Τώρα ο Υπολογισμός Τόκων σε app για iPhone, iPad, iTouch

Νέες κυκλοφορίες
Αγγλο-Ελληνικό Νομικό Λεξικό - Β' έκδοση | English-Greek Law Dictionary - 2nd edition
Ερμηνεία ΚΕΔΕ - Ερμηνευτικό Συμπλήρωμα
Δείτε όλες τις νέες κυκλοφορίες

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Διοικητική Δικαιοσύνη

 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ινστιτούτο Κατάρτισης στο Δίκαιο και τη Διακυβέρνηση για τη θεωρητική και πρακτική προετοιμασία των υποψηφίων για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης).

 

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 24 Νοεμβρίου με απογευματινές διαλέξεις  (ώρες 5 μμ -9 μμ), δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), εκπαιδευτική μονάδα του οποίου είναι το Ινστιτούτο (Αχαιού 16-Κολωνάκι, Αθήνα).

 
Πρόσφατες κυκλοφορίες

Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη
Συγγραφέας: Πλεύρη Άννα
Στο παρόν έργο, στο οποίο περιλαμβάνεται ενημερωμένο παράρτημα νομοθεσίας, πραγματεύεται μεταξύ άλλων τα εξής κρίσιμα και σύγχρονα πρακτικά ζητήματα του αστικού δικονομικού δικαίου: Οριοθετείται η έννοια της (αποκλειστικής και συντρέχουσας) εξαιρετικής νομιμοποιήσεως και αναπτύσσεται ο προβληματισμός σχετικά με το επιτρεπτό ή μη της συμβατικής θεμ...
Τιμή: €44,00
-


Έρευνα και εκμετάλλευση  των υδρογονανθράκων
Το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Πρόλογος Σοφία Σταματάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ. Πρόεδρος ΕΔΕΥ Α.Ε.
Συγγραφέας: Πανάγος Θεόδωρος Κ.
Η α­νά­λυ­ση που ε­πι­χει­ρεί­ται στο παρόν έργο, δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα στον α­να­γνώ­στη να α­πο­κω­δι­κο­ποι­ή­σει πολ­λές και σο­βα­ρές πλευ­ρές της λει­τουρ­γί­ας του πε­τρε­λα­ϊ­κού το­μέ­α, να κα­τα­νο­ή­σει βα­θύ­τε­ρα τις ι­δι­αι­τε­ρό­τη­τές του και να αν­τι­λη­φθεί την α­ναγ­και­ό­τη­τα ύ­παρ­ξης ε­νός ει­δι­κού ρυθ­μι­στι­κού κα­θε­στ...
Τιμή: €30,00
-


The Fair Balance
JUSTICE AS AN EQUILIBRIUM SETTING EXERCISE
Συγγραφέας: Σαρμάς Ιωάννης
This book presents the means and the process by which fair balance solutions are shaped. Readers will find in it no recommendations to policy makers on social arrangements to be established, or proposals for solutions to social conflicts. Normative theories of justice, such as egalitarianism, utilitarianism or contractarianism, will be addressed, b...
Τιμή: €58,00
-


Δημόσιες συμβάσεις  & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο
Ν. 4281/2014 - Ν. 4270/2014 - Ν. 4009/2011
Συγγραφέας: Μαυρίδης Στυλιανός Δ.
Το παρόν έργο επιχειρεί να αναλύσει το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων στις περιπτώσεις που αναθέτουσα αρχή και αντισυμβαλλόμενος είναι κάποιο από τα ΑΕΙ της χώρας και κατ’ επέκταση την ίδια τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Σκοπός του έργου είναι να προσεγγιστούν τα ανακύπτοντα αμφισβητούμενα ζητήματα κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου κ...
Τιμή: €30,00
-


Mobbing: Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία
Προλογικό Σημείωμα: Δημήτρης Α. Τραυλός-Τζανετάτος
Συγγραφέας: Μπουμπουχερόπουλος Παναγιώτης Σ.
Η διερεύνηση των συνεπειών της καθημερινής φθοράς στην υγεία όσων εργάζονται σε έντονα συγκρουσιακό, «αντισυναδελφικό» περιβάλλον βρίσκεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες διεθνώς στο επίκεντρο εκτεταμένων ερευνών και ζωηρών επιστημονικών συζητήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων επέφεραν τη ραγδαία μεταβολή των συνειδήσεων ως προς τη σημασία της αρμονικ...
Τιμή: €38,00
-


Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου
Συγγραφέας: Γέροντας Απόστολος
Το έρ­γο αυ­τό έ­χει  σκο­πό την συ­νο­πτι­κή πα­ρου­σί­α­ση βα­σι­κών ζη­τη­μά­των της ύ­λης του δι­οι­κη­τι­κού δικο­νο­μικού δι­καί­ου με α­να­φο­ρά κυ­ρί­ως στη νο­μο­λο­γί­α του ΣτΕ και των τα­κτι­κών διοι­κη­τι­κών δι­κα­στη­ρί­ων. Πα­ράλ­λη­λα α­πευ­θύ­νε­ται και στους νο­μι­κούς της πρά­ξης με σκο­πό την ε­νη­μέ­ρω­σή τους στις σύγ­χρο­νες ...
Τιμή: €32,00
-


Ο Μεσογειακός Κόσμος
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ (323 - 44 π.Χ.). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Συγγραφέας: Τζαμτζής Ιωάννης Ε.
Στο ανά χείρας βιβλίο ο Καθηγητής Ιωάννης Τζαμτζής, νομικός και ιστορικός, επιχειρεί να εξηγήσει, πώς κινήθηκε η Ιστορία, από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα. Η πρωτοτυπία του έργου βρίσκεται στον συνδυασμό τριών στοιχείων. Κατʼ αρχάς, περιλαμβάνεται ως διακριτή ενότητα η Καρχηδόνα, δίπλα στα ελληνιστικά κράτ...
Τιμή: €22,00
-


Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας - Ζ' έκδοση
Περιλαμβάνει όλες τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις - Ανάλυση ερμηνευτικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Μνημονιακών νόμων - Πρόσφατη νομολογία
Συγγραφέας: Κουκιάδης Ιωάννης Δ.
Από την τελευταία έκδοση του βιβλίου αυτού, το έτος 2012, μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί σειρά νόμων, που άλλοτε προωθούν νέες τροποποιήσεις στην παραδοσιακή εργατική νομοθεσία και άλλοτε τροποποιούν τις πρόσφατες τροποποιήσεις. Αρκεί να αναφερθούμε στους  κυριότερους από αυτούς, όπως οι νόμοι 4111/2013, 4133/2013, 4139/2013, 4144/2013, 4151/2013, 4152/...
Τιμή: €90,00
-


Οικονομική κρίση και Σύνταγμα
Συνταγματικές και ενωσιακές διαστάσεις της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό παράδειγμα. Μορφές και τεχνικές δικαστικού ελέγχου των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων στο πεδίο των δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Μαντζούφας Παναγιώτης Γ.
Στην παρούσα μονογραφία του επ.καθηγητή Π.Μαντζούφα αναλύονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην λειτουργία των θεσμών του ελληνικού κράτους και ειδικότερα του Συντάγματος. Στο πρώτο μέρος, μετά από μια αναλυτική εισαγωγή όπου τίθενται οι βάσεις του προβληματισμού και οι βασικές υποθέσεις εργασίας, παρουσιάζεται η ενωσιακή διάσταση της κρίσ...
Τιμή: €34,00
-


Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου
Συγγραφέας: Γέροντας Απόστολος
Το έρ­γο αυ­τό έ­χει τον χα­ρα­κτή­ρα δι­δα­κτι­κού βο­η­θή­μα­τος με σκο­πό την συ­νο­πτι­κή πα­ρου­σί­α­ση βα­σι­κών ζη­τη­μά­των της ύ­λης του δι­οι­κη­τι­κού δι­καί­ου με α­να­φο­ρά κυ­ρί­ως στη νο­μο­λο­γί­α του ΣτΕ και των τα­κτι­κών δι­οι­κη­τι­κών δι­κα­στη­ρί­ων. Πα­ράλ­λη­λα α­πευ­θύ­νε­ται και στους νο­μι­κούς της πρά­ξης με σκο­πό την ε...
Τιμή: €45,00
-


Φορολογικός Πολυκώδικας - 17 Νομοθετήματα
Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Με την έκδοση του παρόντα Φορολογικού Πολυκώδικα ακολουθώντας ως διάγραμμα την οικονομική διάκριση των φόρων σε φόρους εισοδήματος, κεφαλαίου και κατανάλωσης, παρατίθενται τα βασικά νομοθετήματα του όλου συστήματος της φορολογίας όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί ή τον πρώτον θεσπισθεί και ισχύουν και στην Ελλάδα. Αρχικά, τίθενται οι διατάξεις του νέου...
Τιμή: €22,00
-


Εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα ποινικού δικαίου
Από την πράξη στη θεωρία
Συγγραφέας: Βαθιώτης Κωνσταντίνος Ι.
Στο ανά χείρας έργο ο συγγραφέας αναλύει 15 ζητήματα Ποινικού Δικαίου που, ως επί το πλείστον, αφορούν πεδία του Γενικού και του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. Όλα τα ζητήματα προκύπτουν από υποθέσεις που έχουν κριθεί στη νομολογία και δίδουν ερεθίσματα για εμβάθυνση σε υποφωτισμένα προβλήματα της ποινικής δογματικής. Με την εμβάθυνση αυτή επι...
Τιμή: €30,00
-


Κληρονομικό Δίκαιο I - Δ' έκδοση
Βασικές έννοιες κληρονομικής διαδοχής - Επαγωγή - Αποδοχή κληρονομίας - Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής - Αποκλήρωση - Αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομική ανα-ξιότητα - Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή - Συνεισφορά - Αναγκαστική διαδοχή
Συγγραφέας: Ψούνη Νίκη
Η συνεχής (πρόσφατη) παραγωγή νομοθετικού, αλλά και βιβλιογραφικού έργου αναφορικά με ρυθμίσεις κληρονομικού δικαίου καθιστά σκόπιμη την εκ νέου ενημέρωση του παρόντος έργου. Ειδικότερα o ν. 4182/10.9.2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχο­λαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με τα άρθρα 82 VIII α και 82 VII ε, αντίστοιχα, δεν περιορίζεται...
Τιμή: €45,00
-


Κληρονομικό Δίκαιο ΙI - Δ' έκδοση
Βασικές έννοιες κληρονομικής διαδοχής - Επαγωγή - Αποδοχή κληρονομίας - Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής - Αποκλήρωση - Αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομική ανα-ξιότητα - Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή - Συνεισφορά - Αναγκαστική διαδοχή
Συγγραφέας: Ψούνη Νίκη
Η συνεχής (πρόσφατη) παραγωγή νομοθετικού, αλλά και βιβλιογραφικού έργου αναφορικά με ρυθμίσεις κληρονομικού δικαίου καθιστά σκόπιμη την εκ νέου ενημέρωση του παρόντος έργου. Ειδικότερα o ν. 4182/10.9.2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχο­λαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με τα άρθρα 82 VIII α και 82 VII ε, αντίστοιχα, δεν περιορίζεται...
Τιμή: €55,00
-


Αλλοδαπές δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις
Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας στην Ελλάδα. KΠολΔ - Διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις - Κοινοτικοί κανονισμοί. Πρακτικός οδηγός νομοθεσίας / νομολογίας ανά κράτος προέλευσης
Συγγραφέας: Άνθιμος Απόστολος Μ.
Η θεματική των αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων φαντάζει για την πλειοψηφία του νομικού κόσμου ευχερής, κυρίως για όσους εκκινούν από την αντίληψη, ότι όλα τα επιμέρους ζητήματα στο συγκεκριμένο πεδίο επιλύονται με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ. Ωστόσο, η προβληματική δεν επιδέχεται υπεραπλουστεύσεων: Επτά κοινοτικοί κανονισμοί...
Τιμή: €44,00
-


Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Συγγραφέας: Ράικος Δημήτριος Γ.
Πρόκειται για ένα έργο που ασχολείται συστηματικά με το συνολικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια και ιδίως πρόσφατα, τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας (ενωσιακής και εθνικής) όσο και νομολογιακής επεξεργασίας από το ΔΕΕ και τα εθνικά δικαστήρια. Το έργο καλύπτει αφεν...
Τιμή: €95,00
-


Δίκαιο Αλλοδαπών
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου 3907/2011 υπό το πρίσμα του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014). Υποδείγματα δικογράφων – Υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι – Ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετικά κείμενα
Συγγραφέας: Τσιάτσιος Θεόδωρος
Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη δημοσίευση και του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, κυρίως στα ζητήματα του δικαίου αλλοδαπών που εμφανίζουν πρακτικό ενδιαφέρον, όπως είναι η κάθε μορφής εξαναγκασμένη απομάκρυνση αλλοδαπού (επιστροφή, διοικητική και δικαστική απέλαση, ...
Τιμή: €70,00
-


Ελληνική Δικαιοσύνη - (Φυσικά πρόσωπα)
Ετήσια συνδρομή
Συγγραφέας: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
  Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2014 55 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της Β. Θάνου-Χριστοφίλου, σ. 961 Η καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσεως οικονομικής εξαρτήσεως ως αθέμιτη πράξη. Διάγραμμα πρακτικής εφαρμογής και θεωρητικού προβληματισμού στο «νέο» άρθρο 18α ν. 146/1914, του Μ.-Θ. Μαρίνου, σ. 966 Η μεγάλη διάρκε...
Τιμή: €100,00
-


Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ) - Φυσικά πρόσωπα
Διμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό - Συνδρομή έτους
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται πλέον από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Από τα περιεχόμενα του Τεύχους 4/2014 Β. Ζαχαρόπουλος: Η τύχη της δίκης ως προς το κεφάλαιο των τόκων επί νομοθετική...
Τιμή: €90,00
-


Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο
Συστηματική ερμηνεία. Νομοθεσία - Νομολογία - Υποδείγματα αγωγών και αιτήσεων
Συγγραφέας: Παπαστερίου Δημήτριος Η.
Με την έκδοση αυτή γίνεται για πρώτη φορά συνδυασμένη συστηματική ανάλυση αφενός της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας αφετέρου του Κτηματολογικού Δικαίου. Η διείσδυση του κτηματολογικού φαινομένου στην οροφοκτησία δημιουργεί σειρά νομικών ζητημάτων, που αντιμετωπίζονται με βάση τα νομολογιακά δεδομένα και την υπάρχουσα συμβολή της θεωρίας κατά πε...
Τιμή: €85,00
-


Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο - Κατ' άρθρο ερμηνεία - Νομολογία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τατιανή-Ελένη Συνοδινού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΠΡΟΛΟΓIZOYN: Συμεών Χρ. Συμεωνίδης, Ομότιμος Κοσμήτωρ και κάτοχος διακεκριμένης έδρας Alex L. Parks Willamette University, Oregon, USA Αναστασία Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Philippe Jοugleux, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου - Βενετία Αργυροπούλου, Δικηγόρος, Master in Maritime Law (University of Oslo), Master in Public International Law with specialization in International Economics and Investments Law (University of Oslo), Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής - Τζιώρτζια Πάρπα, LLM, Imperial College, London, Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής - Ανδρέας Χρ. Χριστοφόρου, Δικηγόρος, LLM, Munich Intellectual Property Law Center
Συγγραφέας: Jougleux Philippe, Αργυροπούλου Βενετία, Πάρπα Τζιώρτζια, Συνοδινού Τατιάνα-Ελένη, Χριστοφόρου Ανδρέας Χρ.
Το παρόν συλλογικό έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική συλλογή και ερμηνεία του βασικού κορμού του κυπριακού ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, με κύριο άξονα τη νομολογία,- κυπριακή, αγγλική, κοινοτική και άλλη-, αναλύονται συνολικά 27 νόμοι οι οποίοι διέπουν την συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη, την καταδολίευση δανειστών, το οικογενειακό και κληρον...
Τιμή: €125,00
-


 
Αναζήτηση Βιβλίου

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook