Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο I, 5η έκδ., 2016


Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο I, 5η έκδ., 2016

Την, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με την προηγούμενη, πέμπτη έκδοση του «Κληρονομικού Δικαίου» επέβαλε καταρχήν ο ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), που περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και παράλληλα τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί και διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σχετικές ρυθμίσεις του ως άνω νόμου αφορούν αφενός την τροποποίηση της διαδικασίας κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας όταν μ’ αυτήν ορίζεται αποκλειστικά κληρονόμος πρόσωπο που δεν είναι σύζυγος του διαθέτη ή δεν έχει με το διαθέτη συγγενική σχέση τουλάχιστον τέταρτου βαθμού, αφετέρου, μετά από οξεία ομόφωνη κριτική της θεωρίας, την κατάργηση και μάλιστα αναδρομικά, πρόσφατης ουσιαστικής διάταξης σχετικής με το δίκαιο των διαθηκών που είχε εισάγει o ν. 4182/10.9.2013 «Κώδικας κοινωφελών περιου­σιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 77 Ι α), σύμφωνα με την οποία «εξω­τικός εγκαθίσταται ως κληρονόμος κληρονομιάς που δεν έχει εξ αδιαθέτου κλη­ρο­νόμους μόνο με δημόσια διαθήκη».

Η δι­α­μόρ­φω­ση των κλη­ρο­νο­μι­κών σχέ­σε­ων στην πα­ρού­σα έκ­δο­ση προ­φα­νώς αν­τι­με­τω­πί­ζε­ται και στο πλαί­σιο του ν. 4356/24.12.2015 «Σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, ά­σκη­ση δι­και­ω­μά­των, ποι­νι­κές και άλ­λες δι­α­τά­ξεις» με τον ο­ποί­ο θε­σμο­θε­τή­θη­κε το σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης με­τα­ξύ δύ­ο προ­σώ­πων, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το φύ­λο τους.

Σκόπιμη α­κό­μη κρί­θη­κε η αναφορά στο θεσμό του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κλη­ρο­νο­μη­τη­ρί­ου που τέ­θη­κε σε ι­σχύ α­πό τις 17 Αυ­γού­στου 2015, σύμ­φω­να με το άρ­θρο 64 του Κα­νο­νι­σμού κλη­ρο­νο­μι­κές σχέ­σεις (ΕΕ) 650/2012 της 04.07.2012, ο οποίος δη­μο­σι­εύ­θη­κε στις 27.07.2012.

Η προσπάθεια της νέας έκδοσης αυτονόητα όχι μόνο έχει λάβει υπόψη τις παραπάνω πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά έχει επεξεργαστεί και εμπλου­τίσει το έργο και με τη νεώτερη βιβλιογραφία, καθώς και νομολογία.

Edition info

Title
Κληρονομικό Δίκαιο I
Βασικές έννοιες κληρονομικής διαδοχής - Επαγωγή κληρονομίας - Αποδοχή κληρονομίας - Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής - Αποκλήρωση - Αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομική αναξιότητα - Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή - Συνεισφορά - Αναγκαστική διαδοχή
© 2016
Author
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-568-437-2
Pages
XXXV + 576
Price
€ 45.00
Out of print

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα Ε΄ έκδοσης

Προλογικό σημείωμα Δ΄ έκδοσης

Προλογικό σημείωμα Γ΄ έκδοσης

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Πρόλογος Α΄ έκδοσης

Αντί Προλόγου

Γενική Βιβλιογραφία

Κυριότερες συντομογραφίες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

§ 1. Γενική εισαγωγή στο κληρονομικό δίκαιο

I. Έννοια και περιεχόμενο του κληρονομικού δικαίου

II. Η λειτουργική σημασία του κληρονομικού δικαίου

III. Ουσιώδη χαρακτηριστικά του κληρονομικού δικαίου

1. Ενιαία αντιμετώπιση της κληρονομίας

2. Τυπικότητα

3. Διατάξεις αυστηρού και αναγκαστικού δικαίου

IV. Βασικές αρχές του κληρονομικού δικαίου

1. Αναγνώριση ατομικού (ιδιωτικού) κληρονομικού δικαιώματος

2. «Ελευθερία του διατιθέναι» ή «ελευθερία της αιτία θανάτου διάθεσης» και προστασία της οικογένειας

3. O κλειστός αριθμός των μορφών της αιτία θανάτου διάθεσης

4. Προστασία δανειστών του κληρονομουμένου

5. Ασφάλεια των συναλλαγών

6. Συμμετοχή του Κράτους στην κληρονομία - Φορολογία κληρονομιών

V. Πηγές του κληρονομικού δικαίου

1. Ιστορική καταγωγή

2. Διατάξεις Κληρονομικού Δικαίου στο πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

3. Διατάξεις Κληρονομικού Δικαίου σε άλλα βιβλία του ΑΚ και στον ΕισΝΑΚ

Α. Η επίδραση του ν. 1329/1983 στο Κληρονομικό Δίκαιο

Β. Η επίδραση των ν. 2447/1996, 2521/1997, 2915/2001, αλλά και του ν. 3089/2002, καθώς και του ν. 3305/2005 στο Κληρονομικό Δίκαιο

Γ. Ο ν. 3719/2008 και η επίδρασή του στη διαμόρφωση των κλη­ρο­νο­μι­κών σχέσεων

Δ. Οι κληρονομικές σχέσεις όπως διαμορφώνονται μετά την ισχύ του ν. 4356/2015

4. Διατάξεις Κληρονομικού Δικαίου στον ΚΠολΔ και μετά το ν. 4335/2015

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΕΠΑΓΩΓΗ - ΚΤΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΛΟΓΟΙ «ΕΚΠΤΩΣΗΣ» ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

§ 2. Κληρονομική διαδοχή

Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά της κληρονομικής διαδοχής, του κληρονο­μικού δικαιώματος, της κληρονομικής μερίδας, της επαγωγής και κτή­σης της κληρονομίας

1. Έννοια της κληρονομικής διαδοχής

2. Έννοια του κληρονομικού δικαιώματος και της κληρονομικής μερίδας

3. Επαγωγή και κτήση της κληρονομίας

Α. Έννοια

Β. Χρόνος

4. Φύση - Χαρακτηριστικά της κληρονομικής διαδοχής και του εκ της επαγωγής δικαιώματος

Α. Καθολικότητα

Β. Αυτοδίκαιο και αμεσότητα

α. Η αρχή της αυτοδίκαιης και άμεσης κτήσης της κληρονομίας

αα. Αναγκαστικό δίκαιο

ββ. Έλλειψη σταδίου για σχολάζουσα κληρονομία υπό την έννοια του β.ρ. δικαίου

γγ. Διαδοχικές επαγωγές - Πλάσμα δικαίου

β. Εξαιρέσεις από την αμεσότητα της επαγωγής

αα. Τήρηση διατυπώσεων για την κτήση εμπράγματων δικαιω­μά­των σε ακίνητα - Μεταγραφή της αποδοχής ή καταχώρηση στο αντίστοιχο κτη­μα­το­λογικό φύλλο (βιβλίο) του, κατά τόπον, αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου, όπου λειτουργεί κτημα­το­λόγιο (άρθρ. 12 ιζ΄ ν. 2664/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο 1193 ΑΚ)

ββ. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας για μεταβίβαση αιτία θα­νάτου και άλλων απόλυτων δικαιωμάτων

Γ. Ο χαρακτήρας του εκ της επαγωγής δικαιώματος και το συνακόλουθο δικαίωμα αποποιήσεως της κληρονομίας

α. Ο προσωρινός, αλλά μετακλητός, χαρακτήρας του εκ της επαγωγής δικαιώματος

β. Το αμεταβίβαστο, αλλά κληρονομητό, του εκ της επαγωγής δι­και­ώ­ματος

γ. Συνέπειες του προσωρινού χαρακτήρα του εκ της επαγωγής δικαιώ­ματος

IΙ. Υποκείμενα κληρονομικής διαδοχής

1. Κληρονομούμενος

Α. Θάνατος

Β. Αφάνεια

Γ. Μοναχοί

Δ. Ιερομόναχοι

Ε. Αγιορείτες μοναχοί

2. Κληρονόμος

A. Κληρονομική ικανότητα φυσικού προσώπου

Β. Κληρονομική ικανότητα τέκνου γεννημένου ύστερα από τεχνητή γο­νιμοποίηση

Γ. Κληρονομική ικανότητα νομικού προσώπου

ΙΙΙ. Γενεσιουργοί λόγοι της κληρονομικής διαδοχής

1. Διαδοχή από διαθήκη

2. Εξ αδιαθέτου διαδοχή

3. Αναγκαστική διαδοχή

4. Επαγωγή από περισσότερους λόγους κληρονομικής διαδοχής

Α. Διαδοχή από διαθήκη και εξ αδιαθέτου

Β. Διαδοχή από περισσότερες διαθήκες

Γ. Διαδοχή από περισσότερες διαθήκες και εξ αδιαθέτου

Δ. Διαδοχή από διαθήκη και αναγκαστική

Ε. Διαδοχή από περισσότερες διαθήκες και αναγκαστική

ΣΤ. Διαδοχή από διαθήκη, εξ αδιαθέτου και αναγκαστική

Ζ. Διαδοχή εξ αδιαθέτου και αναγκαστική

ΙV. Η απαγόρευση των κληρονομικών συμβάσεων και της συνδιαθήκης

1. H κληρονομική σύμβαση

Α. Έννοια και μορφές

Β. Συνέπειες κατάρτισης κληρονομικής σύμβασης

Γ. Μη γνήσιες κληρονομικές συμβάσεις

2. Συνδιαθήκη

Α. Έννοια και νομική φύση

Β. Δικαιολογητική βάση, σκοπός και συνέπεια παράβασης της απαγό­ρευσης της ΑΚ 1717

V. Κτήση δικαιωμάτων από δικαιοπραξίες του κληρο­νο­­μουμένου εν ζωή για την περίπτωση θανάτου

1. Δωρεά εν ζωή για την περίπτωση θανάτου

2. Επαχθής δικαιοπραξία για την περίπτωση θανάτου

3. Μεταθανάτια πληρεξουσιότητα

4. Σύμβαση υπέρ τρίτου για την περίπτωση θανάτου

VI. Αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής

1. Κληρονομητές και ακληρονόμητες σχέσεις

2. Δικαιώματα που αποκτώνται «εξ ιδίου δικαίου» με το θάνατο του κλη­ρο­νο­μουμένου

3. Περιπτωσιολογία

Α. Περιουσιακής φύσεως σχέσεις και δικαιώματα στο πλαίσιο του ΑΚ

α. Γενικές Αρχές

β. Ενοχικό Δίκαιο

γ. Εμπράγματο Δίκαιο

δ. Οικογενειακό Δίκαιο

ε. Κληρονομικό Δίκαιο

Β. Άϋλα αγαθά - Πνευματική Ιδιοκτησία - Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας - Εμπορικό σήμα - Εμπορική επωνυμία

Γ. Δίκαιο Εταιριών

Δ. Μη περιουσιακής φύσεως σχέσεις και δικαιώματα

Ε. Λοιπές σχέσεις και δικαιώματα από το νόμο και την ιδιωτική βούληση

ΣΤ. Σχέσεις Δημοσίου Δικαίου

§ 3. Αποδοχή κληρονομίας

Ι. Έννοια και νομική φύση του δικαιώματος αποδοχής

ΙΙ. Είδη (τρόποι) αποδοχής

1. Ρητή

2. Σιωπηρή

3. Πλασματική

4. Η κατ’ εξαίρεση υποχρέωση ρητής αποδοχής όταν αντικείμενο της κλη­ρονο­μικής διαδοχής είναι όνομα χώρου (Domain Names)

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις έγκυρης αποδοχής - Ακυρότητες αποδοχής

1. Δικαιοπρακτική ικανότητα

2. Αποδοχή προγενέστερη της επαγωγής της κληρονομίας

3. Αποδοχή από πλάνη περί τον λόγο της επαγωγής

4. Αποδοχή υπό αίρεση ή προθεσμία

5. Μερική αποδοχή

6. Αποδοχή κληρονομίας που καταλείπεται με διαθήκη στο Δημόσιο

IV. Ακυρωσία της αποδοχής

V. Συνέπειες της αποδοχής - Μεταγραφή της αποδοχής

VΙ. Απώλεια του δικαιώματος της αποδοχής

§ 4. Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής

Ι. Ευθύνη κληρονόμου για υποχρεώσεις της κληρονομίας

ΙΙ. Έννοια και σκοπός του δικαιώματος της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις - Τύπος - Προθεσμία

ΙV. Μεταγραφή της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής

V. Περιπτώσεις αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής από το νόμο

VΙ. Συνέπειες της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής

1. Περιορισμός της ευθύνης του εξ απογραφής κληρονόμου

2. Η άρση της σύγχυσης και ο χωρισμός της ατομικής περιουσίας του κλη­ρονόμου από την κληρονομία ή την κληρονομική του μερίδα

3. Τύχη της εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης μετά την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής

4. Προορισμός της κληρονομιαίας περιουσίας η ικανοποίηση των δανει­στών της κληρονομίας

5. Ο εξ απογραφής κληρονόμος ως διοικητής της κληρονομίας και ως «τρί­τος» - Αγωγές του κληρονόμου κατά της κληρονομίας

Α. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του εξ απογραφής κληρονόμου ως διοι­κη­τή της κληρονομίας

α. Γενικά

β. Υποχρέωση προς σύνταξη απογραφής

γ. Εκποίηση ακινήτων και τίτλων

δ. Ικανοποίηση των κληρονομικών δανειστών

ε. Νομιμοποίηση του εξ απογραφής κληρονόμου ως ενάγοντος και

εναγομένου

Β. Ευθύνη του εξ απογραφής κληρονόμου απέναντι στους δανειστές

Γ. Υποχρέωση για λογοδοσία – Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

6. Έκπτωση ή απώλεια του ευεργετήματος της απογραφής

Α. Λόγοι έκπτωσης

Β. Έκπτωση από το ευεργέτημα ανίκανων ή περιορισμένα ικανών για δικαιοπραξία προσώπων

Γ. Παραίτηση από το ευεργέτημα της απογραφής

Δ. Αποτελέσματα της απώλειας του ευεργετήματος

VΙΙ. Παραχώρηση της κληρονομιαίας περιουσίας

§ 5. Αποκλήρωση

Ι. Έννοια και είδη αποκλήρωσης

1. Αποκλήρωση με ευρεία έννοια

Α. Ρητή ή σιωπηρή

Β. Ολική ή μερική

Γ. Με αίρεση ή προθεσμία

Δ. Αποτελέσματα

2. Αποκλήρωση με στενή έννοια ή απλώς αποκλήρωση

Α. Έννοια - δικαιολογητική βάση

Β. Προϋποθέσεις

α. Ύπαρξη διαθήκης

β. Δήλωση της βούλησης του διαθέτη για στέρηση της νόμιμης μοίρας του μερι­δού­χου

γ. Ύπαρξη λόγου αποκλήρωσης από τους αναφερόμενους περιορι­στι­κά στο νόμο

δ. Αναφορά του λόγου αποκλήρωσης στη διαθήκη

ε. Ύπαρξη του λόγου αποκλήρωσης κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης

στ. Μη παροχή συγγνώμης

ΙΙ. Λόγοι αποκλήρωσης

1. Λόγοι υπέρ ανιόντος

Α. Επιβουλή της ζωής του διαθέτη, του συζύγου ή συντρόφου του από σύμφωνο συμβίωσης ή άλλου κατιόντος του

Β. Πρόκληση με πρόθεση σωματικών κακώσεων του διαθέτη ή του συ­ζύ­­γου ή συντρόφου του από σύμφωνο συμβίωσης, που καταρτίστηκε υπό την ισχύ είτε του ν. 3719/2008, είτε του ν. 4356/2015, από τον οποίο κατάγεται ο κατιών

Γ. Διάπραξη με πρόθεση κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος κατά του διαθέτη ή του συζύγου ή συντρόφου του από σύμφωνο συμ­βίω­σης στο πλαίσιο του ν. 3719/2008 ή του ν. 4356/2015

Δ. Κακόβουλη αθέτηση νόμιμης υποχρέωσης διατροφής του διαθέτη

Ε. Βίος άτιμος ή ανήθικος, παρά τη θέληση του διαθέτη

2. Λόγοι υπέρ κατιόντος

3. Λόγος υπέρ συζύγου ή συντρόφου από σύμφωνο συμβίωσης στο πλαί­σιο του ν. 3719/ 2008 ή του ν. 4356/2015

Α. Προϋποθέσεις

Β. Σχέση της ΑΚ 1842 προς την ΑΚ

ΙΙΙ. Αποτελέσματα της αποκλήρωσης

IV. Ανίσχυρο της αποκλήρωσης - Περιπτώσεις - Συνέπειες

V. Παροχή συγγνώμης

1. Έννοια και νομική φύση της συγγνώμης

2. Αποτελέσματα της συγγνώμης

VI. Αποκλήρωση για λόγους πρόνοιας

§ 6. Αποποίηση της κληρονομίας

Ι. Έννοια και νομική φύση της αποποίησης

ΙΙ. Προϋποθέσεις αποποίησης

1. Προθεσμία

Α. Έναρξη χρόνου αποποίησης

Β. Αναστολή

2. Ικανότητα

3. Τύπος

ΙΙΙ. Ακυρότητες αποποίησης

1. Λόγω παρέλευσης της προθεσμίας αποποίησης

2. Προγενέστερη της επαγωγής

3. Πλάνη ως προς το λόγο της επαγωγής

4. Αποποίηση υπό αίρεση ή προθεσμία

5. Μερική αποποίηση

IV. Ακυρωσία αποποίησης

V. Αποποίηση και αποδοχή από άλλο λόγο

VI. Αποποίηση και αποδοχή σε περίπτωση κλήσης κληρονόμου σε περισ­σότερες μερίδες από τον ίδιο ή διαφορετικό λόγο επαγωγής

VII. Το κληρονομητό του δικαιώματος της αποποίησης

VIII. Συνέπειες της αποποίησης

1. Η ρύθμιση της ΑΚ

Α. Αναδρομική έκπτωση του αποποιηθέντος

Β. Επαγωγή στον μετά την έκπτωση του αποποιηθέντος κατά διαδοχή

καλούμενο

Γ. Αναδρομική πλασματική επαγωγή στον κατά διαδοχή καλούμενο μετά την έκπτωση του αποποιηθέντος

2. Αγωγές κατά της κληρονομίας όσο διαρκεί η προθεσμία αποποίησης

ΙΧ. Η διαχείριση πριν την αποποίηση

1. Σχέση προσωρινού προς οριστικό κληρονόμο

2. Τύχη δικαιοπραξιών προσωρινού κληρονόμου

Α. Υποσχετικές δικαιοπραξίες

Β. Εκποιητικές δικαιοπραξίες

Γ. Μονομερείς δικαιοπραξίες προς τον προσωρινό κληρονόμο

Χ. Αποποίηση «υπέρ τρίτου» ή «επ’ ωφελεία τρίτου»

§ 7. Κληρονομική αναξιότητα

Ι. Έννοια και δικαιολογητική βάση της αναξιότητας

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς θεσμούς

ΙΙΙ. Λόγοι αναξιότητας

1. Η σχετικότητα και η περιοριστική απαρίθμηση των λόγων αναξιότητας.

2. Αντικειμενική υπόσταση των παραπτωμάτων που συνιστούν λόγο ανα­ξιό­τητας

3. Υποκειμενική υπόσταση των παραπτωμάτων που συνιστούν λόγο ανα­ξιό­τητας

4. Χρόνος τέλεσης του παραπτώματος που αποτελεί λόγο ανα­ξιό­τητας

5. Οι κατ’ ιδίαν λόγοι αναξιότητας

Α. Από πρόθεση θανάτωση ή απόπειρα θανάτωσης (ΑΚ 1860 αρ. 1)

Β. Καταδίκη για ψευδή καταμήνυση του κληρονομουμένου για κακούρ­γημα (ΑΚ 1860 αρ. 2)

Γ. Από πρόθεση παράνομη παρεμπόδιση του κληρονομουμένου για σύν­τα­ξη ή ανάκληση διαθήκης (ΑΚ 1860 αρ. 3)

Δ. Η παρακίνηση του κληρονομουμένου με απάτη ή ο εξαναγκασμός του με απειλή παράνομα ή αντίθετα στα χρηστά ήθη να συντάξει ή να αλλάξει δια­θήκη του (ΑΚ 1860 αρ. 4)

Ε. Αλλοίωση ή εξαφάνιση διαθήκης του κληρονομουμένου (ΑΚ 1860 αρ. 5)

IV. Παροχή συγγνώμης προς τον ανάξιο

1. Έννοια, νομική φύση και προϋποθέσεις της συγγνώμης

2. Τύπος παροχής συγγνώμης

3. Ανάκληση της συγγνώμης και παραίτηση του κληρονομουμένου από την προστασία των διατάξεων περί αναξιότητας

V. Κήρυξη αναξιότητας

1. Τρόπος κηρύξεως

Α. Ενάγων

Β. Εναγόμενος

Γ. Αίτημα - Βάρος απόδειξης

Δ. Αρμοδιότητα - Δωσιδικία

Ε. Παραγραφή

α. Χρόνος και έναρξη χρόνου

β. Χρόνος έναρξης παραγραφής επί ανάξιου καταπιστευματοδόχου

ΣΤ. Απόφαση

2. Συνέπειες κήρυξης προσώπου ως ανάξιου κληρονόμου

Α. Αναδρομική έκπτωση του αναξίου

Β. Επαγωγή στον μετά την έκπτωση του ανάξιου κατά διαδοχή καλού­-

μενο

Γ. Αναδρομική πλασματική επαγωγή στον κατά διαδοχή καλούμενο στη θέση του αναξίου - Διαδοχικές επαγωγές

Δ. Συνέπειες της αναδρομικής μεταβολής του κληρονόμου λόγω κήρυ­ξης αναξιότητας

α. Σχέσεις αναξίου προς το νέο κληρονόμο

β. Προστασία τρίτων

3. Απώλεια δικαιώματος για κήρυξη αναξιότητας

VΙ. Ανάξιος καταπιστευματοδόχος

VIΙ. Κήρυξη αναξιότητας μεριδούχου, κληροδόχου και λοιπών τιμώμενων με διαθήκη προσώπων

MEΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠO ΤΟ ΝOΜΟ

§ 8. Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή

Ι. Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή γενικά

ΙΙ. Οι θεμελιωτικές βάσεις της κλήσεως στην εξ αδιαθέτου διαδοχή

1. Η συγγένεια

2. Ο γάμος

3. Το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ετερόφυλων προσώπων στο πλαίσιο του ν. 3719/2008 (άρθρο 11 § 1)

4. Το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, στο πλαίσιο του ν. 4356/2015 (άρθρο 8 εδ. 1)

5. Η ιθαγένεια

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της εξ αδιαθέτου διαδοχής

1. Κλήση συγγενών κατά τάξεις (γενεές) - Προστασία της κατιούσας γραμμής

2. Διαδοχή κατά ρίζες (διαδοχή βαθμών)

3. Διαδοχή κατά γραμμές

4. Περιορισμός κλήσης συγγενών μέχρι ορισμένου βαθμού

5. Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος στο σύζυγο που επιζεί

6. Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος στον ετερόφυλο σύντροφο (σύμ­-

βιο) που κατάρτισε σύμ­φωνο συμβίωσης στο πλαίσιο του ν. 3719/2008 (άρθρο 11 § 1)

7. Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος στον επιζώντα σύντροφο, όταν το σύμφωνο συμβίωσης καταρτίστηκε μεταξύ δύο προσώπων, ανε­ξάρ­τητα από το φύλο τους, στο πλαίσιο του ν. 4356/2015 (άρθρο 8 εδ. 1)

8. Κλήση του Δημοσίου ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου

9. Η προσαύξηση στην εξ αδιαθέτου διαδοχή

10. Υποχρέωση συνεισφοράς των κατιόντων στην εξ αδιαθέτου διαδοχή

IV. Σχέση της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής προς τη διαδοχή από διαθήκη και την αναγκαστική διαδοχή

V. Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή στην πρώτη τάξη

1. Ποιοι καλούνται στην πρώτη τάξη

Α. Οι κατιόντες του κληρονομουμένου

α. Εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του τέκνου απέναντι στη μη­τέρα του

αα. Η ίδρυση συγγένειας με τη μητέρα. Ο κανόνας της ΑΚ 1463 εδ. 1

ββ. Η ρύθμιση της ΑΚ 1464 σε περίπτωση τεχνητής γονιμοποίησης, αν η κυοφορία έγινε από άλλη γυναίκα

β. Εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του τέκνου απέναντι στον πα­τέ­ρα του

αα. Τέκνο γεννημένο σε γάμο (ΑΚ 1465 § 1)

ββ. Τέκνο γεννημένο κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης στο πλαίσιο του ν. 3719/2008 (άρθρο 8)

γγ. Τέκνο γεννημένο κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης στο πλαίσιο του ν. 4356/2015 (άρθρο 9 του ως άνω νόμου και άρθρο 1462 εδ. 2 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του νόμου αυτού)

δδ. Τέκνο γεννημένο ύστερα από μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση (ΑΚ 1465 § 2) - Αποκλεισμός προσβολής της πατρότητας (ΑΚ 1471 § 2 αρ. 2)

εε. Τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, αλ­λά αναγνωρίστηκε εκούσια (ΑΚ 1475 § 1)

στστ. Η εκούσια αναγνώριση του τέκνου επί τεχνητής γονιμο- ποίησης ειδικότερα (ΑΚ 1475 § 2, βλ. και ΑΚ 1484) – Απο­κλεισμός προσβολής της εκού­σιας αναγνώρισης επί τεχνητής γονιμοποίη­σης (ΑΚ 1478 § 2)

ζζ. Τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, αλλά αναγνωρίστηκε δικαστικά (ΑΚ 1479 § 1)

ηη. Ο αποκλεισμός της δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητας επί τεχνητής γονιμοποίησης με γεννητικό υλικό τρίτου δότη (ΑΚ 1479 § 2)

θθ. Η μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση ύστερα από το θάνατο του άνδρα με τον οποίο η γυναίκα ζούσε σε ελεύθερη ένωση (ΑΚ 1457)

γ. Εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα θετών τέκνων

αα. Υιοθεσία ανηλίκου (ΑΚ 1561)

ββ. Υιοθεσία ενηλίκου (ΑΚ 1584, 1585)

γγ. Παλαιές υιοθεσίες

Β. Ο σύζυγος που επιζεί

α. Προϋποθέσεις κληρονομικού δικαιώματος επιζώντος συζύγου

αα. Η ύπαρξη γάμου

ββ. Μη άσκηση αγωγής διαζυγίου για βάσιμο λόγο

ββ1. Διαζύγιο κατ’ αντιδικία

ββ2. Συναινετικό διαζύγιο

β. Η κληρονομική μερίδα του συζύγου

γ. Το εξαίρετο

αα. Έννοια - Σκοπός - Προϋποθέσεις

ββ. Αντικείμενο

γγ. Νομική φύση

δδ. Περιορισμός του εξαιρέτου χάριν των τέκνων του κληρονο­μου­μένου

δ. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

ε. Σύζυγος που επιζεί και επιδίκαση οικογενειακής στέγης (ΑΚ 1889).

στ. Επιζών σύζυγος και μίσθια οικογενειακή στέγη

Γ. Ο ετερόφυλος επιζών σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που κα­ταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 3719/2008

α. Προϋποθέσεις κληρονομικού δικαιώματος ετερόφυλου συντρόφου από σύμφω­νο συμβίωσης

αα. Σύμφωνο συμβίωσης

ββ. Δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 1822;

β. Κληρονομική μερίδα του επιζώντος ετερόφυλου συντρόφου επί συμ­φώνου συμ­βίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 3719/2008

γ. Αναλογική εφαρμογή εξαιρέτου επί ετερόφυλου συντρόφου από σύμ­φωνο συμβίωσης στο πλαίσιο του ν. 3719/2008;

δ. Επιζών ετερόφυλος σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης και αξίω­ση συμμετο­χής στα αποκτήματα στο πλαίσιο του ν. 3719/2008

ε. Αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 1889 επί ετερόφυλου συντρόφου από σύμφωνο συμβίωσης στο πλαίσιο του ν. 3719/2008

στ. Τύχη μίσθιας «οικογε­νεια­κής στέγης» όταν κληρονομεί ετερό­φυ­λος σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης στο πλαίσιο του ν. 3719/2008.

Δ. Ο επιζών σύντροφος, όταν το σύμφωνο συμβίωσης καταρτίστηκε μεταξύ δύο προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, υπό την ισχύ του ν. 4356/2015

α. Προϋποθέσεις κληρονομικού δικαιώματος συντρόφου από σύμ­φωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 4356/2015

αα. Σύμφωνο συμβίωσης

ββ. Δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 1822;

β. Κληρονομική μερίδα του επιζώντος συντρόφου όταν καταρτίστηκε σύμ­φωνο συμ­βίωσης , υπό την ισχύ του ν. 4356/2015

γ. Αναλογική εφαρμογή εξαιρέτου επί συντρόφου από σύμφωνο συμ­βίωσης στο πλαίσιο του ν. 4356/2015

δ. Επιζών σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης και αξίωση συμμετο­χής στα αποκτήματα στο πλαίσιο του ν. 4356/2015

ε. Αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 1889 επί συντρόφου από σύμφωνο συμβίωσης στο πλαίσιο του ν. 4356/2015

στ. Τύχη μίσθιας «οικογε­νεια­κής στέγης» όταν κληρονομεί σύντρο­φος από σύμφωνο συμβίωσης στο πλαίσιο του ν. 4356/2015

2. Κανόνες που διέπουν την πρώτη τάξη

Α. Ο αποκλεισμός του απώτερου κατιόντος από τον πλησιέστερο

Β. Υπεισέλευση του απώτερου κατιόντος στη θέση του πλησιέστερου (δια­δο­χή κατά ρίζες ή διαδοχή βαθμών)

Γ. Κατανομή της κληρονομίας μεταξύ των κατιόντων

α. Κληρονομική μερίδα των τέκνων

β. Κληρονομική μερίδα απώτερων κατιόντων

VI. Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή στη δεύτερη τάξη

1. Ποιοι καλούνται στη δεύτερη τάξη

Α. Γονείς του κληρονομουμένου

α. Η μητέρα του κληρονομουμένου

β. Ο πατέρας του κληρονομουμένου

Β. Αδελφοί του κληρονομουμένου, ανεψιοί και τέκνα ανεψιών

Γ. Ο σύζυγος που επιζεί

α. Η κληρονομική μερίδα του συζύγου

β. Το εξαίρετο

γ. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

Δ. Ο επιζών ετερόφυλος σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που κα­ταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 3719/2008

α. Η κληρονομική μερίδα ετερόφυλου συντρόφου από σύμφωνο συμ­βίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 3719/2008

β. Το εξαίρετο

γ. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

Ε. Ο επιζών σύντροφος, όταν το σύμφωνο συμβίωσης καταρτίστηκε μεταξύ δύο προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, υπό την ισχύ του ν. 4356/2015

α. Η κληρονομική μερίδα του συντρόφου από σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 4356/2015

β. Το εξαίρετο

γ. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

2. Η κατανομή της κληρονομίας μεταξύ των κληρονόμων-συγγενών της δεύ­τερης τάξης

Α. Η κληρονομική μερίδα των γονέων, των αμφιθαλών αδελφών, των ανε­­ψιών και των μικρών ανεψιών από αμφιθαλείς αδελφούς

Β. Η κληρονομική μερίδα των ετεροθαλών αδελφών, καθώς και των τέκνων και των εγγονών τους (ανεψιών και μικρών ανεψιών) από ετεροθαλή αδελφό, όταν καλούνται με γονείς ή αμφιθαλείς αδελφούς ή τέκνα ή εγγόνια αμφιθαλών αδελφών

VII. Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή στην τρίτη τάξη

1. Ποιοι καλούνται στην τρίτη τάξη

Α. Παππούδες και γιαγιάδες του κληρονομουμένου

Β. Θείοι και πρώτα εξαδέλφια

Γ. O σύζυγος που επιζεί

Δ. O ετερόφυλος σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 3719/2008

Ε. Ο επιζών σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 4356/2015

2. Η κατανομή της κληρονομίας μεταξύ των κληρονόμων-συγγενών της τρίτης τάξης

Α. Η κληρονομική μερίδα των παππούδων και των γιαγιάδων

Β. Η κληρονομική μερίδα των θείων και των πρώτων εξαδέλφων

VΙII. Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή στην τέταρτη τάξη

1. Ποιοι καλούνται στην τέταρτη τάξη

Α. Προπαππούδες και προγιαγιάδες

Β. Ο σύζυγος που επιζεί

Γ. Ο ετερόφυλος σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 3719/2008

Δ. Ο επιζών σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 4356/2015

2. Η κατανομή της κληρονομίας μεταξύ των κληρονόμων-συγγενών της τέταρτης τάξης

IX. Η πέμπτη τάξη της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής

Α. Ο σύζυγος που επιζεί

Β. Ο ετερόφυλος σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 3719/2008

Γ. Ο επιζών σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του ν. 4356/2015

X. Η έκτη τάξη της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής

1. Προϋποθέσεις κλήσεως του Δημοσίου

2. Νομική φύση του δικαιώματος του Δημοσίου

3. Δικαστική βεβαίωση ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος

4. Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση της ΑΚ

XI. Προσαύξηση στην εξ αδιαθέτου διαδοχή

1. Έννοια και δικαιολογητική βάση

2. Προϋποθέσεις προσαύξησης και σχέση της με τη διαδοχή βαθμών και τη διαδοχή τάξεων

3. Συνέπειες

4. Σύζυγος που επιζεί και προσαύξηση

5. Κληρονομικό εξ αδιαθέτου δικαίωμα συντρόφου από σύμφωνο συμ­βίω­σης υπό την ισχύ του ν. 3719/2008 και προσαύξηση

6. Κληρονομικό εξ αδιαθέτου δικαίωμα συντρόφου που συμβλήθηκε στην κατάρτιση συμφώνου συμβίωσης υπό την ισχύ του ν. 4356/2015 και προσαύξηση

ΧΙΙ. Η συνεισφορά στην εξ αδιαθέτου διαδοχή

1. Έννοια, σκοπός και προϋποθέσεις της συνεισφοράς

2. Υποκείμενα της συνεισφοράς

Α. Υπόχρεοι σε συνεισφορά

α. Ο κατιών λήπτης της συνεισενεκτέας παροχής

β. Συνεισφορά κατιόντος που υπεισήλθε στη θέση του λήπτη της παροχής

γ. Συνεισφορά υπεισελθόντος στη θέση του λήπτη της παροχής σε περί­πτωση υποκατάστασης

δ. Παροχή σε απώτερο κατιόντα

Β. Δικαιούχοι συνεισφοράς

3. Αντικείμενο της συνεισφοράς

4. Κληρονομική διαδοχή από διαθήκη και συνεισφορά

5. Τρόπος υπολογισμού της συνεισφοράς όταν με τους κατιόντες συγ­κλη­ρονομεί επιζών σύζυγος ή σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ είτε του ν. 3719/2008, είτε του ν. 4356/2015

6. Υπολογισμός της συνεισφοράς σε περίπτωση που η αξία της συνεισενε­κτέ­ας παροχής είναι μεγαλύτερη από την αξία της κληρονομικής μερί­δας του υπό­χρεου σε συνεισφορά

7. Η νομική φύση της συνεισφοράς και οι έννομες συνέπειές της ιδίως σε περίπτωση υπερκαλυμμένου κατιόντος, ενόψει και της νομικής της φύσης και ειδικό­τερα της νομικής φύσης του δικαιώματος και της υποχρέωσης συνεισφοράς

8. Ειδικά θέματα

Α. Δυνατότητα «παραίτησης» του υπόχρεου συνεισφοράς από τη συμ­μετοχή του στο ενεργητικό της κληρονομίας

Β. Υποχρέωση και δικαίωμα συνεισφοράς σε περίπτωση «εκποίησης κλη­ρονομίας»

Γ. Υποχρέωση συνεισφοράς και περιεχόμενο του κληρονομητηρίου

§ 9. Αναγκαστική διαδοχή

Ι. Έννοια, σκοπός και νομική φύση του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας

II. Νομοθετικές ρυθμίσεις που εισάγουν αποκλίσεις από το δίκαιο της νό­μι­μης μοίρας (ν.δ. 472/18-25.6.1974), ν. 1738/1987 (άρθρο 21), ν. 4356/2015 (άρθρο 8 εδ. 2)

ΙΙΙ. Δικαιούχοι νόμιμης μοίρας

IV. Το ποσοστό της νόμιμης μοίρας

V. Διαδοχή ή προσαύξηση στη νόμιμη μοίρα - Η σχέση της ΑΚ 1826 προς την ΑΚ 1830

VI. Οι λόγοι έκπτωσης του μεριδούχου από τη νόμιμή του μοίρα - Η πα­ραίτηση από τη νόμιμη μοίρα ειδικότερα. Η παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα ως περιεχόμενο του συμφώνου συμβίωσης (άρθρο 8 εδ. 2 του ν. 4356/2015)

1. Η ρύθμιση της ΑΚ 1826 γενικά

2. Η παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα

3. Η συμβατική παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα στο πλαίσιο του ν. 4356/2015

4. Η αποκλήρωση από τη νόμιμη μοίρα

5. Η αναξιότητα ως λόγος έκπτωσης από τη νόμιμη μοίρα

VII. Τρόποι κατάλειψης της νόμιμης μοίρας

1. Αυτούσια συμμετοχή και διανεμητική δυνατότητα

2. Ο προβληματισμός ως προς τη δυνατότητα κατάλειψης της νόμιμης μοίρας με αντικείμενα ή χρήματα εκτός κληρονομίας, επικαρπία, ψιλή κυριό­τητα ή οίκηση

3. Κατάλειψη με κληροδοσία

4. Κάλυψη με εν ζωή παροχή χωρίς αντάλλαγμα

5. Κάλυψη ειδικότερα και με δωρεά αιτία θανάτου

6. Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό

VIII. Προσβολή της νόμιμης μοίρας

1. Προσβολή της νόμιμης μοίρας με διαθήκη

Α. Ολική παράλειψη του μεριδούχου - Προστασία του μεριδούχου

Β. Μερική κατάλειψη της νόμιμης μοίρας - Προστασία του μεριδούχου (ΑΚ 1827) - Συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας

Γ. Περιπτωσιολογία περιορισμών και βαρών στη νόμιμη μοίρα (ΑΚ 1829) - Τύχη των περιορισμών αυτών και προστασία του μεριδούχου

2. Το επιτρεπτό της σοκίνειας ρήτρας

3. Προσβολή της νόμιμης μοίρας με δωρεά αιτία θανάτου ή γενικότερα με χαριστικές εν ζωή παροχές από το διαθέτη προς άλλους μεριδούχους ή τρίτους - Προστασία μεριδούχου

ΙΧ. Ο υπολογισμός της νόμιμης μοίρας

1. Προσδιορισμός και αποτίμηση της κληρονομίας (ΑΚ 1831)

Α. Εκτίμηση αξίας (αποτίμηση) της πραγματικής κληρονομίας

Β. Προσδιορισμός πλασματικής κληρονομίας

α. Αφαίρεση χρεών (ΑΚ 1831 § 1) - Συζυγικό εξαίρετο (ΑΚ 1831 § 3).

αα. Αφαίρεση χρεών, δαπανών κηδείας και απογραφής

ββ. Αφαίρεση συζυγικού εξαιρέτου

β. Πρόσθεση παροχών εν ζωή

αα. Παροχές προς μεριδούχους

ββ. Παροχές προς τρίτους

γγ. Χρόνος υπολογισμού της αξίας των παροχών

2. Παροχές που καταλογίζονται στη νόμιμη μοίρα (ΑΚ 1833)

3. Νόμιμη μοίρα γονέων και συζυγικό εξαίρετο ή εξαίρετο συντρόφου από σύμφωνο συμβίωσης υπό την ισχύ είτε του ν. 3719/2008, είτε του ν. 4356/2015

Χ. Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας σε περίπτωση συνεισφοράς

1. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ

2. Τρόπος υπολογισμού επί συνεισενεκτέας παροχής

3. Τρόπος υπολογισμού επί παροχής που είναι συνεισενεκτέα και καταλο­γιστέα

4. Η ερμηνεία της δυνατότητας του κληρονομουμένου για αποκλεισμό της συνεισφοράς στο πλαίσιο υπολογισμού της ΑΚ 1834

5. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας κατιόντων που έχουν δεχθεί συνεισενεκ­τέες παροχές όταν στην κληρονομία συντρέχει ως κληρονόμος και σύζυγος ή σύντροφος από σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίστηκε υπό την ισχύ είτε του ν. 3719/2008, είτε του ν. 4356/2015

ΧΙ. Προστασία της νόμιμης μοίρας

1. Η περί κλήρου αγωγή

2. Η μέμψη άστοργης δωρεάς

Α. Έννοια, σκοπός

Β. Προϋποθέσεις

α. Πράξεις που υπόκεινται σε μέμψη

β. Μη επάρκεια κληρονομίας για κάλυψη της νόμιμης μοίρας

Γ. Τρόπος άσκησης της μέμψης

α. Αγωγή

β. Διάδικοι

γ. Αίτημα

Δ. Άμυνα του εναγομένου

Ε. Αποτελέσματα

ΣΤ. Απόσβεση του δικαιώματος της μέμψης

α. Παραίτηση

β. Παραγραφή

3. Οι ειδικές αγωγές

Πίνακας άρθρων

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ.-Α. Γεωργιάδης, Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #7
Oι δικαιοηθικές αρχές του Κληρονομικού Δικαίου αντανακλούν στον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του κληρονομικού δικαιώματος, η υπέρβαση του οποίου καθιστά την άσκηση του...
Μ. Στυλιανίδου, Η φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών μέσα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019
Στο παρόν έργο παρουσιάζονται και σχολιάζονται όλες οι αποφάσεις με τις οποίες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμήνευσε την φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και...
Ι. Σπυριδάκης, Κληρονομικό δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Οι κανόνες του Κληρονομικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα διατυπώθηκαν με βάση το προϊσχύσαν δίκαιο και τους αλλοδαπούς Κώδικες που αποτέλεσαν πρότυπο για τον Αστικό Κώδικα....
Ν. Ψούνη, 100 Πρακτικά θέματα Κληρονομικού Δικαίου, 5η έκδ., 2016
Το παρόν έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση της ύλης του Κληρονομικού Δικαίου