Σ. Ρεπούσης, Χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά, 2010


Σ. Ρεπούσης, Χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά, 2010

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά.

Πρόκειται για βοήθημα με θέματα που αφορούν σύγχρονες μορφές χρηματοοικονομικής απάτης και διαφθοράς σε όλες τις επιχειρήσεις. Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουν σχετικά φαινόμενα, όσο ισχυρά εσωτερικά συστήματα ελέγχου και να διαθέτουν.

Το βιβλίο αποτελείται από έντεκα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται στοιχεία εγκληματολογίας και κυρίως μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, θεωριών αιτιολόγησης της παραβατικότητας και των εγκλημάτων, οι απάτες του «λευκού κολλάρου» και το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης.

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η απάτη σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και κυρίως η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις απάτες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται απάτες με σχήματα «πυραμίδας», «αεροπλανάκια» και χρήση μάρκετινγκ.

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε Ευρώ για την πρόληψη και καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος καθώς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται οι εταιρικοί κώδικες δεοντολογίας, ο μεσολαβητής τραπεζικών-επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και το ρυθμιστικό όργανο ανταγωνισμού στην Ελλάδα.

Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006 ενώ το όγδοο κεφάλαιο καταγράφει σημαντικές αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.

Στο ένατο κεφάλαιο τίθενται οι αρχές της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής στα πλαίσια της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύματα ενώ στο δέκατο κεφάλαιο περιγράφονται βασικά στοιχεία και γνώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων που πρέπει να διαθέτουν όσοι εκπαιδεύουν υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα κατά της απάτης.

Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο δίδεται ένας χρήσιμος οδηγός ελέγχου και εντοπισμού πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές, φοιτητές, τραπεζικούς υπαλλήλους, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, εσωτερικούς ελεγκτές και επιθεωρητές .

Edition info

Title
Χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά
Μορφές - Πρόληψη – Καταπολέμηση
© 2010
Author
ISBN
978-960-445-533-1
Pages
XIV + 248
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1.1 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

1.3 ΑΠΑΤΕΣ ΤΟΥ «ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ»

1.4 Η ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2.1 ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.2 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2.3 ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2.4 ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

3.1 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΤΗΣ

3.2 ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΑΤΜ

3.3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ BCCI

3.4 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

3.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ «ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ», «ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ» ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ MARKETING

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.2 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟΥ MARKETING

4.3 Ο CHARLES PONZI ΚΑΙ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ

4.4 ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΤΗΣ

ΜΕ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

4.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ PONZI

4.6 Η «ΠΥΡΑΜΙΔΑ» ΤΟΥ MANDOFF

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟ­ΜΟ­ΚΡΑΤΙΑΣ

5.1 Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ

5.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΤΗ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

5.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

5.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5.5 ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTO

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.1 ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

6.2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗ­ΡΕΣΙΕΣ

6.3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΧΡΗ­ΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.4 ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.5 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΤΜ

6.6 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2577/9.3

7.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

7.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

7.3 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2577/9.3.2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

8.1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 231/4/13.10.2006

8.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 242/6/4.5.2007

8.3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 257/22.2.2008

8.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 281/17.03.2009

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

9.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

9.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

9.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

10.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

10.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

10.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

10.4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11.2 ΠΛΑΣΤΟ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ή ΝΟΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

11.3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΝΟΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

11.4 ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

11.5 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

11.6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ Ή ΠΛΑΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

11.7 ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BENFORD ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
Crime policy analysis with special emphasis on global challenges
Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Μια πρωτότυπη και εκτενής ανάλυση των τοξικών ουσιών και των δηλητηριάσεων από εγκληματική, νομική και ιατρική οπτική
L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...
Ν. Δημητράτος, Ο δράστης εκ πεποιθήσεως και ο εκ συνειδήσεως δράστης, 2013
Το ζήτημα του εκ πεποιθήσεως και του εκ συνειδήσεως δράστη ανάγεται σήμερα σε αξονικό σημείο της ποινικής δογματικής, αφού ανατέμνει τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας, της...