Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2016

Edition info

Title
Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου
Με την συνεργασία Β.Κ. Μάρκου
© 2016
Collaborator
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-450-1
Pages
XLIII + 341
Price
€ 36.00
In stock

Ι. Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2016


Ι. Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2016

Το βιβλίο αυτό του Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου Ι. Μ. Κονιδάρη είναι ένα καθιερωμένο στον επιστημονικό χώρο έργο.

Η νέα του έκδοση κατέστη επιβεβλημένη λόγω των πολλών νομοθετικών τροποποιήσεων που επήλθαν στη ύλη του κλάδου, μετά την έκδοση μάλιστα και του Ν. 4301/2014, αλλά και ως εκ της θεσμοθετήσεως πληθώρας νέων Κανονισμών από την Εκκλησία της Ελλάδος, που τροποποιούν καίρια τμήματα του δικαίου της.

Στο έργο αυτό αναλύονται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια όλες οι πτυχές του Εκκλησιαστικού Δικαίου, με ένθετες παραπομπές στη νεώτερη νομολογία, και συγκεκριμένα:

· Η θρησκευτική ελευθερία και οι φραγμοί της

· Τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα

· Οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας

· Η οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος

· Η ιδιαίτερη μεταχείριση κληρικών και μοναχών

· Το εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο

· Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια

· Η εκκλησιαστική δικονομία

· Η Εκκλησία της Κρήτης

· Το ΄Αγιον ΄Ορος

· Οι εκκλησιαστικές επαρχίες της Δωδεκανήσου

Το έργο ολοκληρώνεται με αναλυτική παράθεση βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, η οποία χωρίζεται σε τρία μέρη, το πρώτο με τα γενικά έργα (Ι), το δεύτερο με μονογραφίες - μελέτες - άρθρα (ΙΙ) και το τρίτο με τις πηγές και τα χρηστικά βοηθήματα (ΙΙΙ).

Η νέα αυτή έκδοση δεν σκοπεύει μόνο να αποτελέσει το πιο ενημερωμένο και εύληπτο πανεπιστημιακό εγχειρίδιο, αλλά να βοηθήσει τόσο τον νομικό της πράξεως, τον δικηγόρο και τον δικαστή, να προσεγγίσει με εγκυρότητα τα ζητήματα που τον απασχολούν, όσο και κάθε ενδιαφερόμενο να κατατοπιστεί στα εκκλησιαστικά θέματα με την ευρύτατη του όρου έννοια.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) προσφέρουν το έργο: Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου - Γ' έκδοση, στα μέλη της Εταιρείας Εκκλησιαστικού & Κανονικού Δικαίου και στους συνδρομητές της Επιθεωρήσεως Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου - ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ, στην ειδική τιμή των 25 € (από 36 €).

Edition info

Title
Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου
Με την συνεργασία Β.Κ. Μάρκου
© 2016
Collaborator
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-450-1
Pages
XLIII + 341
Price
€ 36.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦIΕΣ

ΚΥΡIΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Α΄. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Β΄. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ΄. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕIΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Έννοια, αντικείμενο και φύση του Εκκλησιαστικού Δικαίου.

§ 2. Πηγές του Εκκλησιαστικού Δικαίου

§ 3. Ερμηνεία του Εκκλησιαστικού Δικαίου. Εκκλησιαστική οικονομία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ

§ 4. Εισαγωγικά

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ

§ 5. Ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως

§ 6. Ελευθερία της λατρείας

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΦΡΑΓΜΟI ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ

§ 7. Δημόσια τάξη και χρηστά ήθη

§ 8. Καθήκοντα έναντι του Kράτους και συμμόρφωση στους νόμους

§ 9. Προσηλυτισμός

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 10. Νομική προσωπικότητα

§ 11. Δικαιώματα, περιορισμοί και εποπτεία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕΣΕIΣ ΠΟΛIΤΕIΑΣ - ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛIΤΕIΑΣ - ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

§ 12. Εισαγωγικά

§ 13. Συστήματα ενώσεως

§ 14. Συστήματα διακρίσεως

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΣΧΕΣΕIΣ ΠΟΛIΤΕIΑΣ - ΕΚΚΛΗΣIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΤIΤΛΟΣ

IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ

§ 15. Διάπλαση των σχέσεων

§ 16. Αποκρυστάλλωση των σχέσεων

§ 17. Απόληξη των σχέσεων

§ 18. Περίοδος της δικτατορίας

§ 19. Περίοδος της μεταπολιτεύσεως

ΤIΤΛΟΣ

ΔΟΓΜΑΤIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ

§ 20. Σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας υπό το ισχύον Σύνταγμα

ΜΕΡΟΣ ΤΡIΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

§ 21. Διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ ΚΑI ΟI ΔIΑΚΡIΣΕIΣ ΤΟΥΣ

ΤIΤΛΟΣ

ΚΤΗΣΗ ΚΑI ΑΠΩΛΕIΑ

ΤΗΣ IΔIΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

§ 22. Είσοδος στην Εκκλησία. Βάπτισμα και χρίσμα

§ 23. Έξοδος από την Εκκλησία

ΤIΤΛΟΣ

ΔIΑΚΡIΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

§ 24. Λαϊκοί

§ 25. Κληρικοί

§ 26. Μοναχοί

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

ΤIΤΛΟΣ

ΚΕΝΤΡIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 27. Σύνοδοι και είδη αυτών

§ 28. Iερά Σύνοδος της Iεραρχίας

§ 29. Διαρκής Iερά Σύνοδος

§ 30. Συνοδικές Επιτροπές

§ 31. Εκκλησιαστικοί οργανισμοί και υπηρεσίες

TITΛOΣ

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 32. Μητροπόλεις και Μητροπολιτικά Συμβούλια

§ 33. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Μητροπολίτες και Βοηθοί Επί­σκοποι

§ 34. Ναοί, Ενορίες και Εκκλησιαστικά Συμβούλια

§ 35. Εφημέριοι

§ 36. Μονές

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

IΔIΑIΤΕΡΗ ΝΟΜIΚΗ ΜΕΤΑΧΕIΡIΣΗ

ΚΛΗΡIΚΩΝ ΚΑI ΜΟΝΑΧΩΝ

§ 37. Iδιαίτερη νομική μεταχείριση των κληρικών

§ 38. Iδιαίτερη νομική μεταχείριση των μοναχών. Κληρονομική τους διαδοχή

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΗ ΚΑI ΔIΔΑΚΤIΚΗ ΕΞΟΥΣIΑ

§ 39. Μυστήρια και ιερές τελετές

§ 40. Κήρυγμα και θρησκευτική εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

ΔIΟIΚΗΤIΚΗ ΕΞΟΥΣIΑ

§ 41. Διοικητική εξουσία επί προσώπων

§ 42. Διοικητική εξουσία επί πραγμάτων. Εκκλησιαστική περι­ουσία

§ 43. Διοίκηση περιουσίας Μητροπόλεων, Ναών και Μονών

§ 44. Έσοδα και ασφάλιση κληρικών και μοναχών

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

EKKΛHΣIAΣTIKO ΠOINIKO ΔIKAIO

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΑ ΑΔIΚΗΜΑΤΑ

§ 45. Το εκκλησιαστικό αδίκημα γενικώς

§ 46. Επιμέρους εκκλησιαστικά αδικήματα

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΕΣ ΠΟIΝΕΣ

§ 47. Εισαγωγικά

§ 48. Ποινές επιβαλλόμενες σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας

§ 49. Ποινές επιβαλλόμενες σε κληρικούς ή/και μοναχούς

§ 50. Επιβολή και επιμέτρηση των ποινών

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΑ ΔIΚΑΣΤΗΡIΑ ΚΑI ΔIΚΟΝΟΜIΑ

§ 51. Εισαγωγικά

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΑ ΔIΚΑIΟΔΟΤIΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

§ 52. Εκκλησιαστικά δικαστήρια

§ 53. Άλλα δικαιοδοτικά όργανα

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

EKKΛHΣIAΣTIKH ΔIKONOMIA

§ 54. Προδικασία

§ 55. Αποδεικτικά μέσα

§ 56. Κύρια διαδικασία

§ 57. Ένδικα μέσα

§ 58. Εκτέλεση των αποφάσεων. Απονομή χάρης

§ 59. Σχέσεις εκκλησιαστικής και ποινικής ή πειθαρχικής δίκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

IΔIΑIΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

§ 60. Εκκλησία της Κρήτης

§ 61. Άγιον Όρος

§ 62. Εκκλησιαστικές επαρχίες Δωδεκανήσου

ΕΠIΛΟΓΗ ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑΣ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account