Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017


Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017

O πρόσφατος νόμος 4335/2015 επέφερε τεκτονικών διαστάσεων αναταράξεις στην αναγκαστική εκτέλεση. Στον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, που είχε στη διάθεσή του ο νομοθέτης του ανωτέρω νόμου, επιχείρησε να επιταχύνει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε βάρος ενίοτε βασικών δικαιικών αρχών και προτεραιοτήτων άμυνας του οφειλέτη. Οι ουσιώδεις μεταβολές στη διαδικασία εκδικάσεως των δικών περί την εκτέλεση· ο επανακαθορισμός των σταδίων προσβολής των πράξεων εκτελέσεως και της αφετηρίας των προθεσμιών ασκήσεως των ανακοπών κατά της εκτελέσεως, όπως και ο περιορισμός των ενδίκων μέσων επί των εκδιδόμενων επί των ανακοπών αυτών δικαστικών αποφάσεων· η ριζική ανατροπή και μετασχηματισμός του συστήματος των αναστολών κατά της εκτελέσεως· η ανάπλαση των διατυπώσεων της κατασχέσεως· η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων· η μετακίνηση του χρόνου καταθέσεως των αναγγελιών· η κατάργηση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως και της κηρύξεως του πλειστηριασμού από κήρυκα· οι δραστικές τροποποιήσεις στην προδικασία και στον χρόνο διεξαγωγής του πλειστηριασμού· η αναβάθμιση των ενσφράγιστων προσφορών στη διαδικασία του πλειστηριασμού· η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού· η εκ βάθρων αναθεώρηση του καθεστώτος των προνομίων και η αναδιοργάνωση του πίνακα κατατάξεως· η πρόβλεψη της δυνατότητας άμεσης εισπράξεως του πλειστηριάσματος και για τις αβέβαιες απαιτήσεις με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής σε πρώτη ζήτηση· η πληρέστερη προστασία και διασφάλιση των κατασχόντων και των υπερθεματιστών από τις υπάρχουσες μισθώσεις στα ακίνητα· η αναμόρφωση του θεσμού της κατατιθέμενης εγγυοδοσίας εκ μέρους των πλειοδοτών· και η θέσπιση της εμπορικής αξίας για την εκτίμηση των υπό πλειστηριασμό ακινήτων, αλλοίωσαν πλήρως την αρχιτεκτονική και τη γενικότερη εικόνα της αναγκαστικής εκτελέσεως, που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, ραγδαίες νομοθετικές εξελίξεις συνέβησαν και στο πεδίο της διασυνοριακής εκτελέσεως. Ο Καν. 1215/2012 δεν κατήργησε μόνον την ενδιάμεση εθνική διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας (exequatur), επέφερε και σημαντικές αλλαγές στο ενοποιημένο σύστημα των διευρωπαϊκών εκτελέσεων.
Η ανά χείρας δεύτερη έκδοση του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως λαμβάνει υπ’ όψιν όλες τις ανωτέρω νομοθετικές μεταβολές, προσεγγίζει ερμηνευτικά το ισχύον δίκαιο και δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πράξη.

Edition info

Title
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως
Γενικό μέρος
© 2017
Author
Volume
vol. 1
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-713-7
Pages
XLV + 832
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως

Κυριότερες συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 1. Τα θεμέλια του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 2. Νομική φύση, χαρακτηριστικά, δομή και κοινωνική σημασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 3. Συγγενείς μορφές της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 4. Το διαχρονικό και το διασυνοριακό (διεθνές) δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ,ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

§ 5. Αναγκαστική εκτέλεση και Σύνταγμα

§ 6. Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 7. Συμφωνίες περί την εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 8. Γενικής φύσεως διαδικαστικές προϋποθέσεις

§ 9. Ο εκτελεστός τίτλος γενικά

§ 10. Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

§ 11. Προσωρινώς εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις

§ 12. Οι αλλοδαποί εκτελεστοί τίτλοι γενικά

§ 13. Η κήρυξη της εκτελεστότητας των αλλοδαπών τίτλων κατά τον ΚΠολΔ

§ 14. Η κήρυξη της εκτελεστότητας των ενδοκοινοτικών αποφάσεων κατά τον ΚανΒρ Ια (1215/2012)

§ 15. Η κήρυξη της εκτελεστότητας των ενδοκοινοτικών αποφάσεων κατά τον ΚανΒρ ΙΙ (2201/2003)

§ 16. Η κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με τη Σύμβαση του Λουγκάνο και με τις άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις

§ 17. Η αυτόματη εκτέλεση των λοιπών (πλην του ΚανΒρ Ια) ενδοκοινοτικών αποφάσεων

§ 18. Άλλοι εκτελεστοί τίτλοι

§ 19. Ύπαρξη απαιτήσεως βέβαιης και εκκαθαρισμένης

§ 20. Η νομιμοποίηση στην αναγκαστική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 21. Οι προπαρασκευαστικές πράξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 22. Η προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 23. Η κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 24. Τεχνικές διευθετήσεις της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ.

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

§ 25. Η ανακοπή κατά της εκτελέσεως. Γενική επισκόπηση

§ 26. Οι λόγοι της ανακοπής

§ 27. Η άσκηση και οι προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής.

§ 28. Σταδιακή προσβολή των πράξεων εκτελέσεως

§ 29. Ιδιαιτερότητες της διαδικασίας εκδικάσεως της ανακοπής και των δικών περί την εκτέλεση

§ 30. Η άμυνα κατά της εκτελέσεως διαταγής πληρωμής

§ 31. Η ανακοπή του τρίτου

§ 32. Αναστολή εκτελέσεως

§ 33. Αποζημίωση για άδικη εκτέλεση

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Πρόλογος στην α΄ έκδοση

Κυριότερες συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 1. Τα θεμέλια του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Η αναγκαστική εκτέλεση ως διαδικασία πραγματώσεως του δικαίου

II. Η αναγκαστική εκτέλεση ως εκδήλωση της αξιώσεως προς παροχή έννομης προστασίας

1. Η αξίωση προς αναγκαστική εκτέλεση

2. Αξίωση προς αναγκαστική εκτέλεση και εκτελούμενη αξίωση

ΙΙΙ. Δικαιοσυγκριτική εξέλιξη του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Αφετηρίες της ιστορικής έρευνας

2. Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο

3. Ρωμαϊκό Δίκαιο

α. Leges actiones

β. Per formulam διαδικασία

γ. Ύστερο Ρωμαϊκό Δίκαιο

4. Επιρροές του Ρωμαϊκού Δικαίου

α. Κανονικό Δίκαιο

β. Γερμανικό Δίκαιο

γ. Γαλλικό δίκαιο

5. Χρήσιμα συμπεράσματα

α. Εκτέλεση επί του προσώπου και εκτέλεση επί της περιουσίας του οφειλέτη

β. Εκτέλεση σε χρήμα και αυτούσια εκτέλεση

γ. Ανάθεση της εκτελέσεως στους διαδίκους ή στα δικαστήρια

δ. Η προστασία του οφειλέτη και ο εξανθρωπισμός της εκτελεστικής διαδικασίας

IV. Οι πηγές του ισχύοντος δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Η νομοθετική εξέλιξη του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως στη Χώρα μας

2. Ισχύον δίκαιο

α. Ο ΚΠολΔ και οι τροποποιήσεις του

β. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ

§ 2. Νομική φύση, χαρακτηριστικά, δομή και κοινωνική σημασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Η αναγκαστική εκτέλεση ως εκδήλωση της δικαιοδοτικής λειτουργίας

1. Η αναγκαστική εκτέλεση ανήκει στο δημόσιο δίκαιο.

2. Η αναγκαστική εκτέλεση συνιστά απονομή πολιτικής (αστικής) δικαιοσύνης

3. Η αναγκαστική εκτέλεση περιέχει και κανόνες ουσιαστικού δικαίου

ΙΙ. Τα υποκείμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως και οι μεταξύ τους έννομες σχέσεις

1. Υποκείμενα

2. Η αναγκαστική εκτέλεση ως έννομη σχέση

α. Τριγωνική μορφή της έννομης σχέσεως

β. Αυτοτέλεια έναντι της έννομης σχέσεως της δίκης.

ΙΙΙ. Οι διαδικαστικές πράξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως.

1. Έννοια και χαρακτήρας

2. Τύπος

IV. Σχέσεις διαγνωστικής και εκτελεστικής διαδικασίας

V. Είδη και όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Είδη αναγκαστικής εκτελέσεως

α. Αναγκαιότητα εξειδικεύσεων

β. Κριτήρια διακρίσεων

a). Ανάλογα προς το είδος της εκτελούμενης αξιώσεως

b). Ανάλογα προς το είδος του αντικειμένου της εκτελέσεως

c). Ανάλογα προς το χρησιμοποιούμενο μέσο εκτελέσεως

2. Όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως

α. Ο δικαστικός επιμελητής

β. Ο συμβολαιογράφος

γ. Ο ρόλος του δικαστηρίου

δ. Γενικές υποχρεώσεις των οργάνων εκτελέσεως

ε. Νομική φύση των σχέσεων των οργάνων της αναγκαστικής εκτελέσεως προς τα υποκείμενα αυτής

VI. Η κοινωνιολογία του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέ­σεως

1. Η προστασία των συμφερόντων δανειστή και οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση

2. Σημασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 3. Συγγενείς μορφές της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Ατομική και συλλογική εκτέλεση

1. Ομοιότητες και διαφορές

2. Επίδραση της πτωχεύσεως στην πορεία της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙ. Εκτέλεση υπέρ τραπεζικών ανώνυμων εταιριών

ΙΙΙ. Διοικητική εκτέλεση

§ 4. Το διαχρονικό και το διασυνοριακό (διεθνές) δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Διαχρονικοί κανόνες

1. Κρίσιμος ο χρόνος ενάρξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Εξαιρέσεις

ΙΙ. Δικονομικό διεθνές δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ,ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

§ 5. Αναγκαστική εκτέλεση και Σύνταγμα

Ι. Συγκρούσεις συνταγματικών δικαιωμάτων στην αναγκαστική εκτέλεση

ΙΙ. Επεμβάσεις στην προσωπική σφαίρα του οφειλέτη

1. Υποχρεώσεις του οφειλέτη για πληροφόρηση του δανειστή

2. Κάμψη της βουλήσεως του οφειλέτη με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως

3. Προσωπική κράτηση για χρηματικές απαιτήσεις

4. Έρευνα στην κατοικία του οφειλέτη

5. Σωματική έρευνα

ΙΙΙ. Επεμβάσεις στην περιουσία του οφειλέτη

IV. Αξίωση δικαστικής προστασίας και ακροάσεως του οφειλέτη

1. Έναρξη της προθεσμίας προσβολής του πλειστηριασμού

2. Περιορισμοί στο δικαίωμα αποδείξεως

3. Διπλή επίδοση των απευθυνόμενων στο Δημόσιο δικογράφων

4. Εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής

V. Αρχή της ισότητας

1. Ισότητα και δημόσιο συμφέρον

2. Διάσπαση της αρχής της ισότητας: τα προνόμια του Δημοσίου στην αναγκαστική εκτέλεση

α. Τα προνόμια του Δημοσίου όταν επισπεύδει την εκτέλεση

β. Τα προνόμια του Δημοσίου ως καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη

§ 6. Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Έννοια και σημασία

II. Αρχές συζητήσεως και ανακρίσεως

ΙΙΙ. Αρχή της ακροάσεως

IV. Αρχή διαθέσεως

1. Γενικά

2. Εξουσία ως προς την έναρξη και την περάτωση της αναγκαστικής εκτελέσεως

3. Εξουσία ως προς την επιλογή του αντικειμένου της εκτελέσεως

4. Εξουσία επιλογής του είδους και του μέσου εκτελέσεως

V. Αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος

1. Έννοια και σημασία

2. Περιορισμοί της αρχής της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος

VI. Καλόπιστη διεξαγωγή της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Γενικά

2. Νομοθετικά θεμέλια απαγορεύσεως της καταχρηστικής συμπεριφοράς στην αναγκαστική εκτέλεση

3. Μορφές καταχρηστικής συμπεριφοράς στην αναγκαστική εκτέλεση

α. Συμπεριφορά ενάντια στην καλή πίστη και στα χρηστά ήθη

β. Αντιφατική συμπεριφορά

γ. Αποδυνάμωση του δικαιώματος

δ. Κατάχρηση δικονομικών δυνατοτήτων

ε. Αρχή αναλογικότητας

a). Εννοιολογικό περιεχόμενο

b). Λειτουργική αποστολή

c). Αρχή αναλογικότητας και κατάχρηση δικαιώματος

d). Οριακά ζητήματα

e). Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δυσαναλογίας μέσου και σκοπού

§ 7. Συμφωνίες περί την εκτέλεση

Ι. Έννοια και φύση

ΙΙ. Επιτρεπτό

ΙΙΙ. Συμφωνίες που διευρύνουν, αποκλείουν ή περιορίζουν τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Συμφωνίες που διευρύνουν τη δυνατότητα εκτελέσεως

2. Συμφωνίες που αποκλείουν τη δυνατότητα εκτελέσεως

3. Συμφωνίες που περιορίζουν την δυνατότητα εκτελέσεως

ΙV. Νομική μεταχείριση των συμφωνιών περί την εκτέλεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 8. Γενικής φύσεως διαδικαστικές προϋποθέσεις

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Δικαιοδοσία

ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα

1. Διεθνής δικαιοδοσία

2. Αρμοδιότητα

α. Κατά τόπον

β. Καθ’ ύλην και κατά λειτουργία

IV. Ικανότητα διαδίκου και ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

1. Ικανότητα διαδίκου

2. Ικανότητα διεξαγωγής των πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως

V. Ικανότητα προς το δικολογείν

VI. Έννομο συμφέρον

VΙΙ. Νομιμοποίηση

§ 9. Ο εκτελεστός τίτλος γενικά

Ι. Έννοια και είδη

ΙΙ. Οι εκτελεστοί τίτλοι υπό το ισχύον σύστημα

§ 10. Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Ι. Είδη αποφάσεων που μπορούν να αποτελέσουν εκτελεστό τίτλο

1. Αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων

2. Αποφάσεις άλλων δικαστηρίων

ΙΙ. Τελεσιδικία της αποφάσεως

§ 11. Προσωρινώς εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις

Ι. Έννοια και δικαιολογητικός λόγος της προσωρινής εκτελεστότητας

ΙΙ. Αρχές που διέπουν την προσωρινή εκτελεστότητα

1. Οριστικότητα αποφάσεων

2. Απαραίτητη η αίτηση του νικητή διαδίκου

ΙΙΙ. Υποχρεωτική κήρυξη της αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής

IV. Δυνητική κήρυξη της αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής

V. Απαγόρευση της προσωρινής εκτελεστότητας

VI. Εξάρτηση της προσωρινής εκτελέσεως από την παροχή εγγυήσεως

VII. Αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις χορηγήσεως αναστολής από το δικαστήριο που εξέδωσε την προσωρινώς εκτελεστή απόφαση

α. Ύπαρξη δικαστικής αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής

β. Υποβολή αιτήσεως

γ. Εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση τακτικού ενδίκου μέσου

δ. Ουσιαστική προϋπόθεση: πιθανολόγηση ευδοκιμήσεως ενδίκου μέσου

3. Αρμόδιο δικαστήριο και διαδικασία χορηγήσεως της αναστολής έως τη συζήτηση του ενδίκου μέσου

4. Απόφαση αναστολής

5. Νομική φύση της αποφάσεως αναστολής και δυνατότητα ανακλήσεώς της

6. Προσωρινή διαταγή

7. Αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας από το δικαστήριο των ενδίκων μέσων

α. Προϋποθέσεις αναστολής

β. Άλλες εξουσίες του δικαστηρίου που δικάζει το ένδικο μέσο

VIII. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

1. Νομοθετικός σκοπός

2. Νομική φύση του δικαιώματος επαναφοράς

3. Προϋποθέσεις επαναφοράς

4. Έννομες συνέπειες της επαναφοράς

§ 12. Οι αλλοδαποί εκτελεστοί τίτλοι γενικά

Ι. Η αναγκαιότητα της κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων

ΙΙ. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας

ΙΙΙ. Εκτέλεση αλλοδαπών τίτλων χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσης διαδικασίας exequatur

§ 13. Η κήρυξη της εκτελεστότητας των αλλοδαπών τίτλων κατά τον ΚΠολΔ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις που αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους αλλοδαπούς εκτελεστούς τίτλους

1. Εκτελεστότητα του αλλοδαπού τίτλου

2. Μη αντίθεση στην ημεδαπή δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη

α. Δικονομική δημόσια τάξη

β. Ουσιαστική δημόσια τάξη

IV. Πρόσθετες προϋποθέσεις που αφορούν στις αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις

1. Έννοια αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως

2. Διεθνής δικαιοδοσία του αλλοδαπού δικαστηρίου

3. Εξασφάλιση του δικαιώματος υπερασπίσεως του ηττηθέντος διαδίκου

4. Ανυπαρξία αντίθετης αποφάσεως ημεδαπού δικαστηρίου

V. Προϋποθέσεις κηρύξεως της εκτελεστότητας αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως

1. Κατά το δίκαιο του ΚΠολΔ

2. Κατά τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης

VI. Διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας

1. Υποβολή αιτήσεως και διαδικασία εκδικάσεώς της.

2. Άμυνα του καθ’ ου

3. Η απόφαση

4. Εκτέλεση του αλλοδαπού τίτλου

§ 14. Η κήρυξη της εκτελεστότητας των ενδοκοινοτικών αποφάσεων κατά τον ΚανΒρ Ια (1215/2012)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Κατάργηση της διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας από τον ΚανΒρ Ια

ΙΙΙ. Διαδικασία εκτελέσεως κοινοτικής αποφάσεως στην Ελλάδα

1. Εφαρμοστέο για την εκτέλεση δίκαιο

2. Εκτελούμενοι τίτλοι

3. Τα αναγκαία διαδικαστικά βήματα του δανειστή

4. Προσαρμογή του μέτρου εκτελέσεως στο δίκαιο του κράτους εκτελέσεως

IV. Η άμυνα του οφειλέτη κατά της εκτελέσεως της αλλοδαπής αποφάσεως

1. Διαδικασία αρνήσεως εκτελέσεως

2. Διαδικασία αρνήσεως εκτελέσεως και αναστολής εκτελέσεως κατά το εθνικό δίκαιο

V. Λόγοι αρνήσεως αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως αποφάσεως

1. Η αντίθεση στη δημόσια τάξη (άρθρο 45 Ι στοιχ. α).

2. Παραβίαση του δικαιώματος ακροάσεως κατά την έναρξη της διαδικασίας (άρθρο 45 Ι στοιχ. β)

3. Ασυμβίβαστο με απόφαση του κράτους αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως (άρθρο 45 Ι στοιχ. γ)

4. Ασυμβίβαστο με απόφαση που εκδόθηκε προγενέστερα σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος (άρθρο 45 Ι στοιχ. δ)

5. Παραγνώριση διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 45 ΙΙΙ ΚανΒρ Ια)

VI. Εκτέλεση δημόσιων εγγράφων και δικαστικών συμβιβασμών

1. Δημόσια έγγραφα

2. Δικαστικοί συμβιβασμοί

§ 15. Η κήρυξη της εκτελεστότητας των ενδοκοινοτικών αποφάσεων κατά τον ΚανΒρ ΙΙα (2201/2003)

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διαδικασία του πρώτου σταδίου

1. Υποβολή αιτήσεως

2. Κύρια διαδικασία. Έλεγχος προϋποθέσεων κηρύξεως της εκτελεστότητας

α. Εκτελεστότητα στο κράτος εκδόσεως

β. Επίδοση της εκτελούμενης αποφάσεως

γ. Έλεγχος των λόγων μη κηρύξεως της εκτελεστότητας

3. Έκδοση και κοινοποίηση της αποφάσεως

ΙΙΙ. Η διαδικασία του δεύτερου σταδίου

IV. Διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

V. Εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν στο δικαίωμα επικοινωνίας και στην επιστροφή παιδιού

§ 16. Η κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με τη Σύμβαση του Λουγκάνο και με τις άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις

Ι. Σύμβαση του Λουγκάνο

ΙΙ. Λοιπές διεθνείς συμβάσεις

§ 17. Η αυτόματη εκτέλεση των λοιπών (πλην του ΚανΒρ Ια) ενδοκοινοτικών αποφάσεων

Ι. Κατά τον Κανονισμό για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού τίτλου ως προς μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις

1. Δικαιοπολιτικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού

3. Η διαδικασία εκδόσεως (πιστοποιήσεως) του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

α. Προϋποθέσεις εκδόσεως του Πιστοποιητικού ΕυρΕΤ

β. Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΕυρΕΤ

4. Η εκτέλεση του ΕυρΕΤ

5. Άμυνα κατά του ΕυρΕΤ

ΙΙ. Εκτέλεση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και της αποφάσεως που εκδίδεται με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

ΙΙΙ. Εκτέλεση αποφάσεων διατροφής

IV. Εκτέλεση ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού

§ 18. Άλλοι εκτελεστοί τίτλοι

Ι. Διαιτητικές αποφάσεις

ΙΙ. Πρακτικά ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων

ΙΙΙ. Συμβολαιογραφικά έγγραφα

IV. Διαταγή πληρωμής και διαταγή αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου

1. Διαταγή πληρωμής

2. Διαταγή αποδόσεως της χρήσεως μισθίου

V. Διαταγές και πράξεις

1. Προβλεπόμενες στον ΚΠολΔ

2. Προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους

3. Προσωρινές διαταγές

§ 19. Ύπαρξη απαιτήσεως βέβαιης και εκκαθαρισμένης

Ι. Έννοια και ρυθμιστικός σκοπός

ΙΙ. Αιρετικές απαιτήσεις

1. Πεδίο εφαρμογής

α. Έννοια απαιτήσεως

β. Απαίτηση υπό αναβλητική αίρεση

γ. Απαίτηση υπό αναβλητική προθεσμία

δ. Καταχρηστικές αιρέσεις

ε. Εξάρτηση της εκτελεστότητας αποφάσεως από όρο

2. Η απόδειξη της πληρώσεως της αιρέσεως

3. Τρόπος αποδείξεως της πληρώσεως της αιρέσεως

4. Κυρώσεις από την παράλειψη επιδόσεως του αποδεικνύοντος την πλήρωση της αιρέσεως εγγράφου

5. Αδυναμία εφαρμογής της ρυθμίσεως του άρθρου 915

α. Διαλυτικές αιρέσεις ή προθεσμίες

β. Ρήτρες εκπτώσεως

γ. Συμφωνίες καταβολής ποινικής ρήτρας

δ. Έμμεση εκτέλεση

ε. Επανακαθορισμός των απαιτήσεων τραπεζών δυνάμει του άρθρου 30 ν. 2789/2000 και του άρθρου 39 ν. 3259/2004

ΙΙΙ. Η αναγκαστική εκτέλεση απαιτήσεων που πηγάζουν από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

IV. Απαίτηση εκκαθαρισμένη

V. Προσδιορισμός της χρηματικής αξίας των αντικαταστατών πραγμάτων

§ 20. Η νομιμοποίηση στην αναγκαστική εκτέλεση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας των ημεδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

α. Οι διάδικοι

β. Οι καθολικοί και οι οιονεί καθολικοί διάδοχοι.

γ. Οι ειδικοί διάδοχοι

δ. Όσοι κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του δικαιούχου (325 αριθ. 3 σε συνδ. με 919 αριθ. 1)

ε. Οι ομόδικοι που δεν άσκησαν έφεση (537)

στ. Ο καταπιστευματοδόχος (326 σε συνδ. με 919 αριθ. 1)

ζ. Ο κληρονόμος και ο εκτελεστής διαθήκης (327 σε συνδ. με 919 αριθ. 1)

2. Παθητική νομιμοποίηση

α. Διάδικοι, καθολικοί και οιονεί καθολικοί διάδοχοι

β. Ειδικοί διάδοχοι

γ. Όσοι νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του υποχρέου (325 αριθ. 3 σε συνδ. με 919 αριθ. 1)

δ. Όσοι απέκτησαν τη νομή ή την κατοχή του επίδικου πράγματος κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας της δίκης (919 αριθ. 1)

ε. Ο καταπιστευματοδόχος, ο κληρονόμος και ο εκτελεστής διαθήκης (326, 327 σε συνδ. με 919 αριθ. 1)

στ. Μέλη των νομικών προσώπων και των ενώσεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα (329 σε συνδ. με 919 αριθ. 1)

ζ. Ομόρρυθμοι εταίροι (920 σε συνδ. με 919 αριθ. 1)

ΙΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις νομιμοποιήσεως

1. Νομιμοποίηση των μη δικαιούχων ή μη υπόχρεων διαδίκων

2. Νομιμοποίηση τρίτου κυρίου ή νομέως του ενυπόθηκου ή προσημειωμένου ακινήτου

IV. Υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας άλλων ημεδαπών εκτελεστών τίτλων

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

3. Υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας του δικαστικού συμβιβασμού

V. Δίκαιο που διέπει τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας αλλοδαπών τίτλων

VI. Νομιμοποίηση προς αναγκαστική εκτέλεση κατά του ελληνικού Δημοσίου

VII. Αναγκαστική εκτέλεση κατά αλλοδαπού Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 21. Οι προπαρασκευαστικές πράξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Περιαφή του εκτελεστήριου τύπου

1. Έννοιες εκτελεστήριου τύπου και της περιαφής του.

2. Τρόπος και αρμόδια όργανα για την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου

ΙΙ. Το απόγραφο

1. Αρμοδιότητα και προϋποθέσεις εκδόσεως απογράφου

2. Άρνηση χορηγήσεως απογράφου

3. Χορήγηση ετέρου απογράφου

4. Χαρτόσημο απογράφου

5. Προπαρασκευαστικές πράξεις εκτελέσεως επί ευρωπαϊκών εκτελεστών τίτλων

§ 22. Η προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Η επιταγή προς εκτέλεση

1. Έννοια και φύση

2. Στοιχεία και περιεχόμενο της επιταγής

α. Ακριβής προσδιορισμός της απαιτήσεως

β. Νομιμοποιητικά στοιχεία

γ. Διορισμός αντικλήτου

δ. Υπογραφή δικηγόρου

3. Ειδικό περιεχόμενο της επιταγής εκτελέσεως με βάση το ν.δ. της 17.7/13.8.1923

4. Αμοιβή για τη σύνταξη επιταγής

5. Επίδοση της επιταγής

6. Συνεπίδοση των εγγράφων που αποδεικνύουν την πλήρωση της αιρέσεως

7. Συνεπίδοση των νομιμοποιητικών εγγράφων επί διαδοχής

α. Προδιάθεση

β. Διατυπώσεις επί διαδοχής στην ενεργητική νομιμοποίηση

γ. Διατυπώσεις επί καθολικής διαδοχής στην παθητική νομιμοποίηση

8. Συνέπειες επιδόσεως της επιταγής

α. Δικονομικές συνέπειες

a). Έναρξη εκτελεστικής διαδικασίας

b). Παραίτηση από την επιταγή

β. Ουσιαστικές συνέπειες

a). Διακοπή παραγραφής

b). Όχληση

ΙΙ. Τήρηση προθεσμιών εκτελέσεως μετά την επίδοση της επιταγής

1. Έναρξη της κύριας διαδικασίας εκτελέσεως μετά την πάροδο τριημέρου από την επίδοση της επιταγής

2. Διενέργεια της πρώτης μετά την επιταγή πράξεως εκτελέσεως εντός έτους από την επίδοση της επιταγής

§ 23. Η κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Η εντολή προς εκτέλεση στα όργανα της εκτελέσεως

1. Κίνηση της αναγκαστικής εκτελέσεως με πρωτοβουλία του δανειστή

2. Περιεχόμενο της εντολής

3. Έκταση της εντολής

ΙΙ. Νομική φύση και συνέπειες της εντολής

ΙΙΙ. Εντολή από περισσότερους δικαιούχους

IV. Ανάκληση της εντολής

§ 24. Τεχνικές διευθετήσεις της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Χρόνος διεξαγωγής των πράξεων εκτελέσεως

ΙΙ. Διατυπώσεις διενέργειας των πράξεων εκτελέσεως

1. Είσοδος και έρευνες του δικαστικού επιμελητή σε κλειστούς χώρους

2. Σωματικές έρευνες

3. Συνδρομή της (αστυνομικής) αρχής

4. Άλλες εξουσίες του δικαστικού επιμελητή

α. Έρευνες σε δημόσια βιβλία, λήψη αντιγράφων

β. Δεκτικός καταβολής χρηματικής παροχής

γ. Έκδοση αντιγράφων

5. Υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή

α. Σύνταξη εκθέσεως

β. Τήρηση βιβλίων και αρχείου πρωτοτύπων

γ. Χορήγηση αντιγράφων

ΙIΙ. Έξοδα εκτελέσεως

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός

2. Δικαιούχοι και νομιμοποιούμενοι διάδικοι στις σχετικές δίκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ.

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

§ 25. Η ανακοπή κατά της εκτελέσεως. Γενική επισκόπηση

Ι. Η ανακοπή εκτελέσεως ως αποκλειστικό μέσο ακυρώσεως των ελαττωματικών πράξεων εκτελέσεως

ΙΙ. Φύση και λειτουργία της ανακοπής

ΙΙΙ. Αντικείμενο των αντιρρήσεων που εισάγονται με την ανακοπή

IV. Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής

§ 26. Οι λόγοι της ανακοπής

Ι. Λόγοι αφορώντες στην εγκυρότητα του τίτλου

ΙΙ. Λόγοι αφορώντες στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Λόγοι αφορώντες στην απαίτηση

1. Λειτουργική αποστολή

2. Είδη ενστάσεων που επιτρέπονται κατά της εκτελούμενης απαιτήσεως

3. Επιτρεπόμενες ενστάσεις όταν ο εκτελεστός τίτλος δεν είναι δικαστική απόφαση

4. Επιτρεπόμενες ενστάσεις όταν ο εκτελεστός τίτλος είναι τελεσίδικη δικαστική απόφαση

α. Ενστάσεις αποκλειόμενες λόγω δεδικασμένου

a). Προταθείσες ενστάσεις

b). Μη προταθείσες ενστάσεις

β. Το ζήτημα των ενστάσεων που θεμελιώνονται σε διαπλαστικά δικαιώματα

5. Αποκλειόμενες ενστάσεις, όταν ο εκτελεστός τίτλος είναι διαιτητική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, που απέκτησε ισχύ δεδικασμένου

6. Αποκλειόμενες ενστάσεις, όταν ο εκτελεστός τίτλος είναι προσωρινώς εκτελεστή απόφαση

ΙV. Προσβαλλόμενες με την ανακοπή πράξεις εκτελέσεως.

§ 27. Η άσκηση και οι προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής

Ι. Η άσκηση της ανακοπής

1. Κύριο δικόγραφο

2. Δικόγραφο πρόσθετων λόγων

3. Προθεσμία ασκήσεως των πρόσθετων λόγων της ανακοπής

ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής

1. Νομιμοποίηση

α. Ενεργητική

a). Καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης

b). Δανειστές του καθ’ ου η εκτέλεση

β. Παθητική

2. Έννομο συμφέρον

3. Αρμόδιο δικαστήριο

α. Καθ’ ύλη

β. Κατά τόπο

γ. Διεθνής δικαιοδοσία

§ 28. Σταδιακή προσβολή των πράξεων εκτελέσεως

Ι. Νομοθετικός σκοπός και όρια εφαρμογής των προθεσμιών του άρθρ. 934

ΙΙ. Φύση και κανόνες υπολογισμού των προθεσμιών του άρθρου 934

ΙΙΙ. Κριτήρια εμπρόθεσμης ασκήσεως της ανακοπής κατά της εκτελέσεως

IV. Τα δύο στάδια προσβολής των πράξεων εκτελέσεως

1. Το πρώτο στάδιο: Ανακοπές κατά του κύρους του εκτελεστού τίτλου, κατά των πράξεων της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και κατά της εκτελούμενης απαιτήσεως

α. Εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

β. Άμεση εκτέλεση

2. Το δεύτερο στάδιο: Ανακοπές που αφορούν στην εγκυρότητα της τελευταίας πράξεως εκτελέσεως

α. Εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

β. Άμεση εκτέλεση

3. Οι προθεσμίες προβολής της ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος

§ 29. Ιδιαιτερότητες της διαδικασίας εκδικάσεως της ανακοπής και των δικών περί την εκτέλεση

Ι. Ιδιαιτερότητες της διαδικασίας εκδικάσεως της ανακοπής

1. Εφαρμοστέα διαδικασία

2. Η έρευνα του παραδεκτού και του βασίμου των λόγων της ανακοπής

3. Η απόδειξη των λόγων ανακοπής

α. Γενικά

β. Παραχρήμα απόδειξη των ισχυρισμών που αφορούν στην απόσβεση της απαιτήσεως

4. Συγκέντρωση των λόγων της ανακοπής

ΙΙ. Ιδιαιτερότητες της διαδικασίας των δικών περί την εκτέλεση

1. Παρέμβαση

2. Αποκλεισμός ανακοπής ερημοδικίας

3. Επιτρεπόμενα ένδικα μέσα και χορήγηση αναστολής της προόδου της εκτελεστικής διαδικασίας

4. Ειδικές ρυθμίσεις για την αναίρεση

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες της αποφάσεως που εκδίδεται επί της ανακοπής κατά της εκτελέσεως

1. Γενικά

2. Διαπλαστική ενέργεια

3. Δεδικασμένο

§ 30. Η άμυνα κατά της εκτελέσεως διαταγής πληρωμής

Ι. Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και η ανακοπή κατά της εκτελέσεως

ΙΙ. Αντικειμενική σώρευση των δύο ανακοπών

ΙΙΙ. Παράλληλη άσκηση των δύο ανακοπών

IV. Απαράδεκτο της ανακοπής κατά της εκτελέσεως από το δεδικασμένο επί της διαταγής πληρωμής

V. Αλληλεπίδραση των αναστολών κατά της διαταγής πληρωμής και κατά του κύρους της εκτελέσεως μετά τον ν. 4335/2015

§ 31. Η ανακοπή του τρίτου

Ι. Νομοθετικός σκοπός

ΙΙ. Νομική φύση της ανακοπής του τρίτου

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

IV. Η ανακοπή τρίτου στα ασφαλιστικά μέτρα και στις ειδικές διαδικασίες της αναγκαστικής εκτελέσεως

V. Νομιμοποίηση προς άσκηση της ανακοπής τρίτου

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

VI. Ιστορική βάση της ανακοπής τρίτου

1. Γενικά

2. Κεκτημένο του δικαιώματος του τρίτου

3. Εμπράγματα δικαιώματα

4. Δικαίωμα νομής

5. Η απαγόρευση διαθέσεως

6. Τα ενοχικά δικαιώματα

7. Η κατάχρηση δικαιώματος

8. Η καταδολιευτική απαλλοτρίωση

VII. Άσκηση της ανακοπής τρίτου

1. Τρόπος ασκήσεως

2. Περιεχόμενο δικογράφου

3. Αρμόδιο δικαστήριο

α. Καθ’ ύλη

β. Κατά τόπο

4. Χρονικά όρια ασκήσεως της ανακοπής τρίτου

VIII. Συζήτηση της ανακοπής τρίτου

ΙΧ. Άμυνα κατά της ανακοπής τρίτου

Χ. Απόφαση και ένδικα μέσα

§ 32. Αναστολή εκτελέσεως

Ι. Έννοια και διακρίσεις. Η ανεπάρκεια της ρυθμίσεως και η κάλυψη των σχετικών κενών

ΙΙ. Νομική φύση της αναστολής

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως αναστολής στην άμεση εκτέλεση

1. Προηγούμενη άσκηση ανακοπής

2. Νομότυπη υποβολή της αιτήσεως αναστολής

3. Χρόνος υποβολής της αιτήσεως αναστολής

4. Αρμοδιότητα δικαστηρίου

IV. Προϋποθέσεις βασιμότητας της αιτήσεως αναστολής στην άμεση εκτέλεση

1. Πιθανολόγηση ευδοκιμήσεως της ανακοπής

2. Πιθανολόγηση ανεπανόρθωτης βλάβης του ανακόπτοντος

V. Διαδικασία και εξουσίες του δικαστηρίου επί άμεσης εκτελέσεως

VI. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως αναστολής στην έμμεση εκτέλεση

1. Προηγούμενη άσκηση παραδεκτού ενδίκου μέσου και νομότυπη υποβολή αιτήματος

2. Περιεχόμενο αιτήματος

3. Χρόνος υποβολής αιτήσεως αναστολής πλειστηριασμού

VII. Προϋποθέσεις βασιμότητας της αιτήσεως αναστολής στην έμμεση εκτέλεση

VIII. Διαδικασία και εξουσίες του δικαστηρίου των ενδίκων μέσων επί εμμέσου εκτελέσεως

1. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων

2. Παροχή εγγυήσεως από τον αιτούντα

3. Συνέχιση εκτελέσεως με εγγυοδοσία του επισπεύδοντος

4. Διάρκεια αναστολής

VIII. Έκδοση προσωρινής διαταγής

ΙΧ. Συνέπειες της αναστολής

Χ. Δικαστική δαπάνη

§ 33. Αποζημίωση για άδικη εκτέλεση

Ι. Η θεμελίωση της ευθύνης προς αποζημίωση

1. Οι αναπόφευκτες συγκρίσεις

2. Βασικές έννοιες και κατηγορίες ευθύνης

ΙΙ. Αποζημίωση όταν εξαφανίζεται η εκτελεσθείσα προσωρινώς εκτελεστή απόφαση

ΙΙΙ. Αποζημίωση όταν εξαφανίζεται η εκτελεσθείσα τελεσίδικη απόφαση

IV. Αποζημίωση όταν ακυρώνεται αμετάκλητα η αναγκαστική εκτέλεση

1. Προϋποθέσεις

2. Ειδικά η προϋπόθεση του αμετακλήτου της ακυρώσεως

3. Νομιμοποιούμενοι προς άσκηση της αγωγής αποζημιώσεως

V. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Other volumes

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, τόμ. 2, 2η έκδ., 2018
O πρόσφατος νόμος 4512/2018, που καθιέρωσε τη διενέργεια των πλειστηριασμών αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και τοποθέτησε σε νέες (υγιείς) βάσεις την κατάταξη των δανειστών...

Related editions

Α. Βαθρακοκοίλης, Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, 2022
Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί το κρισιμότερο τμήμα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, αφού καλείται να υλοποιήσει τον σκοπό προσφυγής στον δικαιοδοτικό μηχανισμό...
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Η εξέλιξη του Brexit, η ύπαρξη, στο άμεσο μέλλον, νέου κανονισμού για τις επιδόσεις και, κυρίως, η υφιστάμενη πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου σε εφαρμογή,...
Σ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2022
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη και περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με αναφορά της κρατούσας άποψης στη θεωρία...
Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Στόχος του παρόντος έργου είναι η καταγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν επί προσημείωσης υποθήκης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες...
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2021
Στον νέο αυτόν τόμο του έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ αναλύονται όλα τα άρθρα του Όγδοου Βιβλίου του ΚΠολΔ, για την Αναγκαστική Εκτέλεση,...