Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 2012


Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 2012 Τα δέκα χρόνια που μεσολάβησαν από την 1η έκδοση του παρόντος τόμου υπήρξαν πλούσια σε βιβλιογραφία, νομολογία αλλά και νομοθετικές παρεμβάσεις που άπτονται της ύλης αυτού και κατέστησαν αναγκαία την 2η έκδοσή του, ενσωματώνοντας περισσότερες από 2.000 νέες αποφάσεις.
Ο συγγραφέας πραγματεύεται σε βάθος τα σημαντικότερα από θεωρητική και πρακτική άποψη κεφάλαια του Ειδικού Μέρους του Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα, όπως είναι οι μικτές συμβάσεις, η δωρεά, η πώληση, ο αδικαιολόγητος πλουτισμός, οι αδικοπραξίες και η καταδολίευση δανειστών καθώς και ζητήματα του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου που ρυθμίζονται με ειδικά νομοθετήματα, όπως η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων (άρθρ. 6 ν. 2251/1994), η ευθύνη από διακινδύνευση καθώς και εκτενείς αναπτύξεις για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Σύμβασης της Βιέννης - ν. 2532/1997).
Η μέθοδος παρουσίασης της ύλης, η εκτενής διαπραγμάτευση των επιμέρους θεμάτων, οι εννοιολογικές και άλλες αναλύσεις, τα παραδείγματα, η κριτική παρακολούθηση των εξελίξεων στη νομολογία και στην (ελληνική και αλλοδαπή) βιβλιογραφία, η υποστήριξη νέων απόψεων καθώς και η ενίσχυση παλαιών με νέα δογματικά επιχειρήματα, καθιστούν το έργο αυτό απαραίτητο για την κατανόηση και αντιμετώπιση δυσχερών προβλημάτων της καθημερινής πρακτικής εφαρμογής του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου και παρέχουν ταυτόχρονα τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων που θα ανακύψουν στο μέλλον.

Edition info

Title
Ειδικό ενοχικό δίκαιο
Μικτές συμβάσεις - Δωρεά - Πώληση - Διεθνής πώληση κινητών (ν. 2532/1997) - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Αδικοπραξίες - Καταδολίευση δανειστών
© 2012
Author
Series
Volume
vol. 1
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-860-8
Pages
XXXVI + 767
Price
€ 65.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1 1. Γενικό και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Ι. Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 287-495 και 496-946

ΙΙ. Απλή ενοχή και βασική ενοχική σχέση

ΙΙΙ. Διάκριση των ενοχών του Ειδικού Μέρους

1. Δικαιοπρακτικές ενοχές

2. Ενοχές απευθείας από το νόμο

3. Σχέσεις φιλοφροσύνης

§ 2 2. Η ρύθμιση των «επώνυμων» συμβάσεων στον ΑΚ

Ι. Κατηγοριοποίηση

ΙΙ. Η σημασία της ρύθμισης

§ 3 3. Εφαρμογές της αρχής της ελευθερίας των ενοχικών συμβάσεων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ένωση συμβάσεων

ΙΙΙ. Ανώνυμες συμβάσεις

ΙV. Νέες μορφές συμβάσεων

V. Συμβάσεις-πλαίσιο

§ 4 4. Μικτές συμβάσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Μορφολογία - αντιμετώπιση

1. Τυπικές συμβάσεις με παρεπόμενη παροχή διαφορετικού τύπου

2. «Δίδυμες» συμβάσεις

3. Δίμορφες ή ερμαφρόδιτες συμβάσεις

4. Συμβάσεις ενιαίας μικτής παροχής

5. «Επιμεριστικές» συμβάσεις

6. Συμπέρασμα

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΩΡΕΑ

Ι. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 5 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Έννοια

1. Νομική φύση

2. Δωρεά και ελευθεριότητα

3. Δωρεά υποσχετική και άμεσης εκπλήρωσης

4. Επίδοση προγενέστερη της συμφωνίας

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς συμβάσεις

§ 6 2. Τα ουσιώδη στοιχεία της δωρεάς

Ι. Παροχή ή υπόσχεση παροχής περιουσιακού αντικειμένου

ΙΙ. Συμφωνία για την έλλειψη ανταλλάγματος

ΙΙΙ. Τύπος

1. Η δωρεά ως τυπική σύμβαση

2. Η δωρεά ως καλυπτόμενη δικαιοπραξία

3. Θεραπεία της ακυρότητας λόγω μη τήρησης τύπου

§ 7 3. Η ευθύνη του δωρητή

Ι. Για μη εκπλήρωση

1. Περιορισμός της ευθύνης

2. Έκταση του περιορισμού

ΙΙ. Για νομικά και πραγματικά ελαττώματα

1. Ο κανόνας

2. Η εξαίρεση

3. Περαιτέρω ζημίες του δωρεοδόχου

4. Συνομολογημένες ιδιότητες

§ 8 4. Το «ευεργέτημα ευπορίας»

IΙ. Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

§ 9 1. Οι λόγοι της ανάκλησης

Ι. Η αχαριστία του δωρεοδόχου

ΙΙ. Η θανάτωση του δωρητή ή η παρεμπόδισή του να ανακαλέσει τη δωρεά

ΙΙΙ. Η υπαίτια παράλειψη εκτέλεσης του τρόπου

IV. Η επιγέννηση τέκνου

V. Συμβατική δημιουργία λόγων ανάκλησης

§ 10 2. Η άσκηση του δικαιώματος και οι συνέπειές της

I. Η άσκηση του δικαιώματος

1. Τρόπος άσκησης

2. Αμφισβήτηση της συνδρομής λόγου ανάκλησης

ΙΙ. Οι συνέπειες της άσκησης

§ 11 3. Η απόσβεση του δικαιώματος

Ι. Συγγνώμη

ΙΙ. Πάροδος αποσβεστικής προθεσμίας

ΙΙΙ. Θάνατος του δωρεοδόχου

IV. Παραίτηση του δωρητή

ΙΙΙ. Η ΔΩΡΕΑ ΥΠΟ ΤΡΟΠΟ

§ 12 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Τύπος

ΙΙΙ. Περιεχόμενο του τρόπου

ΙV. Παράνομος ή ανήθικος τρόπος

V. Ανήλικος δωρεοδόχος

VΙ. Αξία του τρόπου

VΙI. Διάκριση από δωρεά υπό αίρεση

VΙII. Διάκριση από τη δωρεά «επί σκοπώ»

ΙΧ. Διάκριση από τη δωρεά με σύσταση ή ευχή

§ 13 2. Η εκτέλεση του τρόπου

ΙV. ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΩΡΕΩΝ

§ 14 1. Η δωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

Ι. Έννοια

1. Το ιδιαίτερο ηθικό καθήκον

2. Η ανταποδοτική δωρεά

ΙΙ. Απαγόρευση ανάκλησης

§ 15 2. Η μικτή δωρεά

Ι. Έννοια

ΙΙ. Νομική αντιμετώπιση

§ 16 3. Η δωρεά περιοδικών παροχών

§ 17 4. Η δωρεά «αιτία θανάτου» και η δωρεά υπέρ τρίτου για την περίπτωση θανάτου

Ι. Δωρεά «αιτία θανάτου»

ΙΙ. Δωρεά υπέρ τρίτου για την περίπτωση θανάτου

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΩΛΗΣΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 18 1. Γενικά

Ι. Έννοια και νομική φύση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς συμβάσεις

1. Από τη μίσθωση πράγματος

2. Από τη σύμβαση έργου

§ 19 2. Οικονομική και νομική λειτουργία

Ι. Οικονομική λειτουργία

ΙΙ. Νομική λειτουργία - αρχές του διαχωρισμού και του αφηρημένου

§ 20 3. Κριτική θεώρηση του δικαίου της πώλησης κατά τον ΑΚ

§ 21 4. Το νέο δίκαιο της πώλησης: η ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ

Ι. Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ

1. Γενικά

2. Η καθιερούμενη ρύθμιση

α. Η συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης

β. Η ευθύνη του πωλητή λόγω μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης

γ. Τα δικαιώματα του καταναλωτή-αγοραστή

δ. Χρονικός περιορισμός της ευθύνης - «παραγραφή»

ΙΙ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο

1. Τροποποίηση του δικαίου της πώλησης

2. Καινοτομίες των νέων ρυθμίσεων

ΙΙ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

§ 22 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Η Σύμβαση

ΙΙ. Δομή και περιεχόμενο

§ 23 2. Νομική φύση, πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙΙ. Η ερμηνεία της Σύμβασης

IV. Η πλήρωση των κενών

V. Οι θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης

VI. Η αρχή της καλής πίστης

VII. Ζητήματα τύπου

§ 24 3. Η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης

Ι. Η πρόταση

1. Αναγκαίο περιεχόμενο

2. Ανάκληση της πρότασης

ΙΙ. Η αποδοχή της πρότασης

§ 25 4. Το εισαγόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο

Ι. Οι υποχρεώσεις των μερών

1. Υποχρεώσεις του πωλητή

2. Υποχρεώσεις του αγοραστή

3. Δικαιώματα άρνησης εκπλήρωσης

4. Υποχρέωση τοκοδοσίας

ΙΙ. Η ενιαία μορφή μη εκπλήρωσης

1. Έννοια της συμβατικής παράβασης

2. Αντικειμενική ευθύνη για συμβατικές παραβάσεις

ΙΙΙ. Οι συνέπειες της μη εκπλήρωσης

§ 26 5. Τα παρεχόμενα δικαιώματα

Ι. Το δικαίωμα για αυτούσια και προσήκουσα εκπλήρωση

1. Ως ένδικο βοήθημα του αγοραστή

α. Τα παρεχόμενα δικαιώματα

β. Το δικαίωμα μετεκπλήρωσης του πωλητή

γ. Προθεσμίες

2. Ως ένδικο βοήθημα του πωλητή

3. Ο περιορισμός του άρθρου 28

ΙΙ. Το δικαίωμα αποζημίωσης

1. Γενικά

2. Αποκαταστατέες ζημίες

3. Υποχρέωση περιορισμού της ζημίας

4. Αποζημίωση και υπαναχώρηση

5. Απαλλαγή από την ευθύνη σε αποζημίωση

ΙΙΙ. Το δικαίωμα για μείωση του τιμήματος

IV. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Γενικά

2. Οι λόγοι που δικαιολογούν την παροχή του δικαιώματος υπαναχώρησης

Α. Η ουσιώδης συμβατική παράβαση

Β. Μη εκπλήρωση μέσα στην ταχθείσα πρόσθετη προθεσμία

Γ. Προβλεπόμενη ουσιώδης συμβατική παράβαση

Δ. Αθέτηση ως προς τμηματική παροχή

3. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

4. Τα αποτελέσματα της υπαναχώρησης

§ 27 6. Η μετάσταση του κινδύνου

Ι. Πωλήσεις με συμφωνία αποστολής

ΙΙ. Πωλήσεις πραγμάτων υπό διαμετακόμιση (transit)

ΙΙΙ. Λοιπές πωλήσεις

ΙΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 28 1. Το αντικείμενο της πώλησης

§ 29 2. Το τίμημα

§ 30 3. Η συμφωνία των μερών

§ 31 4. Η εικονικότητα ως προς το τίμημα

§ 32 5. Η εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αγοραστή ακινήτου

I. Άγνοια του πωλητή

II. Γνώση του πωλητή

1. Η νομολογιακή θέση

2. Η δογματική διάσταση

3. Η πρακτική διάσταση

4. Η προτεινόμενη λύση

§ 33 6. Οι υποχρεώσεις του πωλητή

Ι. Μεταβίβαση της κυριότητας ή του δικαιώματος

ΙΙ. Παράδοση του πράγματος

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Από το νόμο

2. Από συμφωνία των μερών ή το 288

§ 34 7. Οι υποχρεώσεις του αγοραστή

Ι. Καταβολή του τιμήματος

ΙΙ. Παραλαβή του πράγματος

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙV. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

§ 35 1. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του πωλητή

Ι. Δυνατή παροχή

ΙΙ. Αδύνατη παροχή

ΙΙΙ. Ειδικότερα τα δικαιώματα αποζημίωσης και υπαναχώρησης

IV. Ειδικά θέματα

§ 36 2. Ειδικότερα η ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματα

Ι. Εννοιολογικά

ΙΙ. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

ΙΙΙ. Απαλλαγή από την ευθύνη

§ 37 3. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του αγοραστή

V. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

§ 38 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 39 2. Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

§ 40 3. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Μη ανταπόκριση του πράγματος στη σύμβαση

1. Γενικά

2. Μη ανταπόκριση στην περιγραφή, το δείγμα ή το υπόδειγμα

3. Ακαταλληλότητα για το σκοπό της σύμβασης και την κατά τη σύμβαση σκοπούμενη χρήση

4. Ακαταλληλότητα για τη συνήθη χρήση

5. Μη ανταπόκριση στις προσδοκίες ποιότητας και απόδοσης

6. Πλημμελής εγκατάσταση

7. Ελαττώματα ποσότητας

8. Ελαττώματα είδους ή κατηγορίας

9. Υποχρέωση διάθεσης μόνο ασφαλών προϊόντων

ΙΙΙ. Συνομολογημένη ιδιότητα

§ 41 4. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

Ι. Έγκυρη πώληση

ΙΙ. Μη ανταπόκριση στη σύμβαση

ΙΙΙ. Κρίσιμος χρόνος

IV. Βάρος απόδειξης

§ 42 5. Αποκλεισμός της ευθύνης

I. Γνώση του αγοραστή

II. Υλικά που χορήγησε ο αγοραστής

III. Έγκυρη απαλλακτική ρήτρα

IV. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

V. Πταίσμα ή υπερημερία του αγοραστή

§ 43 6. Το περιεχόμενο της ευθύνης του πωλητή

Ι. Γενικά

ΙΙ. Εκλεκτική συρροή

§ 44 7. Τα δικαιώματα διόρθωσης και αντικατάστασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Εκλεκτική συρροή

ΙΙΙ. Αδυναμία ή δυσανάλογη απαιτούμενη δαπάνη

IV. Εύλογος χρόνος - μη ενόχληση αγοραστή

V. Το δικαίωμα διόρθωσης

VI. Το δικαίωμα αντικατάστασης

§ 45 8. Το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος

Ι. Νομική φύση - άσκηση

ΙΙ. Προσδιορισμός της μείωσης

ΙΙΙ. Η ρύθμιση του 551

IV. Αποτελέσματα της άσκησης

V. Νέο ελάττωμα

VI. Καταστροφή κτλ. του πράγματος

§ 46 9. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ι. Νομική φύση - άσκηση

ΙΙ. Ενέργεια

1. Υποχρεώσεις του αγοραστή

2. Υποχρεώσεις του πωλητή

3. Αλληλεξάρτηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων

4. Υπαναχώρηση και αποζημίωση

ΙΙΙ. Αποκλεισμός της υπαναχώρησης

1. Επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα

2. Τυχαία βλάβη ή καταστροφή, μεταποίηση ή εκποίηση του πράγματος

3. Επουσιώδης ελλιπής έκταση ακινήτου

§ 47 10. Το δικαίωμα αποζημίωσης

Ι. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Έννοια και έκταση της αποζημίωσης

§ 48 11. Ειδικά ζητήματα

Ι. Μείωση τιμήματος ή αντικατάσταση αντί υπαναχώρησης

ΙΙ. Περισσότεροι πωλητές ή αγοραστές

ΙΙΙ. Περισσότερα πράγματα

§ 49 12. Παροχή εγγύησης

Ι. Είδη εγγυήσεων

1. Αυτοτελής εγγυητική σύμβαση

2. Μη αυτοτελής εγγυητική σύμβαση

ΙΙ. Η ρύθμιση του 559

§ 50 13. Παραγραφές

Ι. Η βασική ρύθμιση

1. Γενικά

2. Έναρξη της παραγραφής

3. Εξαιρούμενες αξιώσεις

4. Αναστολή, διακοπή, παραίτηση

ΙΙ. Αποκλίσεις από τη βασική ρύθμιση

1. Συμφωνία προθεσμίας ευθύνης

2. Δόλια απόκρυψη ή αποσιώπηση

3. Άσκηση δικαιωμάτων με ένσταση

ΙΙΙ. Παραγραφή «αναγωγικών» αξιώσεων

§ 51 14. Η συρροή των άρθρων 534 επ. με άλλες διατάξεις

Ι. Πλάνη

1. Γενικά

2. Πλάνη του αγοραστή

3. Πλάνη του πωλητή

ΙΙ. Άλλες περιπτώσεις

1. Απάτη

2. Αδικοπραξία

3. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις

VΙ. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

§ 52 1. Γενικά

§ 53 2. Η βασική ρύθμιση

Ι. Πώληση γένους

ΙΙ. Πώληση είδους

ΙΙΙ. Πώληση με επιφύλαξη κυριότητας

IV. Πώληση ακινήτου

V. Βλάβη ή καταστροφή μετά τη μετάσταση του κινδύνου

VI. Συνέπειες της μετάστασης του κινδύνου

§ 54 3. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

Ι. Η πώληση με συμφωνία αποστολής

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του 524

ΙΙ. Άλλες διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

1. Πώληση με αίρεση

2. Πώληση κληρονομίας

3. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

§ 55 4. Παραπέρα επιπτώσεις της μετάστασης του κινδύνου

Ι. Βάρη και ωφελήματα

ΙΙ. Τόκοι

ΙΙΙ. Απόδοση δαπανών

IV. Κρίσιμος χρόνος

VIΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

§ 56 1. Η πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότητας

Ι. Έννοια και πρακτική σημασία

1. Έννοια

2. Πρακτική σημασία

3. Οι ειδικές ρυθμίσεις του ν. 2844/2000

ΙΙ. Η ρύθμιση του ΑΚ

1. Προϋποθέσεις

2. Μορφές του όρου

3. Οι ερμηνευτικοί κανόνες

ΙΙΙ. Η εμπράγματη ενέργεια του όρου

1. Όσο εκκρεμεί η αναβλητική αίρεση

2. Μετά την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης

3. Ματαίωση της αναβλητικής αίρεσης

IV. Η ενοχική ενέργεια του όρου

V. Το ζήτημα του κινδύνου

VΙ. Η κατάργηση του όρου

VΙI. Παραλλαγές του όρου διατήρησης της κυριότητας

§ 57 2. Το σύμφωνο εξώνησης

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Συντέλεση της εξώνησης

1. Ενέργεια

2. Υποχρεώσεις των μερών

§ 58 3. Η πώληση με δοκιμή

Ι. Έννοια-ενέργεια

ΙΙ. Συγγενείς μορφές

1. Η πώληση μετά δοκιμή ή βάσει δείγματος

2. Η πώληση για δοκιμή

3. Η πώληση με δικαίωμα αλλαγής

§ 59 4. Αρρύθμιστες μορφές πώλησης

Ι. Σύμβαση μεταπρασίας

ΙΙ. Μίσθωση - πώληση

ΙΙΙ. «Ανταλλαγή» αυτοκινήτων

IV. Σύμφωνο προτίμησης

§ 60 5. Η σύμβαση ανταλλαγής

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 61 1. Έννοια και σημασία

Ι. Έννοια-περιπτώσεις

ΙΙ. Σημασία

§ 62 2. Μορφή και χαρακτηριστικά της αξίωσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού

Ι. Γενικός και ενιαίος χαρακτήρας

ΙΙ. Ενοχική αξίωση

1. Ιδιόρρυθμη προσωπική και ενοχική αξίωση

2. Μεταβλητό το πρόσωπο του υποχρέου

3. Η περίπτωση του 913

ΙΙΙ. Το αντικείμενο της αξίωσης

1. Απόδοση της ωφέλειας

2. Διάκριση από την αξίωση αποζημίωσης

3. Αυτοτέλεια της αξίωσης

IV. Σχέση με άλλες αξιώσεις

1. Με αξίωση από σύμβαση

2. Με αξίωση από αδικοπραξία

3. Με εμπράγματη αξίωση

4. Συμπέρασμα

V. Νομοθετικές παραπομπές στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

§ 63 1. Πλουτισμός του υποχρέου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Τρόποι πλουτισμού

ΙΙΙ. Η περίπτωση της ακύρωσης πλειστηριασμού

§ 64 2. Πλουτισμός «από την περιουσία ή με ζημία άλλου»

§ 65 3. Αιτιώδης συνάφεια

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αμεσότητα της περιουσιακής μετακίνησης

§ 66 4. Έλλειψη νόμιμης αιτίας

Ι. Γενικά

1. Διάκριση από την αιτία των δικαιοπραξιών

2. Έννοια της νόμιμης αιτίας

ΙΙ. Η βούληση του δότη ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

1. Ανυπαρξία ή ανατροπή του ενοχικού υποβάθρου

2. Ματαίωση του σκοπού της παροχής

3. Παροχή για σκοπό παράνομο ή ανήθικο

ΙΙΙ. Το αντάλλαγμα ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

1. Γενικά

2. Άκυρη αμφοτεροβαρής σύμβαση

3. Εικονικό τίμημα πώλησης ακινήτου

4. Πραγματικές (de facto) συμβατικές σχέσεις

IV. Η βούληση του νομοθέτη ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

§ 67 5. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στις τριπρόσωπες σχέσεις

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ

§ 68 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 69 2. Αντικείμενο της υποχρέωσης

Ι. Αυτούσια απόδοση του αντικειμένου του πλουτισμού

ΙΙ. Απόδοση υποκαταστάτων

1. Έννοια υποκαταστάτων

2. Αντάλλαγμα μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας

ΙΙΙ. Απόδοση ωφελημάτων

IV. Ωφέλεια ανεπίδεκτη αυτούσιας απόδοσης

1. Απόδοση της αξίας του πλουτισμού

2. Απόδοση σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας

V. Το ζήτημα του «επιβαλλόμενου πλουτισμού»

§ 70 3. Περιορισμός στο σωζόμενο πλουτισμό

I. Ο κρίσιμος χρόνος και η σημασία του

1. Γενικά

2. Περιπτώσεις νομοθετικού προσδιορισμού του κρίσιμου χρόνου

3. Γενική αναγωγή στο χρόνο που ο λήπτης γίνεται κακόπιστος

4. Η σημασία του κρίσιμου χρόνου

ΙΙ. Προσδιορισμός του «σωζόμενου» πλουτισμού

ΙΙΙ. Απώλεια ή χειροτέρευση του αντικειμένου του πλουτισμού

IV. Αφαιρούμενες δαπάνες ή ζημίες

§ 71 4. Η αυξημένη ευθύνη του λήπτη μετά τον κρίσιμο χρόνο

IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

§ 72 1. Γνώση της ανυπαρξίας του χρέους

Ι. Έννοια αχρεωστήτου

ΙΙ. Δικαιολογία της ρύθμισης

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις αποκλεισμού της αξίωσης

IV. Αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης

V. Εφαρμογή σε περίπτωση ακυρότητας για μη τήρηση τύπου

§ 73 2. Καταβολή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

§ 74 3. Παροχή για ανήθικο σκοπό

Ι. Δικαιολογία και προϋποθέσεις του αποκλεισμού

1. Παροχή για ανήθικο σκοπό

2. Συμμετοχή του δότη στην ανηθικότητα

3. Συνείδηση της ανηθικότητας

4. Συρροή με διεκδικητική αγωγή

ΙΙ. Η εξαίρεση από τον κανόνα

ΙΙΙ. Κατανομή του βάρους απόδειξης

§ 75 4. Η παραγραφή της αξίωσης

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 76 1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

Ι. Δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτική ευθύνη

ΙΙ. Αδικοπρακτική ευθύνη

§ 77 2. Το σύγχρονο ζημιογόνο δυναμικό

§ 78 3. Αδικοπρακτική, δικαιοπρακτική και ποινική ευθύνη

I. Διαφορές αδικοπρακτικής και δικαιοπρακτικής ευθύνης

ΙΙ. Διαφορές αδικοπρακτικής και ποινικής ευθύνης

§ 79 4. Η συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

Ι. Το ζήτημα

ΙΙ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος

1. Ελεύθερη συρροή

2. «Επενεργούσα» συρροή

3. Ενιαία αξίωση με περισσότερες νομικές βάσεις

ΙΙ. ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 80 1. Οι θεμελιώδεις δικαιοπολιτικές επιλογές

Ι. Η τεχνική των γενικών ρητρών

ΙΙ. Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη

1. Υποκειμενική ευθύνη - Ιστορικό και ιδεολογικό υπόβαθρο

2. Ανεπιεικείς συνέπειες της υποκειμενικής ευθύνης

3. Η υπαιτιότητα ως κριτήριο καταλογισμού

§ 81 2. Οι λειτουργίες της εξωδικαιοπρακτικής ευθύνης σ’ ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου

I. Αποκατάσταση των ζημιών

II. Διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων

III. Πρόληψη των ζημιών

IV. Κατανομή των ζημιών

ΙΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 82 1. Γενικά

§ 83 2. Η παράνομη συμπεριφορά

Ι. Έννοια της «παρανομίας»

1. Αντικειμενική και υποκειμενική θεωρία

2. Διεύρυνση της αντικειμενικής θεωρίας

ΙΙ. Η συμπεριφορά ως αντικείμενο της παρανομίας

ΙΙΙ. Η «αμέλεια» ως μορφή παράνομης συμπεριφοράς

§ 84 3. Περιπτώσεις παράνομης συμπεριφοράς

Ι. Προσβολή δικαιώματος

1. Προσβολή απόλυτου δικαιώματος

2. Προσβολή σχετικού δικαιώματος

α. Γενικά

β. Αθέτηση της υποχρέωσης συζυγικής πίστης;

ΙΙ. Παράβαση «προστατευτικού» νόμου

ΙΙΙ. Παράβαση του 281

IV. Παράβαση των άγραφων κανόνων «επιμέλειας»

V. Η παράνομη παράλειψη

VΙ. Η άδικη εκτέλεση

§ 85 4. Η ανήθικη πρόκληση βλάβης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Περιπτωσιολογία

1. Προσβολή ενοχικού δικαιώματος από τρίτο

2. Δόλια παραπλάνηση για ίδιο όφελος

3. Εξαπάτηση δανειστών

4. Παράβαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας

5. Εκμετάλλευση μονοπωλιακής ή εξουσιαστικής θέσης

6. Δόλια κτήση δεδικασμένου

7. Άλλες περιπτώσεις

§ 86 5. Άρση του παράνομου χαρακτήρα της συμπεριφοράς

Ι. Συναίνεση του παθόντος

ΙΙ. Αποδοχή κινδύνων

ΙΙΙ. Επιτρεπόμενη διοίκηση αλλοτρίων

ΙV. Θεμιτή αυτοδικία, νόμιμη άμυνα, κατάσταση ανάγκης κτλ.

V. Το άρθρο 367 ΠΚ

§ 87 6. Η υπαιτιότητα

Ι. Έννοια και διαβαθμίσεις

1. Γενικά

2. Δόλος

3. Αμέλεια

ΙΙ. Λόγοι που αίρουν την υπαιτιότητα - Η δεκτικότητα καταλογισμού

1. Γενικά

2. Τα μη δεκτικά καταλογισμού πρόσωπα

3. Η κατ’ ΑΚ 918 ευθύνη

§ 88 7. Η ζημία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις της ζημίας

1. Θετική και αποθετική ζημία

2. Συγκεκριμένη (ή υποκειμενική) και αφηρημένη (ή αντικειμενική) ζημία

3. Άμεση και έμμεση ζημία

4. Παρούσα και μέλλουσα ζημία

5. Περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη

§ 89 8. Ο αιτιώδης σύνδεσμος

Ι. Η θεωρία της πρόσφορης αιτίας

ΙΙ. Η θεωρία του σκοπού του κανόνα δικαίου

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 90 1. Δυσφημιστικές διαδόσεις

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Δυσφημιστικές διαδόσεις μέσω του τύπου

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του 920

§ 91 2. Η ευθύνη από την πρόστηση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

1. Σχέση πρόστησης

α. Έννοια

β. Σχέση εξάρτησης;

2. Νόμιμος λόγος ευθύνης

3. Συνάφεια με την ανατεθειμένη υπηρεσία

ΙΙΙ. Συνέπειες της ευθύνης του προστήσαντος

IV. Σχέση των άρθρων 334 και 922

§ 92 3. Η ευθύνη εκείνου που εποπτεύει ανήλικο ή απαγορευμένο

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις της ευθύνης του εποπτεύοντος

1. Υποχρέωση εποπτείας

2. Υπαίτια παραμέληση της εποπτείας

3. Παράνομη πρόκληση ζημίας σε τρίτο

4. Αιτιώδης σύνδεσμος

ΙΙΙ. Συνέπειες

§ 93 4. Η ευθύνη του κατόχου ζώου

Ι. Φύση και δικαιολογία της ευθύνης

ΙΙ. Η ευθύνη κατά την 924 § Ι

1. Έννοια του «ζώου»

2. Πρόκληση ζημίας «από το ζώο»

3. Έννοια «κατόχου»

ΙΙΙ. Η ευθύνη κατά την 924 § 2

§ 94 5. Η ευθύνη από την πτώση κτίσματος ή άλλου έργου

Ι. Δικαιολογία και νομική φύση της ευθύνης

1. Δικαιολογία της ευθύνης

2. Νομική φύση της ευθύνης

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του 925

1. Κτίσμα ή άλλο έργο

2. Ολική ή μερική πτώση του κτίσματος ή του έργου

3. Ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελής συντήρηση

4. Πρόκληση ζημίας

ΙΙΙ. Συνέπειες της εφαρμογής του 925

V. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 95 1. Γενικές παρατηρήσεις

§ 96 2. Περιπτώσεις ευθύνης εις ολόκληρον

Ι. Κοινή πράξη

1. Συναυτουργία

2. Λοιπές μορφές συμμετοχής

3. Παραυτουργία

4. Επιγενόμενη συμμετοχή

ΙΙ. Παράλληλη ευθύνη

ΙΙΙ. Πιθανή αιτιότητα

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις της εις ολόκληρον ευθύνης

3. «Συνέργεια» με χρονικά απέχουσες πράξεις

4. Ανάλογη εφαρμογή σε συμβατικές παραβάσεις

§ 97 3. Η κατά το 926 ευθύνη εις ολόκληρον

I. Έκταση της εις ολόκληρον ευθύνης

II. Συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος

III. Ζητήματα επιμερισμού της ευθύνης

§ 98 4. Το δικαίωμα αναγωγής

Ι. Τα κριτήρια επιμερισμού της ευθύνης

ΙΙ. Το δικαίωμα της αναγωγής ειδικότερα

VI. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

§ 99 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υπόχρεος και δικαιούχος

§ 100 2. Βλάβη περιουσιακών έννομων αγαθών

Ι. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος

1. Ολική καταστροφή

2. Μερική καταστροφή ή βλάβη

α. Δαπάνη επισκευής

β. Εμπορική υπαξία

γ. Στέρηση χρήσης

II. Χρόνος υπολογισμού της αποζημίωσης

III. Δικαιούχος της αποζημίωσης

§ 101 3. Παράνομη αφαίρεση πράγματος

§ 102 4. Θανάτωση προσώπου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Νοσήλια και έξοδα κηδείας

ΙΙΙ. Αποζημίωση για στέρηση διατροφής

1. Γενικά

2. Δικαιούχοι

3. Έκταση της αποζημίωσης

4. Συνυπολογισμός ωφελειών

5. Διατροφή και «συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες»

IV. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών

§ 103 5. Βλάβη του σώματος ή της υγείας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης

1. Νοσήλια

2. Ζημία που ήδη επήλθε

3. Μελλοντική αποθετική ζημία

4. Μελλοντική θετική ζημία

5. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών

6. Δεδικασμένο

ΙΙΙ. Το ζήτημα του 931 - Μη παροχή αυτοτελούς αξίωσης

§ 104 6. Τρόπος καταβολής της κατά τα άρθρα 928 εδ. β΄ και 929 αποζημίωσης

Ι. Μηνιαίες χρηματικές δόσεις

ΙΙ. Κεφάλαιο εφάπαξ

ΙΙΙ. Μεταβολή συνθηκών

§ 105 7. Παροχές τρίτων προς τον ζημιωθέντα (930 § 3)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Επιμέρους επισημάνσεις

1. Μη απαλλαγή του δράστη

2. Υποχρεωτικές παροχές τρίτων

α. Σωρευτική ή μη απόληψη παροχής τρίτου και αποζημίωσης

β. Σχέσεις δράστη-τρίτου-θύματος

3. Περιπτώσεις επιτρεπτής σώρευσης

§ 106 8. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Νομική φύση

3. Υποχρεωτική επιδίκαση

4. Η αρχή της αναλογικότητας

ΙΙ. Δικαιούχοι - υπόχρεος

1. Γενικά

2. Έννοια της «οικογένειας» στην 932 εδ. γ΄

3. Κυοφορούμενα και νήπια

4. Διανοητικά ασθενείς

ΙΙΙ. Κριτήρια προσδιορισμού

IV. Άσκηση της αξίωσης στο ποινικό δικαστήριο

§ 107 9. Η παραγραφή της αξίωσης

Ι. Η πενταετής παραγραφή

ΙΙ. Η εικοσαετής παραγραφή

ΙΙΙ. Η ποινική παραγραφή

IV. Η υποχρέωση για απόδοση του «περιελθόντος»

§ 108 10. Η αξίωση για παράλειψη και για άρση της προσβολής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αξίωση για παράλειψη

ΙΙΙ. Η αξίωση για άρση της προσβολής

VII. Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ

§ 109 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 110 2. Η ευθύνη από διακινδύνευση στα σύγχρονα δικαιικά συστήματα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Περιορισμός του πεδίου της υποκειμενικής ευθύνης

1. Συγκεκαλυμμένος

2. Φανερός

3. Η επιλογή του ελληνικού δικαίου

§ 111 3. Η «διακινδύνευση» ως κριτήριο καταλογισμού

§ 112 4. Η δογματική διάσταση της ευθύνης από διακινδύνευση

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Αιτιώδης σύνδεσμος

ΙΙΙ. Υπόχρεος σε αποζημίωση

IV. Επιμέρους ζητήματα

VIΙI. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

§ 113 1. Το πρόβλημα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το δημιουργούμενο ζήτημα

§ 114 2. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης

Ι. Συμβατικές και αδικοπρακτικές θεωρίες

1. Συμβατικές θεωρίες

2. Αδικοπρακτικές θεωρίες

ΙΙ. Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ και η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου

1. Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ

2. Η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου

§ 115 3. Κριτική προσέγγιση της ρύθμισης

Ι. Το είδος της καθιερούμενης ευθύνης

ΙΙ. Το «ελάττωμα» ως προϋπόθεση της ευθύνης

ΙΙΙ. Η προϋπόθεση της «ζημίας»

1. Περιουσιακή ζημία

2. Μη περιουσιακή ζημία

IV. Αιτιώδης σύνδεσμος

V. Απαλλαγή από την ευθύνη

VΙ. Ειδικότερα ζητήματα

Ε΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 116 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Άλλες διατάξεις για την προστασία των δανειστών

1. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (479)

2. Εικονικότητα (138)

3. Πτωχευτική ανάκληση (41 επ. ΠτωχΚ)

4. Αδικοπραξία (914 επ.)

§ 117 2. Προϋποθέσεις της αγωγής διάρρηξης

Ι. Η αξίωση του δανειστή

1. Παροχή ορισμένη κατ’ είδος

2. Αξίωση προγενέστερη της απαλλοτρίωσης;

3. Αξίωση υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία

4. Αξίωση προγενέστερη της μεταγραφής της εκποιητικής δικαιο-πραξίας

ΙΙ. Απαλλοτρίωση εκ μέρους του οφειλέτη

1. Έννοια απαλλοτρίωσης

2. Εξαιρέσεις

ΙΙΙ. Ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη

IV. Δόλος του οφειλέτη

1. Έννοια του «δόλου»

2. Βάρος απόδειξης

3. Απαλλοτρίωση μέσω αντιπροσώπου

4. Ενοχή είδους

V. Γνώση του τρίτου

1. Επαχθής απαλλοτρίωση από τον οφειλέτη

2. Απαλλοτρίωση προς συγγενή

3. Απαλλοτρίωση από χαριστική αιτία

4. Επαχθής απαλλοτρίωση εκ μέρους του τρίτου

5. Χαριστική απαλλοτρίωση εκ μέρους του τρίτου

§ 118 3. Νομική φύση και άσκηση του δικαιώματος διάρρηξης

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Άσκηση

1. Παθητική νομιμοποίηση

2. Αναγκαίο περιεχόμενο της αγωγής

3. Απαλλοτριώσεις πριν από την ύποπτη περίοδο

§ 119 4. Επιμέρους ζητήματα

Ι. Προσωρινή δικαστική προστασία

ΙΙ. Εκπλήρωση από τον τρίτο

ΙΙΙ. Ευθύνη του οφειλέτη απέναντι στον τρίτο

IV. Ευθύνη του τρίτου

V. Παραγραφή

§ 120 5. Αποτελέσματα της διάρρηξης

Ι. Γενικά

1. Η νέα ρύθμιση και η δικαιολογία της

2. Άμεση διαπλαστική ενέργεια της διάρρηξης

α. Γενικά

β. Ειδικά σε απαλλοτρίωση ακινήτου

γ. Μη χρηματική απαίτηση

3. Κριτική της νέας ρύθμισης

ΙΙ. Προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων

ΙΙΙ. Συνέπειες ως προς τους δανειστές του οφειλέτη και του τρίτου

1. Ως προς τους δανειστές του οφειλέτη

2. Ως προς τους δανειστές του τρίτου

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η παρούσα μονογραφία ασχολείται με το ζήτημα της ευθύνης του εκχωρητή σε περίπτωση που η εκχωρηθείσα απαίτηση δεν καταστεί εφικτό να εισπραχθεί από τον εκδοχέα, οπότε...
Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 489/1976 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»....
Β. Παπαδούλη, Αφηρημένη Υπόσχεση ή Αναγνώριση Χρέους, 2022
Αντικείμενο του παρόντος είναι η επώνυμη σύμβαση της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους που ρυθμίζεται στα άρθρα 873 έως 875 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έργο...
Ε. Αθανασόπουλος, Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, 2021
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, συμβατική, αδικοπρακτική και ως παρεχόντων υπηρεσίες,...