Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Παπαγιάννη, Το δίκαιο των επιδόσεων στην πολιτική δίκη, 2008

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο των επιδόσεων στην πολιτική δίκη
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-285-9
Σελίδες
417
Τιμή
€ 40,00
Εξαντλημένο

Α. Παπαγιάννη, Το δίκαιο των επιδόσεων στην πολιτική δίκη, 2008


Α. Παπαγιάννη, Το δίκαιο των επιδόσεων στην πολιτική δίκη, 2008

Η ορθή επίδοση κινεί το νήμα της πολιτικής δίκης, η ελλιπής επίδοση κωλύει την πρόοδό της, οδηγεί σε πλείστες ακυρότητες και δημιουργεί συχνά ανεπανόρθωτες έννομες συνέπειες, είναι δε το πρώτο στάδιο που ακολουθεί την κατάθεση του δικογράφου και απασχολεί το δικηγόρο και τον δικαστικό επιμελητή. Εξάλλου, το δίκαιο των επιδόσεων, χαρακτηριζόμενο από ιδιαίτερη τυπικότητα, αποτελεί τη βασική μορφή πρακτικής εφαρμογής του θεμελιώδους για την πολιτική δικονομία δικαιώματος της εκατέρωθεν ακροάσεως, την τήρηση της οποίας καλείται να ελέγξει ο δικαστής προτού προχωρήσει στην κρίση της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας του δικογράφου που έχει ενώπιόν του.

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μία διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση όλου του φάσματος του δικαίου των επιδόσεων, με βάση το δέκατο έκτο κεφάλαιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (έννοια της επίδοσης, δικαστικοί επιμελητές, δέκτες και επισπεύδοντες την επίδοση, αντίκλητος, πληρεξούσιος, διατυπώσεις της έγκυρης επίδοσης, ειδικές περιπτώσεις επίδοσης (νομικά πρόσωπα, αναιρετική δίκη κλπ.), απόδειξη της επίδοσης, διεθνής δικαστική συνεργασία (Σύμβαση της Χάγης - Κανονισμός 1348/2000), ελαττωματική επίδοση, συνέπειες, αναιρετικός έλεγχος), σε συνδυασμό με τα πρακτικά προβλήματα εφαρμογής του και την αντιμετώπισή τους από τη θεωρία, τη νομολογία του Αρείου Πάγου αλλά και των δικαστηρίων της ουσίας. Μέσα από μία εξέταση και μία ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων των άρθρων 122-143 ΚΠολΔ, εντοπίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από την παγιωμένη σε πολλά ζητήματα νομολογία για μια έγκυρη επίδοση, ενώ επιχειρείται η ανάδειξη των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την διενέργεια επιδόσεων δικογράφων σε ειδικότερες περιπτώσεις, όπως κατά την επίδοση σε υποκαταστήματα νομικών προσώπων, κατά την επίδοση στην αλλοδαπή (σε σχέση και με τη Σύμβαση της Χάγης και τον Κανονισμό 1348/2000), σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής κλπ. και προτείνονται τρόποι για την επίλυσή τους.

Τέλος, επιχειρείται μία συγκριτική αναφορά στο γαλλικό δίκαιο των επιδόσεων και μία κριτική προσέγγιση της «υπερβολικής τυπικότητας», που διέπει το ελληνικό δίκαιο των επιδόσεων και της νομολογίας που έχει διαμορφωθεί στον τομέα αυτόν της πολιτικής δικονομίας, καθώς και της έλλειψης δυνατότητας αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων επίδοσης, από πλευράς νομοθετικής ρύθμισης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο των επιδόσεων στην πολιτική δίκη
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-285-9
Σελίδες
417
Τιμή
€ 40,00
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προλογικό σημείωμα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α. Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως

β. Έννοια της επίδοσης

1. Ορισμός και νομική φύση της επίδοσης

2. Ιστορικά στοιχεία

γ. Σύγχρονο νομικό πλαίσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Δικαστικός επιμελητής, έννοια και φύση

α. Δημόσιος λειτουργός ή δημόσιος υπάλληλος;

β. Δημόσιος λειτουργός ή ελεύθερος επαγγελματίας;

2. Φύση της σχέσης του δικαστικού επιμελητή με τον επισπεύδοντα διάδικο και αστική ευθύνη του πρώτου από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του

3. Άλλα όργανα αρμόδια για τη διενέργεια επιδόσεων

4. Αποκλειστικότητα της αρμοδιότητας προς επίδοση των ανωτέρω οργάνων

5. Η επίδοση και η αναγκαστική εκτέλεση στην αλλοδαπή ως πράξη κρατικής κυριαρχίας

6. Αρμόδια προς επίδοση όργανα στο διοικητικό και το ποινικό δίκαιο

Β. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: ΕΡΓΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Έργα του δικαστικού επιμελητή

2. Γεωγραφικοί περιορισμοί

3. Διορισμός του δικαστικού επιμελητή

4. Δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή

5. Αμοιβή του δικαστικού επιμελητή

6. Υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή

7. Ασυμβίβαστα και κωλύματα

8. Δικαίωμα δικαστικού επιμελητή να αρνηθεί την εκτέλεση της εντολής

9. Πειθαρχική ευθύνη και ποινική ευθύνη

Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Α. ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ποιος δίδει την παραγγελία προς επίδοση

Β. ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Φυσικά πρόσωπα ικανά προς δικαστική παράσταση

3. Περιπτωσιολογία

4. Φυσικά πρόσωπα ανίκανα προς δικαστική παράσταση

5. Περιπτωσιολογία

6. Σε ποιον γίνονται οι επιδόσεις όταν πρόκειται να διοριστεί ή έχει διοριστεί δικαστικός συμπαραστάτης

7. Επίδοση προς αποβιώσαντα

8. Επίδοση προς άφαντο

Γ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Απουσία παραλήπτη από την κατοικία του

3. Σύνοικοι

α. Συγγενείς σύνοικοι

β. Υπηρέτες σύνοικοι

γ. Απλοί σύνοικοι

4. Απαραίτητες ιδιότητες συνοίκων

5. Αδυναμία ή άρνηση παραλαβής στην οικία του παραλήπτη

6. Απουσία παραλήπτη από τον τόπο εργασίας του (γραφείο, κατάστημα ή εργαστήριο αυτού)

7. Εναλλακτικοί δέκτες επίδοσης στην περίπτωση απουσίας του παραλήπτη από τον τόπο εργασίας του

α. Διευθυντής του καταστήματος ή γραφείου ή εργαστηρίου

β. Συνεταίροι του παραλήπτη

γ. Συνεργάτες του παραλήπτη

δ. Υπάλληλοι ή υπηρέτες

8. Αδυναμία ή άρνηση παραλαβής στον τόπο εργασίας του παραλήπτη

9. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραλήπτης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ή κρατείται στη φυλακή, υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο ή είναι στρατιωτικός

10. Παραλήπτης νοσηλευόμενος ή κρατούμενος

11. Παραλήπτης που υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο

12. Παραλήπτης στρατιωτικός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Α. ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Ή ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

1. Γενική θεώρηση της έννοιας του αντικλήτου

2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

3. Πρόσωπα που διορίζουν αντίκλητο

4. Είδη αντικλήτων

5. Νομική φύση της πράξης του διορισμού αντικλήτου

6. Τρόποι διορισμού του αντικλήτου

α. Δήλωση στη γραμματεία

β. Με ρήτρα σε σύμβαση

γ. Δικαστικός πληρεξούσιος

δ. Αναγκαστική εκτέλεση

ε. Αίτηση για κήρυξη αλλοδαπού τίτλου ως εκτελεστού

στ. Ναυτικό δίκαιο

ζ. Διορισμός αντικλήτου σε περίπτωση πτώχευσης

η. Περιπτώσεις μη νόμιμου διορισμού αντικλήτου

7. Απαραίτητες ιδιότητες του προσώπου που διορίζεται αντίκλητος

8. Δυνατότητα διορισμού φορέα ορισμένης ιδιότητας ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ως αντικλήτου

9. Τρόπος επίδοσης προς τον αντίκλητο

10. Εξουσία παραλαβής εγγράφων του αντικλήτου

11. Δυνητική ή υποχρεωτική η επίδοση στον αντίκλητο

12. Αντικατάσταση, ανάκληση, παραίτηση και παύση της ιδιότητας του αντικλήτου

Β. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

1. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού

2. Ο ρόλος του εισαγγελέα στο δίκαιο των επιδόσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΟΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Α. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΙ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Είδη εγγράφων που επιδίδονται

Β. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Προηγούμενες δικονομικές ρυθμίσεις

3. Τύπος και περιεχόμενο παραγγελίας προς επίδοση

4. Έλλειψη τυπικών στοιχείων της παραγγελίας προς επίδοση και συνέπειες αυτής

5. Έλλειψη έγγραφης παραγγελίας προς επίδοση

6. Συνέπειες παντελούς έλλειψης παραγγελίας προς επίδοση

7. Κριτική του ισχύοντος συστήματος

Γ. ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Προηγούμενη ρύθμιση Πολιτικής Δικονομίας

3. Επίδοση στην ημεδαπή

α. Κατοικία

β. Τόπος εργασίας

γ. Σύμπτωση τόπου εργασίας με τόπο κατοικίας

4. Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής διεύθυνσης

5. Επίδοση στην αλλοδαπή: νομοθετική ρύθμιση

6. Προϋποθέσεις κύρους της επίδοσης στην αλλοδαπή

7. Επίδοση προς παραλήπτες άγνωστης διαμονής

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Χρόνος επιτρεπόμενης διενέργειας επίδοσης

2. Χρόνος συντέλεσης της επίδοσης

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Άμεση επίδοση

3. Έμμεση επίδοση

α. Θυροκόλληση και επικόλληση

β. Πλασματική επίδοση

γ. Εναλλακτικοί τρόποι επίδοσης

4. Κατανόηση του περιεχομένου του εγγράφου από τον παραλήπτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Συνήθεις μορφές νομικών προσώπων

α. Επίδοση προς ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

β. Επίδοση σε ομόρρυθμες εταιρίες και ετερόρρυθμες εταιρίες

3. Άλλες μορφές νομικών προσώπων

4. Νομικά πρόσωπα με πολλές εγκαταστάσεις

5. Στέρηση διοίκησης. Πτώχευση, δικαστική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση

6. Επίδοση προς το Δημόσιο

7. Επίδοση προς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

8. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης

9. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 129 1 ΚΠολΔ στα νομικά πρόσωπα

10. Τόπος επίδοσης και νομικά πρόσωπα

11. Επίδοση σε νομικό πρόσωπο κατά τις διατάξεις για τους παραλήπτες άγνωστης διαμονής

12. Έμμεση επίδοση και νομικά πρόσωπα

Β. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Κλήτευση των διαδίκων στην αναιρετική δίκη

3. Έλλειψη πληρεξουσιότητας στην αναιρετική δίκη

Γ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης

2. Παραδείγματα ακυρότητας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω παράλειψης ή ελαττωματικής κλήτευσης από τη νομολογία και συνέπειες αυτής

Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ε. ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 214 Α ΚΠΟΛΔ

ΣΤ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Φύση της έκθεσης επίδοσης

2. Στοιχεία του κύρους της έκθεσης επίδοσης

α. Σύνταξη της έκθεσης κατά τη στιγμή που λαμβάνει χώρα η πράξη-επίδοση

β. Υποχρεωτικό περιεχόμενο της έκθεσης επίδοσης

γ. Ανάγνωση στους παρόντες διαδίκους και στα άλλα συμπράττοντα πρόσωπα και επιβεβαίωση

δ. Υπογραφή από τον ενεργούντα την επίδοση καθώς και από τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν

3. Περιεχόμενο της έκθεσης επίδοσης ανάλογα με τον τρόπο επίδοσης

α. Επίδοση δια παραδόσεως στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή σε εναλλακτικούς παραλήπτες

β. Θυροκόλληση ή τοιχοκόλληση

γ. Επίδοση προς πρόσωπα άγνωστης διαμονής ή κατοίκους αλλοδαπής

δ. Παράδοση του εγγράφου στον εισαγγελέα

4. Πρωτότυπα και αντίγραφα έκθεσης επίδοσης

Β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Γεγονότα για τα οποία η έκθεση επίδοσης αποτελεί πλήρη απόδειξη

3. Γεγονότα την αλήθεια των οποίων όφειλε να διαπιστώσει το όργανο που συνέταξε την έκθεση επίδοσης και για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη

4. Διαφορά μεταξύ αναγραφόμενης στην έκθεση επίδοσης ημερομηνίας και ώρας της επίδοσης και σημείωσης δικαστικού επιμελητή επί του επιδοθέντος εγγράφου

5. Αποδεικτική δύναμη της έκθεσης επίδοσης ως προς το μη υποχρεωτικό περιεχόμενο αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ή ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

1. Ρυθμίσεις της Σύμβασης της Χάγης

2. Ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης

3. Αλλες διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις

Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1348/2000 Ε.Ε

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Συνοπτική περιγραφή των ρυθμίσεων του Κανονισμού 1348/2000

3. Ζητήματα που έχουν ανακύψει από την έως σήμερα εφαρμογή του Κανονισμού της Ε.Ε. 1348/2000

Δ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ε. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 1348/2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Α. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ερημοδικία διαδίκων: αυτεπάγγελτη εξέταση της νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης

3. Παρουσία διαδίκων: αυτεπάγγελτη εξέταση ή ανάγκη επίκλησης της ακυρότητας της επίδοσης;

α. Αυτεπάγγελτη εξέταση

β. Παράβαση: λόγος αναψηλάφησης ή αναίρεσης

γ. Συνδρομή δικονομικής βλάβης

4. Χρόνος πρότασης της ακυρότητας της επίδοσης

Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Ή ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1. Γενική προσέγγιση

2. Συνέπειες στο δικονομικό δίκαιο

3. Συνέπειες στο ουσιαστικό δίκαιο

4. Ακυρότητα / ανυπόστατο επιδιδόμενου εγγράφου: ακυρότητα επίδοσης;

5. Ορθή επανάληψη της άκυρης επίδοσης

6. Επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση εξαιτίας ανωτέρας βίας ή δόλου του αντιδίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β. ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΗΡΥΞΗ Ή ΜΗ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ (559 ΑΡΙΘΜ. 14 ΚΠΟΛΔ)

1. Ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων παράλειψης κήρυξης απαραδέκτου, ακυρότητας ή έκπτωσης από δικαίωμα από το δικαστήριο της ουσίας κατά λανθασμένη εφαρμογή του νόμου

2. Ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων κήρυξης από το δικαστήριο της ουσίας απαραδέκτου ή ακυρότητας, παρά τη μη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων

3. Ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων κατά τις οποίες δε στοιχειοθετείται ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθμ. 14 κατά τον ΑΠ

Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

1. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή διδαγμάτων κοινής πείρας (559 αριθμ. 1 ΚΠολΔ)

2. Ερημοδικία διαδίκου κατά παράβαση των διατάξεων περί επιδόσεως (559 αριθμ. 6 ΚΠολΔ)

3. Παρά τον νόμο λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν ή μη λήψη υπόψη πραγμάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (559 αριθμ. 8 ΚΠολΔ)

4. Αποδοχή από το δικαστήριο ως αληθινών πραγμάτων που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης χωρίς να διατάξει απόδειξη (559 αριθμ. 10 ΚΠολΔ)

5. Λήψη υπόψη από το δικαστήριο μη επιτρεπόμενων αποδεικτικών μέσων ή αποδείξεων που δεν προσκομίσθηκαν ή μη λήψη υπόψη αποδείξεων που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι (559 αριθμ. 11 ΚΠολΔ)

6. Έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης και αιτιολογίας ή αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια αιτιολογιών σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (559 αριθμ. 19 ΚΠολΔ)

7. Παραμόρφωση από το δικαστήριο περιεχομένου εγγράφου διά της αποδοχής πραγματικών γεγονότων προφανώς διαφορετικών από τα αναφερόμενα στο έγγραφο (559 αριθμ. 20 ΚΠολΔ)

8. Άρθρο 561 II ΚΠολΔ

9. Τελικές παρατηρήσεις

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού