Επιχειρηματικά μοντέλα με χρήση Raw Data: Ελευθερίες και νομικοί περιορισμοί


Διαδικτυακό σεμινάριο
 
 
 

Επιχειρηματικά μοντέλα με χρήση Raw Data: Ελευθερίες και νομικοί περιορισμοί

Εισηγητής: Γιάννος Παραμυθιώτης

21/02/2024

Ημερομηνία διεξαγωγής

21 Φεβ 2024 17:00 - 21:00

Διάρκεια

4 ώρες

Διαδικτυακό σεμινάριο

Online

Εισηγητής

Γιάννος Παραμυθιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος
 

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της σειράς σεμιναρίων: Διακυβέρνηση διαδικτύου και δεδομένων

Γενικά

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 4 ωρών σχετικά με την επεξεργασία μη προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ενημερωθούν και να κατανοήσουν όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν από την οικονομική αξιοποίηση μη προσωπικών δεδομένων.

Στόχος

Ενώ το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου για την ψηφιακή οικονομία επικεντρώνεται εδώ και χρόνια στη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εσχάτως έχει αναδυθεί στην επιφάνεια η νομική προβληματική της χρήσης μη προσωπικών δεδομένων [Raw Data] για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Όροι όπως “Internet of Things”, “Big Data”, “Screen Scraping” και “Text & Data Mining” ακούγονται όλο και περισσότερο στον επιχειρηματικό κόσμο και αφορούν συχνά την οικονομική αξιοποίηση μη προσωπικών δεδομένων.
Σε αντίθεση όμως με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπου η νομοθετική ρύθμιση είναι πυκνή, η επεξεργασία μη προσωπικών δεδομένων δεν διέπεται από ένα κεντρικό νομοθετικό κείμενο, όπως είναι ο GDPR, αφήνοντας έτσι ανοικτό πεδίο για την υπαγωγή της στο πεδίο εφαρμογής κλάδων του δικαίου όπως είναι η διανοητική ιδιοκτησία, το δίκαιο ανταγωνισμού και το δίκαιο συμβάσεων. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΕ, αναγνωρίζοντας την αξία των μη προσωπικών δεδομένων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει αναλάβει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, που οδήγησαν ή θα οδηγήσουν σε θέσπιση παράγωγου ενωσιακού δικαίου.
Ενόψει αυτών των εξελίξεων, η οριοθέτηση της νομικής δυνατότητας επεξεργασίας μη προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως αυτή υφίσταται σήμερα, αλλά και η επισκόπηση των επερχόμενων νομοθετικών εξελίξεων, θα εξοπλίσει τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο με το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική καθοδήγηση που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων.από τη χρήση μη προσωπικών δεδομένων

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιάννος Παραμυθιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ο Γιάννος Παραμυθιώτης σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Freie Universität Berlin.

Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ υπό την επιστημονική επίβλεψη του Καθηγητή Μ.Θ. Μαρίνου στο πεδίο του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών διετέλεσε επισκέπτης ερευνητής στο Max Planck Institute for Innovation and Competition του Μονάχου με υποτροφία της DAAD.

Ακολούθως, έλαβε υποτροφία από το ΙΚΥ για τη διενέργεια μεταδιδακτορικής έρευνας στο πεδίο του ενωσιακού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διδάσκει δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο ΕΑΠ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, στο δίκαιο του διαδικτύου και στο δίκαιο ΜΜΕ.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Παραμυθιώτης» στην Αθήνα.