Ελληνικά English
| | | |

Books


Πνευματική ιδιοκτησία, 4η έκδ., 2018

Edition info

Title
Πνευματική ιδιοκτησία
Βασική εμπορική νομοθεσία IV
Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις
© 2018
Editor
Series
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-568-878-3
Pages
ΧΙΙ + 249
Price
€ 11.00
In stock

Πνευματική ιδιοκτησία, 4η έκδ., 2018


Πνευματική ιδιοκτησία, 4η έκδ., 2018

Η ανά χείρας νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία IV- Πνευματική Ιδιοκτησία», μέσα σε ένα χρόνο από την προηγούμενη, προέκυψε από την ανάγκη επικαιροποίησης τόσο του βασικού Ν. 2121/1993 όσο και του Ν. 4481/2017. Με τον πρόσφατο Ν. 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α-100/ 20-7-2017): α) εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕΕΕ L 84/72 - 20.3.2014)∙ β) εισάγονται νέες διατάξεις για τη ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης/συλλογικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και γ) τροποποιείται σημαντικός αριθμός διατάξεων του 2121/1993.

Με την ευκαιρία της νέας έκδοσης, τέλος, προστέθηκαν δύο Υπουργικές Αποφάσεις. Η πρώτη αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) και η δεύτερη, τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η ΕΔΠΠΙ. Κατά τα λοιπά διατηρήθηκε η μορφή της προηγούμενης έκδοσης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος, περιλαμβάνεται ο βασικός Ν. 2121/1993, για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, όπως ισχύει σήμερα μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις. Στη συνέχεια παρατίθεται ο νέος Ν. 4481/2017, των άρθρων 55 έως 80, που δεν αφορούν το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά αναφέρονται σε «άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Ακολουθεί η παράθεση ορισμένων Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων νομοθετημάτων που παρουσιάζουν –κατά την κρίση της έχουσας την επιμέλεια του παρόντος– ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Στο δεύτερο μέρος, παρατίθενται ορισμένες γενικές διατάξεις από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν και το πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ενώ από το δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες αναφέρονται –για λόγους οικονομίας– μόνον με βάση τα στοιχεία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των Οδηγιών, εξάλλου, έχει ενσωματωθεί στο βασικό Ν. 2121/1993 με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, πλην της τελευταίας Οδηγίας 2014/26/ΕΕ που μεταφέρθηκε στο δίκαιό μας με το Ν. 4481/2017. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των Οδηγιών για κάθε ενδιαφερόμενο είναι δυνατή, επίσης, και μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.europa.eu. Στο τρίτο μέ­ρος, τέλος, αναφέρονται οι βασικότερες Διεθνείς Συμβάσεις/Συνθήκες που έχει κυρώσει η Ελλάδα, με αναφορά του αριθμού και της χρονολογίας του νόμου επικύρωσης και του αριθμού ΦΕΚ που
έχουν δημοσιευτεί.

Στόχος του ανά χείρας τεύχους είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο μελέτης και έρευνας, για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών αλλά για τον νομικό της πράξης, στο πλαίσιο της κοινής αρχής που διέπει όλη τη σειρά της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», να παράσχει στο νομικό μια εύχρηστη, προσιτή και ενημερωμένη συλλογή νομοθετημάτων.

Edition info

Title
Πνευματική ιδιοκτησία
Βασική εμπορική νομοθεσία IV
Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις
© 2018
Editor
Series
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-568-878-3
Pages
ΧΙΙ + 249
Price
€ 11.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

I. Ελληνική νομοθεσία

ΙΙ. νομοθεσία της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΙΙ. Διεθνείς συμβάσεις/ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ευρετήριο

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account