Πάντειο Πανεπιστήμιο - Μεταπτυχιακό Κατεύθυνση "Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία"


Πάντειο Πανεπιστήμιο - Μεταπτυχιακό Κατεύθυνση
Πάντειο Πανεπιστήμιο - Μεταπτυχιακό Κατεύθυνση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

«ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο blog: https://lawtecheco-panteion.blogspot.com

Τα μαθήματα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, που θα διδαχθούν, και τα διδάσκοντα Μέλη ΔΕΠ είναι τα εξής:

Α΄ Εξάμηνο:

1. Δημόσιο δίκαιο και οικονομική κρίση (Ξεν. Κοντιάδης)

2. Δίκαιο και Τεχνολογία (Ισμ. Κριάρη /Φερ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή)

3. Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του δικαίου (Αντ. Χάνος /Ελ. Βόγκλης)

4. Ειδικά ζητήματα Ενοχικού Δικαίου (Ελ. Βόγκλης)

Β΄ Εξάμηνο:

1. Αλληλεπίδραση Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου (Αντ. Χάνος /Ελ. Βόγκλης)

2. Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (Χρ. Μουκίου)

3. Δημόσιο Οικονομικό δίκαιο (Μελ. Μουστάκας)

4. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο (Αντ. Χάνος)

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («λίαν καλώς»). Με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 30/08/2021 έως και 10/09/2021 να υποβάλουν τα κατωτέρω έγγραφα μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση dikaiotechoik@gmail.com. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν τα έγγραφα και σε έγχαρτη μορφή.

1. Έντυπη αίτηση που υπάρχει στα έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά γερμανικά ή ιταλικά) επιπέδου Β2.

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.

8. Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν παρακολουθούν άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας και γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας 3 ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).

Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με εξέταση του φακέλου του υποψηφίου / της υποψηφίας και επιτυχή προφορική εξέταση σε δύο αντικείμενα:

α) «Θεμελιώδη δικαιώματα – Γενικό μέρος» και β) «Γενικές αρχές του αστικού δικαίου».

Στην προφορική εξέταση θα κληθούν μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η εξέταση θα γίνει ταυτόχρονα στα δύο αντικείμενα και οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν συνολικά με έναν βαθμό.

Στον τελικό βαθμό κατάταξης θα συνυπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 70% και ο βαθμός της προφορικής εξέτασης με συντελεστή βαρύτητας 30% .

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος (http://pubadmin.panteion.gr).

H διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Κατεύθυνσης είναι: dikaiotechoik@gmail.com

κατεβάστε την προκήρυξη