Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) ενδιαφέρεται να καταρτίσει κατάλογο εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να τους απασχολήσει στο άμεσο και απώτερο μέλλον ως εξωτερικούς συνεργάτες και να τους αναθέσει συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων που άπτονται του ευρωπαϊκού δικαίου εν γένει.

Ο κατάλογος θα ενημερώνεται σε διαρκή βάση και το ΚΔΕΟΔ θα απευθύνεται με δική του πρωτοβουλία στους εμπειρογνώμονες που θα συμπεριληφθούν σ’ αυτόν ανάλογα με την εξέλιξη των προγραμμάτων που θα αναλαμβάνει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμήματος Νομικής και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή υποψήφιοι διδάκτορες Τμήματος Νομικής σε επιστημονικά αντικείμενα του ευρωπαϊκού δικαίου.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν άριστα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και πολύ καλά μία δεύτερη ξένη γλώσσα, καθώς και να έχουν καλή γνώση Η/Υ.

Εργασιακή, ερευνητική ή διδακτική, εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις ή εισηγήσεις σε συνέδρια αποτελούν προσόντα, τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αναφορά στην παρούσα Πρόσκληση λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση kdeod@cieel.gr, υπόψη κας Μ. Παπανικολάου.