Ελληνικά English
| | | |

Books


Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2008

Edition info

Title
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. 3463/2006
© 2008
Editor
Series
ISBN
978-960-445-276-7
Pages
472
Price
€ 15.00
In stock

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2008


Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2008 Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1.1.2007, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 19 έως και 74, 77 και 78, 80, 81, 83 έως και 85, 88, 117, 127, 140, 141 έως και 147, 161, 163, 164, 176, 177, 202 και 219 έως και 221, 252 έως 270, η ισχύς των οποίων, υπό την επιφύλαξη ορισμένων ρυθμίσεων για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 2006, άρχισε από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο νέος Κώδικας, που αποτελείται από 287 άρθρα, καταρτίσθηκε από ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 35442/6.9.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1395) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρο 14 § 2 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102).

Στις καινοτομίες του νέου Κώδικα περιλαμβάνονται ιδίως η θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η αναμόρφωση του συστήματος της κρατικής εποπτείας των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η εισαγωγή θεσμών τοπικής δημοκρατίας και η προσπάθεια εξυγίανσης των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων.

Από την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα και με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων καταργήθηκε το Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 231) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετου περιεχομένου.

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του Ν. 3463/2006 με τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263/23.11.2007), Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του, στην οποία επισημαίνονται οι καινοτομίες του νέου Κώδικα.

Edition info

Title
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. 3463/2006
© 2008
Editor
Series
ISBN
978-960-445-276-7
Pages
472
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)

Άρθρο πρώτο. [Κύρωση του Κώδικα]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 166. Διεξαγωγή

Άρθρο 167. Είσπραξη εσόδων

Άρθρο 168. Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 169. Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

Άρθρο 170. Διευκολύνσεις οφειλετών

Άρθρο 171. Έντοκη κατάθεση εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 172. Εντάλματα προπληρωμής

Άρθρο 173. Πάγια προκαταβολή

Άρθρο 174. Διαγραφή χρεών

Άρθρο 175. Γενικές ρυθμίσειςContent type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account