Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 3η έκδ., 2022


Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 3η έκδ., 2022

Η ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 αναφορικά με την Ψηφιακή Διακυβέρνηση με το Ν. 4727/2020, αλλά και οι έκτακτες συνθήκες και τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν σε ευρεία χρήση και διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων. Οι παράγοντες τούτοι οδήγησαν στην τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του Κώδικα Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα, προς εξυπηρέτηση του σκοπού του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της μείωση της γραφειοκρατίας με τη διευκόλυνση της έκδοσης και διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων.

Η παρούσα έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις που επέφερε η Π.Ν.Π. 20/20.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03- 2020), ο Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-9-2020) και ο Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α΄ 168/18.09.2021).

Συνοδεύεται από το Α΄ Μέρος του ν. 47427/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, το οποίο ρυθμίζει όλα τα θέματα που άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και ιδίως εκείνα που σχετίζονται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από τους φορείς του δημόσιου τομέα για τις ανάγκες της λειτουργίας τους, καθώς και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των συναλλαγών τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Ρυθμίζει επίσης τον τρόπο έκδοσης και διακίνησης ψηφιακών εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων, μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου, ιδιωτών μεταξύ τους, καθώς και την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015)
Μάρτιος 2022
© 2022
Editor
Series
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-469-8
Pages
XIII + 184
Price
€ 9.00
Temporarily out of stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διάγραμμα Περιεχομένων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ν. 4727/2020)

Αλφαβητικό ευρετήριο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Ν. 2690/1999)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45/9.3

[ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ]

Άρθρο πρώτο

Άρθρα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικές διατάξεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συλλογικά όργανα της διοίκησης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διοικητική πράξη

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διοικητική σύμβαση

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο δεύτερο

Άρθρο τρίτο. Έναρξη ισχύος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

(Π.Δ.28/2015)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ 34 Α/23-

[ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

Άρθρο πρώτο

Άρθρα

Α’ ΜΕΡΟΣ: Γενικές διατάξεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Β’ ΜΕΡΟΣ: Ειδικές διατάξεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στα τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Ανάρτηση πράξεων στο Διαδίκτυο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στα γενικά αρχεία του Κράτους

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στα αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών και Υφυπουργών

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στα πρακτικά των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στη Δημόσια Πληροφορία για το Περιβάλλον

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση σε δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στο υλικό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στα Κτηματολογικά Στοιχεία

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση σε στοιχεία του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Άρθρα

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση σε Φορολογικά και Τελωνειακά Στοιχεία

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσβαση στο Ιατρικό Αρχείο

Άρθρο Δεύτερο. Έναρξη ισχύος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

(Ν. 4727/2020)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4727/2020, ΦΕΚ Α΄ 184/23.09

[ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1024) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972)

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ]

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής. Ορισμοί-Γενικές Αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Γενικές διατάξεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ενδοδιοικητική οργάνωση ψηφιακής διακυβέρνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών - Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Επικοινωνία και ιστότοποι

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με τον Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται...
Δήμος Θεσσαλονίκης, Οργάνωση, Στελέχωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, 2022
Το παρόν κυκλοφορεί με αφορμή το Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικής Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο «Οργάνωση, στελέχωση...
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 7η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και...