Πάντειο Πανεπιστήμιο - Μεταπτυχιακό "Νομική και Διοικητική Επιστήμη"


Πάντειο Πανεπιστήμιο - Μεταπτυχιακό
Πάντειο Πανεπιστήμιο - Μεταπτυχιακό

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και με τίτλο: ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22, το οποίο εξειδικεύεται σε τρεις Κατευθύνσεις:
Α. Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» (επίκειται η μετονομασία σε «Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε.»)
Β. Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία»
Γ. Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα καλούνται από τη Δευτέρα 30/08/2021 έως και την Παρασκευή 10/09/2021 να αποστείλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 10/09/2021) στη διεύθυνση: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Νομική και Διοικητική Επιστήμη, Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ή αντιστοίχως μέσω υπηρεσιών ταχυ-μεταφοράς (courier).
Ειδικά ορίζεται, ότι για την Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» τα κατωτέρω έγγραφα θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση dikaiotechoik@gmail.com:
1. Έντυπη αίτηση που υπάρχει στα έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά γερμανικά ή ιταλικά) επιπέδου Β2 ή Γ1 (απαιτείται μόνο για την Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ».).
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.
8. Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν παρακολουθούν άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας και γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας 3 ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται.
Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε Κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), πλέον εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο παρόμοιο του μεταπτυχιακού προγράμματος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2022. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2022.

Κατεβάστε την Προκήρυξη