συνθήκες του πολιτεύματος

γ. Η συνταγματική πρακτική

δ. Το «συνταγματικό έθιμο»

ε. Η διάτρηση του Συντάγματος

στ. Η καταστρατήγηση του Συντάγματος

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο ΙΙ: Η διαδρομή του ελληνικού συνταγματισμού

§ 5.

Οι βαθμίδες εξέλιξης των ελληνικών συνταγματικών κειμένων

Α. Η επαναστατική περίοδος και η μοναρχία του Όθωνα

Β. Η πρώτη περίοδος της «βασιλευόμενης δημοκρατίας»

α. Το Σύνταγμα του

β. Η γένεση της αρχής της δεδηλωμένης

γ. Οι απαρχές του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων

δ. Το Σύνταγμα του

ε. Ο εθνικός διχασμός και το πολιτειακό ζήτημα

Γ. Η βραχύβια κατάργηση της βασιλείας

Δ. Η προβληματική παλινόρθωση της δυναστείας

α. Η μεταξική δικτατορία και η κατοχή

β. Ο εμφύλιος πόλεμος και η παράταση της συνταγματικής εκκρεμότητας

γ. Το Σύνταγμα του 1952 και το παρασύνταγμα

δ. Η βασιλική εκτροπή από τον κοινοβουλευτισμό

E. H επταετής στρατιωτική δικτατορία

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 6. Η μεταπολίτευση και το νέο Σύνταγμα

Α. Η περίοδος άσκησης συντακτικής εξουσίας

Β. Το Σύνταγμα του

α. Οι καινοτομίες του νέου Συντάγματος

β. Η εκκαθάριση του παρασυντάγματος

γ. Η κανονιστική ποιότητα των συνταγματικών διατάξεων

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 7.

Η αναθεώρηση και η καταστρατήγηση του Συντάγματος του 1975

Α. Η συνταγματική οριοθέτηση της αναθεωρητικής λειτουργίας

α. Τα ουσιαστικά όρια

β. Τα διαδικαστικά όρια

γ. Το ενδεχόμενο δικαστικού ελέγχου της αναθεώρησης

Β. Η αναθεώρηση του

Γ. Η αναθεώρηση του

α. Το ιστορικό της αναθεώρησης

β. Το περιεχόμενο της αναθεώρησης

Δ. Η αναθεώρηση του

Ε. Η διολίσθηση προς την καταστρατήγηση του Συντάγματος στην εποχή των μνημονίων

ΣΤ. Η αναθεώρηση του

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Το Σύνταγμα και η έννομη τάξη

§ 8. Οι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος

Α. Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων

α. Ο χαρακτήρας του ελέγχου

i. Έλεγχος διάχυτος, παρεμπίπτων και συγκεκριμένος

ii. Ο ρόλος του ΑΕΔ

iii. Ειδικά ζητήματα ελέγχου από τα ανώτατα δικαστήρια.

iv. Αυτεπάγγελτος έλεγχος

β. Αντικείμενο και κριτήριο του ελέγχου

γ. Έκταση του ελέγχου

δ. Όρια του ελέγχου

i. Δικονομικά όρια

ii. Ο μη έλεγχος της σκοπιμότητας του νόμου

iii. Το τεκμήριο συνταγματικότητας

iv. Ο δικαστικός (αυτο)περιορισμός

ε. Οι συνέπειες της διαπίστωσης της αντισυνταγματικότητας.

Β. Έλεγχος συνταγματικότητας από άλλα κρατικά όργανα

Γ. Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων

Δ. Η άμεση εφαρμογή του Συντάγματος

Ε. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

ΣΤ. Το δικαίωμα αντίστασης

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 9.

