Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2η έκδ., 2019


Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2η έκδ., 2019

Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδι­κας Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1.1.2007, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 19 έως και 74, 77 και 78, 80, 81, 83 έως και 85, 88, 117, 127, 140, 141 έως και 147, 161, 163, 164, 176, 177, 202 και 219 έως και 221, 252 έως 270, η ισχύς των οποίων, υπό την επιφύλαξη ορισμέ­νων ρυθμίσεων για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 2006, άρχισε από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ­βερ­νήσεως.

Ο Κώδικας, που αποτελείται από 287 άρθρα, καταρτί­σθηκε από ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 35442/6.9.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1395) απόφαση του Υπουργού Εσωτε­ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατ’ εξουσιο­δότηση του άρθρο 14 § 2 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102).

Στις καινοτομίες του νέου Κώδικα περιλαμβάνονται ιδίως η θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η αναμόρφωση του συστήματος της κρατικής εποπτείας των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η εισαγωγή θεσμών τοπικής δημοκρατίας και η προσπάθεια εξυγίανσης των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων.

Από την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα και με την επιφύ­λαξη ορισμένων εξαιρέσεων καταργήθηκε το Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 231) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετου περιεχο­μένου.

Τα ζητήματα που αφορούν τους Δήμους δεν ρυθμίζονται μόνο από τις διατάξεις του ΚΔΚ, αλλά από πληθώρα άλλων διατάξεων σε διάφορα νομοθετήματα. Κυρίως με τους Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) και Ν. 4555/2018 - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133) το νομικό καθεστώς των Δήμων μεταρρυθμίστηκε ουσιωδώς. Με τα δύο αυτά νομοθετήματα, τα οποία τροποποιήθηκαν πολλές φορές, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΚΔΚ, άλλοτε ρητά και άλλοτε σιωπηρά, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η ερμηνεία και εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η εκπόνηση ενός ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που να περιέχει το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων.

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του Ν. 3463/2006 με τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019), Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του, στην οποία επισημαίνονται οι καινοτομίες του Κώδικα.

Edition info

Title
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. 3463/2006
Δεκέμβριος 2019
© 2019
Editor
Series
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-082-9
Pages
ΧΧ + 325
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αιτιολογική έκθεση

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 4η έκδ., 2011
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει ολόκληρο το κείμενο του Νέου Δ.Κ.Κ. μαζί με το καθ’ ύλην ευρετήριό του, καθώς και ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας που συμπληρώνει με τις...