2ο Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Μαϊος 2015


2ο Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Μαϊος 2015

Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων-Μελετών

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) διοργανώνει το δεύτερο ετήσιο επιστημονικό Συνέδριό της τον Μαϊο του 2015 με τίτλο: «Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου»

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

- Φορολογικό Δίκαιο

- Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο

- Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

- Δίκαιο Περιβάλλοντος

- Δίκαιο Ενέργειας

- Συνταγματική, ευρωπαϊκή και διεθνής προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

- Οργάνωση του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης

- Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο.

Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Ανακοινώσεων-Μελετών:

Προσκαλούνται τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που επιθυμούν, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο και μια περίληψη της πρότασης ανακοίνωσής τους (έως 700 λέξεις) μέχρι την 10η Μαρτίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimosiodikaio.gr.

Η περίληψη παρακαλούμε να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: τίτλο του άρθρου, όνομα και ιδιότητα συγγραφέα, λέξεις-κλειδιά (μέχρι πέντε), τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η επιλογή των ανακοινώσεων και των μελετών και η γνωστοποίησή της στους ενδιαφερομένους θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Μαρτίου 2015.

Παράλληλα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (www.dimosiodikaio.gr) οδηγίες για την παρουσίαση της ανακοίνωσης. Επίσης παρακαλούμε τους εισηγητές των οποίων οι συμβολές θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο Συνέδριο να αποστείλουν το τελικό κείμενο-μελέτη ηλεκτρονικά μέχρι την 30ή Απριλίου 2015.

Εκ μέρους του ΔΣ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος