Το μέλλον της online διαφήμισης: Τεχνολογικές και ρυθμιστικές προκλήσεις


Online seminar
 
 
 

Το μέλλον της online διαφήμισης: Τεχνολογικές και ρυθμιστικές προκλήσεις

Instructor: Βασίλης Καρκατζούνης

14/02/2024

Date

14 Feb 2024 17:00 - 21:00

Duration

4 hours

Online seminar

Online

Instructor

Vasilis Karkatzounis
 

This seminar is part of the seminar series: Διακυβέρνηση διαδικτύου και δεδομένων

About

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 4 ωρών για το νομικό πλαίσιο που διέπει την online διαφήμιση.

Audience

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και διαχειριστές ιστοτόπων που επιθυμούν να ενημερωθούν και να κατανοήσουν όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την online διαφήμιση.

Objective

Η online διαφήμιση αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Από τη χρήση ιχνηλατών (trackers) για σκοπούς διαφήμισης, έως την επικείμενη κατάργηση των cookies τρίτων μερών και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως τα paywalls, και τεχνολογικών λύσεων, όπως η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, το παρόν και το μέλλον της online διαφήμισης παρουσιάζει ιδιάζουσες νοµικές, εµπορικές και τεχνολογικές πτυχές.
Το νομικό πλαίσιο για την online διαφήμιση εξελίσσεται διαρκώς, τόσο σε επίπεδο θέσπισης νέων κανόνων, όπως αυτών της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) όσο και ερμηνείας του υφιστάμενου πλαισίου από εποπτικές αρχές και δικαστήρια κρατών μελών έως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.
Ενόψει των τεκτονικών αλλαγών που ήδη σε ένα βαθμό συντελούνται και θα συνεχίσουν με αυξανόμενη ένταση το επόμενο χρονικό διάστημα, και την εξαιρετικά σημαντική επίδρασή τους στα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, κρίνεται απαραίτητη η απόκτηση επικαιροποιημένης και τεκμηριωμένης γνώσης σχετικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου και των τεχνονομικών χαρακτηριστικών του.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

INSTRUCTOR

Βασίλης Καρκατζούνης