Ελληνικά English
| | | |

Books


Πολυκώδικας, 3η έκδ., 2018

Edition info

Title
Πολυκώδικας
41 Νομοθετήματα
Οκτώβριος 2018
© 2018
Series
Issue number
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-894-3
Pages
VI + 2333
Price
€ 38.00
In stock

Πολυκώδικας, 3η έκδ., 2018


Πολυκώδικας, 3η έκδ., 2018

Η νέα έκδοση του Πολυκώδικα περιλαμβάνει μια συλλογή από βασικούς Κώδικες και θεσμικά νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται το καθημερινό εργαλείο του νομικού της πράξης. Η νομοθεσία είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί κατατοπιστικά σχόλια και το κείμενο των προϊσχυσασών διατάξεων, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενώ κάθε νομοθέτημα περιέχει αυτοτελές εύχρηστο λημματικό ευρετήριο.

Περιλαμβάνονται:

Σύνταγμα της Ελλάδας – Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση – Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΑΚ – ΕισΝΑΚ – Καν. Ρώμη Ι – Καν. Ρώμη ΙΙ – ΚΠολΔ – ΕισΝΚΠολΔ – Καν. 44/2001 – Καν. 1215/2012 – Καν. 2201/2003 – ΠΚ – ΚΠοινΔ – Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών – Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας – ΚΔιοικΔικ – Ακυρωτικές διαφορές – Διοικητικές διαφορές ουσίας – ΚΔιοικΔιαδ – Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών – ΚΕΔΕ –Υπαλληλικός Κώδικας – Κτηματογράφηση – Εθνικό Κτηματολόγιο – Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων – Προστασία των καταναλωτών – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Εμπορικές μισθώσεις – ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Αφανής εταιρεία – Γ.Ε.ΜΗ. – Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών – Πτωχευτικός Κώδικας.

Edition info

Title
Πολυκώδικας
41 Νομοθετήματα
Οκτώβριος 2018
© 2018
Series
Issue number
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-894-3
Pages
VI + 2333
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/

C 83/02)

Π.Δ. 456/1984 «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Α.Ν. 2783/1941 «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 864/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)

Π.Δ. 503/1985 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

Π.Δ. 283/1985 «ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Π.Δ. 258/1986 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Ν. 4139/2013 «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»

Π.Δ. 18/1989 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Ν. 2717/1999 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Ν. 702/1977 «ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

Ν. 1406/1983 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ»

Ν. 2690/1999 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ»

Ν. 1756/1988 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

Ν.Δ. 356/1974 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ»

N. 3528/2007 «ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Ν. 2308/1995 «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ­ΓΙΟΥ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 2664/1998 «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 2882/2001 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

Ν. 3869/2010 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Π.Δ. 34/1995 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩ­ΣΕΩΝ»

Κ.Ν. 2190/1920 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Ν. 4548/2018 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Ν. 3190/1955 «ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120) «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 249-270, 294) «ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 271-284, 294) «ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 285-292, 294) «ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ν. 3419/2005 «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)»

Ν. 4441/2016 «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ν. 3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Other volumes

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account