Το συνταγματικό πλαίσιο για την ένταξη της χώρας στη διεθνή κοινότητα και στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης

Α. Η συνταγματική ρύθμιση των διεθνών σχέσεων

Β. Η σχέση διεθνούς και εσωτερικού δικαίου

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Οι διεθνείς συνθήκες στην ελληνική έννομη τάξη

i. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

ii. Η συνταγματική ρύθμιση της σύναψης και ενσωμάτωσης των διεθνών συνθηκών

iii. Η τυπική ισχύς των διεθνών συνθηκών

iv. Ο δικαστικός έλεγχος της αντισυμβατικότητας

v. Ο όρος της αμοιβαιότητας

vi. Η ερμηνεία των διεθνών συνθηκών

γ. Το γενικό διεθνές δίκαιο στην ελληνική έννομη τάξη

Γ. Σύνταγμα και ευρωπαϊκή ενοποίηση

α. Η εξελικτική θέσμιση της ενωμένης Ευρώπης

β. Το ενωσιακό δίκαιο και η σχέση του με τα εθνικά δίκαια

i. Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου

ii. Η ενωσιακή οπτική για τη σχέση των έννομων τάξεων

iii. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 Συντ

iv. Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του Συντάγματος

v. Το ενδεχόμενο αντίθεσης μεταξύ εθνικού Συντάγματος και ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου

γ. Το διακύβευμα της κυριαρχίας

δ. Οι πολλαπλές νέες προκλήσεις για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα

i. Τα δομικά ελλείμματα της ευρωζώνης και η κρίση χρέους

ii. Η προστασία των θεμελιακών κοινών αξιών της Ένωσης

iii. Η ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού και το μέλλον της Ένωσης

ε. Η μείζων Ευρώπη

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Δεύτερο Μέρος: Οι θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές

Εισαγωγή

§ 10. Οι θεμελιώδεις αρχές ως συνταγματικοί κανόνες

Α. Ζητήματα ορολογίας

Β. Η ενότητα του Συντάγματος και η σημασία των θεμελιωδών αρχών του

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο I: Η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

§ 11. Η δημοκρατική αρχή

Α. Γενετικά στοιχεία της έννοιας «δημοκρατία»

Β. Τυπολογία του δημοκρατικού πολιτεύματος

Γ. Η ισχύουσα συνταγματική ρύθμιση

α. Η κανονιστική σημασία της δημοκρατικής αρχής

β. Res publica

γ. Πολιτική ελευθερία και πολιτική ισότητα

δ. Λαϊκή κυριαρχία

ε. Τάσεις μετασχηματισμού της δημοκρατίας

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 12. Το κοινοβουλευτικό σύστημα

Α. Η πολιτική αντιπροσώπευση ως προϋπόθεση του κοινοβουλευτικού συστήματος

Β. Η συνταγματική κατοχύρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος και οι συνέπειές της

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 13. Η συνταγματική υποδοχή του κομματικού φαινομένου

Α. Πολιτικά κόμματα και δημοκρατική αντιπροσώπευση

Β. Οι συνταγματικές ρυθμίσεις για τα κόμματα

α. Ιστορικά προλεγόμενα

β. Οι επιλογές του συντακτικού νομοθέτη

i. Το πολιτικό κόμμα ως συνταγματικός θεσμός

ii. Το πολιτικό δικαίωμα ίδρυσης κόμματος ή συμμετοχής σ’ αυτό

iii. Η συνταγματική αρχή του πολυκομματισμού και της παροχής ίσων ευκαιριών στα κόμματα

iv. Η συνταγματική κατοχύρωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και η μη επέμβαση στα εσωτερικά των κομμάτων

γ. Η κρατική οικονομική ενίσχυση και οι εγγυήσεις διαφάνειας

δ. Οι περιορισμοί για δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους.

Γ. Η κρίση του κομματικού συστήματος

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο ΙΙ: Η διάκριση των λειτουργιών

§ 14.

Εννοιολογικό περιεχόμενο και συνταγματική κατοχύρωση της διάκρισης

Α. Η θεωρία της διάκρισης των εξουσιών

α. Η ιστορική αφετηρία

β. Ουσιαστική και οργανική διάκριση των εξουσιών

Β. Από τη διάκριση των εξουσιών στη διάκριση των λειτουργιών

Γ. Από την αποδυνάμωση στην εκλογίκευση της κρατικής εξουσίας

Δ. Η διάκριση των λειτουργιών στο ισχύον Σύνταγμα

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 15. Η νομοθετική λειτουργία

Α. Ο νόμος και οι διακρίσεις του

α. Στιγμές από την ιστορία της έννοιας του νόμου

β. Τυπικός και ουσιαστικός νόμος

i. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

ii. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου

iii. Η σχέση μεταξύ τυπικών και ουσιαστικών νόμων και οι νόμοι-μέτρα

iv. Η κρίση (;) του νόμου

γ. Η έννοια του νόμου στο Σύνταγμα

δ. Ιδιαίτερες κατηγορίες νόμων

i. Εκτελεστικοί και οργανικοί νόμοι

ii. Εφάπαξ εκδιδόμενοι νόμοι

iii. Άλλες περιπτώσεις

Β. Η αποστολή και τα όρια της νομοθετικής λειτουργίας

Γ. Η ισχύς του τυπικού νόμου

α Η τυπική ισχύς

β. Η χρονική ισχύς

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 16. Η εκτελεστική λειτουργία

Α. Η αποστολή και τα όρια της εκτελεστικής λειτουργίας

Β. Κυβέρνηση και διοίκηση

Γ. Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης

α. Τα συνταγματικά θεμέλια της κανονιστικής αρμοδιότητας.

β. Τα εκτελεστικά διατάγματα

γ. Οι διέπουσες τη νομοθετική εξουσιοδότηση αρχές

δ. Η γενική εξουσιοδότηση

ε. Η ειδική εξουσιοδότηση

στ. Η ειδικότερη εξουσιοδότηση

ζ. Η λαθραία κανονιστική δραστηριότητα

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 17. Η δικαστική λειτουργία

Α. Το συνταγματικό περίγραμμα και το ζήτημα της νομιμοποίησης της δικαστικής λειτουργίας

Β. Η ιδιαίτερη αποστολή της δικαστικής λειτουργίας

α. Οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη νομοθετική λειτουργία.

β. Οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με την εκτελεστική λειτουργία

Γ. Οι νομοθετικές επεμβάσεις στα δικαστικά έργα

α. Η αναδρομική κατάργηση δικαστικά βεβαιωμένων δικαιωμάτων

β. Η κύρωση ατομικών διοικητικών πράξεων

γ. Η κατάργηση εκκρεμών δικών

δ. Η αναβίωση περαιωμένων δικών

ε. Η επιβολή αποδεικτικών περιορισμών

στ. Η αμνηστία και η ειδική παραγραφή

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Το κοινωνικό κράτος δικαίου

§ 18. Το κράτος δικαίου ως έννοια-πλαίσιο

Α. Η ιστορική διαδρομή της έννοιας

Β. Η ρητή κατοχύρωση του κράτους δικαίου το 2001 και η μετέπειτα εξέλιξη

Γ. Το κράτος δικαίου στο ευρωπαϊκό δίκαιο

α. Από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β. Από την οπτική γωνία της ΕΣΔΑ

Δ. Η υφιστάμενη κατάσταση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων στην Ελλάδα

Ε. Ανακεφαλαίωση

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 19. Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Τρίτο Μέρος: Τα όργανα του κράτους

Εισαγωγή

§ 20. Έννοια, διακρίσεις και φορείς των κρατικών οργάνων

Α. Οι έννοιες του οργάνου και της αρμοδιότητας

Β. Οι διακρίσεις των οργάνων

Γ. Οι φορείς των οργάνων

Κεφάλαιο Ι: Το εκλογικό σώμα

§ 21. Νομική φύση και αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος

Α. Το εκλογικό σώμα ως το ανώτατο όργανο του κράτους

Β. Οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος

α. Οι βουλευτικές εκλογές

β. Η εκλογή των αρχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

γ. Η εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

δ. Το δημοψήφισμα

i. Το συνταγματικό πλαίσιο

ii. Το δημοψήφισμα του

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 22.

