Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Συλλογική Διαχείριση - Οι τελευταίες εξελίξεις με τους Ν. 4961/2022, 4996/2022, 5002/2022


Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Συλλογική Διαχείριση - Οι τελευταίες εξελίξεις με τους Ν. 4961/2022, 4996/2022, 5002/2022
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Συλλογική Διαχείριση - Οι τελευταίες εξελίξεις με τους Ν. 4961/2022, 4996/2022, 5002/2022

Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Συλλογική Διαχείριση -
Οι τελευταίες εξελίξεις με τους Ν. 4961/2022, 4996/2022, 5002/2022

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 12 ωρών

13, 15, 20 και 22/3/2023

Διδάσκουσα: Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 12 ωρών στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Σε Δικηγόρους, νομικούς συμβούλους και ασκούμενους δικηγόρους οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων
• Σε Δικαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και της συλλογικής διαχείρισης
• Σε Επαγγελματίες και στελέχη εκδοτικών επιχειρήσεων, της βιομηχανίας του θεάματος και του πολιτισμού και των ΜΜΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο σκοπό έχει να προσφέρει μία γενική θεώρηση του ελληνικού δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, όπως αυτό έχει ενσωματώσει τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και την ενωσιακή νομοθεσία. Έμφαση θα δοθεί πρωτίστως στον νόμο 2121/1993 για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον ν. 4996/2022 και δευτερευόντως στον νόμο για τη συλλογική διαχείριση (ν. 4481/2017). Θα εξεταστούν επίσης ζητήματα που άπτονται των νέων τάσεων και τεχνολογιών, όπως είναι οι ανοιχτές άδειες, ο δημόσιος τομέας, η χρήση υπερσυνδέσμων και η ευθύνη παρόχων διαδικτύου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

• Εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
• Έργο, δημιουργός και νομική φύση δικαιώματος δημιουργού
• Το ηθικό δικαίωμα
• Το περιουσιακό δικαίωμα και η οικονομική εκμετάλλευση του έργου
• Εξαιρέσεις και περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος και διάρκεια προστασίας
• Το δίκαιο των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης του έργου
• Προγράμματα Η/Υ και Βάσεις Δεδομένων
• Συγγενικά δικαιώματα
• Συλλογική διαχείριση και χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
• Έννομη προστασία
• Ανοικτές άδειες στο διαδίκτυο (π.χ. creative commons and FOSS)
• Δημόσιος τομέας
• Ειδικά ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο (τοποθέτηση υπερσυνδέσμων, ευθύνη παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, κ.λπ.)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 12 ώρες συνολικά (4 συνεδριάσεις x 3 ώρες η κάθε μία):

Δευτέρα 13/3/2023: 17:00 - 20:00
Τετάρτη 15/3/2023: 17:00 - 20:00
Δευτέρα 20/3/2023: 17:00 - 20:00
Τετάρτη 22/3/2023: 17:00 - 20:00


Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογεγραμμένες από τη διδάσκουσα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 360 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 288 Ευρώ.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online. Με το πέρας των μαθημάτων θα τους δοθεί η δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων που απέκτησαν μέσα από τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με απευθείας αξιολόγηση.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ

Η Ειρήνη Σταματούδη είναι δικηγόρος στην Ελλάδα και καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο με ειδίκευση στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και στο δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Διδάσκει σε ακαδημαϊκά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συνεργάζεται με την Ακαδημία του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στη Γενεύη (WIPO Academy). Διετέλεσε (2007-2018) Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) που είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού για τα πνευματικά δικαιώματα. Άρθρα και βιβλία της αναφέρονται εκτεταμένα στη διεθνή βιβλιογραφία.