Ο Κανονισμός της Βουλής, 3η έκδ., 2019


Ο Κανονισμός της Βουλής, 3η έκδ., 2019

Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της. Προτάσσεται εκτενής εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζονται, κατά σειρά, η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, η διαδικασία επεξεργασίας και οι βασικές επιλογές του πρώτου Κανονισμού της μεταπολιτευτικής περιόδου, ο νέος Κανονισμός του Ιουνίου του 1987 και οι διαδοχικές, είκοσι εννέα συνολικά, τροποποιήσεις του, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα στις αρχές του μήνα. Στο κείμενο του ισχύοντος Κανονισμού έχουν ενσωματωθεί όσες μεταβολές έχουν επέλθει από τη θέση του σε ισχύ με αναφορά στο έτος θέσπισης των επιμέρους διατάξεων. Προστέθηκε, επίσης, ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τον τόμο συμπληρώνει θεματικό ευρετήριο για να καταστεί η μελέτη του περισσότερο χρηστική.

Edition info

Title
Ο Κανονισμός της Βουλής
Εισαγωγή - Κείμενο - Θεματικό ευρετήριο
© 2019
Editor
Series
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-960-5
Pages
ΧΙ + 272
Price
€ 8.00
In stock

Table of contents   +

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Έναρξη της βουλευτικής περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Βουλευτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Προεδρείο της Βουλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διάσκεψη των Προέδρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Κοινοβουλευτικές ομάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ολομέλεια της Βουλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Επιτροπές της Βουλής-49Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Ημερήσια διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Συνεδριάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Συζητήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: Ψηφοφορίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των βουλευτών–Άρση βουλευτικής ασυλίας 75-83Α

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων, τροπολογιών και προσθηκών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Τακτική νομοθετική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Συνοπτικές νομοθετικές διαδικασίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ειδικές νομοθετικές διαδικασίες

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αναφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Επίκαιρες ερωτήσεις. 128Α-132Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Επερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Έλεγχος επί των Ανεξάρτητων Αρχών. 138Α

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εκλογή προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Προτάσεις εμπιστοσύνης και δυσπιστίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Πληροφόρηση και ενημέρωση. 142Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Εξεταστικές επιτροπές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Προτάσεις μομφής κατά μελών Προεδρείου της Βουλής–Διαπίστωση αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και μελών του Προεδρείου της Βουλής για την άσκηση των καθηκόντων τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Παραπομπή σε δίκη των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών και του Προέδρου της Δημοκρατίας

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Διάρθρωση-Επιστημονικό συμβούλιο-Διευθύνσεις

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Προοίμιο

Σκοπός

Γενικές Αρχές

Σύγκρουση συμφερόντων

Δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα

Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και εγγράφων προς ίδιον όφελος

Κατάθεση αναφορών

Συνδρομή στο έργο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

Πειθαρχικά μέτρα

Συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

Δημοσιότητα του Κώδικα Δεοντολογίας των Βουλευτών

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παναγούλιας, Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών, 2023
Μια μελέτη της αλληλεπίδρασης του δικαστικού ελέγχου και της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών- με συστηματοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων
Π. Παραράς, Res Publica - Φιλελεύθερη Δημοκρατία, τόμ. 3, 2023
O τρίτος Τόμος μιας συλλογής μελετών εστιασμένης σε σύγχρονα και κρίσιμα νομικοπολιτικά και κοινωνικά γεγονότα
Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...