Συνταγματικά χαρακτηριστικά της ψήφου και της ψηφοφορίας.

Α. Άμεση ψηφοφορία

Β. Καθολική ψηφοφορία

Γ. Μυστική ψηφοφορία

Δ. Ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών

Ε. Υποχρεωτική ψηφοφορία

ΣΤ. Ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης

Ζ. Η ισότητα της ψήφου

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 23. Εκλογικό σύστημα και εκλογικές περιφέρειες

Α. Οι συνταγματικές παράμετροι του καθορισμού του εκλογικού συστή­ματος

Β. Το ισχύον εκλογικό σύστημα

Γ. Η χάραξη των εκλογικών περιφερειών και ο καθορισμός των εδρών τους

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο ΙΙ: Η Βουλή

§ 24. Το παθητικό εκλογικό δικαίωμα

Α. Τα προσόντα εκλογιμότητας

Β. Οι περιορισμοί του παθητικού εκλογικού δικαιώματος

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Τα σχετικά κωλύματα

γ. Τα απόλυτα κωλύματα

δ. Τα ασυμβίβαστα

Γ. Ο δικαστικός έλεγχος των βουλευτικών εκλογών

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 25. Η νομική θέση του βουλευτή

Α. Κτήση και απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας

Β. Η ελεύθερη εντολή

Γ. Η βουλευτική ασυλία

α. Το ανεύθυνο

β. Το ακαταδίωκτο

γ. Η ratio και τα όρια της ασυλίας

δ. Το βουλευτικό απόρρητο

Δ. Η βουλευτική αποζημίωση

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 26. Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής

Α. Η αυτονομία της Βουλής

Β. Τα χρονικά όρια των κοινοβουλευτικών εργασιών

Γ. Το προεδρείο και οι σχηματισμοί της Βουλής

Δ. Οι συνεδριάσεις και η λήψη των αποφάσεων της Βουλής

Ε. Η νομοθετική διαδικασία

ΣΤ. Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων

Ζ. Η συνταγματική ρύθμιση της φορολογίας και της δημοσιονομικής διαχείρισης

α. Η νομιμότητα και η βεβαιότητα του φόρου

i. Η έννοια του φόρου και η διάκρισή της από άλλες μορφές επιβαρύνσεων

ii. Η συνταγματική οριοθέτηση του τρόπου επιβολής φορολογικών βαρών

iii. Η υποχρέωση έντοκης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων

iv. Η συνταγματική κατοχύρωση της βεβαιότητας του φόρου

β. Η μη αναδρομικότητα του φόρου

γ. Ο κρατικός προϋπολογισμός

δ. Η κοπή ή έκδοση νομίσματος

Η. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 27. Η διάλυση της Βουλής

Α. Η νομικοπολιτική σημασία του θεσμού

Β. Η ισχύουσα ρύθμιση

α. Η συνταγματικά υποχρεωτική διάλυση

β. Η διάλυση με προεδρική πρωτοβουλία

γ. Η διάλυση με κυβερνητική πρωτοβουλία

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Η κυβέρνηση

§ 28.

Η ανάδειξη της κυβέρνησης και η απαλλαγή της από τα καθήκοντά της

Α. Ο διορισμός της κυβέρνησης

α. Τα διατάγματα διορισμού πρωθυπουργού και υπουργών

β. Η πλειοψηφική εκδοχή σχηματισμού κυβέρνησης

γ. Η μειοψηφική εκδοχή σχηματισμού κυβέρνησης

δ. Η εκλογική κυβέρνηση

ε. Το πρόσωπο του πρωθυπουργού

Β. Η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης

Γ. Η απαλλαγή της κυβέρνησης από τα καθήκοντά της

α. Σε περίπτωση άρσης της εμπιστοσύνης της Βουλής

β. Σε περίπτωση παραίτησης

γ. Σε περίπτωση θανάτου ή αδυναμίας του πρωθυπουργού

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 29. Συγκρότηση και αποστολή της κυβέρνησης

Α. Η οργάνωση της κυβέρνησης

Β. Η νομική θέση των μελών της κυβέρνησης

α. Κατηγορίες μελών και μη

β. Προσόντα και ασυμβίβαστα

Γ. Η συνταγματική αποστολή της κυβέρνησης

α. Η κυβέρνηση ως όργανο καθορισμού της δημόσιας πολιτικής

β. Η ιδιαίτερη θέση του πρωθυπουργού

γ. Οι αρμοδιότητες των υπουργών

δ. Οι αρμοδιότητες των υφυπουργών

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 30. H υπουργική ευθύνη

Α. Πολιτική ευθύνη

Β. Ποινική ευθύνη

Γ. Αστική ευθύνη

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο IV: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας

§ 31. Ανάδειξη και νομική θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος

Β. Προεδρικό ασυμβίβαστο και χορηγία

Γ. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας

α. Τα προσόντα εκλογιμότητας

β. Η εκλογική διαδικασία

γ. Η προεδρική θητεία

δ. Ο (μη) δικαστικός έλεγχος της εκλογής

Δ. Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ε. Η περιορισμένη ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 32. Οι προεδρικές αρμοδιότητες

Α. Αρχές που διέπουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αρχηγού του κράτους

α. Ο κανόνας της προσυπογραφής

β. Ο κανόνας της δημοσιότητας

γ. Το τεκμήριο αναρμοδιότητας

Β. Οι επιμέρους προεδρικές αρμοδιότητες

α. Οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες

β. Οι νομοθετικές αρμοδιότητες

i. Η έκδοση και δημοσίευση των νόμων

ii. Η έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου

iii. Η απονομή χάρης

γ. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο V: Τα δικαστήρια

§ 33. Η δικαστική ανεξαρτησία

Α. Η γενική αρχή της ανεξαρτησίας

α. Τα συνταγματικά και ευρωπαϊκά ερείσματα

β. Οι φορείς και η νομική φύση της ανεξαρτησίας

γ. Η σχέση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας

δ. Έννοια και έκταση της ανεξαρτησίας

ε. Οι επιμέρους διαστάσεις της ανεξαρτησίας

Β. Λειτουργική ανεξαρτησία

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Σημασία της συνταγματικής κατοχύρωσης

Γ. Προσωπική ανεξαρτησία

α. Ισοβιότητα

β. Μισθολογικό καθεστώς

γ. Ασυμβίβαστα

δ. Υπηρεσιακές μεταβολές

i. Οι αρμοδιότητες δικαστικών οργάνων

ii. Οι αρμοδιότητες του υπουργικού συμβουλίου

iii. Ο αποκλεισμός του δικαστικού ελέγχου

ε. Επιθεώρηση και πειθαρχικός έλεγχος

Δ. Η πραγματική κατάσταση της δικαστικής ανεξαρτησίας στην Ελλάδα

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

§ 34. Η οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων

Α. Η διάκριση των δικαιοδοσιών

Β. Οι εγγυήσεις δημοσιότητας

Γ. Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων

Δ. Δικαστήρια που προβλέπονται στο Σύνταγμα

α. Συμβούλιο της Επικρατείας

i. Τα γενικά χαρακτηριστικά του Συμβουλίου της Επικρατείας

ii. Η γενική ακυρωτική αρμοδιότητα

iii. Η αναιρετική αρμοδιότητα

iv. Η εκδίκαση διοικητικών διαφορών ουσίας

v. Η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων

β. Ποινικά δικαστήρια

γ. Ελεγκτικό Συνέδριο

δ. Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας

ε. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Ε. Η συμμόρφωση της δημόσιας διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις

ΣΤ. Συνταγματικές εγγυήσεις για το καθεστώς προσώπων που συμβάλλουν στην απονομή της δικαιοσύνης

Ζ. Η αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας

Αριθμητικό Ευρετήριο

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Β. Σωτηρόπουλος, ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
Συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας και της νομολογίας για τα δικαιώματα στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου