Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2014


Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2014

Από την εποχή της πρώτης έκδοσης του έργου αυτού, το 2003, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόσο σε νομικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο. Τούτο κατέστησε επιτακτική την ενημέρωση του παρόντος έργου, χωρίς πάντως να αλλάζει ο χαρακτήρας του.

Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει το σύνολο της ύλης του «οργανωτικού» συνταγματικού δικαίου: - ΄Εννοια και λειτουργίες του Συντάγματος - Συντακτική και αναθεωρητική εξουσία - Συνοπτική ελληνική συνταγματική ιστορία - Εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος - Σχέση διεθνούς και εσωτερικού δικαίου - Σύνταγμα και ευρωπαϊκή ενοποίηση - Θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος - Όργανα του κράτους.

Όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογό του, πρόκειται για έργο συνειδητά «αιρετικό», σε κάποιο βαθμό, το οποίο αμφισβητεί σε πολλά σημεία τόσο την ορθότητα ορισμένων παραδοσιακών θεωρητικών παραδοχών, όσο και την ευστοχία κάποιων νομολογιακών λύσεων που δόθηκαν σε καίρια ζητήματα του συνταγματικού βίου της χώρας μας, παρακινώντας έτσι τον αναγνώστη σε παραπέρα κριτική εμβάθυνση.

Edition info

Title
Συνταγματικό Δίκαιο
© 2014
Collaborator
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-199-9
Pages
XXX + 594
Price
€ 54.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογοι

Συντομογραφίες

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Πρώτο Μέρος: Το Σύνταγμα

Εισαγωγή

§ 1. Ο επιστημολογικός τόπος του συνταγματικού δικαίου και το πρόβλημα της ερμηνείας του Συντάγματος

Α. Το συνταγματικό δίκαιο ως κλάδος της νομικής επιστήμης

Β. Το συνταγματικό δίκαιο ως κλάδος των πολιτειακών επιστημών

Κεφάλαιο Ι: Δομικά στοιχεία του συνταγματικού φαινομένου

§ 2. Το συνταγματικό κράτος

Α. Χαρακτηριστικά και τυπολογία του συνταγματικού κράτους

Β. Η πρόκληση της «παγκοσμιοποίησης»

§ 3. Έννοιες και λειτουργίες του Συντάγματος

Α. Οι παραδοσιακές εννοιολογικές διακρίσεις

α. Τυπικό και ουσιαστικό Σύνταγμα

β. Γραπτό και άγραφο Σύνταγμα

γ. Αυστηρό και ήπιο Σύνταγμα

Β. Η κανονιστική δύναμη του Συντάγματος ως κριτήριο διά­κρισης

α. Εικονικά Συντάγματα και θνησιγενή «Συντάγματα»

β. Κανονιστικά Συντάγματα

Γ. Οι κύριες λειτουργίες του Συντάγματος

α. Η οργανωτική λειτουργία

β. Η εγγυητική λειτουργία

γ. Η νομιμοποιητική λειτουργία

δ. Η ενοποιητική λειτουργία

§ 4. Παραγωγή και μεταβολή του Συντάγματος

Α. Συντακτική εξουσία

α. Τα χαρακτηριστικά της συντακτικής εξουσίας

β. Προϋποθέσεις άσκησης συντακτικής εξουσίας

γ. Ο φορέας της συντακτικής εξουσίας

δ. Η συντακτική διαδικασία

ε. Ουσιαστικά όρια της συντακτικής εξουσίας

στ. Ανακεφαλαίωση

Β. Αναθεωρητική λειτουργία

Γ. Λανθάνουσες συνταγματικές μεταβολές

α. Αλλοίωση του Συντάγματος

β. Συνθήκες του πολιτεύματος

γ. Η συνταγματική πρακτική

δ. Το «συνταγματικό έθιμο»

ε. Η διάτρηση του Συντάγματος

στ. Η καταστρατήγηση του Συντάγματος

Κεφάλαιο ΙΙ: Η διαδρομή του ελληνικού συνταγματισμού

§ 5. Οι βαθμίδες εξέλιξης των ελληνικών συνταγματικών κειμένων

Α. Η επαναστατική περίοδος και η μοναρχία του Όθωνα

Β. Η πρώτη περίοδος της «βασιλευόμενης δημοκρατίας»

α. Το Σύνταγμα του

β. Η γένεση της αρχής της δεδηλωμένης

γ. Οι απαρχές του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων

δ. Το Σύνταγμα του

ε. Ο εθνικός διχασμός και το πολιτειακό ζήτημα

Γ. Η βραχύβια κατάργηση της βασιλείας

Δ. Η προβληματική παλινόρθωση της δυναστείας

α. Η μεταξική δικτατορία και η κατοχή

β. Ο εμφύλιος πόλεμος και η παράταση της συνταγματικής εκκρεμότητας

γ. Το Σύνταγμα του 1952 και το παρασύνταγμα

δ. Η βασιλική εκτροπή από τον κοινοβουλευτισμό

Ε. Η επταετής στρατιωτική δικτατορία

§ 6. Η μεταπολίτευση και το νέο Σύνταγμα

Α. Η περίοδος άσκησης συντακτικής εξουσίας

Β. Το Σύνταγμα του

α. Οι καινοτομίες του νέου Συντάγματος

β. Η εκκαθάριση του παρασυντάγματος

γ. Η κανονιστική ποιότητα των συνταγματικών διατά­ξεων

§ 7. Η αναθεώρηση και η καταστρατήγηση του Συντάγματος του 1975

Α. Η συνταγματική οριοθέτηση της αναθεωρητικής λειτουργίας

α. Τα ουσιαστικά όρια

β. Τα διαδικαστικά όρια

γ. Το ενδεχόμενο δικαστικού ελέγχου της αναθεώρησης.

Β. Η αναθεώρηση του

Γ. Η αναθεώρηση του

α. Το ιστορικό της αναθεώρησης

β. Το περιεχόμενο της αναθεώρησης

Δ. Η αναθεώρηση του

Ε. Η καταστρατήγηση του Συντάγματος στην εποχή των μνημονίων

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Το Σύνταγμα και η έννομη τάξη

§ 8. Οι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος

Α. Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων

α. Ο χαρακτήρας του ελέγχου

β. Αντικείμενο και κριτήριο του ελέγχου

γ. Έκταση του ελέγχου

δ. Όρια του ελέγχου

ε. Οι συνέπειες της διαπίστωσης της αντισυνταγματικότητας

Β. Έλεγχος συνταγματικότητας από άλλα κρατικά όργανα

Γ. Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων

Δ. Η άμεση εφαρμογή του Συντάγματος

Ε. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

ΣΤ. Το δικαίωμα αντίστασης

§ 9. Το συνταγματικό πλαίσιο για την ένταξη της χώρας στη διεθνή κοινότητα

Α. Η συνταγματική ρύθμιση των διεθνών σχέσεων

Β. Η σχέση διεθνούς και εσωτερικού δικαίου

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Οι διεθνείς συνθήκες στην ελληνική έννομη τάξη

γ. Το γενικό διεθνές δίκαιο στην ελληνική έννομη τάξη

Γ. Σύνταγμα και ευρωπαϊκή ενοποίηση

α. Η εξελικτική θέσμιση της ενωμένης Ευρώπης

β. Το ενωσιακό δίκαιο και η σχέση του με τα εθνικά δίκαια

γ. Το διακύβευμα της κυριαρχίας

δ. Η καταστρατήγηση των Συνθηκών

ε. Η μείζων Ευρώπη

Δεύτερο Μέρος: Οι θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές

Εισαγωγή

§ 10. Οι θεμελιώδεις αρχές ως συνταγματικοί κανόνες

Α. Ζητήματα ορολογίας

Β. Η ενότητα του Συντάγματος και η σημασία των θεμελιωδών αρχών του

Κεφάλαιο Ι: Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία

§ 11. Η δημοκρατική αρχή

Α. Γενετικά στοιχεία της έννοιας «δημοκρατία»

Β. Τυπολογία του δημοκρατικού πολιτεύματος

Γ. Η ισχύουσα συνταγματική ρύθμιση

α. Η κανονιστική σημασία της δημοκρατικής αρχής

β. Res publica

γ. Πολιτική ελευθερία και πολιτική ισότητα

δ. Λαϊκή κυριαρχία

ε. Τάσεις μετασχηματισμού της δημοκρατίας

§ 12. Το κοινοβουλευτικό σύστημα

Α. Η πολιτική αντιπροσώπευση ως προϋπόθεση του κοινοβουλευτικού συστήματος

Β. Η συνταγματική κατοχύρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος και οι συνέπειές της

§ 13. Η συνταγματική υποδοχή του κομματικού φαινομένου

Α. Πολιτικά κόμματα και δημοκρατική αντιπροσώπευση

Β. Οι συνταγματικές ρυθμίσεις για τα κόμματα

α. Ιστορικά προλεγόμενα

β. Οι επιλογές του συντακτικού νομοθέτη

γ. Τα νέα δεδομένα μετά την αναθεώρηση του

Γ. Η κρίση του κομματικού φαινομένου

Κεφάλαιο ΙΙ: Η διάκριση των λειτουργιών

§ 14. Εννοιολογικό περιεχόμενο και συνταγματική κατοχύρωση της διάκρισης

Α. Η θεωρία της διάκρισης των εξουσιών

α. Η ιστορική αφετηρία

β. Ουσιαστική και οργανική διάκριση των εξουσιών

Β. Από τη διάκριση των εξουσιών στη διάκριση των λειτουργιών

Γ. Από την αποδυνάμωση στην εκλογίκευση της κρατικής εξουσίας

Δ. Η διάκριση των λειτουργιών στο ισχύον Σύνταγμα

§ 15. Η νομοθετική λειτουργία

Α. Ο νόμος και οι διακρίσεις του

α. Στιγμές από την ιστορία της έννοιας του νόμου

β. Τυπικός και ουσιαστικός νόμος

γ. Η έννοια του νόμου στο Σύνταγμα

δ. Ιδιαίτερες κατηγορίες νόμων

Β. Η αποστολή και τα όρια της νομοθετικής λειτουργίας

Γ. Η ισχύς του τυπικού νόμου

α. Η τυπική ισχύς

β. Η χρονική ισχύς

§ 16. Η εκτελεστική λειτουργία

Α. Η αποστολή και τα όρια της εκτελεστικής λειτουργίας

Β. Κυβέρνηση και διοίκηση

Γ. Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης

α. Τα συνταγματικά θεμέλια της κανονιστικής αρμοδιότητας

β. Τα εκτελεστικά διατάγματα

γ. Οι διέπουσες τη νομοθετική εξουσιοδότηση αρχές

δ. Η γενική εξουσιοδότηση

ε. Η ειδική εξουσιοδότηση

στ. Η ειδικότερη εξουσιοδότηση

ζ. Η λαθραία κανονιστική δραστηριότητα

§ 17. Η δικαστική λειτουργία

Α. Το συνταγματικό περίγραμμα και το ζήτημα της νομιμοποίησης της δικαστικής λειτουργίας

Β. Η ιδιαίτερη αποστολή της δικαστικής λειτουργίας

α. Οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη νομοθετική λειτουργία

β. Οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με την εκτελεστική λειτουργία

Γ. Οι νομοθετικές επεμβάσεις στα δικαστικά έργα

α. Η αναδρομική κατάργηση δικαστικά βεβαιωμένων δικαιωμάτων

β. Η κύρωση ατομικών διοικητικών πράξεων

γ. Η κατάργηση εκκρεμών δικών

δ. Η αναβίωση περαιωμένων δικών

ε. Η επιβολή αποδεικτικών περιορισμών

στ. Η αμνηστία και η ειδική παραγραφή

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Το κοινωνικό κράτος δικαίου

§ 18. Το κράτος δικαίου ως έννοια-πλαίσιο

§ 19. Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου

Τρίτο Μέρος: Τα όργανα του κράτους

Εισαγωγή

§ 20. Έννοια, διακρίσεις και φορείς των κρατικών οργάνων

Α. Οι έννοιες του οργάνου και της αρμοδιότητας

Β. Οι διακρίσεις των οργάνων

Γ. Οι φορείς των οργάνων

Κεφάλαιο Ι: Το εκλογικό σώμα

§ 21. Νομική φύση και αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος

Α. Το εκλογικό σώμα ως το ανώτατο όργανο του κράτους

Β. Οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος

α. Οι βουλευτικές εκλογές

β. Η εκλογή των αρχών των οργανισμών τοπικής αυτο­διοίκησης

γ. Η εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

δ. Το δημοψήφισμα

§ 22. Συνταγματικά χαρακτηριστικά της ψήφου και της ψηφοφορίας

Α. Άμεση ψηφοφορία

Β. Καθολική ψηφοφορία

Γ. Μυστική ψηφοφορία

Δ. Ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών

Ε. Υποχρεωτική ψηφοφορία

ΣΤ. Ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης

Ζ. Η ισότητα της ψήφου

§ 23. Εκλογικό σύστημα και εκλογικές περιφέρειες

Α. Οι συνταγματικές παράμετροι του καθορισμού του εκλογικού συστήματος

Β. Το ισχύον εκλογικό σύστημα

Γ. Η χάραξη των εκλογικών περιφερειών και ο καθορισμός των εδρών τους

Κεφάλαιο ΙΙ: Η Βουλή

§ 24. Το παθητικό εκλογικό δικαίωμα

Α. Τα προσόντα εκλογιμότητας

Β. Οι περιορισμοί του παθητικού εκλογικού δικαιώματος

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Τα σχετικά κωλύματα

γ. Τα απόλυτα κωλύματα

δ. Τα ασυμβίβαστα

Γ. Ο δικαστικός έλεγχος των βουλευτικών εκλογών

§ 25. Η νομική θέση του βουλευτή

Α. Κτήση και απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας

Β. Η ελεύθερη εντολή

Γ. Η βουλευτική ασυλία

Δ. Η βουλευτική αποζημίωση

§ 26. Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής

Α. Η αυτονομία της Βουλής

Β. Τα χρονικά όρια των κοινοβουλευτικών εργασιών

Γ. Το προεδρείο και οι σχηματισμοί της Βουλής

Δ. Οι συνεδριάσεις και η λήψη των αποφάσεων της Βουλής.

Ε. Η νομοθετική διαδικασία

ΣΤ. Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων

Ζ. Η συνταγματική ρύθμιση της φορολογίας και της δημο­σιονομικής διαχείρισης

α. Η νομιμότητα του φόρου

β. Η μη αναδρομικότητα του φόρου

γ. Ο κρατικός προϋπολογισμός

δ. Η κοπή ή έκδοση νομίσματος

Η. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος

§ 27. Η διάλυση της Βουλής

Α. Η νομικοπολιτική σημασία του θεσμού

Β. Η ισχύουσα ρύθμιση

α. Η συνταγματικά υποχρεωτική διάλυση

β. Η διάλυση με προεδρική πρωτοβουλία

γ. Η διάλυση με κυβερνητική πρωτοβουλία

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Η κυβέρνηση

§ 28. Η ανάδειξη της κυβέρνησης και η απαλλαγή της από τα καθήκοντά της

Α. Ο διορισμός της κυβέρνησης

α. Τα διατάγματα διορισμού πρωθυπουργού και υπουργών

β. Η πλειοψηφική εκδοχή σχηματισμού κυβέρνησης

γ. Η μειοψηφική εκδοχή σχηματισμού κυβέρνησης

δ. Η εκλογική κυβέρνηση

ε. Το πρόσωπο του πρωθυπουργού

Β. Η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης

Γ. Η απαλλαγή της κυβέρνησης από τα καθήκοντά της

α. Σε περίπτωση άρσης της εμπιστοσύνης της Βουλής

β. Σε περίπτωση παραίτησης

γ. Σε περίπτωση θανάτου ή αδυναμίας του πρωθυπουργού

§ 29. Συγκρότηση και αποστολή της κυβέρνησης

Α. Η οργάνωση της κυβέρνησης

Β. Η νομική θέση των μελών της κυβέρνησης

α. Κατηγορίες μελών και μη

β. Προσόντα και ασυμβίβαστα

Γ. Η συνταγματική αποστολή της κυβέρνησης

α. Η κυβέρνηση ως όργανο καθορισμού της δημόσιας πολιτικής

β. Η ιδιαίτερη θέση του πρωθυπουργού

γ. Οι αρμοδιότητες των υπουργών

δ. Οι αρμοδιότητες των υφυπουργών

§ 30. Η υπουργική ευθύνη

Α. Πολιτική ευθύνη

Β. Ποινική ευθύνη

Γ. Αστική ευθύνη

Κεφάλαιο IV: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

§ 31. Ανάδειξη και νομική θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος

Β. Προεδρικό ασυμβίβαστο και χορηγία

Γ. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας

α. Τα προσόντα εκλογιμότητας

β. Η εκλογική διαδικασία

γ. Η προεδρική θητεία

δ. Ο (μη) δικαστικός έλεγχος της εκλογής

Δ. Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ε. Η περιορισμένη ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

§ 32. Οι προεδρικές αρμοδιότητες

Α. Αρχές που διέπουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αρχηγού του κράτους

α. Ο κανόνας της προσυπογραφής

β. Ο κανόνας της δημοσιότητας

γ. Το τεκμήριο αναρμοδιότητας

Β. Οι επιμέρους προεδρικές αρμοδιότητες

α. Οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες

β. Οι νομοθετικές αρμοδιότητες

γ. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες

Αριθμητικό ευρετήριο κατ’ άρθρο του Συντάγματος

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικονομική του οργάνωση και η συνεχής αναζήτηση των ορίων του, συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει...
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Η ανάλυση του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού, ως μετεξέλιξης της συνταγματικής απορρύθμισης, διερευνά την αξιακά ανάδρομη πορεία του σύγχρονου ευρωπαϊκού συνταγματισμού λόγω...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται εκτενώς η μέθοδος ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος που ακολουθεί και προτείνει ο Συγγραφέας. Ειδικότερα, πρόκειται για πλήρη...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση της ερμηνείας του άρθρου 1 του Συντάγματος, η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, αλλά η...
Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται μελέτες που ανάγονται σε διάστημα 50 περίπου ετών (1975-2022) και είναι γραμμένες σε ελληνική ή γαλλική γλώσσα. Αφορούν σε κρίσιμα θέματα...