Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023


Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023

Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023.

Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με στόχο την ταχύτατη, πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση σας ο Πολυκώδικας περιέχει αλλαγές που επήλθαν στα καίρια παραπάνω νομοθετήματα, και, παράλληλα, περιέχει πλήρως επικαιροποιημένα ακόμα 41 νομοθετήματα προσεκτικά επιλεγμένα, ώστε να καλύπτονται στο μεγαλύτερο εύρος τους όλοι οι κλάδοι του δικαίου. Επιπλέον, όπου κρίνεται απαραίτητο, περιέχονται χρήσιμες επισημάνσεις για τη διαχρονική εφαρμογή των διατάξεων. Με το παραπάνω περιεχόμενο ο Πολυκώδικας αποτελεί το πληρέστερο, σύνθετο αλλά και εύχρηστο εργαλείο νομοθεσίας.

Edition info

Title
Πολυκώδικας
41 Νομοθετήματα
Απρίλιος 2023
© 2023
Series
Edition
13th ed.
ISBN
978-960-648-670-8
Pages
VIII + 2507
Price
€ 38.00
Temporarily out of stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/

C 83/02)

Π.Δ. 456/1984 «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Α.Ν. 2783/1941 «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 864/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)

Π.Δ. 503/1985 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ν. 4640/2019 «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ­ΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2008»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

Ν. 4619/2019 «ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Ν. 4620/2019 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Ν. 4139/2013 «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»

Π.Δ. 18/1989 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Ν. 2717/1999 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Ν. 702/1977 «ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

Ν. 1406/1983 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ»

Ν. 2690/1999 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ»

Ν. 4938/2022 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 4978/2022 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞHΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ»

N. 3528/2007 «ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Ν. 2308/1995 «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ­ΓΙΟΥ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 2664/1998 «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 2882/2001 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

Ν. 3869/2010 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Π.Δ. 34/1995 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩ­ΣΕΩΝ»

Κ.Ν. 2190/1920 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Ν. 4548/2018 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Ν. 3190/1955 «ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120) «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 249-270, 294) «ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 271-284, 294) «ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 285-292, 294) «ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ν. 4919/2022 (άρθρα 1-59, 64) «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.) ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1151 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1132, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (L 186) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 4738/2020 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Δάρρα/Π. Αγαλλοπούλου/Λ. Άννινος..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Ο παρών τόμος περιέχει 48 συμβολές από έγκριτους νομικούς προς τιμήν του Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλου, για την προσφορά του στην Επιστήμη, στην Παιδεία και στο...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, 2021
Εξήντα μελέτες σε επίκαιρα αλλά και καίρια δογματικά προβλήματα στο πεδίο του του δικονομικού δικαίου
Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των επιμέρους κλάδων του Εμπορικού Δικαίου
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019
Οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα (χρονικής περιόδου 2014-2019) που συγκεντρώνονται στην παρούσα έκδοση, στην πλειοψηφία τους αδημοσίευτες στο νομικό τύπο, καλύπτουν...