Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Γέροντας Απόστολος

Το έρ­γο αυ­τό έ­χει τον χα­ρα­κτή­ρα δι­δα­κτι­κού βο­η­θή­μα­τος με σκο­πό την συ­νο­πτι­κή πα­ρου­σί­α­ση βα­σι­κών ζη­τη­μά­των της ύ­λης του δι­οι­κη­τι­κού δι­καί­ου με α­να­φο­ρά κυ­ρί­ως στη νο­μο­λο­γί­α του ΣτΕ και των τα­κτι­κών δι­οι­κη­τι­κών δι­κα­στη­ρί­ων. Πα­ράλ­λη­λα α­πευ­θύ­νε­ται και στους νο­μι­κούς της πρά­ξης με σκο­πό την ε­νη­μέ­ρω­σή τους στις σύγ­χρο­νες ε­ξε­λί­ξεις του δι­οι­κη­τι­κού δι­καί­ου, έ­τσι ό­πως έ­χει δι­α­μορ­φω­θεί α­πό τη σχε­τι­κή νο­μο­λο­γί­α. Ει­δι­κό­τε­ρα το έρ­γο αυ­τό κα­λεί­ται να αν­τι­με­τω­πί­σει τις ρα­γδαί­ες με­τα­βο­λές και προ­ο­πτι­κές, που έ­χουν ε­πέλ­θει σε ε­θνι­κό και κοι­νο­τι­κό ε­πί­πε­δο και να τις α­νι­χνεύ­σει και προ­σεγ­γί­σει θε­ω­ρη­τι­κά, λαμ­βά­νον­τας υ­πό­ψη και την α­πο­φα­σι­στι­κή συμ­βο­λή της νο­μο­λο­γί­ας στην ε­πε­ξερ­γα­σί­α και αν­τι­με­τώ­πι­ση των σχε­τι­κών ζη­τη­μά­των.

Η επιτομή αυτή δεν εγκαταλείπει το δόγμα του διοικητικού δικαίου αλλά προσανατολίζεται περισσότερο στη νομολογιακή προσέγγιση της ύλης του διοι­κητικού δικαίου με σκοπό να ενημερώσει τον αναγνώστη για τις νομολο­για­κές εξελίξεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπε­δο, χωρίς βέβαια να ελλείπουν και οι κριτικές προ­σεγγίσεις συγκεκριμένων ζητημάτων. Η έκδοση αυτή περιορίζεται στη βασική βιβλιογραφία και σε μια μεταγενέστερη έκδοση κάθε κεφά­λαιο θα συνοδεύεται και από τη σχετική βι­βλιογραφία προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω έρευνα των συγκε­κριμένων θεμάτων.


Διαθεσιμότητα

not_available_now.gif

  Η έκδοση είναι προσωρινά εξαντλημένη.

Τιμή: €45,00
ISBN/ISSN:978-960-445-998-8
Σελίδες:ΧΧ + 464
Copyright:2014
|Δείτε τα περιεχόμενα|

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook