Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 3η έκδ., 2021


Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 3η έκδ., 2021

Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας και με την χαρακτηριστική, εύληπτη και λειτουργική δομή του λειτουργεί ως ένα απαραίτητο πρακτικό εργαλείο κατά τη μελέτη και την εφαρμογή των άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται πλήθος νομολογιακών αποσπασμάτων πολλά εκ των οποίων προέρχονται από αδημοσίευτες αποφάσεις και παρουσιάζονται συστηματικά λειτουργώντας ως ερμηνευτικά εργαλεία για όλες τις διατάξεις του Κώδικα.

Με τον ν. 4335/2015 είχαν επέλθει, για πολλοστή φορά, σημαντικότατες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης. Για άλλη μια φορά επιχειρήθηκε με τον νέο ν. 4842/2021 νέα ευρεία και πάλι τροποποίηση του Κώδικα αυτού. Με τον νέο αυτόν νόμο επέρχονται πάλι πολλές σημαντικές τροποποιήσεις, ενώ στις παραπάνω τροποποιήσεις ήρθαν να προστεθούν νέες τροποποιήσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με τον ν. 4855/2021. Η επέλευση των τροποποιήσεων φαίνεται να μην έχει ακόμα τέλος, με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να αποτελούν ένα ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο.

Όλες οι ανωτέρω αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές επιτείνουν τη σύγχυση και δημιουργούν ανασφάλεια στον εφαρμοστή του δικαίου. Στόχος του έργου είναι η ουσιαστική διευκόλυνση και ενημέρωση του μελετητή περιλαμβάνοντας αφενός τα κρίσιμα νομολογιακά αποσπάσματα προσαρμοσμένα στις νέες τροποποιήσεις και αφετέρου τα αντίστοιχα αποσπάσματα από τις αιτιολογικές εκθέσεις που θα βοηθήσουν στην ερμηνεία και την κατανόηση του σκοπού των νέων ρυθμίσεων.

Edition info

Title
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Κατ' άρθρο Νομολογία
© 2021
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-420-9
Pages
XI + 1645
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πρώτο βιβλίο

Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο πρώτο: Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1-6)

Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης (άρθ. 7-11)

Κεφάλαιο τρίτο: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (άρθ. 12-21)

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατά τόπον αρμοδιότητα (άρθ. 22-41)

Κεφάλαιο πέμπτο: Παρέκταση της αρμοδιότητας (άρθ. 42-44)

Κεφάλαιο έκτο: Έρευνα της αρμοδιότητας (άρθ. 45-47)

Κεφάλαιο έβδομο: Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο (άρθ. 48-51)

Κεφάλαιο όγδοο: Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας (άρθ. 52-61).

Κεφάλαιο ένατο: Διάδικοι (άρθ. 62-73)

Κεφάλαιο δέκατο: Ομοδικία (άρθ. 74-78)

Κεφάλαιο ενδέκατο: Συμμετοχή τρίτων στη δίκη (άρθ. 79-93)

Κεφάλαιο δωδέκατο: Πληρεξουσιότητα (άρθ. 94-105)

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές (άρθ. 106-116Α)

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Εκθέσεις (άρθ. 117)

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Δικόγραφα (άρθ. 118-121)

Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Επιδόσεις (άρθ. 122-143)

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Προθεσμίες (άρθ. 144-151)

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο: Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (άρθ. 152-158)

Κεφάλαιο δέκατο ένατο: Ακυρότητες (άρθ. 159-161)

Κεφάλαιο εικοστό: Εγγυοδοσία (άρθ. 162-172)

Κεφάλαιο εικοστό πρώτο: Δικαστικά έξοδα (άρθ. 173-193)

Κεφάλαιο εικοστό δεύτερο: Ευεργέτημα πενίας (άρθ. 194-204)

Κεφάλαιο εικοστό τρίτο: Ποινές (άρθ. 205-207)

Δεύτερο βιβλίο

Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια

Κεφάλαιο πρώτο: Απόπειρα συμβιβασμού (άρθ. 208-214Γ)

Κεφάλαιο δεύτερο: Άσκηση της αγωγής (άρθ. 215-220)

Κεφάλαιο τρίτο: Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής (άρθ. 221-225)

Κεφάλαιο τέταρτο: Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση (άρθ. 226-232)

Κεφάλαιο πέμπτο: Συζήτηση στο ακροατήριο (άρθ. 233-281)

Κεφάλαιο έκτο: Παρεμπίπτοντα (άρθ. 282-285)

Κεφάλαιο έβδομο: Διακοπή και επανάληψη της δίκης (άρθ. 286-292)

Κεφάλαιο όγδοο: Κατάργηση και περάτωση της δίκης (άρθ. 293-299)

Κεφάλαιο ένατο: Απόφαση (άρθ. 300-314)

Κεφάλαιο δέκατο: Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων (άρθ. 315-320)

Κεφάλαιο ενδέκατο: Δεδικασμένο (άρθ. 321-334)

Κεφάλαιο δωδέκατο: Απόδειξη (άρθ. 335-465)

Τίτλος Ι: Γενικές διατάξεις (άρθ. 335-351)

Τίτλος ΙΙ: Ομολογία (άρθ. 352-354)

Τίτλος ΙΙΙ: Αυτοψία (άρθ. 355-367)

Τίτλος ΙV: Πραγματογνωμοσύνη (άρθ. 368-392)

Τίτλος V: Μάρτυρες (άρθ. 393-414)

Τίτλος VI: Εξέταση των διαδίκων (άρθ. 415-420)

Τίτλος VII: Ένορκες βεβαιώσεις (άρθ. 421-424)

Τίτλος VIII: Έγγραφα (άρθ. 432-465)

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές (άρθ. 466-472)

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία (άρθ. 473-477)

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Ειδικές διατάξεις για τη διανομή (άρθ. 478-494)

Τρίτο βιβλίο

Ένδικα μέσα και ανακοπές

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 495-500)

Κεφάλαιο δεύτερο: Ανακοπή ερημοδικίας (άρθ. 501-510)

Κεφάλαιο τρίτο: Έφεση (άρθ. 511-537)

Κεφάλαιο τέταρτο: Αναψηλάφηση (άρθ. 538-551)

Κεφάλαιο πέμπτο: Αναίρεση (άρθ. 552-582)

Κεφάλαιο έκτο: Ανακοπή και τριτανακοπή (άρθ. 583-590)

Τέταρτο βιβλίο

Ειδικές διαδικασίες

Κεφάλαιο Α΄: Γενικές διατάξεις (άρθ. 591)

Κεφάλαιο Β΄: Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθ. 592-613)

Τίτλος Ι: Υπαγόμενες διαφορές (άρθ. 592)

Τίτλος ΙΙ: Κοινές διατάξεις (άρθ. 593-602)

Τίτλος ΙΙΙ: Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές (άρθ. 603-605)

Τίτλος IV: Διατάξεις για τις διαφορές από σχέσεις γονέων και τέκνων (άρθ. 606-609)

Τίτλος V: Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές (άρθ. 610-613)

Κεφάλαιο Γ΄: Περιουσιακές διαφορές (άρθ. 614-622Β)

Τίτλος Ι: Υπαγόμενες διαφορές (άρθ. 614)

Τίτλος ΙΙ: Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές (άρθ. 615-620)

Τίτλος ΙΙΙ: Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές (άρθ. 621-622)

Τίτλος ΙV: Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές (άρθ. 622Α)

Τίτλος V: Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (άρθ. 622Β)

Κεφάλαιο τέταρτο: Διαταγές (άρθ. 623-645)

Τίτλος Ι: Διαταγή πληρωμής (άρθ. 623-636)

Τίτλος ΙΙ: Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου (άρθ. 637-645)

Πέμπτο βιβλίο

Ασφαλιστικά μέτρα

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 682-703)

Κεφάλαιο δεύτερο: Εγγυοδοσία (άρθ. 704-705)

Κεφάλαιο τρίτο: Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθ. 706)

Κεφάλαιο τέταρτο: Συντηρητική κατάσχεση (άρθ. 707-724)

Κεφάλαιο πέμπτο: Δικαστική μεσεγγύηση (άρθ. 725-727)

Κεφάλαιο έκτο: Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθ. 728-730)

Κεφάλαιο έβδομο: Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (άρθ. 731-736)

Κεφάλαιο όγδοο: Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση (άρθ. 737-738)

Κεφάλαιο ένατο: Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (άρθ. 738Α)

Έκτο βιβλίο

Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 739-781)

Κεφάλαιο δεύτερο: Ειδικές διατάξεις (άρθ. 782-866)

Έβδομο βιβλίο

Διαιτησία

Άρθ.

Όγδοο βιβλίο

Αναγκαστική εκτέλεση

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 904-940Α)

Κεφάλαιο δεύτερο: Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθ. 941-952)

Κεφάλαιο τρίτο: Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη (άρθ. 953-981)

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατάσχεση σε χέρια τρίτου (άρθ. 982-991Β)

Κεφάλαιο πέμπτο: Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη (άρθ. 992-1016)

Κεφάλαιο έκτο: Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων (άρθ. 1017-1021)

Κεφάλαιο έβδομο: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθ. 1022-1033).

Κεφάλαιο όγδοο: Αναγκαστική διαχείριση (άρθ. 1034-1046)

Κεφάλαιο ένατο: Προσωπική κράτηση (άρθ. 1047-1054)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθ.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Πολυκώδικας, 12η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 4995/2022. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Γ. Διαμαντόπουλος, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι, 2019
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το ιδανικό εργαλείο επικαιροποίησης κάθε εγχειριδίου πολιτικής δικονομίας του προϊσχύσαντος δικαίου. Με οδηγό τις θέσεις της νομολογίας, μετά την...
Ι. Μαντζουράνης, Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση, 2019
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #19
Το έναυσμα για τη συγγραφή της παραπάνω μονογραφίας αποτέλεσε μία θέση, που διατυπώθηκε πρόσφατα από τον καθηγητή Dieter Leipold και προκάλεσε ζωηρές συζητήσεις στη Γερμανία:...