Η νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς - Τόμοι Ι & ΙΙ, με CD rom, 2008


Η νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς - Τόμοι Ι & ΙΙ, με CD rom, 2008

Η παρούσα νέα και δίτομη πλέον έκδοση της Νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς έρχεται αρκετά χρόνια μετά την τελευταία και περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές αλλαγές της τριετίας 2005-2007, δεδομένου ότι περιέχει νομοθετήματα που είχαν δημοσιευτεί (και σε ορισμένες περιπτώσεις, εκδοθεί) μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2007.

Περιλαμβάνονται πέρα από καθεαυτά νομοθετικά κείμενα – νόμων, υπουργικών αποφάσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – και οι Κανονισμοί που εκδίδονται από το Χρηματιστήριο, την ΕΤΕΣΕΠ και άλλους φορείς, αλλά και τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι σήμερα σε ισχύ. Τα σχετικά κείμενα έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους για την πρακτική της χρηματιστηριακής αγοράς και οπωσδήποτε ενδιαφέρουν τον εφαρμοστή του δικαίου, έστω και αν δεν αποτελούν κυριολεκτικά ‘νομοθεσία’ της κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα:

- Υπάρχει κατανομή καθ’ ύλη σε τμήματα, ήτοι ένα γενικό περί αγορών (με υποενότητες: αξιών και παραγώγων), ένα περί εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ένα περί θεσμικών επενδυτών, ένα με τους κανόνες που διέπουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα με τους Κανονισμούς – Χρηματιστηρίου Αθηνών, Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων – και τέλος, ένα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- Εντός κάθε τμήματος, η κατάταξη γίνεται χρονολογικά, αλλά στο δεύτερο και τρίτο τμήμα προτάσσονται τα σημαντικότερα νομοθετήματα (που διέπουν τις ΕΠΕΥ και τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις ΕΕΧ αντίστοιχα).
- Διατάξεις οι οποίες έχουν καταργηθεί (αλλά υφίσταται κάποιο ενδιαφέρον για την παράθεσή τους) ή για των οποίων την ισχύ υφίσταται αμφιβολία τίθενται με πλάγια γράμματα. Σε κάποιες περιπτώσεις η κατάργηση δηλαδή δεν είναι αυτονόητη και αποτελεί ζήτημα προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το προϊόν συνοδεύεται από cd rom, με τακτικές ενημερώσεις για λειτουργικά συστήματα: Windows® 98, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® VISTA. Έκδοση προγράμματος: single user.


Edition info

Title
Η νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς - Τόμοι Ι & ΙΙ, με CD rom
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-301-6
Price
€ 120.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος.

Σύντομο διάγραμμα.

Συντομογραφίες.

Τ Ο Μ Ο Σ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ –

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

i) Γενικές διατάξεις - Αγορά αξιών

1. Ν. 3632 της 17/26 Ιουλίου 1928 «Περί χρηματιστηρίων αξιών».

2. Ν. 1492/1950 «Περί κυρώσεως του Ποινικού Κώδικος».

3. Β.Δ. 174/1963 «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2190/1920

εις ενιαίον κείμενον».

4. Α.Ν. 148/1967 «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς».

5. Ν. 876 της 12 Μαρτίου 1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως

διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς».

6. Π.Δ. 30/1988 «Οροι και προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών εταιριών στους

εργαζόμενους στις επιχειρήσεις».

7. Ν. 1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών

και άλλες διατάξεις».

8. Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά-

ξεις».

9. Ν. 1960/1991 «Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τη δια-

χείριση προγραμμάτων της ΕΟΚ».

10. Ν. 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφά-

λαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και

άλλες δια τάξεις».

11. Απ. Ε.Κ. αριθ. 617 της συν. 132/12.1.1993 «Κατανομή εξόδων μηχανορ-

γάνωσης Χ.Α.Α.».

12. Απ. Ε.Κ. αριθ. 166 της συν. 143/30.3.1993 «Αντικατάσταση της απόφα-

σης 118/Θέμα 22ο/4.8.1992 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με

την εκτέλεση εντολών μέσω του αυτόματου συστήματος συναλλαγών».

13. Ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην

έμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

14. Ν. 2374/1996 «Εισαγωγή μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της

Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και

άλλες διατάξεις».

15. Ν. 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών,

επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπη-

ρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές».

16. Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών

του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου το-

μέα».

17. Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι-

σμών και άλλες διατάξεις».

18. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Πρόσθετες ρυθμίσεις για τις χρημα-

τιστηριακές συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.)

και άλλες διατάξεις».

19. Απ. Ε.Κ. αριθ. 6218 της συν. 88/12.11.1996 «Λήψη μέτρων για διευκό-

λυνση της ομαλής εκκαθάρισης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξι-

ών Αθηνών».

20. Ν. 2471/1997 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης

Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

και άλλες διατάξεις».

21. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7271 της συν. 106/13.5.1997 «Αύξηση μετοχικού κεφαλαί-

ου εισηγμένων εταιρειών που ονομαστικοποίησαν τις μετοχές τους».

22. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7452 της συν. 109/3.6.1997, θέμα 1ζ «Τροποποίηση της

απόφασης της 106ης/13.5.97 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφα-

λαιαγοράς για τις “Εισφορές στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης

Χ.Α.Α.”».

23. Ν. 2515/1997 «Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία

Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις».

24. Ν. 2526/1997 «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια

Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία» («Δ.Ε.ΚΑ Α.Ε.») και άλ-

λες διατάξεις».

25. Ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατά-

ξεις».

26. Απ. Ε.Κ. αριθ. 8071 της συν. 123/20.1.1998, θέμα 3ο «Απόδοση στις εκ-

δότριες εταιρίες των μετοχικών τίτλων, που μετατρέπονται σε άυλη μορφή

και φυλάσσονται στην ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων».

27. Απ. ΥΠΕΘΟ αριθ. 7834/Β.424/9.3.1998 «Προϋποθέσεις διενέργειας συ-

ναλλαγών στο Χρηματιστήριο από ορισμένα πρόσωπα».

28. Ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

29. Ν. 260l/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις».

30. Ν. 2642/1998 «Περί μητρώου επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής,

επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις».

31. Ν. 2648/1998 «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου

και άλλες διατάξεις».

32. Ν. 2651/1998 «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώ-

νευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις».

33. Απ. ΥΠΕΘΟ της 4.12.1998 «Κανονισμός Αναδοχών».

34. Απ. Ε.Κ. της συν. 163/6.7.1999 «Ρυθμίσεις για την εμπρόθεσμη εκκαθάρι-

ση των συναλλαγών».

35. Ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχε-

τεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».

36. Απ. Ε.Κ. αριθ. 11226 της 22.10/11.11.1999 «Ρυθμίσεις για την εκκαθάρι-

ση συναλλαγών».

37. Απ. Ε.Κ. της συν. 176/23.11.1999, θέμα 11ο «Καθορισμός της διαδικασί-

ας εκποίησης ενσώματων ανωνύμων μετοχών που δεν κατατέθηκαν στην

εκδότρια για αποϋλοποίηση και παράταση της προβλεπόμενης στην παρ.

του άρθρου 42 και την παρ. 1 του άρθρου 44 ν. 2396/96 προθεσμίας».

38. Ν. 2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ.

98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα

πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων

και άλλες διατάξεις».

39. Ν. 2836/2000 «Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθ-

μίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστι-

κών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις».

40. Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των

Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως

ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ».

41. Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ει-

σαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματι-

στήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».

42. Απ. Ε.Κ. της συν. 5/204/14.11.2000 «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιρι-

ών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθη-

νών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων».

43. Ν. 2915/2001 «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτι-

κών δικαστηρίων και λοιπές οικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις».

44. Ν. 2937/2001 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφο-

ρούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής

επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις».

45. Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανά-

πτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

46. Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και

άλλες διατάξεις».

47. Απ. Ε.Κ. αριθ. 4/246/18.6.2002 «Καθορισμός της διαδικασίας εκποίησης

ανωνύμων μετοχών που μετετράπησαν σε ονομαστικές και των οποίων ο

κύριος παραμένει άγνωστος στην εκδότρια».

48. Ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικα-

τάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού

χρήματος και άλλες διατάξεις».

49. Ν. 3152/2003 «Ιδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων

αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποι-

ήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

50. Ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτή-

σεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις».

51. Ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευ-

τών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής

ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

52. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου

2003 για την εφαρμογή της oδηγίας 2003/6/EK του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που πρoβλέπoνται

για τα πρoγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθερο πoίησης xρη-

ματoπιστωτικών μέσων.

53. Ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος

τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και

άλλες διατάξεις».

54. Απ. Ε.Κ. αριθ. 18/291/22.1.2004 «Ορισμός μέγιστων ορίων ημερήσιας δι-

ακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμ-

ψηφιστική εγγραφή».

55. Απ. Ε.Κ. αριθ. 8/304/10.6.2004 «Δικαιώματα Μελών Χ.Α και εισφορά

Μελών Χ.Α στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α».

56. Απ. Ε.Κ. αριθ. 3/304/10.6.2004 «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήμα-

τος Άυλων Τίτλων».

57. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004,

για εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα

ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμά-

τωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών

δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων.

58. Ν. 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας,

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις».

59. Ν. 3340/2005 «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προ-

σώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγη-

σης της αγοράς».

60. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/347/12.7.2005 «Ενδείξεις Χειραγώγησης της Αγοράς».

61. Απ. Ε.Κ. αριθ. 3/347/12.7.2005 «Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημο-

σιοποίηση προνομιακών πληροφοριών».

62. Απ. Ε.Κ. αριθ. 5/347/12.7.2005 «Διαδικασία και Κριτήρια για τον Χαρα-

κτηρισμό Πρακτικών της Αγοράς ως Αποδεκτών».

63. Ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

64. Απ. Ε.Κ. αριθ. 13/353/30.9.2005 «Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής

της μερίδας του Επι κουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ιδιό-

τητας μέλους των αγορών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

65. Ν. 3401/2005 «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών

και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση».

66. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7/361/18.11.2005 «Δελτίο Τιμών Χρηματιστηρίου».

67. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/364/5.12.2005 «Τρόποι κατανομής και προσδιορισμού

της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφο-

ρά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών».

68. Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης

αριθμ. 6511/172/10.1.2006 «Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά

Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Κατα-

στάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διε-

θνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)».

69. Ν. 3455/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις

της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμά των,

ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικο-

νομικού ομίλου ετερογε νών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

70. Απ. Ε.Κ. αριθ. 13/375/17.3.2006 «Εκποίηση αδιάθετων κλασματικών υπο-

λοίπων που προκύπτουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης

εταιρείας».

71. Απ. Ε.Κ. αριθ. 4/379/18.4.2006 «Εισαγωγή μετοχών με δημόσια προσφο-

ρά και παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»

72. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/380/4.5.2006 «Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετο-

χών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση».

73. Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ

σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις».

74. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου

2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης

αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλα-

γών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων

προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους

σκοπούς της οδηγίας αυτής.

75. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/392/26.7.2006 «Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαί-

ου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς

αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

76. Απ. Ε.Κ. αριθ. 2/392/26.7.2006 «Ορισμός του Κεντρικού Αποθετηρίου

Αξιών ως διαχειριστή και θεματοφύλακα του Επικουρικού Κεφαλαίου

Εκκαθάρισης Χρηματιστηρίου Αθηνών».

77. Απ. Ε.Κ. αριθ. 3/398/22.9.2006 «Δια δικασία και δικαιολογητικά που

απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου».

78. Απ. Ε.Κ. αριθ. 4/403/8.11.2006 «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά

το τέλος δημόσιας πρότασης».

79. Απ. Ε.Κ. αριθ. 23/404/22.11.2006 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκλη-

ματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

80. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/409/29.12.2006 «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το

τέλος δημόσιας πρότασης».

81. Ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά

με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμά-

τευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις».

82. Απ. Ε.Κ. αριθ. 17/427/9.5.2007 «Διαδικασία και τρόπος υπολογισμού

του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότα-

σης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού».

83. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/434/3.7.2007 «Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής

και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007».

84. Ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτι-

κά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και

των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατά-

ξεις».

85. Ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατά-

ξεις».

86. Απ. Ε.Κ. αριθ. 4/445/6.9.2007 «Έγκριση λειτουργίας Πολυμερούς Μη-

χανισμού Διαπραγμάτευσης του “Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.”».

87. Απ. Ε.Κ.αριθ. 6/448/11.10.2007 «Στοιχεία και πληροφορίες που προκύ-

πτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστά-

σεις».

88. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7/448/11.10.2007 «Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία

της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης και της ετήσιας και

εξαμηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου».

89. Απ. Ε.Κ. αριθ. 6/452/1.11.2007 «Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις συ-

ναλλακτικής διαφάνειας».

90. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7/452/1.11.2007 «Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλ-

λαγών και καταχώρησης στοιχείων».

91. Απ. Ε.Κ. αριθ. 8/452/1.11.2007 «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λει-

τουργίας οργανωμένης αγοράς».

ii) Αγορά Παραγώγων

92. Ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατά-

ξεις».

93. Απ. Ε.Κ. της συν. 7/188/4.4.2000 «Καθορισμός δικαιωμάτων της Κεντρι-

κό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ επί εκκαθάρισης ομολογιακών παραγώγων».

94. Απ. Ε.Κ. της συν. 4/196/28.7.2000 «Δικλείδες ασφα λείας της ομαλής

λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.) και της

Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.)».

95. Απ. Ε.Κ. της συν. 6/194/4.7.2000 «Συμβάσεις Αγοράς Αξιών με Σύμφωνο

Επαναπώλησής τους και Συμβάσεις Πώλησης Αξιών με Σύμφωνο Επανα-

γοράς τους».

96. Απ. Ε.Κ. αριθ. 4/243/30.4.2002 «Κατάρτιση εκτός κύκλου Χρηματιστη-

ριακών Συμβάσεων Επαναγοράς (Repurchase Agreements) στο Χρηματι-

στήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ)».

97. Απ. Ε.Κ. αριθ. 5/403/8.11.2006 «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμέ-

νων σε οργανωμένη αγορά».

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

98. Ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατά-

ξεις».

99. Απ. ΥΠΕΘΟ αριθ. 1705/Β.50/16.1.1996 «Συνδρομές μελών Χ.Α.Α.

Α.Ε.».

100. Απ. Ε.Κ. αριθ. 6161 της συν. 86/15.10.1996 «Προϋποθέσεις Παροχής

Άδειας Λειτουργίας Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών Διαχεί ρισης Χαρτοφυ-

λακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών».

101. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7291 της συν. 104/8.4.1997, θέμα 6Α «Κεφαλαιακή Επάρ-

κεια των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

102. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7288 της συν. 104/8.4.1997, θέμα 6Α «Ορισμός ιδίων

Κεφαλαίων των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρε σιών που έχουν

την έδρα τους στην Ελλάδα».

103. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7289 της συν. 104/8.4.1997, θέμα 6Β «Συντελεστής φερεγ-

γυότητας των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπη ρεσιών που έχουν την

έδρα τους στην Ελλάδα».

104. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7290 της συν. 104/8.4.1997, θέμα 6Γ «Εποπτεία και έλεγ-

χος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Εται ρειών Παροχής Επεν-

δυτικών Υπηρεσιών».

105. Απ. Ε.Κ. αριθ. 9326 της συν. 150/19.1.1999, θέμα 7ο «Συμπληρωματικά

στοιχεία για τα βιβλία και παραστατικά που πρέπει να τηρούν τα Μέλη του

Χ.Α.Α.».

106. Απ. Υπ. Οικονομικών αριθ. 1065606/722/ΔΕ-Β΄/2000 «α) Εξαί ρεση των

χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνη-

τικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90, β) Καθορισμός

διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της ίδιας παραγρά-

φου, άρθρου και νόμου».

107. Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ει-

σαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματι-

στήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».

108. Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 2474/31.5.2001 «Παροχή

πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών

Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών».

109. Απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας

της Ελλάδος της συν. 178/19.7.2004, θέμα 1ο «Χρηματοδότηση νομικών

προσώπων από πιστωτικά ιδρύματα, μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθη-

νών, για τη διενέργεια χρηματι στηριακών συναλλαγών».

110. Απ. Ε.Κ. αριθ. 2/347/12.7.2005 «Υποχρεώσεις των Προσώπων που Διαμε-

σολαβούν κατ’ Επάγγελμα στην Κατάρτιση Συναλλαγών σχετικά με την

Πρόληψη Περιπτώσεων Κατάχρησης της Αγοράς».

111. Απ. Ε.Κ. αριθ. 4/347/12.7.2005 «Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπο-

νούν ή Διαδίδουν Αναλύσεις».

112. Απ. Ε.Κ. αριθ. 2/363/30.11.2005 «Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρη-

ματιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τι-

μήματος χρηματιστηριακών συναλλαγών».

113. Απ. Ε.Κ. αριθ. 9/370/26.1.2006 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδει-

ας σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τη λήψη και δια-

βίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων».

114. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/370/26.1.2006 «Έγκριση του περιεχομένου της αίτησης

για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Δια-

μεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.)».

115. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/387/19.6.2006 «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας

των υπαλλήλων και στελεχών Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτι-

κών Υπηρεσιών, Ανωνύμων Εταιρειών Επεν δυτικής Διαμεσολάβησης,

Ανωνύμων Εταιρειών Δια χείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Ανωνύμων

Εται ρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου».

116. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/452/1.11.2007 «Κανόνες Συμπεριφοράς ΕΠΕΥ».

117. Απ. Ε.Κ. αριθ. 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουρ-

γία των ΑΕΠΕΥ».

118. Απ. Ε.Κ. αριθ. 3/452/1.11.2007 «Αξιολόγηση μετόχων με ειδική συμμετο-

χή».

Τ Ο Μ Ο Σ Ι

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

119. Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,

οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια

και άλλες διατάξεις».

120. Ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

121. Ν. 1969/1991 «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια,

διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες

διατάξεις».

122. Ν. 1902/1990 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων»

123. Απ. Ε.Κ. αριθ. 225 της συν. 111/2.6.1992 «Απαιτούμενα στοιχεία για τη

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εκτός των

οριζομένων στο Ν. 1969/1991».

124. Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμά-

των και άλλες συναφείς διατάξεις».

125. Απ. ΥΠΕΘΟ αριθ. 78548/Β.1105/21.12.1992 «Σύσταση Εταιρειών Διαχεί-

ρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανάθεση συγκρότησης αμοιβαίων κεφα-

λαίων σε ήδη λειτουργούσες εταιρείες εκ μέρους των φορέων κοινωνικής

ασφάλισης».

126. Ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».

127. Απ. Ε.Κ. αριθ. 519/16.5.1995 «Καθορισμός αποτίμησης σωμάτων Ομολό-

γων του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς προσαρτημένα τοκομερίδια».

128. Απ. Ε.Κ. της συν. 62/15.12.1995, θέμα 18ο «Αποτίμηση κινητών αξι-

ών κατά τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων του άρθρου 33 του Ν.

1969/1991».

129. Απ. Ε.Κ. αριθ. 2109 της συν. 129/14.4.1998, θέμα 4ο «α) Διάθεση με-

ριδίων αλλοδαπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 49γ

του Ν. 1969/1991. β) Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ χωρών μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ».

130. Απ. Ε.Κ. αριθ. 8422 της συν. 132/19.5.1998, θέμα 2ο «Κώδικας Δεοντο-

λογίας Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και Εται-

ρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ)».

131. Απ. Ε.Κ. αριθ. 8596 της συν. 134/19.6.1998 θέμα 5ο «Αναγραφή στην

αίτηση συμμετοχής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ποσοστού προμήθειας

εξαγοράς».

132. Ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων

κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

133. Ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες

Επεν δύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις».

134. Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών,

εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματι-

στήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».

135. Απ. ΥΠΕΘΟ και Υπ. Οικονομικών αριθ. 26294/Β.1425/19.7.2000 «Κα-

θορισμός μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων ακίνητης περιουσίας του

ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και των εται-

ριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία».

136. Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 2482/10.10.2001 «Υποβολή

μηνιαίας λογιστικής κατάστασης από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων

κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος».

137. Απ. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Εργασίας και Κοι νωνικών

Ασφαλίσεων αριθ. 155492/Β.638/21.3.2002 «Καθορισμός Κανόνων Επεν-

δυτικής Συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των

Ασφαλι στικών Οργανισμών».

138. Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 2498/28.5.2002 «Υποβο-

λή τριμηνιαίας λογιστικής κατάστασης από τις εταιρίες χρηματοδοτικής

μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, κεφαλαίου επιχει-

ρηματικών συμμετοχών, επενδύσεων χαρτοφυλακίου και παροχής πιστώ-

σεων στην Τράπεζα της Ελλάδος».

139. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7/249/25.7.2002 «Ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαί-

ου των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περι ουσία (ΑΕΕ-

ΑΠ)».

140. Απ. Ε.Κ. αριθ. 8/249/25.7.2002 «Ελάχιστο ύψος του αρχικού ενεργητικού

του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας».

141. Απ. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αριθ. 200090/Β.1826/26.9

«Αναγνωρισμένες αγορές στις οποίες μπορούν να επενδύουν οι Ανώνυμες

Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) και οι Ανώνυμες Εταιρίες

Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)».

142. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7/259/19.12.2002 «Καθορισμός ελάχιστου περιεχομένου

ασφαλιστικών συμβολαίων των ακινήτων στα οποία επεν δύουν τα αμοι-

βαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνη-

τη περιουσία».

143. Απ. Ε.Κ. αριθ. 8/259/19.12.2002 «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας

έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφα λαίου ακίνητης

περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εται-

ρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία».

144. Απ. Ε.Κ. αριθ. 4/278/12.8.2003 «Δημοσίευση και γνωστοποίηση στοιχεί-

ων των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167)».

145. Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 2538/11.2.2004 «Δι-

ενέργεια ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων των Α.Ν. 1611/50, Ν.

2216/94, Ν. 2676/99 και των συναφών νόμων, καθώς και της εις εκτέλεση

αυτών κανονιστικών πράξεων».

146. Απ. Ε.Κ. αριθ. 10/304/10.6.2004 «Αναδυόμενες αγορές στις οποίες μπο-

ρούν να τοποθετούνται τα διαθέσιμα των Εταιριών Επενδύ σεων Χαρτοφυ-

λακίου Αναδυόμενων Αγορών («ΕΧΑΑ»)».

147. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/317/11.11.2004 «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαί-

ων του Ν. 3283/2004».

148. Απ. Ε.Κ. αριθ. 2/317/11.11.2004 «Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοι-

βαίων κεφαλαίων του Ν. 3283/2004».

149. Απ. Ε.Κ. αριθ. 8/355/6.4.2005 «Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο αμοι-

βαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004».

150. Απ. Ε.Κ. αριθ. 13/350/31.8.2005 «Αποτίμηση της αξίας στοιχείων του ενερ-

γητικού αμοιβαίων κεφαλαίων και του χαρτοφυλακίου ανωνύμων εταιρει-

ών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων σε

ακίνητη περιουσία τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά».

151. Απ. Ε.Κ. αριθ. 10/372/15.2.2006 «Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρί-

των, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύ-

ουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτο-

φυλακίου».

152. Απ. Ε.Κ. αριθ. 3/378/14.4.2006 «Χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών

μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρείες

επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου».

153. Απ. Ε.Κ. αριθ. 7/397/13.9.2006 «Σύναψη δανείου από ανώνυμες εται-

ρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005».

154. Απ. Ε.Κ. αριθ. 4/418/7.3.2007 «Αύξηση του επενδυτικού ορίου της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια

που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE-ASE

20».

155. Απ. Ε.Κ. αρθ. 2/435/12.7.2007 «Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφά-

λαια».

156. Απ. Ε.Κ. αριθ. 3/435/12.7.2007 «Αναπαραγωγή χρηματιστηριακού δεί-

κτη από αμοιβαία κεφάλαια».

157. Απ. Ε.Κ. αριθ. 1/438/1.8.2007 «Εισφορά κινητών αξιών για την από-

κτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων».

158. Ν. 3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περι-

ουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

159. Ν. 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφά-

λαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και

άλλες διατάξεις».

160. Βασιλικόν Διάταγμα 174/1963 «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του

Ν. 2190/1920 εις ενιαίον κείμενον».

161. Ν. 876/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφε-

ρομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς».

162. Ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμ-

μεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

163. Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη

δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της

Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογι-

στική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις».

164. Ν. 2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξι-

ών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Κατα-

θέσεων και άλλες διατάξεις».

165. Ν. 2471/1997 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης

Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

και άλλες διατάξεις».

166. Ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύ-

σεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».

167. Π.Δ. 25/2003 «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

168. Απ. Ε.Κ. αριθ. 19/284/9.10.2003 «Ανάθεση αρμο διοτήτων στο Γενικό Δι-

ευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

169. Ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

170. Απ. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αριθ. 36730/Β.903/15.9

«Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

171. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών.

172. Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συ-

ναλλαγών Επί Άυλων Αξιών.

173. Απόφαση Ε.Χ.Α.Ε. αριθ. 1 της συν.153/18.12.2006 «Χρεώσεις διαχεί-

ρισης και λειτουργίας του συστήματος άυλων τίτλων».

174. Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

175. Εγκύκλιος αριθ. 2 «Επισημάνσεις προς τις ΑΧΕ-ΕΠΕΥ».

176. Εγκύκλιος αριθ. 3 «Επισημάνσεις ως προς την άτυπη προώθηση μετο-

χών».

177. Εγκύκλιος αριθ. 4 «Επισημάνσεις ως προς την υποχρέωση των ΕΠΕΥ να

παρέχουν στους επενδυτές-πελάτες τους τακτική πληροφόρηση σχετικά με

τις συναλλαγές τους».

178. Εγκύκλιος αριθ. 5 «Συνεργασία των ΑΧΕ-ΕΠΕΥ με τις ΕΛΔΕ».

179. Εγκύκλιος αριθ. 6 «Επισημάνσεις προς τις A.Ε.Λ.Δ.Ε.».

180. Εγκύκλιος αριθ. 7 «Εκτύπωση και Εμφάνιση των Ενημερωτικών Δελτί-

ων - Παρουσιάσεις των Εκδοτριών Εταιριών».

181. Εγκύκλιος αριθ. 9 «Διευκρινίσεις επί της αποφάσεως 5/204/14.11

(Φ.Ε.Κ. 1487Β΄/6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισα-

γάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συν-

δεομένων με αυτές προσώπων».

182. Εγκύκλιος αριθ. 10 «Διευκρινίσεις επί της Αποφάσεως 5/204/14.11

(Φ.Ε.Κ. 1487Β΄/6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισα-

γάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συν-

δεομένων με αυτές προσώπων».

183. Εγκύκλιος αριθ. 11 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6 εγκυκλίου της Επι-

τροπής Κεφαλαιαγοράς».

184. Εγκύκλιος αριθ. 12 «Υποκαταστήματα Κοινοτικών ΑΧΕΠΕΥ στην Ελ-

λάδα».

185. Εγκύκλιος αριθ. 19 «Διευκρινίσεις επί της Αποφάσεως 1/216/17.5

(Φ.Ε.Κ. 667 Β΄/31.5.2001) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς «Ειδικός Διαπραγματευτής στην Κύρια και Παράλληλη

Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών», όπως τροποποιήθηκε με

την Απόφαση 3/243/30.4.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι-

τροπής Κεφαλαιαγοράς».

186. Εγκύκλιος αριθ. 21 «Ελάχιστο περιεχόμενο ανακοίνωσης - πρόσκλησης

προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη δημόσια προσφορά μετοχών,

Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ) και μεριδίων Επενδυτικών Κεφα-

λαίων Αναδυόμενων Αγορών (ΕΚΑΑ)».

187. Εγκύκλιος αριθ. 22 «Διευκρινήσεις επί των πληροφοριών σχετικά με

την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές της εταιρίας, οι οποίες πρέπει

να περιέχονται σε ενημερωτικό δελτίο».

188. Εγκύκλιος αριθ. 23 «Περιεχόμενο και δημοσίευση γνωστοποίησης σχε-

τικά με την έκβαση δημόσιας προσφοράς μετοχών και ελληνικών πιστο-

ποιητικών (ΕΛΠΙΣ)».

189. Εγκύκλιος αριθ. 25 «Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν

το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων και τους μεριδιούχους».

190. Εγκύκλιος αριθ. 26 «Διαδικασία έγκρισης ενημερωτικού δελτίου ή/και

παροχής αδείας για διενέργεια δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών -

Δικαιολογητικά αιτήσεων».

191. Εγκύκλιος αριθ. 28 «Αναγκαστική Εκποίηση Μετοχών».

192. Εγκύκλιος αρ. 29 «Εξόφληση από τους χρηματιστηριακούς παραγγελείς

έναντι των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών του τιμήματος συναλ-

λαγών τοις μετρητοίς στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και άλλα θέματα για

την εφαρμογή της απόφασης 2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαι-

αγοράς».

193. Εγκύκλιος αριθ. 30 «Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που προ-

βλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης

3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

194. Εγκύκλιος αριθ. 31 «Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλλαγών νομι-

μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδό-

τησης της τρομοκρατίας, χώρες μέλη της FATF και μη συνεργαζόμενες

χώρες».

195. Εγκύκλιος αριθ. 32 «Λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων και

διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 3/403/8.11

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

196. Εγκύκλιος αριθ. 33 «Διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρ-

κούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007

“Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες

των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε

οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις” και στα άρθρα 4-10 της από-

φασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς».

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

197. Απόφαση 3. «Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους του Χ.Α.,

παραίτησης Μέλους του Χ.Α. και άλλα θέματα Μελών» (όπως τροπο-

ποιήθηκε με τις αποφάσεις 11/5.4.2006 και 7.12.06 του ΔΣ του ΧΑ σε

κωδικοποιημένο κείμενο).

198. Απόφαση 4. «Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Ειδικού Δια-

πραγματευτή στις Αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χ.Α.».

199. Απόφαση 7. «Διαδικασία και κατάλογος δικαιολογητικών για τη δρα-

στηριοποίηση υποκαταστήματος Μέλους του Χ.Α.».

200. Απόφαση 10. «Περιπτώσεις άμεσης επιβολής μέτρων κατά των Μελών

του Χ.Α. και αρμόδια όργανα για την επιβολή τους».

201. Απόφαση 33. «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εισηγμένες

στο Χ.Α. εταιρίες».

202. Απόφαση 37. «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιρι-

ών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 12-10-2006 από-

φαση ΔΣ του ΧΑ).

203. Απόφαση 38. «Δικαιολογητικά εισαγωγής εταιριών στο ΧΑ» (κωδικο-

ποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 25-5-2006 απόφαση ΔΣ του

ΧΑ).

204. Απόφαση 39. «Εξειδίκευση κριτηρίων υπαγωγής στην επιτήρηση»,

όπως τροποποιήθηκε με την 5/1-3-2007 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α (κω-

δικοποιημένο κείμενο).

205. Απόφαση 40. «Εξειδίκευση κριτηρίων άρθρου 213 Κανονισμού ΧΑ»

όπως τροποποιήθηκε με την 5/1-3-2007 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α (κω-

δικοποιημένο κείμενο).

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Κατάλογος Αποφάσεων Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Χρονολογικό.

Αλφαβητικό.

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist