Σ. Παύλου/Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 2020


Σ. Παύλου/Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 2020

Το έργο των καθηγητών Στ. Παύλου και Κ. Κοσμάτου «Οι κυρώσεις στον νέο ΠΚ» αποτελεί την πρώτη συστηματική καταγραφή και επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις, όπως αυτές αναμορφώθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ των νόμων 4619/2019 και 4637/2019. Παρουσιάζονται όλες οι κύριες ποινές και τα νέα πλαίσια που διαμορφώνονται, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μεταβολές που επήλθαν ιδίως στο πλαίσιο της χρηματικής ποινής, στην εισαγωγή της νέας κύριας ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας, αλλά και στους ειδικούς ποινικούς νόμους μέσω των μεταβατικών διατάξεων. Παράλληλα, σκιαγραφούνται όλες οι αλλαγές στο πεδίο των παρεπόμενων ποινών (π.χ. δήμευση, αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων κ.λπ.), των μέτρων ασφαλείας και της ποινικής μεταχείρισης των ανηλίκων. Επίσης, στο χώρο μείωσης της ποινής, ερμηνεύονται οι νέες προβλέψεις των ελαφρυντικών περιστάσεων (άρθρο 84 ΠΚ), αλλά και τα πλαίσια ποινών που διαμορφώνονται όταν συντρέχουν δύο λόγοι μείωσης της ποινής (άρθρο 85 ΠΚ). Εκτός από τα παραπάνω, επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση σε όλους τους θεσμούς που εκφράζουν την ελαστικότητα κατά την έκτιση της ποινής μεταξύ των οποίων την αναστολή, τη μετατροπή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, την κατ’ οίκον έκτιση και την απόλυση υπό όρο υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς.

Στο βιβλίο γίνεται συγκριτική επισκόπηση όλων των νέων διατάξεων με τις παλαιές υπό το πρίσμα του άρθρου 2 ΠΚ για την αναδρομική εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου. Σε όλες τις θεματικές παρατίθεται το σύνολο της νομολογίας του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, με κριτικό σχολιασμό, όπου κρίνεται απαραίτητος.

Το βιβλίο, τέλος, περιλαμβάνει αντιστοίχιση με πίνακες των παλαιών και νέων διατάξεων, καθώς και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο και ευρετήριο κατ' άρθρο των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Edition info

Title
Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα
Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 50-133 ΠΚ (Ν 4619/2019, όπως ισχύει με Ν 4637/2019)
© 2020
Authors
ISBN
978-960-648-148-2
Pages
XVI + 367
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικά

Συντομογραφίες

1. Έννοια και σκοποί της ποινής

1.1. Έννοια της ποινής

1.2. Οι θεωρίες για την ποινή

1.3. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ποινής

2. Η επιτακτική ανάγκη αλλαγής του συστήματος ποινών

3. Το σύστημα ποινικών κυρώσεων του Νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019)

3.1. Oι αρχές που το διέπουν

3.2. Οι ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς

4. Οι κύριες ποινές

4.1. Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές: κάθειρξη – φυλάκιση – περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης (άρθρα 51-54 ΠΚ)

4.1.1. Εισαγωγικά

4.1.2. Νέα πλαίσια στερητικών της ελευθερίας ποινών στον Ποινικό Κώδικα

4.1.3. Πλαίσια ποινών στερητικών της ελευθερίας στους ειδικούς ποινικούς νόμους (άρθρο 463 ΠΚ)

4.1.4. Αφαίρεση χρόνου προσωρινής κράτησης (άρθρο 82 ΠΚ)

4.1.5. Έκτιση της ποινής φυλάκισης άνω των τριών ετών

4.1.6. Κατάργηση της μετατροπής της ποινής σε χρηματική

4.1.7. Διαχρονικό δίκαιο

4.2. Η χρηματική ποινή (άρθρο 57, 80 παρ. 4-6 ΠΚ)

4.2.1. Εισαγωγικά

4.2.2. Ημερήσιες μονάδες

4.2.3. Το ύψος της ημερήσιας μονάδας

4.2.4. Αδυναμία καταβολής χρηματικής ποινής

4.2.5. Αποφάσεις για τη χρηματική ποινή

4.2.6. Η επιμέτρηση της χρηματικής ποινής

4.2.7. Η σωρευτική επιβολή στερητική της ελευθερίας ποινή και χρηματικής ποινής

4.2.8. Αφαίρεση χρόνου προσωρινής κράτησης

4.2.9. Η διαγραφή της χρηματικής ποινής

4.2.10. Η χρηματική ποινή των ειδικών ποινικών νόμων

4.3. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρα 50, 81, παρ. 3-5, 104 Α ΠΚ)

4.3.1. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας ως κύρια ποινή

4.3.2. Απόφαση που επιβάλλει την παροχή κοινωφελούς εργασίας

4.3.3. Η επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας.

4.3.4. Ο τόπος και ο τρόπος παροχής της κοινωφελούς εργασίας

4.3.5. Οι συνέπειες από την ελλιπή ή πλημμελή παροχή της εργασίας

4.3.6. Μετατροπή της φυλάκισης σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 104 Α ΠΚ)

4.3.7. Αναστολή ισχύος της παροχής κοινωφελούς εργασίας

4.3.8. Διαχρονικό δίκαιο

5. Οι παρεπόμενες ποινές

5.1. Η σκοπιμότητα απειλής και η αναδιάταξή των στον νέο ΠΚ

5.2. Οι κατ’ ιδίαν προβλεπόμενες παρεπόμενες ποινές

5.2.1. Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων (άρθρο 60 ΠΚ)

5.2.2. Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος (άρθρο 65 ΠΚ)

5.2.3. Αφαίρεση άδειας οδήγησης (άρθρο 66 ΠΚ)

5.2.4. Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 67 ΠΚ)

5.2.5. Η δήμευση ως παρεπόμενη ποινή (άρθρο 68 ΠΚ)

6. Τα μέτρα ασφαλείας

6.1. Τα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (άρθρο 69 Α επ. ΠΚ)

6.1.1. Εισαγωγικά

6.1.2. Προϋποθέσεις επιβολής

6.1.3. Η διάρκεια και η επανεξέταση του μέτρου θεραπείας

6.1.4. Η απόφαση για την επιβολή του μέτρου

6.1.5. Μέτρα θεραπείας σε δράστες μειωμένου καταλογισμού

6.2. Η δήμευση ως μέτρο ασφαλείας (άρθρο 76 ΠΚ)

7. Η δήμευση ως διφυής κύρωση

7.1. Η δήμευση ως παρεπόμενη ποινή (άρθρο 68 ΠΚ)

7.1.1. Η πρόβλεψη του ΠΚ: γενική προσέγγιση

7.1.2. Γενικά

7.1.3. Η έννοια της «κυριότητας»

7.1.4. Οι κύκλοι των δυναμένων να δημευτούν αντικειμένων

7.1.5. Οι ρητές εγγυήσεις αναλογικότητας κατά την επιβολή της ως παρεπόμενης ποινής (άρθρο 68 παρ. 2 ΠΚ)

7.1.6. Η τύχη των δημευτέων

7.2. Η δήμευση ως μέτρο ασφαλείας (άρθρο 76 ΠΚ)

7.2.1. Τα γενικά χαρακτηριστικά

7.2.2. Ο κίνδυνος για τη Δημόσια Τάξη

7.2.3. Η αρχή της αναλογικότητας στην εξασφαλιστική δήμευση

7.2.4. Η τύχη των απολύτως επικίνδυνων δημευτέων

8. Η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων (άρθρα 121-133 ΠΚ)

8.1. Εισαγωγικά

8.2. Ηλικιακή διάκριση των ανηλίκων

8.3. Οι βασικές αρχές για τη μεταχείριση των ανηλίκων δραστών και τα μέτρα που επιβάλλονται στους ανήλικους

8.4. Αναμορφωτικά μέτρα (άρθρο 122 ΠΚ)

8.5. Θεραπευτικά μέτρα (άρθρο 123 ΠΚ)

8.6. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων (άρθρο 127 ΠΚ)

8.6.1. Η διάρκεια του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

8.6.2. Η επιμέτρηση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

8.6.3. Συρροή (άρθρο 132 ΠΚ)

8.6.4. Έναρξη της εκτέλεσης της απόφασης μετά την ενηλικίωση (άρθρο 131 ΠΚ)

8.6.5. Η αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων με κατ’ οίκον έκτιση της ποινής ή με παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 128 ΠΚ)

8.7. Νεαροί ενήλικες (άρθρο 133 ΠΚ)

9. Η επιμέτρηση των ποινών (άρθρα 79-81 ΠΚ)

9.1. Οι κανόνες επιμέτρησης

9.1.1. Εισαγωγικά

9.1.2. Η ρύθμιση του άρθρου 79 ΠΚ

9.2. Η αιτιολόγηση της επιμέτρησης

9.3. Επιμέτρηση χρηματικής ποινής (άρθρο 80 παρ. 1-3 ΠΚ)

9.4. Επιμέτρηση της παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 81 παρ. 1-2 ΠΚ)

10. Οι λόγοι μείωσης της ποινής και η συρροή τους (άρθρα 83-85 ΠΚ)

10.1. Το μέτρο μείωσης της ποινής κατά το άρθρο 83 ΠΚ

10.1.1. Η ρύθμιση του άρθρου 83 ΠΚ

10.1.2. Η μειωμένη ποινή (άρθρο 83) στον Ποινικό Κώδικα και στους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους

10.1.3. Μη μεταβολή του χαρακτηρισμού της πράξης

10.1.4. Διαχρονικό δίκαιο

10.2. Η «διπλή» μείωση των ποινών (άρθρο 85 ΠΚ)

10.2.1. Η διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 ΠΚ

10.2.2. Η ομολογία του κατηγορουμένου ως ειδικός λόγος μείωσης της ποινής (άρθρο 85 παρ. 2 ΠΚ)

10.2.3. Διαχρονικό δίκαιο

10.3. Οι ελαφρυντικές περιστάσεις (άρθρο 84 ΠΚ)

10.3.1. Τα κατ’ ιδίαν «ελαφρυντικά»

10.3.1.1. Ο κατηγορούμενος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίσταση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα (άρθρο 84 παρ. 2 α’ ΠΚ)

10.3.1.2. Ο κατηγορούμενος στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης (άρθρο 84 παρ. 2 β’ ΠΚ)

10.3.1.3. Ο κατηγορούμενος στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε η άδικη εναντίον του πράξη (άρθρο 84 παρ. 2 γ’ ΠΚ)

10.3.1.4. Ο κατηγορούμενος επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του (άρθρο 84 παρ. 2 δ’ ΠΚ)

10.3.1.5. Ο κατηγορούμενος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του (άρθρο 84 παρ. 2 ε’ ΠΚ)

10.3.1.6. Η εύλογη διάρκεια της διαδικασίας (άρθρο 84 παρ. 3 ΠΚ)

11. Λόγοι επαύξησης της ποινής: Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (άρθρο 82 Α ΠΚ)

12. Σχηματισμός συνολικής ποινής σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων (άρθρο 94 επ. ΠΚ)

12.1. Εισαγωγικά – Η διατήρηση και στον Νέο ΠΚ του συστήματος της «Συνολικής Ποινής»

12.2. Μία διαγραμματική προσέγγιση του εν γένει μηχανισμού της συρροής

12.2.1. Οι γνωστές διακρίσεις διατηρούνται

12.2.2. Ο μηχανισμός διάκρισης της συρροής και η λογική αλληλουχία των δογματικών αξιολογήσεων και των «τεχνικών» παραδοχών

12.3. Ο σχηματισμός συνολικής στερητικής της ελευθερίας ποινής κατά το άρθρο 94 Νέου ΠΚ. Κρίσιμες διαφοροποιήσεις από τον προϊσχύσαντα ΠΚ

12.3.1. Ο κανόνας του άρθρου 94 ΝέουΠΚ

12.3.2. Οι ρητές εξαιρέσεις από το σύστημα της συνολικής ποινής στον ΠΚ

12.3.3. Η συνεπιβολή των παρεπομένων ποινών και των μέτρων ασφαλείας (άρθρο 95 ΠΚ)

12.4. Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών (άρθρο 96 ΠΚ)

12.5. Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 96 Α ΠΚ)

12.6. Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής (άρθρο 97 ΠΚ)

12.7. Το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα (άρθρο 98 ΠΚ)

13. Η δικαστική άφεση της ποινής (άρθρο 104 Β ΠΚ)

14. Η ελαστικότητα κατά την έκτιση

14.1. Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής (άρθρα 99-102 ΠΚ)

14.1.1. Εισαγωγικά

14.1.2. Τυπική προϋπόθεση αναστολής εκτέλεσης της ποινής χωρίς όρους

14.1.3. Υποχρεωτική χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής

14.1.4. Χρόνος αναστολής/δοκιμασίας

14.1.5. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρους

14.1.6. Παραβίαση των όρων της αναστολής εκτέλεσης της ποινής

14.1.7. Μερική αναστολή εκτέλεσης της ποινής

14.1.8. Ανάκληση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής

14.1.9. Άρση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής

14.1.10. Αναστολή παρεπόμενων ποινών

14.1.11. Διαχρονικό δίκαιο

14.2. Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (άρθρο 105 ΠΚ)

14.2.1. Εισαγωγικά

14.2.2. Προϊσχύσαν δίκαιο

14.2.3. Ισχύον πλαίσιο. Κατηγορίες καταδικασθέντων

14.2.4. Υποχρεωτική έκτιση στην κατοικία

14.2.5. Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής επιβάλλεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο που κρίνει για την ποινή

14.2.6. Επιβολή όρων

14.2.7. Ανάκληση της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής

14.2.8. Χρόνος έκτισης της κατ’ οίκον έκτισης ποινής

14.2.9. Διαδικασία/Αρμόδιο δικαστήριο

14.2.10. Ένδικα μέσα

14.2.11. Διαχρονικό δίκαιο

14.3. Η υφ’ όρον απόλυση (άρθρα 105 Β-110 ΠΚ)

14.3.1. Εισαγωγικά

14.3.2. Ελάχιστος χρόνος

14.3.3. Εγκλήματα

14.3.4. Πλασματικός χρόνος

14.3.5. Πραγματική έκτιση

14.3.6. Υποχρεωτική χορήγηση της υφ’ όρον απόλυσης

14.3.7. Επιβολή όρων

14.3.8. Ανάκληση και άρση της απόλυσης

14.3.9. Κλήτευση κρατουμένων

14.3.10. Μετατροπή μέρους της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 105 Α ΠΚ)

14.3.11. Υφ’ όρον απόλυση των ανηλίκων (άρθρο 129 ΠΚ)

14.3.12. Διαχρονικό δίκαιο

14.4. Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής µε ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 110 Α ΠΚ)

14.4.1. Εισαγωγικά

14.4.2. Πεδίο εφαρμογής

14.4.3. Εκτέλεση και επιβολή όρων

14.4.4. Διαδικασία/Αρμόδιο δικαστήριο

14.4.5. Υποχρεωτική η έκτιση στην κατοικία με ηλεκτρονική επιτήρηση

14.4.6. Ανάκληση και άρση

14.4.7. Χρόνος έκτισης της κατ’ οίκον έκτισης ποινής

14.4.8. Κυρώσεις

14.4.9. Υφ’ όρον απόλυση των ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 129 Α ΠΚ)

14.4.10. Διαχρονικό δίκαιο

Παράρτημα α΄ - Πίνακες

Πίνακας 1: Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Πίνακας 2: Χρηματική ποινή

Πίνακας 3: Ποινές φυλάκισης διάρκειας έως 3 ετών

Πίνακας 4: Ποινές φυλάκισης διάρκειας 3-5 ετών

Πίνακας 5: Ποινές κάθειρξης

Πίνακας 6: Μειωμένες ποινές (άρθρο 83 πκ)

Πίνακας 7: Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (άρθρο 105 ΠΚ)

Πίνακας 8: Η υφ’ όρον απόλυση (άρθρο 105 Β ΠΚ)

Πίνακας 9: Απόλυση με κατ’ οίκον ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 110 Α ΠΚ)

Πίνακας 10: Η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων (άρθρα 121-133 ΠΚ)

Παράρτημα Β΄ - Αντιστοίχιση διατάξεων άρθρων 50-133 του ισχύοντος ποινικού κώδικα (Ν 4619/2019) με τον προϊσχύσαντα ΠΚ/1950

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο Όρων

Ευρετήριο Διατάξεων Ποινικού Κώδικα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...