Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015

Edition info

Title
Ναυτικό Δίκαιο
Πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του συγγράμματος Ι. Ρόκα, Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο
© 2015
Authors
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-330-6
Pages
ΧΧΙΙ + 405
Price
€ 38.00
In stock

Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015


Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015

Πρόκειται για μελέτη που πραγματεύεται συνοπτικά το ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο σε πλήρη έκταση.

Εκκινεί από την ένταξη του ναυτικού δικαίου εντός του καθ’όλου δικαιικού συστήματος και ακολουθεί η πραγμάτευση των εννόμων σχέσεων που δημιουργούνται από την εκμετάλλευση του πλοίου με ιδιαίτερη έμφαση στους θεσμούς της ναυτικής πίστης και του περιορισμού ευθύνης. Κατόπιν ακολουθεί ο πυρήνας της πραγματείας που είναι η ναύλωση σε ευρεία έννοια του πλοίου. Υιοθετείται η κλασική τριχοτόμηση που επιφυλάσσει ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, όπου υπάγονται η ναύλωση σε στενή έννοια, η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων και η μεταφορά επιβάτη, ιδίως μετά την επίδραση που υπέστη από το ενωσιακό δίκαιο. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην κατ’ άρθρον ερμηνεία των Κανόνων Χάγης-Βίσμπυ, η οποία αποπειράται να εντάξει στην ελληνική έννομη τάξη το αγγλοσαξονικής προέλευσης κανονιστικό πλέγμα, λαμβανομένης υπόψη της ερμηνείας που επεφύλαξε η ελληνική νομολογία σ’αυτούς από το 1993 και εντεύθεν. Η μελέτη καταλήγει με τη συνοπτική σκιαγράφηση των θεσμών της κοινής αβαρίας και της επιθαλάσσιας αρωγής και διάσωσης.

Ο συνοπτικός τρόπος προσέγγισης καθιστά τη μελέτη απευθυντέα, τόσο σε πρακτικούς όσο και σε θεωρητικούς του ναυτικού δικαίου αλλά και στον Έλληνα δικαστή που “κατατρίβεται” με ναυτικές διαφορές

Edition info

Title
Ναυτικό Δίκαιο
Πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του συγγράμματος Ι. Ρόκα, Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο
© 2015
Authors
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-330-6
Pages
ΧΧΙΙ + 405
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος.

Συντομογραφίες.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αριθ. περιθ.

Ι. To ναυτικό δίκαιο εντός του καθ΄ όλου δικαιϊκού συστήματος.

1. Γενικά.

2. Στο δημόσιο ναυτικό δίκαιο.

3. Στο ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο.

ΙΙ. Οι κανόνες του ναυτικού δικαίου.

ΙΙΙ. Νομοθετικές ρυθμίσεις.

1. Οι αλλοδαπές νομοθεσίες.

2. Ελληνική νομοθεσία.

IV. Διεθνείς συμβάσεις.

V. Η ναυτιλιακή επιχείρηση.

VI. Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας.

Γενική βιβλιογραφία.

Ελληνική.

Ξενόγλωσση.

ΜΕΡΟΣ Β΄

I. Γενικά.

II. Έννοια του πλοίου κατά τον ΚΙΝΔ.

III. To πλοίο ως ιδιαίτερο κινητό πράγμα.

IV. Τα συστατικά και τα παραρτήματα του πλοίου.

V. Εθνικότητα του πλοίου.

VI. Στοιχεία εξατομίκευσης.

VII. Τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου.

VIII. Τρόποι κτήσης κυριότητας πλοίου.

IX. Κατάσχεση και αναγκαστική εκτέλεση πλοίων.

X. Σύγκρουση πλοίων.

Βιβλιογραφία.

Ελληνική.

Ξενόγλωσση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

I. Εισαγωγικά.

II. Nαυτική υποθήκη.

III. Προτιμώμενη ναυτική υποθήκη.

IV. Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας πλοίου.

V. Ναυτικά προνόμια.

Βιβλιογραφία.

Ελληνική.

Ξενόγλωσση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

I. Κύριος του πλοίου, πλοιοκτήτης και εφοπλιστής.

1. Διάκριση κυριότητας από την εκμετάλλευση του πλοίου.

2. Κάμψη της αρχής της διάκρισης κυριότητας πλοίου και εφοπλισμού.

3. Δημοσιότητα του εφοπλισμού.

Βιβλιογραφία.

138α

Ελληνική.

138α

Ξενόγλωσση.

138β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

I. Πλοίαρχος.

1. Γενικά.

2. Ευθύνη πλοιάρχου.

3. Εξουσίες και υποχρεώσεις.

4. Σύμβαση ναυτολόγησης πλοιάρχου.

ΙΙ. Πλήρωμα.

1. Γενικά.

2. Σύμβαση ναυτολόγησης.

3. Υποχρεώσεις του ναυτικού.

4. Μισθός.

5. Δικαιώματα σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος.

6. Λύση της σύμβασης ναυτολόγησης.

Βιβλιογραφία.

Ελληνική.

Ξενόγλωσση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ι. Ευθύνη από πράξεις τρίτων κατά το κοινό δίκαιο.

II. Νομοθετικό θεμέλιο ευθύνης του εκμεταλλευόμενου το πλοίο από πρά­ξεις τρίτων.

III. Ο περιορισμός της ευθύνης του εκμεταλλευόμενου το πλοίο.

1. Γενικά.

2. Ελληνική νομοθεσία.

3. Καθεστώς ΚΙΝΔ.

Α. Εισαγωγικά.

Β. Υποχρεώσεις για τις οποίες ισχύει ο περιορισμός της ευθύνης.

Γ. Αντικείμενα στα οποία περιορίζεται η ευθύνη.

α. Παραχώρηση πλοίου και ναύλου.

β. Προσφορά χρηματικού ποσού.

Δ. Διαδικασία περιορισμού της ευθύνης.

Ε. Αποτελέσματα της δήλωσης περιορισμού της ευθύνης.

ΣΤ. Διαδικασία μετά τη δήλωση περιορισμού της ευθύνης.

4. Περιορισμός ευθύνης κατά τη Διεθνή Σύμβαση Λονδίνου 1976.

Α. Γενικά.

Β. Πρόσωπα που δικαιούνται να περιορίσουν την ευθύνη.

Γ. Ναυτικές απαιτήσεις.

Δ. Όρια περιορισμού ευθύνης.

Ε. Μηχανισμός περιορισμού ευθύνης.

α. Περιορισμός ευθύνης δίχως σύσταση κεφαλαίου.

β. Περιορισμός ευθύνης με σύσταση κεφαλαίου.

ΣΤ. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού ευθύνης λόγω επίμεμπτης συμπεριφοράς.

5. Συναφή κανονιστικά πλαίσια περιορισμού ευθύνης.

Α. Ευθύνη για θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο.

Β. Ευθύνη για συναφείς βλαπτικές επεμβάσεις.

Βιβλιογραφία.

Ελληνική.

Ξενόγλωσση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ι. Έννοια.

ΙΙ. Προϋποθέσεις ίδρυσης συμπλοιοκτησίας.

ΙΙΙ. Παραγωγική διαδικασία συμπλοιοκτησίας.

1. Εσωτερική σχέση.

2. Σχέσεις των συμπλοιοκτητών προς τα έξω.

IV. Ο διαχειριστής της συμπλοιοκτησίας.

V. Ατομικά δικαιώματα συμπλοιοκτήτη.

VI. Δικαιώματα «συμπλοιοκτητών» σε σχέση με ολόκληρο το πλοίο.

VII. Λύση της συμπλοιοκτησίας.

Βιβλιογραφία.

Ελληνική.

Ξενόγλωσση.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ι. Εισαγωγικά.

II. Εξέλιξη της ευθύνης στη θαλάσσια μεταφορά σε διεθνές επίπεδο.

III. Ελληνικό δίκαιο.

IV. Διακρίσεις.

V. Νομική φύση σύμβασης ναύλωσης σε στενή έννοια.

VI. Τα μέρη στη σύμβαση ναύλωσης σε στενή έννοια.

VII. Κατάρτιση της ναύλωσης σε στενή έννοια – Ναυλοσύμφωνο.

VIII. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σε στενή έννοια στη ναύλωση.

1. Εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τη μεταξύ των μερών έννομη σχέση.

2. Εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει την ευθύνη έναντι τρίτων από την έν­νομη σχέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

I. Σχέση ναύλωσης κατά το ημεδαπό δίκαιο με το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων εν γένει σε υπερεθνικό επίπεδο.

1. Γενικά.

2. Αυτονομία ρύθμισης της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων εν γένει και αναγκαστικό πλαίσιο ΚΧ.

3. Εξέλιξη common law στη θαλάσσια μεταφορά.

Α. Επίδραση βασικού καθεστώτος common law στο δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων εν γένει.

Β. Βασικό καθεστώς common law.

Γ. Κύριες επιβαλλόμενες υποχρεώσεις (implied obligations) στη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων εν γένει.

α. Αξιοπλοΐα πλοίου.

β. Διατήρηση του φορτίου.

γ. Υποχρέωση επίσπευσης της μεταφοράς.

δ. Υποχρέωση μη παρέκκλισης.

4. Εξαγόμενα πορίσματα.

ΙΙ. Συνολική προβληματική ναύλωσης.

III. Λειτουργία ναύλωσης σε στενή έννοια.

1. Υποχρεώσεις στη σύμβαση ναύλωσης σε στενή έννοια.

A. Γενικά.

Β. Υποχρεώσεις εκναυλωτή σχετικές με το πλοίο.

α. Υποχρέωση παροχής αξιόπλοου πλοίου.

β. Υποχρέωση χρησιμοποίησης συμφωνηθέντος πλοίου.

γ. Υποχρέωση κατάπλου στο λιμένα και θέση φόρτωσης.

δ. Υποχρέωση εκτέλεσης της φορτοεκφόρτωσης κατά χρόνο.

αα. Γενικά.

ββ. Λιμένας φόρτωσης.

γγ. Λιμένας εκφόρτωσης.

ε. Υποχρέωση τήρησης συμφωνημένης πορείας πλεύσης.

Γ. Υποχρεώσεις εκναυλωτή σχετικές με το φορτίο.

α. Υποχρέωση φόρτωσης και στοιβασίας.

β. Υποχρέωση επιμέλειας του φορτίου κατά τον πλου.

γ. Υποχρέωση μη μεταφοράς στο κατάστρωμα.

δ. Υποχρέωση παράδοσης του φορτίου.

ε. Υποχρέωση έκδοσης φορτωτικής.

Δ. Υποχρεώσεις ναυλωτή.

α. Υποχρέωση καταβολής ναύλου.

αα. Οφειλόμενος ναύλος.

ββ. Οφειλέτης του ναύλου.

γγ. Τρόποι εξασφάλισης του εκναυλωτή για την πληρωμή του ναύλου.

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις.

αα. Φύση υποχρεώσεων.

ββ. Προσκόμιση των πραγμάτων προς φόρτωση.

γγ. Παράδοση εγγράφων.

δδ. Απόδειξη παραλαβής του φορτίου.

εε. Διακριτικά σημεία του φορτίου.

IV. Ευθύνη εκναυλωτή έναντι ναυλωτή για βλαπτικές επεμβάσεις.

1. Γενικά.

2. Φύση ευθύνης.

3. Προσωπικό πταίσμα και προστηθέντες εκναυλωτή.

Α. Σχέση άρθ. 84 προς άρθ. 138 ΚΙΝΔ.

Β. Μετακύλιση ευθύνης κατ΄ άρθ. 138 ΚΙΝΔ.

4. Νόμιμο ανεύθυνο εκναυλωτή.

α. Πρώτο πλαίσιο.

β. Δεύτερο πλαίσιο.

γ. Τρίτο πλαίσιο.

Περίπτωση α΄.

Περίπτωση β΄.

Περίπτωση γ΄.

Περίπτωση δ΄.

Περίπτωση ε΄.

5. Περιορισμός ευθύνης στη ναύλωση σε στενή έννοια.

6. Παύση ευθύνης.

Α. Ανεπιφύλακτη παραλαβή φορτίου.

Β. Απόσβεση δικαιώματος αποζημίωσης.

7. Ειδική άμυνα απαλλαγής του εκναυλωτή από την ενδοσυμβατική ευθύνη.

Α. Ανακριβείς δηλώσεις του εκναυλωτή ως προς τη χωρητικότητα του πλοίου.

Β. Λαθραία φόρτωση.

Γ. Ψευδείς αναγραφές στο ναυλοσύμφωνο/φορτωτική από δηλώσεις του ναυλωτή/φορτωτή.

8. Αδικοπρακτική ευθύνη.

9. Βάρος απόδειξης.

V. Ανώμαλη εξέλιξη με λύση της ναύλωσης σε στενή έννοια.

1. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση ναύλωσης.

A. Εισαγωγικά.

B. Νόμιμη υπαναχώρηση στη ναύλωση.

Γ. Συμβατική υπαναχώρηση στη ναύλωση.

2. Αδυναμία εκπλήρωσης.

Α. Εισαγωγικά.

Β. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής στη ναύλωση.

α. Λόγοι λύσης.

β. Υποχρεώσεις των μερών μετά τη λύση.

VI. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων.

1. Γενικά.

2. Δογματική ένταξη της σύμβασης μεταφοράς πραγμάτων στο καθόλου δίκαιο της ναύλωσης.

3. Νομική φύση σύμβασης μεταφοράς πραγμάτων.

4. Τα μέρη στη σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων.

5. Κατάρτιση της σύμβασης μεταφοράς πραγμάτων.

A. Απαιτούμενος τύπος.

B. Φορτωτική.

α. Σχέση σύμβασης μεταφοράς-φορτωτικής.

β. Λειτουργίες φορτωτικής.

γ. Ιδιότητες φορτωτικής.

δ. Κατάρτιση φορτωτικής.

6. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στη σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων.

Α. Εφαρμοστέο δίκαιο στη σχέση της σύμβασης μεταφοράς.

Β. Εφαρμοστέο δίκαιο στην αξιογραφική σχέση.

7. Κατ΄ άρθρον ερμηνεία ΚΧΒ.

Άρθ. 1.α.

Άρθ. 1.β.

Άρθ. 1.γ.

Άρθ. 1.δ.

Άρθ. 1.ε.

Άρθ. 2.

Άρθ. 3.

Άρθ. 3.1.

Άρθ. 3.2.

Άρθ. 3.3.

Άρθ. 3.4.

Άρθ. 3.5.

Άρθ. 3.6α.

Άρθ. 3.6β.

Άρθ. 3.7.

Άρθ. 3.8.

Άρθ. 4.

Άρθ. 4.1.

Άρθ. 4.2.

Εξαιρούμενος κίνδυνος α΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος β΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος γ΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος δ΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ε΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος στ΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ζ΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος η΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος θ΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ι΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ια΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ιβ΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ιγ΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ιδ΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ιε΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ιστ΄.

Εξαιρούμενος κίνδυνος ιζ΄.

Άρθ. 4.3.

Άρθ. 4.4.

Άρθ. 4.5.

Άρθ. 4.6.

Άρθ. 4β.

Άρθ. 4β.1.

Άρθ. 4β.2.

Άρθ. 4β.3.

Άρθ. 4β.4.

Άρθ. 5.

Άρθ. 6.

Άρθ. 7.

Άρθ. 8.

Άρθ. 9.

Άρθ. 10.

VII. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς επιβάτη.

1. Εισαγωγικά.

2. Καθεστώς εσωτερικής θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών.

Α. Ευθύνη μεταφορέα για θάνατο και σωματική βλάβη επιβάτη.

Β. Ευθύνη για αποσκευές και όχημα.

Γ. Εισιτήριο.

Δ. Ναύλος.

α. Φύση και τύχη ναύλου κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

β. Ναύλος για αποσκευές.

3. Καθεστώς διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών.

Α. Προϋποθέσεις.

α. Πεδίο εφαρμογής.

β. Σύμβαση μεταφοράς.

Β. Ευθύνη διεθνούς μεταφορέα.

Γ. Υποχρεωτική ασφάλιση (ή παροχή άλλης οικονομικής εξασφάλισης).

α. Έκταση υποχρέωσης ασφάλισης.

β. Ευθεία αγωγή κατά ασφαλιστή.

Δ. Δικαίωμα περιορισμού ευθύνης διεθνούς μεταφορέα.

α. Δικαιούχοι.

β. Μηχανισμός περιορισμού ευθύνης.

γ. Διαδικασία περιορισμού ευθύνης.

δ. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού ευθύνης.

Ε. Παραγραφή απαιτήσεων.

α. Προθεσμία.

β. Αναστολή και διακοπή προθεσμίας.

γ. Συμφωνία παράτασης προθεσμίας.

ΣΤ. Εφαρμοστέο δίκαιο.

Βιβλιογραφία.

Ελληνική.

Ξενόγλωσση.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Ι. Kοινές ή γενικές αβαρίες.

1. Έννοια.

2. Προϋποθέσεις.

3. Περιπτωσιολογία.

ΙΙ. Συνεισφορά.

Βιβλιογραφία.

Ελληνική.

Ξενόγλωσση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ι. Επιθαλάσσια αρωγή.

1. Έννοια.

2. Προϋποθέσεις.

3. Φύση σύμβασης.

4. Μέτρο επιμέλειας.

5. Συμβατότητα υποχρέωσης με άλλα νομοθετικά πλαίσια.

ΙΙ. Αμοιβή.

1. Κατανομή αμοιβής.

2. Καθορισμός ύψους αμοιβής.

3. Αμοιβή για την αποτροπή ρύπανσης στο περιβάλλον.

Βιβλιογραφία.

Ελληνική.

Ξενόγλωσση.

Αλφαβητικό ευρετήριο. σελ.

Α. Ελληνόγλωσσο. σελ.

Β. Ξενόγλωσσο. σελ.

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account