Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2η έκδ., 2017

Edition info

Title
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Κατ' άρθρο Νομολογία
© 2017
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-717-5
Pages
XI + 1252
Price
€ 75.00
In stock

Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2η έκδ., 2017


Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2η έκδ., 2017

Με τον ν. 4335/2015 επέρχονται, για πολλοστή φορά, τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επιτείνοντας εκ νέου τη σύγχυση και δημιουργώντας ανασφάλεια στον εφαρμοστή του δικαίου.

Όπως επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015, οι σημαντικότερες αλλαγές και καινοτομίες που περιλαμβάνονται στον νέο νόμο διατρέχουν σχεδόν ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής του και αφορούν κατά κύριο λόγο:

– Το πέμπτο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου του ΚΠολΔ, αναφορικά με την

τακτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια δίκη.

– Το τέταρτο βιβλίο του ΚΠολΔ, αναφορικά με τις ειδικές διαδικασίες και τη

νέα συστηματική διάρθρωσή τους.

– Το πέμπτο βιβλίο του ΚΠολΔ, αναφορικά με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

– Το όγδοο βιβλίο του ΚΠολΔ, αναφορικά με το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στο παρόν έργο, εκτός από το κείμενο του νόμου, στις τροποποιούμενες διατάξεις παρατίθενται και τα αντίστοιχα αποσπάσματα από την αιτιολογική έκθεση που θα βοηθήσουν τον εφαρμοστή του δικαίου στην ερμηνεία και τον σκοπό των νέων ρυθμίσεων.

Κάτω από τα βασικά άρθρα έχουν καταχωρηθεί αποσπάσματα από τη νομολογία, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις νέες τροποποιήσεις.

Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και με τον ν. 4491/2017.

Edition info

Title
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Κατ' άρθρο Νομολογία
© 2017
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-717-5
Pages
XI + 1252
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πρώτο βιβλίο

Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο πρώτο: Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1-6)

Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης (άρθ. 7-11)

Κεφάλαιο τρίτο: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (άρθ. 12-21)

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατά τόπον αρμοδιότητα (άρθ. 22-41)

Κεφάλαιο πέμπτο: Παρέκταση της αρμοδιότητας (άρθ. 42-44)

Κεφάλαιο έκτο: Έρευνα της αρμοδιότητας (άρθ. 45-47)

Κεφάλαιο έβδομο: Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο (άρθ. 48-51)

Κεφάλαιο όγδοο: Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας (άρθ. 52-61)

Κεφάλαιο ένατο: Διάδικοι (άρθ. 62-73)

Κεφάλαιο δέκατο: Ομοδικία (άρθ. 74-78)

Κεφάλαιο ενδέκατο: Συμμετοχή τρίτων στη δίκη (άρθ. 79-93)

Κεφάλαιο δωδέκατο: Πληρεξουσιότητα (άρθ. 94-105)

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές (άρθ. 106-116Α)

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Εκθέσεις (άρθ. 117)

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Δικόγραφα (άρθ. 118-121)

Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Επιδόσεις (άρθ. 122-143)

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Προθεσμίες (άρθ. 144-151)

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο: Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (άρθ. 152-158)

Κεφάλαιο δέκατο ένατο: Ακυρότητες (άρθ. 159-161)

Κεφάλαιο εικοστό: Εγγυοδοσία (άρθ. 162-172)

Κεφάλαιο εικοστό πρώτο: Δικαστικά έξοδα (άρθ. 173-193)

Κεφάλαιο εικοστό δεύτερο: Ευεργέτημα πενίας (άρθ. 194-204)

Κεφάλαιο εικοστό τρίτο: Ποινές (άρθ. 205-207)

Δεύτερο βιβλίο

Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια

Κεφάλαιο πρώτο: Απόπειρα συμβιβασμού (άρθ. 208-214Γ)

Κεφάλαιο δεύτερο: Άσκηση της αγωγής (άρθ. 215-220)

Κεφάλαιο τρίτο: Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής (άρθ. 221-225)

Κεφάλαιο τέταρτο: Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση (άρθ. 226-232)

Κεφάλαιο πέμπτο: Συζήτηση στο ακροατήριο (άρθ. 233-281)

Κεφάλαιο έκτο: Παρεμπίπτοντα (άρθ. 282-285)

Κεφάλαιο έβδομο: Διακοπή και επανάληψη της δίκης (άρθ. 286-292)

Κεφάλαιο όγδοο: Κατάργηση και περάτωση της δίκης (άρθ. 293-299)

Κεφάλαιο ένατο: Απόφαση (άρθ. 300-314)

Κεφάλαιο δέκατο: Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων (άρθ. 315-320)

Κεφάλαιο ενδέκατο: Δεδικασμένο (άρθ. 321-334)

Κεφάλαιο δωδέκατο: Απόδειξη (άρθ. 335-465)

Τίτλος Ι: Γενικές διατάξεις (άρθ. 335-351)

Τίτλος ΙΙ: Ομολογία (άρθ. 352-354)

Τίτλος ΙΙΙ: Αυτοψία (άρθ. 355-367)

Τίτλος ΙV: Πραγματογνωμοσύνη (άρθ. 368-392)

Τίτλος V: Μάρτυρες (άρθ. 393-414)

Τίτλος VI: Εξέταση των διαδίκων (άρθ. 415-420)

Τίτλος VII: Ένορκες βεβαιώσεις (άρθ. 421-424)

Τίτλος VIII: Έγγραφα (άρθ. 432-465)

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές (άρθ. 466-472)

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία (άρθ. 473-477)

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Ειδικές διατάξεις για τη διανομή (άρθ. 478-494).

Τρίτο βιβλίο

Ένδικα μέσα και ανακοπές

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 495-500)

Κεφάλαιο δεύτερο: Ανακοπή ερημοδικίας (άρθ. 501-510)

Κεφάλαιο τρίτο: Έφεση (άρθ. 511-537)

Κεφάλαιο τέταρτο: Αναψηλάφηση (άρθ. 538-551)

Κεφάλαιο πέμπτο: Αναίρεση (άρθ. 552-582)

Κεφάλαιο έκτο: Ανακοπή και τριτανακοπή (άρθ. 583-590)

Τέταρτο βιβλίο

Ειδικές διαδικασίες

Κεφάλαιο Α΄: Γενικές διατάξεις (άρθ. 591)

Κεφάλαιο Β΄: Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθ. 592-613)

Τίτλος Ι: Υπαγόμενες διαφορές (άρθ. 592)

Τίτλος ΙΙ: Κοινές διατάξεις (άρθ. 593-602)

Τίτλος ΙΙΙ: Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές (άρθ. 603-605)

Τίτλος IV: Διατάξεις για τις διαφορές από σχέσεις γονέων και τέκνων (άρθ. 606-609)

Τίτλος V: Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές (άρθ. 610-613)

Κεφάλαιο Γ΄: Περιουσιακές διαφορές (άρθ. 614-622Β)

Τίτλος Ι: Υπαγόμενες διαφορές (άρθ. 614)

Τίτλος ΙΙ: Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές (άρθ. 615-620)

Τίτλος ΙΙΙ: Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές (άρθ. 621-622)

Τίτλος ΙV: Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές (άρθ. 622Α)

Τίτλος V: Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (άρθ. 622Β)

Κεφάλαιο τέταρτο: Διαταγές (άρθ. 623-645)

Τίτλος Ι: Διαταγή πληρωμής (άρθ. 623-636Α)

Τίτλος ΙΙ: Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου (άρθ. 637-645)

Πέμπτο βιβλίο

Ασφαλιστικά μέτρα

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 682-703)

Κεφάλαιο δεύτερο: Εγγυοδοσία (άρθ. 704-705)

Κεφάλαιο τρίτο: Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθ. 706)

Κεφάλαιο τέταρτο: Συντηρητική κατάσχεση (άρθ. 707-724)

Κεφάλαιο πέμπτο: Δικαστική μεσεγγύηση (άρθ. 725-727)

Κεφάλαιο έκτο: Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθ. 728-730)

Κεφάλαιο έβδομο: Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (άρθ. 731-736)

Κεφάλαιο όγδοο: Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση (άρθ. 737-738)

Έκτο βιβλίο

Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 739-781)

Κεφάλαιο δεύτερο: Ειδικές διατάξεις (άρθ. 782-866)

Έβδομο βιβλίο

Διαιτησία

Άρθ.

Όγδοο βιβλίο

Αναγκαστική εκτέλεση

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 904-940Α)

Κεφάλαιο δεύτερο: Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθ. 941-952)

Κεφάλαιο τρίτο: Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη (άρθ. 953-981)

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατάσχεση σε χέρια τρίτου (άρθ. 982-991Β)

Κεφάλαιο πέμπτο: Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη (άρθ. 992-1016)

Κεφάλαιο έκτο: Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων (άρθ. 1017-1021)

Κεφάλαιο έβδομο: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθ. 1022-1033)

Κεφάλαιο όγδοο: Αναγκαστική διαχείριση (άρθ. 1034-1046)

Κεφάλαιο ένατο: Προσωπική κράτηση (άρθ. 1047-1054)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθ.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Other volumes

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account