ΚΔΕΟΔ, Τριήμερο Διαδικτυακό συνέδριο 13-15 Δεκεμβρίου 2022


ΚΔΕΟΔ, Τριήμερο Διαδικτυακό συνέδριο 13-15 Δεκεμβρίου 2022
ΚΔΕΟΔ, Τριήμερο Διαδικτυακό συνέδριο 13-15 Δεκεμβρίου 2022

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Τριήμερο Διαδικτυακό συνέδριο

Intellectual Property Protection in the EU: Challenges and Prospects

13-15 ∆εκεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Jean Monnet
Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές

Για την παρακολούθηση του συνεδρίου απαιτείται εγγραφή μέσω του συνδέσμου:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lECvG-XPT_qtgfEQjlMahg

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Πρόγραμμα συνεδρίου