ΠροσφορέςΚώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ' άρθρο) - 9 τόμοι & Συμπλήρωμα
Δημόσια Έργα & Μελέτες - Κυρίως έργο & Συμπλήρωμα
ΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα - 10τομη Ερμηνεία
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση & Συμπλήρωμα
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999) έκδοση 2009 & Συμπλήρωμα
Κανονισμοί Εκκλησίας της Ελλάδος - Β' έκδοση
Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση
Πρόσφατες κυκλοφορίες
Επίτομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα & ΕισΝΑΚ
Συγγραφέας: Μαργαρίτη Άντα, Μαργαρίτης Μιχαήλ
Περιεκτική, πλούσια σε νομολογία, πυκνή και εύχρηστη, συστηματική κατ΄άρθρο ανάλυση του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου, με επεξεργασία της πιο πρόσφατης νομολογίας των δικαστηρίων και ιδίως του Ακυρωτικού, με τρόπο που να παρέχονται κατανοητές και συνοπτικές απαντήσεις στα ερωτήματα που αναφύονται κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή τω...
Τιμή: €119,00
-


SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4364/05.02.2016 [προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης]
Συγγραφέας: Ρόκας Ιωάννης Κ.
Κυκλοφόρησε η επιμελημένη έκδοση του νόμου 4364/2016, που αφορά τη νομοθεσία της κρατικής εποπτείας και της λειτουργίας της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης με κριτικές παρατηρήσεις και σχόλια, που επιμε λήθηκε ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Ρόκας, στο πλαίσιο των εκδόσεων του Ελληνικού Συλλόγου Ασφαλιστικής Επιστήμης, μέλους της Διεθνούς Ένωση...
Τιμή: €60,00
-


Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία
Ερμηνεία κατ’ άρθρον του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια (1215/2012) για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Συγγραφέας: Νίκας Νικόλαος Θ., Σαχπεκίδου Ευγενία
O Kανονισμός Βρυξέλλες Ια (1215/2012) αποτελεί τον βασικό πυρήνα, είδος Γενικών Αρχών μιας ραγδαίως εξελισσόμενης ευρωπαϊκής πολιτικής δικονομίας. Στην ερμηνεία του σπουδαίου αυτού νομοθετήματος, που αντικατέστησε πρόσφατα (10.1.2015) τον ΚανΒρ Ι (44/2001) και καθιέρωσε, μεταξύ άλλων, νέο σύστημα αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των ενδοκοινοτικών αποφά...
Τιμή: €75,00
-


Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 138-152 ΠΚ (Κεφ. Β’ ΠΚ: «Προδοσία της Χώρας»)
Συγγραφέας: Παπαχαραλάμπους Χάρης
Με την έκδοση αυτή παρουσιάζεται, ως ισχύει σήμερα, η Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα για την εξωτερική ασφάλεια του κράτους. Η ερμηνεία είναι εστιασμένη κυρίως στην ελληνική βιβλιογραφία και νομολογία, χωρίς να αποκλείονται και αναφορές σε αλλοδαπή εργογραφία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η μελέτη επιδιώκει τη σ...
Τιμή: €15,00
-


Κώδικας ποινικής δικονομίας - Απρίλιος 2016
Π.Δ. 258/1986). [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 4]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις έως και τους Νόμους 4236/2014 (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014), 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014), 4322/20...
Τιμή: €9,00
-


Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ερμηνεία κατ' άρθρο - Δ΄ έκδοση 2016
Ερμηνεία κατ’ άρθρο με βάση τον Ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές. Αναθεωρημένη με βάση και την πρόσφατη νομολογία - Συμπληρωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές (Ν. 4161/14-6-2013, Ν. 4224/31-12-2013, Ν. 4336/14-8-2015, Ν. 4346/20-11-2015 και Ν. 4366/15-2-2016, Υπουργικές Αποφάσεις και Ερμηνευτικές Εγκυκλίους) - Περιέχει: Αιτιολογικές εκθέσεις – Υποδείγματα αιτήσεων του οφειλέτη και άλλων εγγράφων
Συγγραφέας: Κρητικός Αθανάσιος Γ.
Ο Ν. 3869/2010 που έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων αποτελεί σημαντική καινοτομία του Έλληνα νομοθέτη που κατατείνει στην προστασία των προσώπων που συγκεντρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου. Στην ερμηνεία του άνω νόμου αφιερώνεται η πρώτη έκδοση του βιβλίου [2010]. Ωστόσο από την αρχή της εφαρμογής ...
Τιμή: €65,00
-


Πτωχευτικό δίκαιο - 9η έκδοση
Συγγραφέας: Κοτσίρης Λάμπρος Ε.
Η παρούσα έκδοση επιδιώκει να αποτυπώσει τις νεότερες τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα, να συμβάλει, κατά το δυνατόν, στην ερμηνευτική τους προσέγγιση και να καταγράψει τις νεότερες τάσεις/ρυθμίσεις του Ενωσιακού δικαίου αφερεγγυότητας και άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. ή μη, καθώς και της Επιτροπής των Η.Ε. για το Διεθνές Εμπόριο (UNCITRAL), που ...
Τιμή: €75,00
-


Ανθρωπολογικές όψεις του εθίμου της ζωοκλοπής
Η ερμηνευτική βάση της νομολογίας του Εφετείου Κρήτης
Συγγραφέας: Γαλανού Μαρία Ανδρ.
Η παρούσα έκδοση αποδίδει μία έρευνα τοπικού χαρακτήρα για ένα συγκεκριμένο ζήτημα∙ δηλαδή την έρευνα που έλαβε χώρα στο νομολογιακό αρχείο του Εφετείου Κρήτης στα Χανιά, μεταξύ των ετών 2003-2006, για την ζωοκλοπή. Οι συνολικά 445 αποφάσεις του Εφετείου Κρήτης, που καλύπτουν το χρονικό διάστημα μεταξύ 1955 και 2006, συνιστούν έναν πραγματικό θησαυ...
Τιμή: €28,00
-


Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Απρίλιος 2016
Περιλαμβάνονται και: Εισαγωγικός Νόμος, Κανονισμοί (ΕΕ) 1215/2012, (ΕΚ) 44/2001, (ΕΚ) 2201/2003, Αναλυτικό λημματικό ευρετήριο. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 2]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015), 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/9.11.2015), 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) και 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016). Σύμφωνα με τις παρ. 1-4 και 16 του άρθρου ενάτου του άρθρου 1 του ...
Τιμή: €12,00
-


Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή
Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα
Συγγραφέας: Απαλαγάκη Χαρούλα, Αρβανιτάκης Πάρις, Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν., Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ., Κράνης Δημήτριος Γ....
Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2015 οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του άρτι αφυπηρετήσαντος καθηγητή Νικολάου Νίκα. Το συμπόσιο είχε ως θέμα: «Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή» και διοργανώθηκε από τον Υποτομέα Πολιτικής Δικονομίας του Τομέα Αστικού, Αστι...
Τιμή: €24,00
-


Οικογενειακό Δίκαιο - Τόμος Ι - Στ' έκδοση
Συγγραφέας: Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Έφη
Κυκλοφόρησε η νέα, έκτη, δίτομη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» της Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, ανανεωμένη με βάση τις νομοθετικές αλλαγές, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ο πρώτος (XXVII  & 494 σελ.) και ο δεύτερος τόμος (XV  & 646 σελ.) περιέχουν όλη την ύλη το...
Τιμή: €48,00
-


Οικογενειακό Δίκαιο - Τόμος ΙΙ - Στ' έκδοση
Συγγραφέας: Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Έφη
Κυκλοφόρησε η νέα, έκτη, δίτομη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» της Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, ανανεωμένη με βάση τις νομοθετικές αλλαγές, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ο πρώτος (XXVII  & 494 σελ.) και ο δεύτερος τόμος (XV  & 646 σελ.) περιέχουν όλη την ύλη το...
Τιμή: €62,00
-


Πολιτική Δικονομία - Γενικό Μέρος - 4η έκδοση
Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια
Συγγραφέας: Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.
Το παρόν είναι το πρώτο έργο στο οποίο αναλύεται η διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, δηλαδή το Δεύτερο Βιβλίο του ΚΠολΔ, και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 208-334 και 466-494, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4335/2015, ο οποίος κυριολεκτικά άλλαξε τη φυσιογνωμία του ΚΠολΔ. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως είναι λ.χ. κα...
Τιμή: €90,00
-


Η ενδικοφανής προσφυγή - Β' έκδοση
Πρόλογος: Πρεβεδούρου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
Συγγραφέας: Κυβέλος Σωτήριος Κ.
Τρία χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του ανά χείρας έργου, η προβληματική της ενδικοφανούς προσφυγής παραμένει στην επικαιρότητα του δημοσίου διαλόγου για την αναμόρφωση της διοικητικής δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης έκδοσης, ο νομοθέτης τροποποίησε μεγάλο αριθμό διατάξεων που προέβλεπαν ενδικοφανείς προσφυγές, άλλοτε βε...
Τιμή: €38,00
-


Φορολογικός Πολυκώδικας - 19 Νομοθετήματα
Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Οι συχνές αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας επέβαλλαν τη συστηματική καταγραφή και αποτύπωση των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων σε μία νέα αναθεωρημένη συλλογή, τον Φορολογικό Πολυκώδικα. Η δεύτερη έκδοση του Φορολογικού Πολυκώδικα αποτυπώνει συστηματικά, σε ένα έργο, όλες τις αλλαγές που επήλθαν στις φορολογικές διατάξεις από το Φθινόπωρο του 20...
Τιμή: €29,00
-


 
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook