Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 9η έκδ., 2022


Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 9η έκδ., 2022

Το παρόν έργο αποτελεί ένα πλήρες, εύληπτο και κατανοητό εγχειρίδιο του γενικού δημοσιονομικού δικαίου που έχει ως στόχο την ανάλυση των κρισιμότερων ζητημάτων και την συστηματική παρουσίαση των σπουδαιότερων ρυθμίσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοστικό επίπεδο.

Ειδικά για τη χώρα μας, η περίοδος που μεσολάβησε από την προηγούμενη, Η΄ έκδοση του βιβλίου, δηλαδή 2020-2022, χαρακτηρίζεται από μια κοσμογονία νέων νόμων σχετικών με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Οι διατάξεις του δημοσιονομικού δικαίου της χώρας εξακολουθούν να είναι διεσπαρμένες σε διάφορα νομοθετήματα των οποίων η έναρξη ισχύος δεν συμπίπτει χρονικά. Αλλά και οι διατάξεις του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού δικαίου (πρωτογενούς και παράγωγου) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Όλο αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερές στη μελέτη του από τον ερμηνευτή και εφαρμοστή.

Για αυτούς τους λόγους ο Συγγραφέας, με τον τρόπο που χαρακτήριζε και τις προηγούμενες εκδόσεις του έργου, με καίριο μέλημα τη λιτότητα, την αμεσότητα του λόγου και την πλήρη κατανόηση χωρίς περιττές θεωρητικές αναλύσεις, επιδιώκει μια επιλεκτική, αλλά πλήρη και συστηματική αναφορά στις νέες διατάξεις. Το έργο εμπλουτίζεται με θεωρητικά σχόλια και κρίσιμες παρατηρήσεις. Πριν την ανάλυση των νέων νομικών διατάξεων γίνεται, επίσης, αναφορά και στις αντίστοιχες διατάξεις του προηγούμενου νομικού καθεστώτος. Με αυτή τη διάρθρωση, την διαχρονική προσέγγιση και τον εύστοχο σχολιασμό το έργο απευθύνεται όχι μόνο σε νομικούς, αλλά και σε κάθε φοιτητή, σπουδαστή, δημοσιονομολόγο, αλλά και κάθε αναγνώστη που έχει ανάγκη να μελετήσει και να κατανοήσει το περίπλοκο πλαίσιο του δημοσιονομικού δικαίου.

Edition info

Title
Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου
Κρατικός προϋπολογισμός - Ελεγκτικό Συνέδριο - Δημόσια Οικονομικά της Ε.Ε.
Χρηστή Δημοσιονομική Διαχείριση - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής - Προϋπολογισμός Επιδόσεων - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο -Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) - Δημοσιονομικό Συμβούλιο- Προληπτικός-Καταστατικός έλεγχος δημοσίων δαπανών - Ρήτρες Συλλογικής Δράσης - Νομολογία Δικαστηρίων για το PSI - Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης - Δημοσιονομικό Σύμφωνο - Μνημόνια Α΄ Β΄ Γ΄ - Κρατικές ενισχύσεις - Δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου - Τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων -Νέοι Νόμοι για το Ελ. Συν.
© 2022
Author
Edition
9th ed.
ISBN
978-960-648-433-9
Pages
L + 566
Price
€ 54.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογοι

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ι. Κατά τις απόψεις των κλασσικών οικονομολόγων

ΙΙ. Κατά τις απόψεις των εκπροσώπων του κρατικού παρεμβατισμού

ΙΙΙ. Κατά τις απόψεις των εκπροσώπων της νεοφιλελεύθερης σχολής

IV. Κατά τις απόψεις των σύγχρονων οικονομολόγων

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ι. Στοιχεία της έννοιας του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΙΙ. Δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας όσον αφορά τη διαμόρφωση των μεγεθών του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΙΙΙ. Η νομική σημασία της εγκρίσεως του Κρατικού Προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση εσόδων και εξόδων αυτού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ (ΑΡΧΕΣ)

ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ι. Περιεχόμενο και δικαιολογία του κανόνα

ΙΙ. Υιοθέτηση και παρεκκλίσεις του κανόνα κατά το ελληνικό δημοσιονομι­κό δίκαιο

Α. Υιοθέτηση του κανόνα

Β. Παρεκκλίσεις του κανόνα

α. Η ψήφιση συμπληρωματικού ή διορθωτικού προϋπολογισμού (Ανακατανομή πιστώσεων)

β. Μόνιμος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής

γ. Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής

δ. Διαφορές μεταξύ του διορθωτικού μηχανισμού του Ν. 4270/2014 και του αυτόματου διορθωτικού μηχανισμού του άρθρου 233 Ν. 4389/2016

ε. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων

στ. Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δη­μο­σίου δικαίου και η τήρηση ειδικών λογαριασμών εκτός προϋπο­λογισμού

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ι. Ανάλυση του κανόνα στις επί μέρους αρχές

Α. Η αρχή του μη συμψηφισμού μεταξύ εσόδων και εξόδων

α. Περιεχόμενο και δικαιολογία της αρχής

αα. Περιεχόμενο της αρχής

ββ. Δικαιολογία της αρχής

Β. Η αρχή του μη ειδικού προορισμού των εσόδων

α. Περιεχόμενο και δικαιολογία της αρχής

αα. Περιεχόμενο της αρχής

ββ. Δικαιολογία της αρχής

ΙΙ. Υιοθέτηση του κανόνα από το ελληνικό δημοσιονομικό δίκαιο και πα­ρεκ­κλίσεις αυτού

Α. Υιοθέτηση του κανόνα

Β. Παρεκκλίσεις από τον κανόνα

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ (ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Ι. Περιεχόμενο και δικαιολογία του κανόνα

Α. Περιεχόμενο του κανόνα

Β. Δικαιολογία του κανόνα

ΙΙ. Ζητήματα, σχετικά με την έναρξη του οικονομικού έτους καθώς και με την χρονική κατάταξη των μη πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων ενός κρατικού προϋπολογισμού

Α. Ζήτημα σχετικά με την έναρξη του οικονομικού έτους

Β. Ζητήματα σχετικά με την υπαγωγή ή μη στο οικονομικό έτος των μη πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων ενός προϋπολογισμού

α. Το σύστημα της διαχειρίσεως ή του ταμειακού προϋπολογισμού

β. Το σύστημα της χρήσεως

γ. Σύστημα προβλεπόμενο από την ελληνική νομοθεσία

ΙΙΙ. Υιοθέτηση και παρεκκλίσεις του κανόνα του ενιαυσίου κατά την ελληνική νομοθεσία

Α. Υιοθέτηση του κανόνα

Β. Παρεκκλίσεις του κανόνα

α. Παρεκκλίσεις του κανόνα για την περίπτωση μη έγκαιρης ψή­φι­σης του προϋπολογισμού

β. Παρεκκλίσεις του κανόνα για την περίπτωση της ανεπάρκειας των πιστώσεων

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ι. Περιεχόμενο και δικαιολογία του κανόνα

Α. Περιεχόμενο του κανόνα

Β. Δικαιολογία του κανόνα

ΙΙ. Υιοθέτηση και παρεκκλίσεις του κανόνα κατά την ελληνική νομοθεσία

Α. Υιοθέτηση του κανόνα

Β. Παρεκκλίσεις του κανόνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ι. Ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Α. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

α. Το περιεχόμενο των προβλέψεων στο Μ.Π.Δ.Σ

β. Η επεξηγητική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ

γ. Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του Μ.Π.Δ.Σ

δ. Επικαιροποίηση του Μ.Π.Δ.Σ

ε. Δεσμευτικότητα του ΜΠΔΣ

Β. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

α. Γενικές παρατηρήσεις για τους θεσμούς των Δημοσιονομικών Συμ­βουλίων

β. Το ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο

βα. Νομική μορφή και αρμοδιότητες

ββ. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ορισμός μελών

βγ. Κανόνες επιλογής των μελών του Δ.Σ

βδ. Προϋπολογισμός και πόροι του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

βε. Στελέχωση των υπηρεσιών

βστ. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπάγεται στην Βουλή

Γ. Αρχή της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης

α. Λόγοι που επέβαλαν την υιοθέτηση της Αρχής

β. Έννοια και στοιχεία της Αρχής

ΙΙ. Σύνταξη του νομοσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ

Α. Αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας

α. Λόγοι συντάξεως του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού από την εκτελεστική εξουσία

β. Τα επί μέρους όργανα της εκτελεστικής εξουσίας

βα. Υπουργοί επικεφαλής λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων

ββ. Ο Υπουργός των Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κρά­τους

βγ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

βδ. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση

Β. Αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου

α. Κατάθεση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού στην Διαρκή Επιτροπή επί των Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

β. Το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή

ΙΙΙ. Διάρθρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και παραδοσιακοί μέθοδοι εκτίμησης των δημοσιονομικών μεγεθών

Α. Διάρθρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού

α. Αρχές ταξινόμησης των δημοσιονομικών μεγεθών

β. Ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων στον Κρατικό Προϋπολο­γισμό

Β. Παραδοσιακές μέθοδοι εκτιμήσεως των δημοσιονομικών μεγεθών του Κρατικού Προϋπολογισμού

α. Μέθοδοι εκτιμήσεως των εσόδων

β. Μέθοδοι εκτιμήσεως των δαπανών

IV. Συστήματα κατάρτισης προϋπολογισμών εφαρμοζόμενα από την ελλη­νική δημοσιονομική πρακτική

Α. Γενικές παρατηρήσεις στα συστήματα του προϋπολογισμού κονδυ­λίων και του προϋπολογισμού προγραμμάτων

α. Σύστημα του προϋπολογισμού κονδυλίων

β. Σύστημα του προϋπολογισμού προγραμμάτων

Β. Λόγοι αντικατάστασης του συστήματος προϋπολογισμού κονδυλίων από το σύστημα του προϋπολογισμού προγραμμάτων στην Ελλάδα

Γ. Αποτύπωση του συστήματος του προϋπολογισμού προγραμμάτων στα Εθνικά Σχέδια Προγραμμάτων - Πιλοτική εφαρμογή

Δ. Υιοθέτηση της μεθόδου του εκ των προτέρων καθορισμού των ανω­τάτων ορίων δαπανών του φορέα

Ε. Επαναφορά του προϋπολογισμού κονδυλίων αλλά και η ρητή θε­σμοθέτηση της δυνατότητας για την κατάρτιση προϋπολογισμού προγραμμάτων

ΣΤ. Κατάρτιση πιλοτικής μορφής Προϋπολογισμών Επιδόσεων από το έτος

α. Το εγχειρίδιο πιλοτικού σχεδιασμού προϋπολογισμού επιδόσεων

β. Πιλοτικοί προϋπολογισμοί προγραμμάτων για τα έτη

βα. Πιλοτικός προϋπολογισμός για το έτος

ββ. Πιλοτικός προϋπολογισμός για το έτος

βγ. Κατάρτιση προϋπολογισμού επιδόσεων του έτους 2022 στο σύνολο των φορέων της κεντρικής διοίκησης

Ζ. Αντικείμενο ελέγχου του Προϋπολογισμού Επιδόσεων από το Ελεγκτι­κό Συνέδριο

Η. Οι έλεγχοι της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

α. Οι ρυθμίσεις Ν. 4795/2021 σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

β. Έλεγχος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου από το Ελ.Συν.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ι. Διαδικασία ψηφίσεως του κρατικού προϋπολογισμού

Α. Διαδικασία ενώπιον της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής

Β. Προθεσμία κατάθεσης του σχεδίου προϋπολογισμού στην Βουλή

Γ. Διαδικασία ενώπιον της Βουλής

ΙΙ. Έκταση της αρμοδιότητας της Βουλής για την τροποποίηση των μεγε­θών του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού

ΙΙΙ. Διαδικασία ψηφίσεως του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ι. Οι δημόσιοι διατάκτες

Α. Έννοια των διατακτών

Β. Διακρίσεις των διατακτών

ΙΙ. Οι δημόσιοι Υπόλογοι

Α. Έννοια των δημοσίων υπολόγων

Β. Διακρίσεις των δημοσίων υπολόγων

α. Με κριτήριο το όργανο στο οποίο λογοδοτούν

β. Με κριτήριο το αντικείμενο της υπηρεσίας τους

Γ. Αχρεωστήτως λαβών

Δ. Ευθύνη Δημοσίου Υπολόγου και αχρεωστήτως λαβόντος

α. Ευθύνη Δημοσίου Υπολόγου

β. Ευθύνη αχρεωστήτως λαβόντος

ΙΙΙ. Ο κανόνας του ασυμβίβαστου της ιδιότητας του διατάκτη και του υπολόγου

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ι. Ανάληψη της δαπάνης

ΙΙ. Η εκκαθάριση της δαπάνης

ΙΙΙ. Εντολή πληρωμής

IV. Εξόφληση τίτλων πληρωμής

V. Δαπάνες μη υποκείμενες σε προληπτικό έλεγχο

A. Πληρωμές δαπανών διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα

Β. Προπληρωμές

α. Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (άρθρο 100 ΝΔΛ)

β. Προσωρινά χρηματικά εντάλματα (άρθρο 105 ΝΔΛ)

γ. Πάγιες Προκαταβολές χρηματικού

1. Έννοια - Σύσταση (άρθρο 108 ΝΔΛ)

2. Διαχείριση Πάγιων προκαταβολών (άρθρο 109 ΝΔΛ)

δ. Προκαταβολές με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών (άρ­θρο 114 ΝΔΛ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ι. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού

ΙΙ. Νομική Φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α. Σύμφωνα με την θεωρία και τη νομολογία των δικαστηρίων

Β. Νομοθετικός χαρακτηρισμός του Ελ.Συν. ως Δικαστηρίου

ΙΙΙ. Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α. Κατά τις διατάξεις του Συντάγματος

Β. Κατά τις διατάξεις του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ν. 4129/2013)

Γ. Κατά τις διατάξεις του Οργανικού Νόμου του Ελ. Συνεδρίου (Ν. 4820/2021)

Δ. Νομική αξιολόγηση της ελεγκτικής και γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Ελ.Συν.

α. Η ελεγκτική αρμοδιότητα

β. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ι. Νομικό καθεστώς του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Α. Ιστορική εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας

Β. Όργανα ελέγχου και πράξεις υποκείμενες σε έλεγχο

α. Όργανα ελέγχου

β. Αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου

Γ. Περιεχόμενο και νομική σημασία του ελέγχου

α. Τυπικός έλεγχος

β. Ουσιαστικός έλεγχος

γ. Νομική αξιολόγηση του ελέγχου

Δ. Διαδικασίες του ελέγχου

α. Τακτική διαδικασία

β. Έλεγχος παρεμπιπτόντων ζητημάτων

γ. Ειδικές διαδικασίες

γα. Διαδικασία ενώπιον του Κλιμακίου ή της Ολομέλειας

γβ. Θεώρηση με ευθύνη του υπουργού

γγ. Η εκ των προτέρων πρόκληση της γνώμης του Κλιμακίου ή της Ολομέλειας

δ. Η ανάκληση της πράξης του Τμήματος

Ε. Ο προδικαστικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων

α. Προδικαστικός έλεγχος κατά τις διατάξεις του Ν. 4129/2013

αα. Των συμβάσεων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ

αβ. Συμβάσεις των Ο.Τ.Α

αγ. Συμπληρωματικές και τροποποιητικές συμβάσεις

αδ. Νομική φύση και περιεχόμενου του ελέγχου

αε. Διαδικασία

αστ. Αίτηση ανάκλησης

β. Προδικαστικός έλεγχος κατά τις διατάξεις του Ν. 4700/2020

βα. Γενική παρατήρηση

ββ. Συμβάσεις υπαγόμενες στον προδικαστικό έλεγχο

βγ. Συμβάσεις εξαιρούμενες από τον προδικαστικό έλεγχο

βδ. Διαδικασίες άσκησης του προδικαστικού ελέγχου

βε. Προσφυγή ανάκλησης

βστ. Προσφυγή αναθεώρησης

βζ. Προαπόδειξη

γ. Σύσταση Κλιμακίων

δ. Διαδικαστικές ρυθμίσεις

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ι. Διοικητικός κατασταλτικός έλεγχος και εποπτεία της δημόσιας διαχείρι­σης (των δημοσίων υπολόγων)

Α. Από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές

Β. Από τις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Γ. Από τον οικείο διατάκτη

Δ. Από τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και των Ειδικών Ταμείων

Ε. Από τα όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούντα ως διοικητικά όργανα

ΙΙ. Κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών από το Ελ.Συν

ΙΙΑ. Κατά τις διατάξεις του Κώδικα Νόμων για το Ελ Συν (Ν. 4129/2013) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΔΛ (4270/ 2014)

Α. Όργανα και διαδικασίες ελέγχου

Β. Μεθοδολογία και αντικείμενο των ελέγχων

Γ. Νομική φύση και είδη των ελέγχων

α. Νομική φύση των ελέγχων

β. Είδη ελέγχου

Δ. Έννοια του ελλείμματος και διαδικασία καταλογισμού αυτού

α. Έννοια του ελλείμματος

αα. Νομική έννοια του ελλείμματος

αβ. Δημοσιολογιστική έννοια του ελλείμματος

β. Διαδικασία καταλογισμού του ελλείμματος

βα. Κατά τις διατάξεις του ΝΔΛ

ββ. Κατά τις διατάξεις του ΚΕΣ

Ε. Η καταλογιστική πράξη

α. Έννοια και περιεχόμενο

β. Αιτιολογία της καταλογιστικής πράξης

γ. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης

IIB. Κατά τις διατάξεις του Οργανικού νόμου του Ελ.Συν. (4820/ 2021)

Α. Αιτιολογική έκθεση

α. Επί των διατάξεων γενικά του νομοσχεδίου

β. Επί των επί μέρους διατάξεων των σχετικών με τον κατασταλτι­κό έλεγχο της δημόσιας διαχείρισης

ΙΙΙ. Ένδικα μέσα και βοηθήματα κατά των πράξεων καταλογισμού ελλείμ­μα­τος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α. Ανακοπή

α. Ανακοπή ερημοδικίας κατά των οριστικών αποφάσεων του Τμή­ματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

αα. Ανακοπή ερημοδικίας κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 1225/1981

αβ. Ανακοπή ερημοδικίας κατά τις διατάξεις του Ν. 4700/2020

β. Ένδικο βοήθημα της Ανακοπής κατά των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΕΔΕ

Β. Το ένδικο βοήθημα της Έφεσης

α. Κατά τις διατάξεις του προηγούμενου νομικού καθεστώτος

β. Κατά τις διατάξεις του Ν. 4700/2020

Γ. Αναθεώρηση

α. Αίτηση αναθεώρησης των πράξεων του Επιτρόπου

β. Το έκτακτο ένδικο μέσο της αίτησης αναθεώρησης

γ. Αναθεώρηση κατά τις διατάξεις του Ν. 4700/2020

Δ. Αναίρεση

α. Η αναίρεση κατά τις διατάξεις του Ν. 4129/2013.

β. Η αναίρεση κατά τις διατάξεις του Νόμου 4700/2020

Ε. Πρότυπη Δίκη - Προδικαστικό ερώτημα

α. Κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 1225/1981

β. Πρότυπη δίκη κατά τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 4700/2020

ΣΤ. Αναζήτηση του καταλογισθέντος ποσού σε βάρος του υπολόγου με βάση την αρχή του αδικαιολογήτου πλουτισμού του Δημοσίου

Ζ. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από το Ελεγκτικό Συνέ­δριο

Η. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας για τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ

ΙV. Κοινοβουλευτικός και παρεμπίπτων δικαστικός κατασταλτικός έλεγχος εκτελέσεως του προϋπολογισμού

Α. Περιεχόμενο και κατάρτιση των νόμων του απολογισμού και ισολο­γισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κρά­τους

α. Ο απολογισμός

β. Ο ισολογισμός

Β. Διαδικασία εγκρίσεως του απολογισμού και ισολογισμού του Κράτους

α. Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

β. Διαδικασία ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής

γ. Διαδικασία ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής

Γ. Παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την υποβολή της ετή­σιας έκθεσης προς τη Βουλή σχετικά με τα αποτελέσματα των εργα­σιών του

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ (ΑΡΧΕΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Ι. Ο κανόνας της ενότητας

ΙΙ. Ο κανόνας της καθολικότητας

ΙΙΙ. Ο κανόνας του ενιαυσίου ή της ετήσιας διάρκειας

ΙV. Ο κανόνας της ειδικότητας των πιστώσεων

V. Ο κανόνας της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού

VI. Οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας

Α. Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

Β. Η αρχή της διαφάνειας

VIΙ. Αρχή της ενιαίας λογιστικής μονάδας (Ευρώ)

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ι. Έσοδα (Το σύστημα «των ιδίων πόρων»)

Α. Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι

α. Γεωργικές εισφορές

β. Τελωνειακοί δασμοί

Β. Ποσοστό επί του ΦΠΑ

Γ. Πόρος ΑΕΠ (ΑΕΕ)

Δ. Ίδιος πόρος με βάση τα πλαστικά

Ε. Άλλα έσοδα του προϋπολογισμού της Ένωσης δευτερεύουσας σημα­σίας

ΣΤ. Πρόταση της Επιτροπής για την επιβολή εισφοράς 3% επί της κοι­νής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιριών (ΚΕΒΦΕ)

Ζ. Διορθωτικοί μηχανισμοί

ΙΙ. Δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης

Α. Οι γεωργικές δαπάνες

Β. Οι δαπάνες για διαρθρωτικές, περιφερειακές και κοινωνικές πολιτικές

Γ. Οι δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία

Δ. Οι δαπάνες για άλλες εσωτερικές πολιτικές

Ε. Οι δαπάνες για εξωτερικές ενέργειες

ΣΤ. Οι κατηγορίες δαπανών στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ι. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΕΕ

ΙΙ. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ

ΙΙΙ. Ο έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης

IV. Η καταπολέμηση της απάτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ι. Οι τακτικές εκθέσεις

Α. Η ετήσια γενική έκθεση

Β. Άλλες ετήσιες εκθέσεις

ΙΙ. Έκτακτες εκθέσεις

ΙΙΙ. Δήλωση αξιοπιστίας

IV. Η νομική φύση των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ι. Συγκριτική θεώρηση μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ένωσης και του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΙΙ. Συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ένωσης και του Ελ­λη­νι­κού Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε. ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε. ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ

ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ι. Ο κανόνας της απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων

Α. Έννοια των κρατικών ενισχύσεων και λόγοι απαγορεύσεως αυτών

α. Έννοια των κρατικών ενισχύσεων

β. Λόγοι απαγορεύσεως των κρατικών ενισχύσεων

Β. Προϋποθέσεις θεμελίωσης του καθεστώτος του «ασυμβίβαστου»

Γ. Οι απαγορευμένες κρατικές ενισχύσεις υπό το πρίσμα των διατά­ξεων της Συνθήκης αναφορικά με την απαγόρευση των φορολογι­κών διακρίσεων σε βάρος των εισαγομένων εμπορευμάτων

α. Διατάξεις της Συνθήκης

β. Αποφάσεις του ΔΕΕ

γ. Μεταγενέστερη εξέλιξη των πρακτικών της Επιτροπής

ΙΙ. Η κατ’ εξαίρεση απαλλαγή από το καθεστώς του ασυμβίβαστου των κρατικών ενισχύσεων

Α. Ενισχύσεις θεωρούμενες αυτοδίκαια συμβιβάσιμες

Β. Ενισχύσεις δυνάμενες να θεωρηθούν συμβιβάσιμες

ΙΙΙ. Διαδικασίες για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από τα κοινοτικά όργανα

Α. Ο έλεγχος των υφισταμένων ενισχύσεων (άρθρο 108 παρ. 1 και 2 ΣΛΕΕ)

Β. Ο έλεγχος των σχεδίων για τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφι­σταμένων κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ)

Γ. Η ανάκτηση των απαγορευμένων κρατικών ενισχύσεων

IV. Οι πρακτικές “Tax rulings”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ι. Περίοδος ισχύος του α.ν. 747/1945

ΙΙ. Περίοδος ισχύος του Ν. 2322/1995

ΙΙΙ. Το ισχύον νομικό καθεστώς του Ν. 4549/2018

Α. Αρμοδιότητα και πεδίο εφαρμογής

Β. Έσοδα του Εγγυητή Δημοσίου

α. Προμήθεια ασφαλείας

β. Ασφάλειες και έσοδα από τόκους

Γ. Όργανα αρμόδια στην διαδικασία για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

α. Η τριμερής Διυπουργική Επιτροπή (άρθρο 96)

β. Επιτροπή για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 97)

γ. Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 98)

Δ. Διαδικασία παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρα 99-100)

Ε. Διαχείριση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρα 101-103)

α. Κατάπτωση της εγγύησης

β. Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου και διαγραφή των βεβαιω­μένων οφειλών

γ. Ρυθμίσεις δανείων

δ. Μη ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου σε περίπτωση κατά­πτωσης της Εγγύησης για την παροχή δανείου σε Α.Ε. (ΣτΕ 2817/2020)

ΣΤ. Ειδικά θέματα

α. Ετήσιο όριο εγγυήσεων (άρθρο 104)

β. Ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 105)

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. Υπό το πρίσμα των διατάξεων της ΣΛΕΕ περί απαγορεύσεως των κρατι­κών ενισχύσεων

ΙΙ. Υπό το πρίσμα των διατάξεων της Συνθήκης ΛΕΕ περί απαγορεύσεως των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων

ΙΙΙ. Υπό το πρίσμα της οικονομικής έννοιας του ηθικού κινδύνου

IV. Πρόγραμμα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιή­σεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ

ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Ι. Συντονισμός των εθνικών νομισματικών πολιτικών

ΙΙ. Επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης

Α. Έμμεσα μέτρα

α. Απαγόρευση των υπεραναλήψεων και των κάθε είδους πιστωτι­κών διευκολύνσεων από την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών (άρθρο 123 ΣΛΕΕ)

β. Απαγόρευση προνομιακής πρόσβασης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 124 ΣΛΕΕ)

γ. «Ρήτρα της μη διάσωσης» (άρθρο 125 ΣΛΕΕ)

Β. Άμεσα μέτρα

α. Σύνθεση της Γενικής Κυβέρνησης και κριτήρια υπαγωγής σε αυτήν μιας οντότητας

αα. Σύνθεση της Γενικής Κυβέρνησης

αβ. Κριτήρια υπαγωγής μιας οντότητας στην Γενική Κυβέρνηση

β. Οι διατάξεις του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου (άρθρο 126 ΣΛΕΕ, πρώην 104 ΣυνθΕΚ)

γ. Οι διατάξεις του παράγωγου δικαίου – Το σύμφωνο Σταθερό­τη­τας και Ανάπτυξης

δ. «Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» (European Semester)

δα. Ιστορικό της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

δβ. Διαδικασία εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

δγ. Καινοτομίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

ε. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο

εα. Ιστορικό της σύναψης του Δημοσιονομικού Συμφώνου

εβ. Οι σπουδαιότερες ρυθμίσεις

εγ. Οι σπουδαιότερες επικρίσεις κατά της Συνθήκης

στ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς»

ζ. To Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

ζα. Η Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ζβ. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβου­λίου

ζγ. Οι ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμ­βου­λίου

Γ. Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δημοσιονομικής στήριξης

α. Ρήτρα Αλληλεγγύης (άρθρο 122 παρ. 2 ΣΛΕΕ)

β. Προσωρινοί μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής στήριξης

βα. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίη­σης - European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)

ββ. Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - European Financial Stability Facility (EFSF).

γ. Ο (μόνιμος) Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM)

γα. Ιστορικό ίδρυσης του μόνιμου μηχανισμού στήριξης

γβ. Νομική φύση και σκοπός του ESM

γγ. Όργανα του ESM

γδ. Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του ESM και διαδικασία πα­ροχής της στήριξης

i. Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο

ii. Η διαδικασία παροχής χρηματοοικονομικής συνδρομής

γε. Μορφές της χορηγούμενης χρηματοοικονομικής στήριξης

i. Προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή

ii. Ανακεφαλαιοποίηση Πιστωτικών Ιδρυμάτων

iii. Χορήγηση δανείων

iv. Μηχανισμός στήριξης πρωτογενών αγορών

v. Μηχανισμός στήριξης δευτερογενών αγορών

vi. Ερμηνεία και επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τη λειτουργία του ESM.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. Κατάσταση των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας πριν από την έναρ­ξη της διαδικασίας για την ένταξή της στην Ο.Ν.Ε.

ΙΙ. Περίοδος του δευτέρου σταδίου της διαδικασίας για την ένταξη στην Ο.Ν.Ε

Α. Η προσαρμογή όσον αφορά την ανεξαρτητοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος έναντι των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Β. Προσαρμογή όσον αφορά την ικανοποίηση των κριτηρίων δημοσιο­νομικής πειθαρχίας

α. Η μείωση του δημοσίου ελλείμματος

β. Μείωση του δημοσίου χρέους

ΙΙΙ. Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας ως κράτους μέλους της Ευ­ρω­ζώνης

Α. Περίοδος

Β. Οι μέθοδοι της «δημιουργικής λογιστικής» για την απόκρυψη των πραγματικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων

Γ. Τελευταία υπαγωγή της Ελλάδας σε κατάσταση υπερβολικού ελ­λείμ­ματος

Δ. Ενίσχυση των μέτρων εποπτείας των κοινοτικών οργάνων στα δημό­σια οικονομικά της Ελλάδας

Ε. Περίοδος 2008-2011 (έκτακτα μέτρα για την δημοσιονομική στήρι­ξη της Ελλάδας) – Πρώτο Μνημόνιο

α. Δημιουργία του Μηχανισμού Δημοσιονομικής Στήριξης της Ελ­λη­νικής Οικονομίας

1. Το χρονικό της δημιουργίας του μηχανισμού

2. Νομική φύση και όροι του Μηχανισμού Δημοσιονομικής Στή­ριξης της Ελληνικής Οικονομίας

3. Ο εφαρμοστικός νόμος 3845/2010, Μέτρα Στήριξης της ελλη­νικής οικονομίας

4. Σύναψη των συμβάσεων δανειακής διευκόλυνσης

β. Συνέχιση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (με βάση τα άρθρα 126 (πρώην 104) παρ. 9 ΣΛΕΕ και 136 ΣΛΕΕ (Σύσταση της Επιτροπής και απόφαση του Συμβουλίου)

ΣΤ. Περίοδος 2012-2015 – Δεύτερο Μνημόνιο

α. Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

β. Σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου

Ζ. Η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιω­τικού τομέα («PSI»)

α. Ιστορικό – Κρίσιμες διατάξεις

β. Ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs)

αα. Νομιμότητα εισαγωγής ρητρών συλλογικής δράσης

ββ. Εσφαλμένος υπολογισμός νόμιμης απαρτίας και πλειο­ψη­φίας

γ. Παρατηρήσεις επί της υποχρεωτικής συμμετοχής των ημεδαπών φυ­σικών προσώπων στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους

αα. Παραβίαση της αρχής της ισότητας - Μη παροχή ευλόγου αντισταθμίσματος

ββ. Αναίρεση του δικαιώματος στην περιουσία κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας

δ. Τελικές παρατηρήσεις

ε. Νομολογία των δικαστηρίων σε υποθέσεις αίτησης δικαστικής προστασίας από τους φορείς του ιδιωτικού τομέα που συμμετεί­χαν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους

αα. Του Συμβουλίου της Επικρατείας

ββ. Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

γγ. Του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η. Περίοδος 2015-2018 (τρίτο πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής)

α. To χρονικό του τρίτου προγράμματος

β. Η σύμβαση του τρίτου προγράμματος με βάση το ΕSM

Θ. Η θέση της Ελλάδας στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βιβλιογραφία

Συνοπτικό ευρετήριο λημματικών όρων

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων
Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5055/2023 και ενημερωμένο ένθετο μέχρι και τον Ν. 5076/2023
Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #16
Ο παρών τόμος της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει το νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4978/2022 (ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022). Με την...