Ελληνικά English
| | | |

Books


Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 8η έκδ., 2019

Edition info

Title
Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Αναθεωρημένη με βάση νεώτερους νόμους, μέχρι και το ν. 4605/2019
© 2019
Author
Edition
8th ed.
ISBN
978-960-568-998-8
Pages
ΧΧVI + 748
Price
€ 68.00
In stock

Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 8η έκδ., 2019


Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 8η έκδ., 2019

Από τον Ιούνιο του 2017, οπότε κυκλοφόρησε η τελευταία Ζ΄ έκδοση του Πτωχευτικού Δικαίου του καθηγητή Νομικής ΑΠΘ, Σπύρου Ψυχομάνη, παρήλθαν 2 έτη, στη διάρκεια των οποίων νέες νομοθετικές, κυρίως, αλλαγές (νόμοι 4491/2017, 4512/2018, 4549/2018, 4554/2018 και 4605/2019), αλλά και διατυπωθείσες επιστημονικές θέσεις και νομολογιακά αναδειχθείσες προβληματικές, ήλθαν, απανωτά, να ταράξουν και πάλι, πολλαπλά, το πεδίο του κλάδου αυτού του δικαίου, που ούτε στιγμή, μετά την ριζική αναθεώρησή του, το 2007, δεν γνώρισε τη νηνεμία. Το «συγγνωστό» του οφειλέτη, η απαλλαγή του πτωχού από τα υπόλοιπα των χρεών του, τα «υπερπρονόμια» των εργαζομένων, οι αλλαγές στην ειδικά προνομιούχο θέση των ενέγγυων πιστωτών, οι αναδιαρθρώσεις του πίνακα διανομών, η συμπλήρωση των κενών της προπτωχευτικής διαδικασίας της «ειδικής διαχείρισης», αλλά και η πληθώρα των αλλαγών στο «παραπτωχευτικό» πεδίο των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (μη εμπόρων) και η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας τους, ήταν τα θέματα που υποκίνησαν τον συγγραφέα να επωμισθεί εκ νέου την αναθεωρητική ερευνητική σκαπάνη, γνωρίζοντας, πάντως, και προειδοποιώντας, για τον λόγο αυτόν, τον αναγνώστη, πως οι νομοθετικές αλλαγές –ορθές ή μη– δεν πρόκειται να παύσουν, υποχρεώνοντας τον νομικό της θεωρίας και της πράξης σε αδιάλειπτη εγρήγορση.

Edition info

Title
Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Αναθεωρημένη με βάση νεώτερους νόμους, μέχρι και το ν. 4605/2019
© 2019
Author
Edition
8th ed.
ISBN
978-960-568-998-8
Pages
ΧΧVI + 748
Price
€ 68.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εισαγωγή

Α. Ορισμός του πτωχευτικού δικαίου και ένταξή του στο σύστημα του δικαίου

Β. Πηγές του πτωχευτικού δικαίου

Γ. Θέματα ορολογίας

Δ. Σκοπός του πτωχευτικού δικαίου

Ε. Ιστορική εξέλιξη του πτωχευτικού δικαίου

ΣΤ. Οικονομική ανάλυση του δικαίου και πτωχευτικό δίκαιο

Ζ. Η πτώχευση ως πραγματική κατάσταση

Ι. Διάκριση πραγματικής και νομικής κατάστασης

ΙΙ. Συνέπειες της περί πραγματικής κατάστασης αντίληψης

Η. Περιεχόμενο και διάρθρωση του πτωχευτικού δικαίου

MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Προπτωχευτικές διαδικασίες και κήρυξη της πτώχευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης

A. Γενικές επισημάνσεις

Β. Η πτωχευτική ικανότητα

Ι. Έννοια - Διακρίσεις

ΙΙ. Πτωχευτική ικανότητα φυσικών προσώπων

ΙΙΙ. Πτωχευτική ικανότητα νομικών προσώπων

Γ. Η αδυναμία πληρωμών

Ι. Γενικές παρατηρήσεις - Διακρίσεις

ΙΙ. Η αδυναμία πληρωμών, ειδικότερα

ΙΙΙ. Η παύση πληρωμών 55.

IV. Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών

V. H «πιθανότητα αφερεγγυότητας»

Δ. Η ανυπαρξία τρεχούσης διαδικασίας εξυγίανσης (ή «έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης») 62.

Ε. Η επάρκεια περιουσίας για κάλυψη διαδικαστικών εξόδων

ΣΤ. Η μη καταχρηστικότητα της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η διαδικασία εξυγίανσης

Α. Εννοιολογικός προσδιορισμός - Σκοπός

Β. Διάκριση από την προϊσχύσασα διαδικασία συνδιαλλαγής

Γ. Προϋποθέσεις της διαδικασίας εξυγίανσης

Ι. Πτωχευτική ικανότητα οφειλέτη

ΙΙ. Κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στην Ελλάδα

ΙΙΙ. Κατάσταση παρούσας ή επαπειλούμενης ή κατά πιθανολόγηση επε­λευσόμενης γενικής αδυναμίας πληρωμών

IV. Ύπαρξη βιώσιμης επιχείρησης του οφειλέτη

Δ. Εξωδικαστική διαδικασία (Διαδικασία κατάρτισης συμφωνίας εξυγίανσης)

Ι. Γενικά

II. Οι συμβαλλόμενοι

III. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης

IV. Τύπος της συμφωνίας εξυγίανσης

V. Νομική φύση της συμφωνίας εξυγίανσης

Ε. Δικαστική διαδικασία (Επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης)

Ι. Υποβολή αίτησης επικύρωσης

ΙΙ. Περιεχόμενο της αίτησης

ΙΙΙ. Συνυποβολή εγγράφων

ΙV. Περί της εκθέσεως εμπειρογνώμονα, ειδικότερα

1. Ο εμπειρογνώμων

2. Η έκθεση του εμπειρογνώμονα

V. Ορισμός δικασίμου - Κλητεύσεις

VI. Συνέπειες υποβολής της αίτησης επικύρωσης

VΙΙ. Τα προληπτικά μέτρα, ειδικότερα

VIΙΙ. Η δίκη

ΙΧ. H απόφαση

Χ. Αποτελέσματα της επικύρωσης

ΙΧ. Ακύρωση και ματαίωση της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Αλλες προπτωχευτικές διαδικασίες ρύθμισης οφειλών

Α. Η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης

Β. Η έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προαπαιτούμενα 128.

ΙΙΙ. Η διαδικασία

ΙV. Η περάτωση της διαδικασίας

V. Ειδικά θέματα

1. Ουσιώδη χαρακτηριστικά της ειδικής διαχείρισης

2. Η ευθύνη του ειδικού διαχειριστή

3. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης της επιχείρησης ή περιουσιακών συνόλων

4. Η νομική θέση και τα δικαιώματα του πλειοδότη

5. Η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης μεταβίβασης, ως προς το καταβλητέο τίμημα

Γ. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Δ. Η ρύθμιση των τραπεζικών «μη εξυπηρετούμενων (κόκκινων) δανείων» (ΜΕΔ)

Ι. Γενικά

ΙΙ. Οι νομικές διέξοδοι του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και άλλες λύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οι δικονομικές προϋποθέσεις της κήρυξης της πτώχευσης

Α. Γενικά

Β. Η τήρηση της προβλεπόμενης προδικασίας

Ι. Υποβολή αιτήσεως

1. Η αίτηση πιστωτή

2. Η αίτηση του οφειλέτη

3. Η αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών

ΙΙ. Λήψη προληπτικών μέτρων

Γ. Η δίκη

Ι. Δικαστήριο και διαδικασία

ΙΙ. Απόφαση

1. Η απορριπτική απόφαση

2. Η κηρύσσουσα την πτώχευση απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η κήρυξη της πτώχευσης

Α. Γενικά

Β. Η κηρύσσουσα την πτώχευση απόφαση

Ι. Περιεχόμενο

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Δημοσιότητα

IV. Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

Γ. Ένδικα μέσα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η πτωχευτική ανακοπή

ΙΙΙ. Η ανακοπή ερημοδικίας

IV. Η έφεση

V. Αναίρεση και αναψηλάφηση

VI. Αίτηση ανάκλησης 194.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

ως προς τον οφειλέτη (πτωχό)

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Οι προσωπικής φύσεως συνέπειες

I. Η παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΙΙ. Η δημοσιότητα

ΙΙΙ. Ο διορισμός αντικλήτου

ΙV. Η στέρηση δικαιωμάτων

V. Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης και συνεργασίας

VI. Η άρση του απορρήτου της επαγγελματικής αλληλογραφίας

VII. Η λύση του νομικού προσώπου, εταιρίας ή μη

VIII. Η αρνητική επίδραση στις σχέσεις του πτωχού με τέκνα και σύζυγο

IX. Η παροχή βοηθήματος

X. Η δυνατότητα απόκτησης νέας πτωχευτικής ικανότητας

XI. Η ποινική ευθύνη του πτωχού

Γ. Οι περιουσιακής φύσεως συνέπειες

Ι. Η Πτωχευτική απαλλοτρίωση

1. Έννοια

2. Διάρκεια - Συνέπειες 214.

3. Νομική φύση

4. Η εξαίρεση: Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον πτωχό

ΙΙ. Οι περαιτέρω ειδικές συνέπειες

1. Ο περιουσιακός διαχωρισμός

α. Η πτωχευτική περιουσία

β. Η κοινή περιουσία επί κοινοκτημοσύνης

γ. Η μεταπτωχευτική περιουσία

δ. Η εξωπτωχευτική περιουσία

2. H «ανενέργεια» των πράξεων του πτωχού

α. Η διάταξη

β. Οι έννοιες «ανενεργείς», «πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης» και «σύμπραξη του συνδίκου»

γ. Προϋποθέσεις της ανενέργειας

δ. Συνέπειες της ανενέργειας

3. Η διεξαγωγή δικών από τον σύνδικο

α. Νέες δίκες

β. Εκκρεμείς δίκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης

ως προς τους πιστωτές

Γενικά

Α. Διάκριση των πιστωτών σε κατηγορίες

Ι. Οι πτωχευτικοί πιστωτές

1. Προσδιορισμός της εννοίας τους

2. Οι πτωχευτικές απαιτήσεις τους

α. Απαίτηση «γεννημένη» από υφιστάμενη ενοχική σχέση

β. Απαίτηση χρηματική

γ. Απαίτηση δικαστικώς επιδιώξιμη

3. Οι κατηγορίες των πτωχευτικών πιστωτών

4. Η ικανοποίησή τους από την περιουσία του πτωχού

ΙΙ. Οι μη πτωχευτικοί πιστωτές

ΙΙΙ. Οι πιστωτές της κοινής περιουσίας

ΙV. Οι μεταπτωχευτικοί πιστωτές

V. Οι πιστωτές της ομάδος ή ομαδικοί πιστωτές

Β. Η δημιουργία της ομάδος των πιστωτών

Ι. Έννοια και νομική φύση της ομάδος

ΙΙ. Η υπέρ της ομάδος σύσταση υποθήκης

Γ. Οι αλλοιώσεις των ατομικών δικαιωμάτων των πτωχευτικών πιστωτών

I. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι γενικές αλλοιώσεις των δικαιωμάτων των πιστωτών, που διώκουν ικανοποίηση από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας

1. Η αναστολή των ατομικών διώξεων

α. Έννοια - Έκταση εφαρμογής

β. Επί του περιεχομένου της αρχής της αναστολής, ειδικότερα

γ. Διάρκεια της αναστολής

δ. Συνέπειες της παράβασης της αρχής της αναστολής

2. Η πλασματική λήξη των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

3. Παύση τοκογονίας

4. Έκπτωση προεξοφλητικού τόκου από άτοκες, μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

ΙIΙ. Οι ειδικότερες αλλοιώσεις των δικαιωμάτων των ενέγγυων πιστωτών

1. Γενικά

2. Η εμπράγματη αγωγή

3. Η ενοχική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τρίτους

Α. Ως προς τον σύζυγο του πτωχού

Β. Ως προς τους συνοφειλέτες σε ολόκληρο και τους εγγυητές

Γ. Ως προς την εταιρία, στην οποία συμμετέχει ο πτωχός

Δ. Ως προς ιδιαίτερες περιπτώσεις τρίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως προς

τις ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Ή ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΣ

Α. Γενικά περί των συνεπειών ως προς τις συμβάσεις

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οι ανεκπλήρωτες, εν γένει, συμβάσεις (άλλως, εκκρεμείς, ως προς την εκπλήρωση) 303.

1. Ως προς τις ετεροβαρείς συμβάσεις

2. Ως προς τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, πρόσκαιρες ή διαρκείς.

ΙΙΙ. Επί των ρυθμίσεων του νόμου

1. Γενική θεώρηση

2. Η περί συμψηφισμού ρύθμιση

3. Η περί των συμβάσεων του συνδίκου ρύθμιση

4. Η περί των εκατέρωθεν ανεκπλήρωτων αμφοτεροβαρών συμβάσεων ρύθμιση

Β. Οι εκατέρωθεν ανεκπλήρωτες αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, ειδικότερα

Ι. Συμβάσεις, πρόσκαιρες ή διαρκείς, υποκείμενες σε ευχέρεια του συνδίκου προς εκπλήρωση (δικαίωμα επιλογής)

1. Προσδιορισμός των συμβάσεων τούτων

2. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος επιλογής

3. Η άσκηση του δικαιώματος επιλογής και οι συνέπειές της

4. Ειδικά, επί της πωλήσεως κινητού με επιφύλαξη κυριότητας

5. Ειδικά, επί της συμβάσεως μισθώσεως έργου (εργολαβίας)

ΙΙ. Συμβάσεις διαρκείς, σε εξέλιξη (εκπληρούμενες)

1. Γενικά

2. Οι «συμβάσεις προσωπικού χαρακτήρα», ειδικότερα

3. Οι «χρηματοοικονομικές συμβάσεις», ειδικότερα

4. Οι συμβάσεις μισθώσεως εργασίας, ειδικότερα

ΙΙΙ. Συμβάσεις υποκείμενες σε ιδιαίτερη ρύθμιση

Γ. Οι συμβάσεις, που συνάπτει ο σύνδικος

Δ. Ο συμψηφισμός

Ε. Η μεταβίβαση συμβατικών σχέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως

προς ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ δικαιώματα τρίτων

(ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ)

Α. Γενικά

Β. Ο αποχωρισμός

Ι. Έννοια - Διαδικασία

ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις

1. Αποχωρισμός και άσκηση διεκδικητικής αγωγής

2. Αποχωρισμός και διεκδίκηση, σε περίπτωση πώλησης με παρακράτηση κυριότητας 337.

3. Αποχωρισμός και διεκδίκηση σε περίπτωση καταπιστευτικής μεταβίβασης κυριότητας 338.

4. Αποχωρισμός και διεκδίκηση τίτλων ή χρημάτων στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

Γ. Η πτωχευτική διεκδίκηση

Ι. Έννοια - Σκοπός

ΙΙ. Περιπτώσεις

1. Διεκδίκηση κινητών από τον παραγγελέα ή τον παρακαταθέτη

α. Η διεκδίκηση εμπορευμάτων

β. Η διεκδίκηση του τιμήματος

γ. Η διεκδίκηση αξιογράφων

2. Διεκδίκηση και επίσχεση κινητών από τον πωλητή

α. Η διεκδίκηση κινητών από τον πωλητή

β. Η επίσχεση κινητών από τον πωλητή

ΙΙΙ. Διαδικασία της πτωχευτικής διεκδίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης ως

προς τις πράξεις του πτωχού ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΠΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

(ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ)

Α. Περί της πτωχευτικής ανάκλησης, γενικά

Ι. Βασική ρύθμιση του νόμου και σκοπός

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση της πτωχευτικής ανάκλησης

ΙΙΙ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ρυθμίσεων του νόμου

Β. Διακρίσεις των υποκείμενων σε ανάκληση πράξεων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης

1. Οι χαριστικές δικαιοπραξίες

2. Η πληρωμή μη ληξιπροθέσμων χρεών

3. Η ανώμαλη πληρωμή ληξιπροθέσμων χρεών

4. Η σύσταση εμπράγματης ή ενοχικής ασφάλειας για προϋπάρχουσες υποχρεώσεις 366.

ΙΙΙ. Πράξεις δυνητικής ανάκλησης

1. Γενικός προσδιορισμός - Προϋποθέσεις

2. Οι πράξεις, ειδικότερα

α. Κάθε αμφοτεροβαρής πράξη

β. Κάθε πληρωμή για ληξιπρόθεσμα χρέη

γ. Οι δόλιες πράξεις

Γ. Οι εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησης πράξεις

Δ. Η διαδικασία της πτωχευτικής ανάκλησης

Ε. Οι συνέπειες της περί ανακλήσεως αποφάσεως

MEΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η πτωχευτική διαδικασία και η περάτωση της πτώχευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Οργάνωση της πτωχευτικής διαδικασίας

Α. Το πτωχευτικό δικαστήριο

Ι. Άσκηση της ανωτάτης εποπτείας

ΙΙ. Διεξαγωγή των πτωχευτικών δικών

Β. Ο εισηγητής δικαστής

Ι. Ορισμός - Καθήκοντα

ΙΙ. Οι διατάξεις του εισηγητή

Γ. Ο σύνδικος

Ι. Διορισμός - Αποποίηση - Παραίτηση - Αντικατάσταση

ΙΙ. Νομική θέση του συνδίκου

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του συνδίκου

1. Οι υποχρεώσεις

2. Η ευθύνη του συνδίκου (και της ομάδας)

3. Τα δικαιώματα του συνδίκου

Δ. Η συνέλευση των πιστωτών

Ε. Η επιτροπή πιστωτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διασφάλιση και διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας

Γενικά

Α. Η διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας

Ι. Αρχικές ενέργειες του γραμματέα των πτωχεύσεων

ΙΙ. Σφράγιση της περιουσίας

ΙΙΙ. Αποσφράγιση και απογραφή

IV. Η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων

1. Προϋποθέσεις υπαγωγής

2. Η διαδικασία

3. Περάτωση της διαδικασίας

Β. Η διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας

Γενικά

Ι. Υποβολή αναφοράς και έκθεσης

ΙI. Συντηρητικές πράξεις

ΙII. Είσπραξη απαιτήσεων 428.

IV. Δικαστικές ενέργειες 429.

V. Συμβιβασμός

VΙ. Εκποίηση κινητών και άλλων πραγμάτων

VΙI. Συνέχιση επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Διαπίστωση του παθητικού

Α. Η διαδικασία εξέλεγξης των πιστώσεων

Β. Η αναγγελία των απαιτήσεων

Ι. Έννοια και φύση της αναγγελίας

ΙΙ. Πρόσκληση για αναγγελία

ΙΙΙ. Προθεσμία αναγγελίας - Ανακοπές

ΙV. Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας

V. Αποτελέσματα της αναγγελίας

Γ. Η επαλήθευση των απαιτήσεων

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διαδικασία επαλήθευσης

ΙΙΙ. Η προβολή αντιρρήσεων και η αμφισβήτηση απαιτήσεως

ΙV. Η διαδικασία επί πτωχεύσεως μικρών επιχειρήσεων

Δ. Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέλεγξης των απαιτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας

Έννοια και τρόποι περάτωσης

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α. Γενικά

Β. Το σχέδιο

Ι. Έννοια, σκοπός και νομική φύση του σχεδίου

ΙΙ. Περιεχόμενο του σχεδίου

Γ. Διαδικασία αποδοχής του σχεδίου

I. Η υποβολή του σχεδίου στο δικαστήριο

ΙΙ. Ο δικαστικός προσδιορισμός προθεσμίας αποδοχής και χρόνου συνέλευσης πιστωτών 461.

ΙΙΙ. Η συνέλευση των πιστωτών Απόφαση αποδοχής του σχεδίου

Δ. Δικαστική επικύρωση του σχεδίου

Ι. Έννοια - Διαδικασία 464.

ΙΙ. Η απόφαση

ΙΙΙ. Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου

Ε. Η ανατροπή του σχεδίου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ακύρωση του σχεδίου 470.

ΙΙΙ. Ατομική ανατροπή του σχεδίου

ΙV. Ματαίωση του σχεδίου 473.

ΤΜΗΜΑ Β΄

Η ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Α. Γενικά - Έννοια παύσης εργασιών

B. Η διαδικασία

Ι. Προϋπόθεση υποβολής αιτήσεως ή αυτεπάγγελτης ενέργειας

ΙΙ. Η κήρυξη της παύσης των εργασιών

ΙΙΙ. Η ανατροπή της δικαστικής απόφασης

Γ. Τα αποτελέσματα της παύσης των εργασιών

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Α. Γενικά

Β. Η πάροδος του νόμιμου χρόνου διάρκειας της διαδικασίας

Γ. Η εξόφληση των πτωχευτικών πιστωτών

Δ. Η εκποίηση του ενεργητικού

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Α. Γενικά

Β. Προαπαιτούμενο εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας - Συνέλευση πιστωτών

Γ. Εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας

Ι. Η εκποίηση της επιχείρησης του πτωχού ως συνόλου

ΙΙ. Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας

1. Γενικά

2. Εκποίηση κινητών

3. Εκποίηση ακινήτων

4. Οι συνέπειες των εκποιήσεων

ΙΙΙ. Η άσκηση ανακοπών κατά των πράξεων εκποίησης

Δ. Οι διανομές προς τους πιστωτές

Ι. Γενικά

ΙΙ. Πίνακας διανομής και κατάταξη πιστωτών

Ε. Η περάτωση της πτώχευσης και το κλείσιμο της ένωσης

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΣΥΓΓΝΩΣΤΟΥ

ΚΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ

Α. Η κήρυξη του πτωχού συγγνωστού

Ι. Έννοια-Σημασία

ΙΙ. Περιπτώσεις κήρυξης του πτωχού συγγνωστού

1. Επί μη κηρύξεως της πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού

2. Επί περατώσεως της πτώχευσης με παύση εργασιών

3. Επί εκποιήσεως της επιχείρησης του πτωχού, ως συνόλου, σε εξαιρετικές περιστάσεις 517.

4. Επί υποβολής αιτήσεως απαλλαγής

5. Επί άλλων περιπτώσεων

IΙΙ. Συνέπειες της κήρυξης του πτωχού συγγνωστού

Β. Η απαλλαγή του πτωχού από τα χρέη

MEΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Πτώχευση φυσικών προσώπων

που δεν είναι έμποροι (ν. 3869/2010)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΟ

Η διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων

φυσικών προσώπων - ΜΗ ΕΜΠΟΡΩΝ

A. Εισαγωγή

Ι. Πτώχευση εμπόρων και μη εμπόρων

ΙΙ. Ο νόμος 3869/2010, γενικά

1. Αντικείμενο

2. Σκοπός

3. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες ρύθμισης, συνοπτικά

Β. Οι προϋποθέσεις ρύθμισης οφειλών

Γ. Η διαδικασία της συμβιβαστικής ρύθμισης οφειλών

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ο «προδικαστικός» συμβιβασμός με διαμεσολάβηση

1. Έννοια

2. Διαδικασία

3. Νομική φύση

ΙΙΙ. Ο «προδικαστικός» συμβιβασμός μετά την υποβολή αίτησης ρύθμισης

1. Έννοια και διαδικασία 548.

2. Η αίτηση και η κατάθεσή της

α. Περιεχόμενο της αίτησης

β. Συνοδευτικά έγγραφα

γ. Ενέργειες της γραμματείας του ειρηνοδικείου

3. Συνέπειες της καταθέσεως

α. Eπίδοση της αίτησης από τον οφειλέτη

β. Αλλοιώσεις ή μη των απαιτήσεων των πιστωτών

γ. Απαγόρευση διώξεων και περιουσιακών μεταβολών

δ. Επίδειξη θεμιτής συμπεριφοράς εκ μέρους του οφειλέτη

ε. Πρόσβαση των πιστωτών σε πληροφορίες

στ. Κατάθεση απόψεων πιστωτών

ζ. Μηνιαίες καταβολές

η. Αναστολή παραγραφής

θ. Κατάλυση υφισταμένων ρυθμίσεων με Δημόσιο, ΟΤΑ και Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

4. H κατάρτιση και η επικύρωση του συμβιβασμού

5. Νομική φύση του εν λόγω συμβιβασμού

6. Η κατάσταση επί αποτυχίας του συμβιβασμού- Προσωρινή διαταγή

α. Επί του μέτρου της αναστολής των διωκτικών μέτρων και της απαγόρευσης περιουσιακών μεταβολών

β. Επί του μέτρου καταβολής μηνιαίων δόσεων

IV. Ο «προδικαστικός» συμβιβασμός μετά την ημέρα της μη γενομένης επικύρωσης

V. Οι «προδικαστικοί» συμβιβασμοί, κατά τη νομική τους φύση, ειδικότερα

Δ. Η διαδικασία της δικαστικής ρύθμισης οφειλών

Ι. Γενικά

ΙΙ. Δικαστική ρύθμιση χωρίς ρευστοποίηση περιουσίας

1. Διακρίσεις

2. Ειδικότερα επί ρυθμίσεως θέματα

3. Έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση

ΙΙΙ. Δικαστική ρύθμιση με ρευστοποίηση περιουσίας

1. Ο ορισμός εκκαθαριστή

2. Η ρευστοποίηση

3. Η προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη

4. Η αντικατάσταση και η κατάργηση του καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας

5. Η ικανοποίηση των πιστωτών

ΙV. Η απαλλαγή του οφειλέτη από υπόλοιπα χρεών

1. Προϋποθέσεις, κήρυξη και συνέπειες της απαλλαγής για τον οφειλέτη

2. Οι συνέπειες της απαλλαγής για τους πιστωτές

3. Οι συνέπειες της απαλλαγής για τους έχοντες αναγωγικό δικαίωμα

4. Έκπτωση από την απαλλαγή

Ε. Ειδικά θέματα

Ι. H ταχεία διευθέτηση των μικροοφειλών

ΙΙ. Νομική φύση της διαδικασίας και των ενεργειών του οφειλέτη

ΙΙΙ. Η ύπαρξη συνοφειλής σε ολόκληρο ή εγγύησης ή εμπράγματης ασφάλειας από τρίτον 610.

ΙV. Ο θάνατος του οφειλέτη 610.

V. Αρχείο αιτήσεων - Προσβασιμότητα - Διαγραφές

VI. Ένδικα μέσα - Αναστολή εκτελέσεως

MEΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Πτωχευτικός Κώδικας» (Ν. 3588/2007)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και λοιπές διατάξεις» (Ν. 4013/2011)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Ν. 4336/2015)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙV)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Ν. 4446/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (V)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 133/2016 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας» (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12. 2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφε­ρεγγυότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (VII)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016/0359 (COD) «Για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποιηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (VIII)

Α. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ,

ΑΡΙΘΜ. 7534/20.8.2015 (ΦΕΚ Β’ 1794/20.8.2015):

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1-1398 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Τροποποιηθείσα απο την ΚΥΑ 64560/15.6.2018 - ΦΕΚ Β’ 2280/15.6.2018)

Β. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ,

ΑΡΙΘΜ. 8986/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2208/14.10.2015): «Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015)»

Γ. ΝΟΜΟΣ 4605/2019

«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 52/1.4.2019)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 789

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account