Ν. Βερβεσός/Θ. Κατσάς/Ε. Κινινή..., Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 1, 2013


Ν. Βερβεσός/Θ. Κατσάς/Ε. Κινινή..., Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 1, 2013

Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και στη χώρα μας, εξακολουθούν να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις «παρασυρόμενες» από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εξέλιξη, που διέρχεται πότε την ανιούσα και πότε την κατιούσα φάση του κύκλου. Ιδιαίτερα έχει αξιοποιηθεί η συχνά μεταβαλλόμενη νομολογία, που ανοίγει, και πάντως προσπαθεί να ανοίξει, νέους δρόμους για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά. Κυρίως δρόμους ανοίγει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ακόμη και όταν τούτο δεν έχει κοινοτική προέλευση.

Σκοπός του έργου όμως δεν είναι να καταγράψει απλά τις θέσεις της νομολογίας και τις απόψεις της θεωρίας αλλά να εισφέρει στον μεταξύ τους διάλογο και κυρίως να προσφέρει πρακτικές λύσεις. Οι συνεργάτες των δύο ανά χείρας τόμων, καθώς διακρίνονται για το επιστημονικό τους ύψος, συχνά εκφράζουν καινοτόμες απόψεις, που καθοδηγούν τόσο τους νομικούς της πράξης όσο και εκείνους της θεωρίας. Οι απόψεις τους αυτές έχουν συνήθως ως γνώμονα την προστασία των συναλλασσομένων με την εταιρία, την προστασία της μειοψηφίας και την ενίσχυση της ευελιξίας, λειτουργικότητας και σταθερότητας της οντότητας αυτής.

Η κατάταξη της ύλης ακολουθεί την κλασική δομή ενός υπομνηματιστικού έργου: προτάσσεται το κείμενο του νόμου και ακολουθούν η βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και το αλφαβητικό ευρετήριο της οικείας συμβολής και έπεται το κείμενο της ερμηνείας.
Στον πρώτο τόμο του έργου ερμηνεύονται τα άρθρα 1 έως και 17β (Κεφάλαιο πρώτο, Γενικές διατάξεις) του κ.ν. 2190/1920, ενώ, σε εκτενή αυτοτελή κεφάλαια, αναλύεται το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο και η νομολογία του ΔΕΕ για τις εταιρίες. Ο δεύτερος τόμος περιέχει την ερμηνεία των άρθρων 18 έως και 24 για το Διοικητικό Συμβούλιο, με ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στις αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, 25 έως και 35γ για τις Γενικές Συνελεύσεις, 36 έως και 40α για τους Ελεγκτές και τα δικαιώματα μειοψηφίας και 42ε § 5 για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Συνεργάτες του Έργου:

Βασίλης Αντωνόπουλος, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Χάρης Αποστολόπουλος, LL.M., mult., Δ.Ν., Δικηγόρος

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ., Δ.Ν., Δικηγόρος

Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Θεόδωρος Γ. Κατσάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος

Έφη Ι. Κινινή, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δικηγόρος

Εύη Ματθαίου, LL.M., Δικηγόρος

Άννα-Όλγα Μήτσου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ελευθερία Παλουκίδου, LL.M. Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών

Επιστημών Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεωργία Παναγιωτοπούλου, LL.M., Δικηγόρος

Ανθούλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ευάγγελος Πολίτης, LL.M., Δικηγόρος

Ευάγγελος Στοϊκός, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τατιάνα Συνοδινού, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Παν. Κύπρου

Έφη Τζίβα, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Αναστάσιος-Ιωάννης Φρέρης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Δ.Ν., Δικηγόρος

Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών

Γιώργος Ψαρουδάκης, Δ.Ν., MJur (Oxford), Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Edition info

Title
Ανώνυμες Εταιρίες
Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]
Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο - Νομολογία ΔΕΕ
© 2013
Editors
Authors
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-568-017-6
Pages
Χ + 1054
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας, αξιολογικές σκέψεις με αφορμή τη χρηματοοικονομική κρίση

Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εταιρίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Γενικαί διατάξεις

Γενική Εισαγωγή Άρθρων 1-7ε

Άρθρο 1. Ορισμοί – Πεδίο εφαρμογής – Αριθμός και ευθύνη μετόχων

Άρθρο 2. Περιεχόμενο του καταστατικού

Άρθρο 3. Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Άρθρων 3α και 3β

Άρθρο 3α

Άρθρο 3β

Άρθρο 4. Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου

Άρθρο 4α. Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο 7α

Άρθρο 7β. Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας

Άρθρο 7γ. Στοιχεία εντύπων της εταιρείας

Άρθρο 7δ. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο

Άρθρο 7ε. Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας

Άρθρο 8. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 8α. Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών

Άρθρο 8β. Μετοχικοί τίτλοι – μεταβίβαση μετοχών

Άρθρο 9. Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών

Άρθρο 9α. Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών

Άρθρο 10. Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού

Γενική εισαγωγή Άρθρων 11-13α

Άρθρο 11. Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου

Άρθρο 11α

Άρθρο 12. Μερική καταβολή κεφαλαίου

Άρθρο 12α

Άρθρο 13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης – παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών

Άρθρο 13α. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο 15α. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου

Άρθρο 15β

Άρθρο 16. Ίδιες μετοχές

Άρθρο 16α. Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών

Άρθρο 17. Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων

Άρθρο 17α

Άρθρο 17β. Οι εξαγοράσιμες μετοχές

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 2, 2022
Όλα τα ζητήματα του Δικαίου Κεφαλαιουχικών Εταιριών σε ένα ενημερωμένο, πλήρες και συστηματικό δίτομο έργο
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 1, 2022
Όλα τα ζητήματα του Δικαίου Κεφαλαιουχικών Εταιριών σε ένα ενημερωμένο, πλήρες και συστηματικό δίτομο έργο
Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #20
Η νομοθετική παραγωγή των δύο τελευταίων ετών καθιστά αναγκαία την προκείμενη έκδοση, η οποία είναι ενημερωμένη με τις μεταβολές που επέφεραν α) Στο δίκαιο της ανώνυμης...
Ι. Μάρκου, Θεμελιώδεις Θεσμοί, Αρχές και Έννοιες του Δικαίου της ΑΕ, 2022
Επικαιροποιημένη και συστηματική παρουσίαση των θεσμών του Δικαίου της ΑΕ με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα