Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ., 2020


Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ., 2020

Στη νέα αυτή έκδοση περιέχεται μια διεξοδική και επικαιροποιημένη ανάλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις μισθώσεις του Αστικού Κώδικα, τις νέες εμπορικές μισθώσεις, δηλαδή αυτές που συνάπτονται μετά την ισχύ του ν. 4242/2014 (28.2.2014) και τις μισθώσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Μεταγενέστερα, επίσης, εκδόθηκε ο ν. 4335/2015 ο οποίος επέφερε μεγάλες μεταβολές στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών.

Το έργο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη μίσθωση πράγματος του Αστικού Κώδικα, το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις νέες εμπορικές μισθώσεις, το τρίτο μέρος τις μισθώσεις για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών (ν. 3130/2003) και υπηρεσιών ΝΠΔΔ και το τέταρτο μέρος τη νέα δικονομία των μισθωτικών διαφορών.

Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται τα οικεία νομοθετικά κείμενα καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό και αριθμητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις
Περιέχει: Μισθώσεις Αστικού Κώδικα Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Μισθώσεις Δημοσίου και ΝΠΔΔ Νέα Δικονομία Μισθωτικών Διαφορών
© 2020
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-193-2
Pages
937
Price
€ 85.00
Temporarily out of stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Παραπεμπόμενη βασική βιβλιογραφία

ΠPΩTO MEPOΣ

Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

§ 1. Έννοια μίσθωσης

Α. Φύση μισθωτικής σύμβασης

Β. Στοιχεία μίσθωσης

 1. Σύναψη μίσθωσης

 2. Διαφορά από χρησιδάνειο

 3. Φορολογικές διατυπώσεις

Γ. Προσύμφωνο μίσθωσης

 1. Έννοια και φύση προσυμφώνου

 2. Αθέτηση υποχρέωσης από προσύμφωνο

 3. Παραγραφή - Κληρονομητό

Δ. Καταπλεονεκτική μίσθωση

Ε. Εικονικότητα μίσθωσης

ΣΤ. Διαφορά από επίταξη

Ζ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Η. Ειδικές περιπτώσεις μίσθωσης

 1. Αγρομίσθωση

 2. Επίμορτη αγροληψία

 3. Μίσθωση άλλων προσοδοφόρων

 4. Κτηνοληψία

 5. Τραπεζική θυρίδα

§ 2. Η υπομίσθωση

Α. Γενικά

Β. Υπομίσθωση στις εμπορικές μισθώσεις

 1. Παραχώρηση σε τρίτον

 2. Παραχώρηση σε εταιρεία των μισθωτών

 1. Παραχώρηση σε άλλη εταιρεία

 2. Συγχώνευση της μισθώτριας εταιρείας

 3. Μετατροπή της μισθώτριας εταιρείας

 4. Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης

 5. Συνέπειες ανεπίτρεπτης εμπορικής υπομίσθωσης

Γ. Παραχώρηση χρήσης σε συνδικαλιστική οργάνωση (άρθ. 16 § 5 ν. 1264/1982)

Δ. Λήξη υπομίσθωσης

§ 3. Το μίσθιο

Α. Έννοια ακινήτου

Β. Μίσθωση αλλοτρίου

 1. Επιτρεπτό μίσθωσης

 2. Μη δέσμευση δικαιούχου

 3. Μη επιτρεπτό μίσθωσης δημόσιου κτήματος και κτήματος ΟΤΑ, ως αλλοτρίου

Γ. Μίσθωση ιδίου

Δ. Ενυπόθηκο μίσθιο

§ 4. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

Α. Έννοια παραχώρησης

Β. Διατήρηση καταλληλότητας του μισθίου

 1. Ευθύνη εκμισθωτή

 2. Υποχρέωση του μισθωτή για προστασία του μισθίου

Γ. Καταστροφή του μισθίου

Δ. Μη παραχώρηση της χρήσης

Ε. Τήρηση καλής πίστης από τον εκμισθωτή

ΣΤ. Είδος χρήσης του μισθίου

 1. Συμφωνία για τη χρήση

 2. Μικτή χρήση

 3. Μικτή σύμβαση

§ 5. Οι συμβαλλόμενοι

Α. Γενικά

Β. Νομικά πρόσωπα

Γ. Αντιπρόσωπος - Εκπρόσωπος

 1. Αντιπρόσωπος

 2. Εκπρόσωπος νομικού προσώπου

Δ. Ανήλικοι συμβαλλόμενοι

Ε. Απαγορευμένες μισθώσεις

ΣΤ. Κοινωφελείς περιουσίες

§ 6. Τύπος μισθωτικής σύμβασης

Α. Άτυπο μισθώσεων

Β. Άτυπο τροποποιήσεων

Γ. Απόδειξη τροποποιήσεων

 1. Προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς

 2. Τροποποιήσεις ν. 4335/2015 - Ανεπίτρεπτο απόδειξης με μάρτυρες

 3. Επιτρεπτό, κατ’ εξαίρεση, απόδειξης με μάρτυρες

 4. Συμβατικός αποκλεισμός εμμάρτυρου μέσου

Δ. Μισθώσεις Δημοσίου - NΠΔΔ

Ε. Σύμβαση μίσθωσης ΑΕ με μέλος του ΔΣ κ.λπ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

§ 7. Η διάρκεια της μίσθωσης

Α. Γενικά

Β. Νόμιμη διάρκεια εμπορικών μισθώσεων μετά τους ν. 2741/1999 και 4242/2014

 1. Γενικά

 2. Παλιές μισθώσεις

 3. Νέες μισθώσεις

 4. Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου

Γ. Νόμιμη διάρκεια λοιπών μισθώσεων

 1. Μίσθωση κατοικίας

 2. Αγρομίσθωση και επίμορτη αγροληψία

 3. Μισθώσεις Δημοσίου

 4. Μισθώσεις ΝΠΔΔ

 5. Μισθώσεις σε παραμεθόριες περιοχές με το καθεστώς που ισχύει μετά

τον ν. 3978/2011

 1. Μισθώσεις λατομείων

Δ. Έναρξη και λήξη μίσθωσης

 1. Έναρξη μίσθωσης

 2. Λήξη μίσθωσης

Ε. Λύση με διαλυτική αίρεση

ΣΤ. Διάρκεια εμπορικών υπομισθώσεων

§ 8. Παράταση της μίσθωσης

Α. Τρόπος παράτασης

Β. Χρόνος σύναψης συμφωνίας παράτασης

Γ. Μη καταχρηστική η άρνηση παράτασης

Δ. Ανανέωση της μίσθωσης (Aναμίσθωση)

Ε. Παράταση παλαιών εμπορικών μισθώσεων

ΣΤ. Μονομερής παράταση μισθώσεων για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ

 1. Ρητή μονομερής παράταση με το π.δ. 19.11

 1. Ρητή μονομερής παράταση με τον ν

 2. Προϋποθέσεις μονομερούς παράτασης

 3. Διάρκεια μονομερούς παράτασης

§ 9. Παράταση μισθώσεων με εκμισθωτή το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

(άρθ. 7 § 19 ν. 2741/1999)

Α. Γενικά

Β. Νομοθετικά κείμενα - Αιτιολογικές Εκθέσεις

Γ. Σκοπός της ρύθμισης

Δ. Προϋποθέσεις και συνέπειες παράτασης

Ε. Μισθώσεις τουριστικών επιχειρήσεων με εκμισθωτή το Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ

ΣΤ. Παράταση μισθώσεων με άρθ. 5 § 2β π.δ. 34/1995

§ 10. Πλασματική (σιωπηρή) αναμίσθωση (611 ΑΚ)

Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθ. 611 AK

Β. Νέα σύμβαση

Γ. Δικαιοπρακτική ικανότητα - Τύπος

Δ. Διάταξη ενδοτικού δικαίου

Ε. Πολλοί μισθωτές

ΣΤ. Εμπορική αναμίσθωση

Ζ. Λοιπές μισθώσεις

 1. Μίσθωση προσοδοφόρου

 2. Αγρομίσθωση

 3. Μισθώσεις ΝΠΔΔ

Η. Μισθώσεις Δημοσίου

 1. Απαγόρευση αναμίσθωσης - Σιωπηρή παράταση

 2. Συνέπειες σιωπηρής παράτασης

 3. Εναντίωση εκμισθωτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

§ 11. Το μίσθωμα

Α. Αντιπαροχή μισθώματος

 1. Γενικά

 2. Οφειλή μισθώματος

 3. Εκχώρηση μισθώματος

 4. Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο

 5. Διαταγή πληρωμής

 6. Μη καταβολή μισθώματος λόγω κορωνοϊού

Β. Αφαίρεση ωφελημάτων (596 εδ. β΄ ΑΚ)

