Ελληνικά English
| | | |

Books


Β. Σωτηρόπουλος, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, 2017

Edition info

Title
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Εργαλειοθήκη για τον νέο θεσμό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
© 2017
Author
ISBN
978-960-568-726-7
Pages
VIII + 210
Price
€ 22.00
Out of print

Β. Σωτηρόπουλος, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, 2017


Β. Σωτηρόπουλος, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, 2017

Ένα νέο πρόσωπο αναλαμβάνει καθήκοντα στις δημόσιες υπηρεσίες και σε ορισμένους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα από τον Μάιο του 2018: ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer).
Πρόκειται για έναν θεσμό της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι νέος, καθώς η λειτουργία του προβλέπεται για τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήδη από τον Κανονισμό 45/2001, ενώ έχει λειτουργήσει εδώ και δεκαετίες σε διάφορες χώρες βάσει εθνικής νομοθεσίας. Η Οδηγία 95/46 προέβλεπε επίσης την προαιρετική θεσμοθέτηση της λειτουργίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ως ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη, μια δυνατότητα που δεν αξιοποιήθηκε από τον Ν.2472/1997.
Όμως, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων γίνεται υποχρεωτικός σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα. Υποχρεωτικός στην Ελλάδα είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Απορρήτου (Ν.3674/2008) και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων (Ν.3917/2011), ιδιότητες συγγενείς με τον θεσμό του ΥΠΔ.
Με το βιβλίο αυτό εξετάζεται η προϊστορία του θεσμού, η οποία εμπνέει και την σημερινή λειτουργία του, καθώς υποδεικνύει τα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθεί ο ΥΠΔ, αλλά και ο οργανισμός στον οποίο υπηρετεί, για την ορθή προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Το έργο αποτελεί μια εργαλειοθήκη, δηλαδή ένα σύνολο χρηστικών κειμένων που καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους στην κατανόηση, αλλά κυρίως στην πρακτική εφαρμογή των διατάξεων και των βέλτιστων πρακτικών για την επιλογή, τα καθήκοντα, την ευθύνη και τις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.
Αξιοποιώντας τα σχετικά έγγραφα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της Ομάδας Εργασίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (άρθρου 29 Οδηγίας 95/46) και κείμενα από την διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία για την λειτουργία του θεσμού, το βιβλίο συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο νομικός ή και ο μη νομικός για να αντιληφθεί την αποστολή και να δρομολογήσει την λειτουργία του ΥΠΔ στο δικό του πεδίο.
Το μεγάλο ερώτημα περί του ποιές ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, το ζήτημα του αν πρέπει ο ΥΠΔ να είναι μέλος του υπάρχοντος προσωπικού, εάν πρέπει να είναι πλήρους ή αποκλειστικής απασχόλησης όπως και ποια συγκεκριμένα βήματα πρέπει να ακολουθήσει για την έναρξη της λειτουργίας του και μέχρι τον πρώτο χρόνο της δράσης του, απαντώνται τεκμηριωμένα και με αναφορά στις βέλτιστες πρακτικές από την διεθνή εμπειρία.
Στο παράρτημα του έργου παρατίθεται επίσης σχετικά πρακτικά υποδείγματα ως προς την διαδικασία επιλογής του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ως προς την πρόσληψή του και ως προς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την λειτουργία του.
Το έργο δημιουργήθηκε κατά το στάδιο της πραγματοποίησης πρακτικών σεμιναρίων στα οποία ο συγγραφέας ήταν εισηγητής και κατά τη συγγραφή του έλαβε υπόψη σχετικά ερωτήματα που έλαβε από ανθρώπους της αγοράς και των δημόσιων υπηρεσιών για την λειτουργία του νέου θεσμού.

Edition info

Title
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Εργαλειοθήκη για τον νέο θεσμό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
© 2017
Author
ISBN
978-960-568-726-7
Pages
VIII + 210
Price
€ 22.00
Out of print

Table of contents   +

1. Εισαγωγή

2. Γλωσσάρι

3. Υπόβαθρο του θεσμού

3.1 Στην Οδηγία (ΕΚ) 95/46 - οι προαιρετικοί ΥΠΔ

3.2 Στον Κανονισμό (ΕΚ) 45/2001 - οι κοινοτικοί ΥΠΔ

3.2.1 Η τήρηση της προστασίας δεδομένων από την ίδια την Κοινότητα

3.2.2 Υποχρεωτικός διορισμός και καθήκοντα κοινοτικών ΥΠΔ

i) Eνημέρωση

ii) Συνεργασία με την εποπτική αρχή

iii) Διασφάλιση συμμόρφωσης

iv) Τήρηση μητρώου επεξεργασιών δεδομένων

v) Κοινοποίηση επικίνδυνων επεξεργασιών δεδομένων στον ΕΕΠΔ

3.2.3 Επιλογή των κοινοτικών ΥΠΔ

3.2.4 Διάρκεια θητείας

3.2.5 Υποχρέωση γνωστοποίησης του κοινοτικού ΥΠΔ στον ΕΕΠΔ

3.2.6 Αναγκαίο προσωπικό και πόροι

3.2.7 Ανεξαρτησία κοινοτικού ΥΠΔ

3.2.8 Απαλλαγή από τα καθήκοντα

3.2.9 Θέσπιση συμπληρωματικών διατάξεων για κοινοτικούς ΥΠΔ

(α) Συμβούλιο της ΕΕ

(β) Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(γ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(δ) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ε) Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

(στ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(ζ) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

3.2.10 Βέλτιστες πρακτικές

(α) Περιοδική έκθεση ΥΠΔ

(β) Πρόγραμμα εργασιών

(γ) Συμμετοχή σε σχετικές ομάδες συζητήσεων

(δ) Δίκτυο συντονιστών προστασίας δεδομένων

3.2.11 Συγγενείς θεσμοί στην εθνική νομοθεσία

(α) Υπεύθυνος Διασφάλισης Απορρήτου

(β) Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων

3.2.12 O θεσμός του ΥΠΔ στον κόσμο

4. Ο υποχρεωτικός ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας δεδομένων

4.1 Ποιοί οφείλουν να ορίσουν ΥΠΔ

4.1.1 Οι δημόσιες αρχές ή φορείς

4.1.2 Οντότητες που διεξάγουν τακτική και συστηματική παρακολούθηση.

4.1.3 Οντότητες που επεξεργάζονται μεγάλης κλίμακας ευαίσθητα δεδομένα.

4.1.4 Ένας ή περισσότεροι ΥΠΔ

4.1.5 Προσόντα διορισμού ΥΠΔ

4.1.6 Δημοσιοποίηση και ανακοίνωση στοιχείων ΥΠΔ

4.1.7 Μέλος του προσωπικού της οντότητας

4.1.8 ΥΠΔ με σύμβαση παροχής υπηρεσιών

5. Η θέση του ΥΠΔ

5.1 Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων

5.2 Πόροι και πρόσβαση σε δεδομένα

(α) Γραφείο ΥΠΔ

(β) Προσωπικό

(γ) Τεχνικός εξοπλισμός

(δ) Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις επεξεργασίες δεδομένων

(ε) Πόροι για διατήρηση της εμπειρογνωσίας

5.3 Ανεξαρτησία

5.4 Λογοδοσία και ετήσια έκθεση

5.5 Πρόσωπο επικοινωνίας

5.6 Απόρρητο και εμπιστευτικότητα

5.7 Σύγκρουση συμφερόντων

5.8 Δεοντολογική συμπεριφορά ΥΠΔ

(α) Καθήκον εμπιστοσύνης

(β) Αναγκαιότητα της γνώσης

(γ) Καθήκον εμπιστευτικότητας

(δ) Σύγκρουση συμφερόντων

6. Τα καθήκοντα του ΥΠΔ

6.1 Ενημερωτικός και συμβουλευτικός ρόλος

6.1.1 Περιεχόμενο καθήκοντος ενημέρωσης

(α) Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(β) Νομιμότητα της επεξεργασίας

(γ) Προϋποθέσεις για συγκατάθεση

(δ) Ευαίσθητα δεδομένα - ειδικές κατηγορίες δεδομένων

(ε) Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας

(στ) Ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας

(ζ) Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού

(η) Περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας, εκπρόσωποι και εκτελούντες την επεξεργασία

(θ) αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασιών

(ι) Ασφάλεια επεξεργασίας

(ια) Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή

(ιβ) Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

(ιγ) Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και προηγούμενη διαβούλευση

(ιδ) Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

6.1.2 Τρόποι εκπλήρωσης καθήκοντος

6.2 Παρακολούθηση συμμόρφωσης

(α) Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

(β) Δικαίωμα διόρθωσης

(γ) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

(δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

(ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης

(ζ) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβα-νομένης της κατάρτισης προφίλ

6.3 Εκτίμηση αντικτύπου

6.4 Συνεργασία με την Αρχή

6.5 Διαβούλευση με την Αρχή

7. Βήματα για την έναρξη λειτουργίας ΥΠΔ

7.1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

7.2 Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

7.3 Ανάδειξη καταλληλότερου ΥΠΔ

7.4 Ορισμός ΥΠΔ και αναπληρωτή

7.5 Ίδρυση Γραφείου

7.6 Ενημέρωση ανθρώπινου δυναμικού

7.7 Κανονισμός λειτουργίας

7.8 Καταγραφή επεξεργασιών δεδομένων

7.9 Συμμετοχή σε συσκέψεις στελεχών

7.10 Διαδικτυακή υποδομή

7.11 Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

7.12 Ετήσια έκθεση

8. Παράρτημα υποδειγμάτων

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Ανακοίνωση ορισμού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Content type

Categories

Purchase

Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account