Εκδηλώσεις

Έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων

Το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Πρόλογος Σοφία Σταματάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ. Πρόεδρος ΕΔΕΥ Α.Ε.


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Πανάγος Θεόδωρος Κ.

Η α­νά­λυ­ση που ε­πι­χει­ρεί­ται στο παρόν έργο, δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα στον α­να­γνώ­στη να α­πο­κω­δι­κο­ποι­ή­σει πολ­λές και σο­βα­ρές πλευ­ρές της λει­τουρ­γί­ας του πε­τρε­λα­ϊ­κού το­μέ­α, να κα­τα­νο­ή­σει βα­θύ­τε­ρα τις ι­δι­αι­τε­ρό­τη­τές του και να αν­τι­λη­φθεί την α­ναγ­και­ό­τη­τα ύ­παρ­ξης ε­νός ει­δι­κού ρυθ­μι­στι­κού κα­θε­στώ­τος και οι­κο­νο­μι­κού πλαι­σί­ου στή­ρι­ξης των πε­τρε­λα­ϊ­κών δρα­στη­ρι­ο­τή­των.

Ακολούθως, δίνει τη δυνατότητα να κατανοηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των δραστηριοτήτων αυτών, η φύση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και ο τρόπος άσκησής τους στην αναζήτηση, την έρευνα και την εκμετάλλευση. Να αναγνωριστούν οι δικλείδες διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος σε εθνικό και οικονομικό επίπεδο μέσα από το σύστημα ελέγχου της ταυτότητας, της αξιοπιστίας, της οικονομικής και τεχνικής επάρκειας των αναδόχων, καθώς και από το σύστημα οικονομικού ελέγχου της επιχειρηματικής δράσης των αναδόχων και του τρόπου υπολογισμού και απόδοσης των δημόσιων εσόδων (φόροι και μισθώματα).

Περαιτέρω, βοηθά στην αντίληψη όλων εκείνων των μέτρων που συνθέτουν την περιβαλλοντική προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, των διαδικασιών που επιβάλλονται για τη λήψη των σχετικών αδειών, ανάλογα με τη φύση της εργασίας, καθώς και τη διασφάλιση των σχετικών πόρων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργία της σύμβασης. Τέλος, συνδράμει, ώστε να αποσαφηνιστούν με τρόπο απλό οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και ο τρόπος της επίλυσης των διαφορών που τυχόν προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης.

Το έργο, επικουρεί, επίσης, ώστε να θεωρηθεί το ισχύον πλαίσιο μέσα από το πρίσμα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, τις αρχές και τους κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας και τις ρυθμίσεις της Συνθήκης για την Ενεργειακό Χάρτη και να φωτίσει θέματα που ευρέως απασχολούν τα τελευταία χρόνια την κοινή γνώμη (όπως υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ). Τέλος, συνδράμει στην κατανόηση των τρόπων και των κανόνων παραχώρησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε διεθνές επίπεδο.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)Τιμή: €30,00
ISBN/ISSN:978-960-568-186-9
Σελίδες:XXVII + 227
Copyright:2014
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook