Π. Κορνηλάκης, 125 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 4η έκδ., 2018


Π. Κορνηλάκης, 125 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 4η έκδ., 2018

Στην παρούσα τέταρτη έκδοση προστέθηκαν 5 νέες ασκήσεις (με τις λύσεις τους), τροποποιήθηκε το «ιστορικό» πολλών ασκήσεων και προστέθηκαν ή αναδιατυπώθηκαν ερωτήματα ενώ επανελέγχθηκαν, βελτιώθηκαν και εμπλουτίστηκαν με τη νεότερη θεωρία και, κυρίως, νομολογία οι λύσεις όλων των ασκήσεων που περιλαμβάνονταν στην τρίτη έκδοση. Παράλληλα, έχει ληφθεί υπόψη, όπου ήταν αναγκαίο, και τυχόν πρόσφατη σχετική νομοθεσία.

Και στην παρούσα έκδοση στόχος παραμένει η γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Οι λύσεις είναι δομημένες επαγωγικά, ώστε να μη παρέχουν απλώς την απάντηση στα ερωτήματα αλλά να υποδεικνύουν και τη μέθοδο της προσέγγισης και νομικής αξιολόγησης του πρακτικού ζητήματος.

Edition info

Title
125 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου
Με τις λύσεις τους
Νέα έκδοση με βελτιώσεις και προσθήκες
© 2018
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-568-853-0
Pages
Χ + 389
Price
€ 26.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ασκήσεις 1-2)

ΙΙ. ΔΩΡΕΑ (ασκήσεις 3-10)

ΙΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ

Α. Εισαγωγικά - Μορφολογικά (ασκήσεις 11-16)

Β. Υποχρεώσεις των μερών - Ευθύνη λόγω μη εκπλήρωσης γενικά - Ρύθμιση του κινδύνου (ασκήσεις 17-36)

Γ. Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων και γενικότερα για μη ανταπόκριση του πράγματος στη σύμβαση (ασκήσεις 37-58)

Δ. Όρος διατήρησης της κυριότητας (ασκήσεις 59-62)

Ε. Σύμφωνο εξώνησης (ασκήσεις 63-64)

ΣΤ. Ανταλλαγή (άσκηση 65)

IV. ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

(ασκήσεις 66-70)

V. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ασκήσεις 71-79)

VI. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ (ασκήσεις 80-90)

VII. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Α. Προϋποθέσεις της ευθύνης (ασκήσεις 91-98)

Β. Ευθύνη των παραγωγών ελαττωματικών προϊόντων

(ασκήσεις 99-102)

Γ. Ευθύνη από την πρόστηση (ασκήσεις 103-106)

Δ. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης (ασκήσεις 107-119)

VΙII. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (άσκηση 120)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………….…357

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Όλη η απαραίτητη ύλη για το Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #5
Kαθολική και συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της μεσιτείας αστικών συμβάσεων