Γ. Είδη μισθώματος

Δ. Μίσθωμα σε χρυσό ή ξένο νόμισμα

Ε. Ύψος μισθώματος

ΣΤ. Επιβαρύνσεις του μισθώματος

 1. Γενικά

 2. Δαπάνες κοινοχρήστων

Ζ. Καθορισμός μισθώματος με τα άρθ. 371-373 AK

Η. Άκυρη μίσθωση

§ 12. Καταβολή του μισθώματος

Α. Χρόνος καταβολής του μισθώματος

 1. Προθεσμία καταβολής

 2. Τοκοδοσία επί υπερημερίας

Β. Τόπος καταβολής του μισθώματος

Γ. Παροχή μισθώματος

Δ. Απόδειξη καταβολής μισθώματος

 1. Εξοφλητική απόδειξη

 2. Δικονομική σύμβαση

Ε. Προκαταβολές μισθωμάτων

 1. Γενικά

 2. Επί εμπορικής μίσθωσης

ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγής για καταβολή μισθώματος

Ζ. Άμυνα εναγόμενου μισθωτή

Η. Ληξιπρόθεσμο μη δουλεμένων μισθωμάτων - Ποινική ρήτρα

Θ. Παραγραφή αξίωσης μισθωμάτων

 1. Γενική πενταετής παραγραφή

 2. Έναρξη παραγραφής

 3. Πρόταση παραγραφής

 4. Διακοπή παραγραφής

 5. Παραγραφή αξιώσεων κατά Δημοσίου, ΝΠΔΔ

§ 13. Αναπροσαρμογή μισθώματος κατ’ άρθ. 288 ΑΚ

Α. Δυνατότητα αναπροσαρμογής

Β. Δικαιούχοι αναπροσαρμογής

 1. Γενικά

 2. Εκποίηση μισθίου - Εκχώρηση μισθωμάτων

 3. Διαιρετό/αδιαίρετο αναπροσαρμογής

 4. Πλαγιαστική άσκηση;

Γ. Έκταση εφαρμογής άρθ. 288 AK

Δ. Προϋποθέσεις αναπροσαρμογής κατ’ άρθ. 288 AK

Ε. Κανόνας αναγκαστικού δικαίου

ΣΤ. Φύση δικαιώματος

 1. Διαπλαστικό δικαίωμα

 2. Διαπλαστική απόφαση

 1. Τρόπος άσκησης

 2. Παραίτηση/αοριστία αγωγής

Ζ. Αγωγή μισθωτή για μείωση του μισθώματος

 1. Γενικά

 2. Υπερημερία μισθωτή;

Η. Μισθώσεις με πλειοδοτικό διαγωνισμό

Θ. Περιεχόμενο αγωγής

 1. Γενικά

 2. Σώρευση καταψηφιστικού αιτήματος

 3. Δικαστικό ένσημο

 4. Τόκοι επί του αναπροσαρμοζόμενου μισθώματος

Ι. Άμυνα εναγομένου

ΙΑ. Συνέπειες δικαστικής αναπροσαρμογής

 1. Τρόπος αναπροσαρμογής

 2. Επιστροφή καταβληθέντων επί μείωσης του μισθώματος

 3. Κατάργηση ρήτρας σταδιακής αναπροσαρμογής

 4. Δεδικασμένο

ΙΒ. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

§ 14. Αναπροσαρμογή μισθώματος κατ’ άρθ. 388 ΑΚ

Α. Γενικά

Β. Δυνατότητα αναπροσαρμογής κατ’ άρθ. 388 ΑΚ

Γ. Προϋποθέσεις αναπροσαρμογής κατ’ άρθ. 388 AK

Δ. Έκταση εφαρμογής άρθ. 388 AK

Ε. Φύση διάταξης

ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγής - Άμυνα εναγομένου

Ζ. Λοιπά θέματα

§ 15. Καθορισμός και αναπροσαρμογή μισθώματος με το άρθ. 371 ΑΚ

Α. Μη καθορισμός της παροχής

 1. Γενικά

 2. Επί μίσθωσης πράγματος

Β. Αόριστη συμφωνία αναπροσαρμογής

Γ. Δίκαιη κρίση

Δ. Φύση δικαιώματος

 1. Κρατούσα άποψη

 2. Η άποψή μας

Ε. Εμπορικές μισθώσεις

ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγής

§ 16. Εγγυοδοσία

Α. Έννοια

Β. Σκοπός

 1. Καλή εκτέλεση της σύμβασης

 2. Ποινική ρήτρα

 3. Δικαίωμα εκμισθωτή

Γ. Αναπροσαρμογή

Δ. Αναμίσθωση

Ε. Τόκος

ΣΤ. Επιστροφή εγγυοδοσίας

 1. Γενικά

 2. Περιεχόμενο αγωγής

 3. Ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος

 4. Παραγραφή αξίωσης

Ζ. Εκποίηση μισθίου

Η. Καταβολή «αέρα»

§ 17. Εγγύηση

Α. Γενικά

 1. Έννοια εγγύησης

 2. Έγκυρη οφειλή

 3. Φύση εγγύησης

 4. Σύμβαση μεταξύ οφειλέτη και τρίτου

 5. Επί αποζημίωσης χρήσης

Β. Τύπος

Γ. Ευθύνη εγγυητή

Δ. Περιεχόμενο αγωγής δανειστή κατά εγγυητή

Ε. Άμυνα εγγυητή

 1. Γενικά

 2. Παραγραφή

 3. Απόσβεση εγγύησης

 4. Συμψηφισμός από απαίτηση άλλου

 5. Ένσταση δίζησης

ΣΤ. Εγγύηση ορισμένου χρόνου

Ζ. Εγγύηση αόριστου χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

§ 18. Εκμίσθωση κοινού

Α. Γενικά

 1. Συνεκμίσθωση

 2. Εκμίσθωση μερίδας

Β. Πράξεις διαχείρισης

Γ. Πλειοψηφία κοινωνών

 1. Δέσμευση μειοψηφίας

 2. Διορισμός διαχειριστή από το δικαστήριο

Δ. Εκμίσθωση ιδανικού μεριδίου σε συγκοινωνό

Ε. Μίσθωμα - Διαιρετή παροχή

§ 19. Καταγγελία μίσθωσης και απόδοση κοινού

Α. Αδιαίρετη η παροχή του μισθίου

Β. Καταγγελία

Γ. Ομοδικία

Δ. Αγωγή

Ε. Παραίτηση

ΣΤ. Επίκτηση μισθίου

 1. Σύγχυση ιδιοτήτων

 2. Αναβίωση ενοχής

§ 20. Μίσθωση με πολλούς μισθωτές

Α. Αδιαίρετη χρήση μισθίου

Β. Νομιμοποίηση - Ομοδικία

Γ. Καταγγελία

§ 21. Μίσθωση και Κανονισμός πολυκατοικίας

Α. Φύση κανονισμού - Περιορισμοί χρήσης - Δουλείες

Β. Δέσμευση μισθωτή

Γ. Παράβαση Κανονισμού - Παθητική νομιμοποίηση

Δ. Μίσθωση χώρου στάθμευσης στην πιλοτή

KEΦAΛAIO Ε΄

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

§ 22. Ευθύνη για ελαττώματα του μισθίου

Α. Μίσθιο ελεύθερο ελαττωμάτων

Β. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου

 1. Έννοια πραγματικού ελαττώματος

 2. Περιπτώσεις ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος

Γ. Έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του μισθίου

Δ. Νομικό ελάττωμα του μισθίου

Ε. Δικαιώματα μισθωτή, λόγω ελαττωμάτων, γενικώς

 1. Δικαιώματα μισθωτή

 2. Δικαιώματα υπομισθωτή - παραχωρησιούχου

ΣΤ. Υποχρέωση μισθωτή για ειδοποίηση

Ζ. Μη ευθύνη εκμισθωτή

 1. Νομοθετικά κείμενα

 2. Περιπτώσεις μη ευθύνης εκμισθωτή

 3. Συμβατικός αποκλεισμός ευθύνης

 1. Ειδικότερα, ευθύνη επί ελαττωμάτων λόγω σεισμού

§ 23. Δικαιώματα μισθωτή επί ύπαρξης ελαττωμάτων

Α. Δικαίωμα του μισθωτή για άρση των ελαττωμάτων

Β. Μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος

 1. Φύση δικαιώματος

 2. Ανυπαρξία πταίσματος εκμισθωτή

 3. Έκταση μείωσης

 4. Παραίτηση

 5. Προκαταβολή μισθώματος

 6. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος

 7. Παραγραφή

Γ. Καταγγελία της μίσθωσης από τον μισθωτή

 1. Προϋποθέσεις

 2. Καθορισμός προθεσμίας

 3. Συνέπειες καταγγελίας

 4. Συρροή αξιώσεων

 5. Μη ευθύνη εκμισθωτή

Δ. Αποζημίωση του μισθωτή

 1. Γενικά

 2. Αποζημίωση άρθ. 577-578 ΑΚ

 3. Αποζημίωση άρθ. 584 ΑΚ

 4. Δικαιούχοι αποζημίωσης

 5. Παραγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΑΠΑΝΕΣ - ΦΘΟΡΕΣ

§ 24. Δαπάνες μισθωτή

Α. Γενικά

Β. Αναγκαίες δαπάνες

 1. Έννοια

 2. Υπόχρεος

 3. Διενέργεια δαπάνης

 4. Αναζήτηση δαπάνης

 5. Οφειλή τόκου για τις δαπάνες

 6. Αγρομίσθωση

Γ. Επωφελείς δαπάνες

 1. Γενικά

 2. Απόδοση δαπάνης

Δ. Πολυτελείς δαπάνες

Ε. Διενέργεια συμβατικών δαπανών

 1. Συμβατική υποχρέωση διενέργειας δαπανών

 2. Δυνατότητα διενέργειας δαπανών

ΣΤ. Αφαίρεση κατασκευασμάτων (591 § 2 εδ. β΄ AK)

 1. Γενικά

 2. Έννοια κατασκευάσματος

 3. Δικαίωμα αφαίρεσης (jus tollendi)

 4. Παραγραφή

 5. Ενέχυρο άρθ. 604 ΑΚ

Ζ. Παραγραφή αξιώσεων μισθωτή για δαπάνες (603 ΑΚ)

Η. Περιεχόμενο αγωγών μισθωτή για δαπάνες

 1. Αγωγή για αναγκαίες δαπάνες

 2. Αγωγή για επωφελείς και πολυτελείς δαπάνες

Θ. Άμυνα εναγομένου

§ 25. Φθορές του μισθίου

Α. Ενδοτικό δίκαιο

Β. Υποχρέωση επιμελούς χρήσης

Γ. Φθορές συνήθους και μη, χρήσης

 1. Φθορές από τη συνήθη χρήση

 2. Φθορές πέρα από τη συνήθη χρήση

Δ. Ευθύνη μισθωτή

 1. Γενικά

 2. Έκταση ευθύνης του μισθωτή

 3. Ευθύνη για τυχηρά - ανώτερη βία

 4. Καταστροφή μισθίου από πυρκαγιά

 5. Ευθύνη τρίτου

 6. Απόδοση - Παραλαβή μισθίου

 7. Επίδειξη μισθίου

Ε. Συρροή αξιώσεων

ΣΤ. Μισθώσεις Δημοσίου

Ζ. Παραγραφή αξιώσεων εκμισθωτή για φθορές (602 ΑΚ)

 1. Γενικά

 2. Έναρξη παραγραφής

 3. Έκταση εξάμηνης παραγραφής

 4. Μη εφαρμογή παραγραφής άρθ. 602 ΑΚ

 5. Αναστολή παραγραφής

 6. Διακοπή παραγραφής

 7. Συμψηφισμός ανταπαίτησης

Η. Περιεχόμενο αγωγής για φθορές - Άμυνα εναγομένου

 1. Περιεχόμενο αγωγής

 2. Άμυνα εναγομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

§ 26. Εκποίηση μισθίου (614-615 ΑΚ)

Α. Γενικά

Β. Υπεισέλευση νέου κτήτορα στη μίσθωση

Γ. Περιπτώσεις μη υπεισέλευσης

Δ. Έκταση υπεισέλευσης νέου κτήτορα

Ε. Συνέπειες υπεισέλευσης

 1. Καταγγελία από νέο κτήτορα

 2. Μεταβίβαση δικαιωμάτων

 3. Προκαταβολές μισθωμάτων

 4. Περιεχόμενο αγωγής για τη νομιμοποίηση του νέου κτήτορα

ΣΤ. Επικαρπία μισθίου

 1. Σύσταση επικαρπίας

 2. Λήξη επικαρπίας

Ζ. Εκποίηση μισθίου στην εμπορική μίσθωση

 1. Υπεισέλευση νέου κτήτορα στη μίσθωση

 2. Εκποίηση τμήματος μισθίου

Η. Διάσπαση ΑΕ

Θ. Κατάσχεση και πλειστηριασμός μισθίου (άρθ. 997 §§ 1-2, 1009 ΚΠολΔ)

 1. Πλειστηριασμός μισθίου (άρθ. 1009 ΚΠολΔ)

 2. Κατάσχεση μισθίου (άρθ. 997 §§ 1-2 ΚΠολΔ)

 3. Σχέση ρυθμίσεων

Ι. Εκποίηση μισθίου στις μισθώσεις Δημοσίου

ΙΑ. Τύχη μίσθωσης κατά τη λήξη της επιφάνειας

§ 27. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης

Α. Γενικά

Β. Μεταβίβαση από τον εκμισθωτή

Γ. Μεταβίβαση από τον μισθωτή

 1. Τρόπος μεταβίβασης

 2. Διαφορά από υπομίσθωση και παραχώρηση χρήσης

§ 28. Μεταγραφή μισθωτικών συμβάσεων

Α. Γενικά

 1. Η ρύθμιση

 2. Έναρξη 9ετίας

Β. Έκταση ισχύος

 1. Γενικά

 2. Εμπορική μίσθωση

Γ. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

§ 29. Τρόποι λήξης της μίσθωσης

Α. Λήξη με την πάροδο του χρόνου

Β. Λήξη με εκτέλεση απόφασης

Γ. Λήξη με καταγγελία

Δ. Λύση μίσθωσης με αντίθετη συμφωνία

§ 30. Γενικά περί καταγγελίας της μίσθωσης

Α. Γενικά

 1. Διαπλαστικό δικαίωμα

 2. Καταγγελία προς νομικό πρόσωπο

 3. Επίδοση

 4. Εικονικότητα

 5. Αυτοδικαιοπραξία

 6. Εκχώρηση

Β. Συνέπειες καταγγελίας - Λύση μίσθωσης

Γ. Μερική καταγγελία

 1. Καταγγελία για μέρος του μισθίου

 2. Καταγγελία για έναν συμμισθωτή

Δ. Αίρεση στην καταγγελία

 1. Απαγόρευση αίρεσης

 2. Εξουσιαστική αίρεση

 3. Αίρεση δικαίου

Ε. Καταγγελία από ανήλικο εκμισθωτή

ΣΤ. Μετατροπή (182 ΑΚ)

Ζ. Ανάκληση καταγγελίας - Άρση συνεπειών

 1. Γενικά

 2. Συμβατική άρση καταγγελίας

Η. Νομιμοποίηση

 1. Νομιμοποίηση εκμισθωτή

 2. Νομιμοποίηση μισθωτή

Θ. Καταγγελία μίσθωσης με άσκηση αγωγής

 1. Άσκηση αγωγής

 2. Παραίτηση από την αγωγή

Ι. Πληρεξουσιότητα

 1. Πληρεξουσιότητα αστικού δικαίου

 2. Δικαστική πληρεξουσιότητα

 3. Πληρεξουσιότητα νομικού προσώπου

§ 31. Καταγγελία λόγω κινδύνου της υγείας (588 AK)

Α. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου

Β. Έννοια κατοικίας

Γ. Κίνδυνος

Δ. Χρόνος επέλευσης αποτελεσμάτων καταγγελίας

§ 32. Καταγγελία μίσθωσης από δημόσιο υπάλληλο (613 ΑΚ)

Α. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου

Β. Έννοια δημόσιου υπαλλήλου

Γ. Έννοια μετάθεσης

Δ. Kαταγγελόμενη μίσθωση

Ε. Διατυπώσεις καταγγελίας

§ 33. Καταγγελία μίσθωσης αόριστου χρόνου (608 § 2, 609 ΑΚ) - Λήξη

μίσθωσης ορισμένου χρόνου (608 § 1 ΑΚ)

Α. Λήξη μίσθωσης αόριστου χρόνου με καταγγελία

 1. Γενικά

 2. Προθεσμία καταγγελίας

 3. Άτυπο καταγγελίας - Νομιμοποίηση

 4. Συνέπειες καταγγελίας

Β. Λήξη μίσθωσης ορισμένου χρόνου

Γ. Σώρευση

Δ. Καταγγελία μίσθωσης λόγω παρόδου 30ετίας (610 ΑΚ)

 1. Γενικά

 2. Εμπορικές μισθώσεις

Ε. Μισθώσεις υποσταθμών ΔΕΗ

§ 34. Καθυστέρηση μισθώματος (597 ΑΚ) - Δυστροπία (66 ΕισΝΚΠολΔ)

Α. Καθυστέρηση καταβολής μισθώματος (597 AK)

 1. Καταγγελία

 2. Καθυστέρηση καταβολής μισθώματος

 3. Έννοια μισθώματος

 4. Άρση ευθύνης μισθωτή

 5. Εμπρόθεσμη καταβολή οφειλομένων

 6. Έξοδα καταγγελίας

 7. Εκπρόθεσμη καταβολή

 8. Υπερημερία εκμισθωτή

 9. Δημόσια κατάθεση μισθωμάτων

 10. Καταλογισμός χρεών

 11. Συνέπειες καταγγελίας

Β. Δυστροπία μισθωτή (66 ΕισΝΚΠολΔ)

 1. Έννοια δυστροπίας

 2. Επανειλημμένη δυστροπία

 3. Καταβολή μισθωμάτων - Κατάργηση δίκης (618 ΚΠολΔ)

 4. Υπομίσθωση

Γ. Συμψηφισμός μισθωμάτων

 1. Χρόνος πρότασης συμψηφισμού

 2. Γέννηση αξίωσης

 3. Συμψηφισμός εγγυοδοσίας

 4. Δεδικασμένο

 5. Κατάσχεση μισθωμάτων και συμψηφισμός

Δ. Διαφορά 597 AK και 66 ΕισΝΚΠολΔ

 1. Γενικά

 2. Σώρευση βάσεων άρθ. 597 AK και 66 EισNKΠολΔ

Ε. Αξίωση αποζημίωσης λόγω πρόωρης λύσης της μίσθωσης

ΣΤ. Ενέχυρο στα εισκομισθέντα

 1. Γενικά

 2. Νόμιμο ενέχυρο

 3. Εκχώρηση μισθωμάτων

Ζ. Ποινική ρήτρα

Η. Περιεχόμενο αγωγής απόδοσης μισθίου για καθυστέρηση/δυστροπία

Θ. Άμυνα εναγόμενου μισθωτή

§ 35. Διαταγή απόδοσης μισθίου (637-645 ΚΠολΔ)

A. Εισαγωγικά

Β. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής απόδοσης

 1. Καθυστέρηση μισθώματος

 2. Απόδειξη μίσθωσης

 3. Όχληση - Προθεσμία

 4. Καταβολή οφειλομένων

Γ. Αρμοδιότητα για έκδοση διαταγής απόδοσης

Δ. Αίτηση εκμισθωτή

 1. Περιεχόμενο αίτησης

 2. Εκκρεμοδικία

 3. Εξουσία δικαστή

 4. Αίτηση για καταβολή οφειλομένων

Ε. Έκδοση διαταγής απόδοσης

 1. Περιεχόμενο διαταγής απόδοσης

 2. Καθού κάτοικος αλλοδαπής

 3. Ετεροδικία

 4. Θάνατος μισθωτή

ΣΤ. Εκτέλεση διαταγής απόδοσης

Ζ. Διακοπή παραγραφής

Η. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης (642 ΚΠολΔ)

 1. Προθεσμία άσκησης ανακοπής

 1. Νομιμοποίηση

 2. Αρμοδιότητα

 3. Περιεχόμενο ανακοπής γενικά

 4. Λόγοι ανακοπής

 5. Πρόσθετοι λόγοι

 6. Επανειλημμένη καθυστέρηση

 7. Αυτεπάγγελτη έρευνα

 8. Εκδίκαση ανακοπής

 9. Επαναφορά πραγμάτων

 10. Ανακοπή εκτέλεσης

 11. Επανεγκατάσταση - Αποζημίωση

Θ. Αναστολή εκτέλεσης διαταγής απόδοσης (643 ΚΠολΔ)

 1. Προϋποθέσεις αναστολής

 2. Νομιμοποίηση

 3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

 4. Περιεχόμενο αίτησης αναστολής

 5. Άμυνα καθού

 6. Προσωρινή διαταγή

 7. Ανάκληση απόφασης

Ι. Παραίτηση από διαταγή απόδοσης μισθίου

§ 36. Κακή χρήση μισθίου (594 ΑΚ)

Α. Καταγγελία για κακή χρήση του μισθίου

 1. Γενικά

 2. Αγρομίσθωση

Β. Περιπτώσεις κακής χρήσης

Γ. Επιμελής και αμελής χρήση

Δ. Αντισυμβατική χρήση

Ε. Συμπεριφορά προς λοιπούς ενοίκους

ΣΤ. Έκταση κακής χρήσης

Ζ. Υπαιτιότητα μισθωτή

Η. Διαμαρτυρία εκμισθωτή

 1. Φύση διαμαρτυρίας

 2. Άτυπο διαμαρτυρίας

 3. Επί εκποίησης του μισθίου

Θ. Συμμόρφωση μισθωτή

Ι. Αξίωση εκμισθωτή για αποζημίωση

ΙΑ. Περιεχόμενο αγωγής απόδοσης μισθίου για κακή χρήση – Άμυνα εναγομένου

 1. Περιεχόμενο αγωγής

 2. Άμυνα εναγομένου

§ 37. Παράβαση όρου της μισθωτικής σύμβασης

Α. Συμφωνία στη μισθωτική σύμβαση

Β. Όρος ουσιώδης ή μη

Γ. Υπαιτιότητα

Δ. Περιπτώσεις παράβασης όρου

Ε. Συνέπειες παράβασης όρου

 1. Συμβατικό δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης

 2. Αυτόματη λύση της μίσθωσης (διαλυτική αίρεση)

 3. Χρόνος λύσης της μίσθωσης

ΣΤ. Σχέση με κακή χρήση του μισθίου

Ζ. Διάφορες κατηγορίες μισθώσεων

Η. Περιεχόμενο αγωγής απόδοσης μισθίου για παράβαση όρου - Άμυ-

να εναγομένου

 1. Περιεχόμενο αγωγής

 2. Άμυνα εναγομένου

Θ. Ληξιπρόθεσμο μισθωμάτων ως συνέπεια παράβασης όρου

§ 38. Καταγγελία μίσθωσης για σπουδαίο λόγο

Α. Καταγγελία διαρκούς ενοχικής σχέσης

Β. Καταγγελία μίσθωσης

Γ. Προϋποθέσεις καταγγελίας

 1. Γενικά

 2. Περιπτώσεις ή μη, ύπαρξης σπουδαίου λόγου

 3. Αναφορά λόγων

 4. Αναιρετικός έλεγχος

Δ. Συνέπειες καταγγελίας

§ 39. Λύση μίσθωσης λόγω απαλλοτρίωσης του μισθίου

Α. Λύση μίσθωσης

Β. Δικαιώματα υπέρ ου η απαλλοτρίωση

Γ. Δικαιώματα μισθωτή

§ 40. Συνέπειες λήξης της μίσθωσης

Α. Υποχρέωση απόδοσης του μισθίου

 1. Έννοια λήξης της μίσθωσης

 2. Απόδοση μισθίου

 3. Εναγωγή υπομισθωτή

 4. Μίσθωση και προσβολή νομής εκμισθωτή

 5. Πρόωρη άσκηση αγωγής

 6. Κατάχρηση δικαιώματος

 7. Μίσθωση και πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

Β. Άρνηση παραλαβής μισθίου

 1. Γενικά

 1. Διορισμός μεσεγγυούχου

Γ. Αξίωση εκμισθωτή για αποζημίωση

 1. Αξιώσεις εκμισθωτή γενικά

 2. Πρόωρη λύση της μίσθωσης από λόγο που αφορά τον μισθωτή

 3. Τρόπος καταβολής αποζημίωσης

 4. Αφαίρεση ωφελημάτων

Δ. Αποζημίωση χρήσης

Ε. Ποινική ρήτρα

 1. Συμφωνία συμβαλλομένων

 2. Κατάπτωση της ποινής (405 ΑΚ)

 3. Μείωση της ποινής (409 ΑΚ)

 4. Χρόνος προβολής της ένστασης

§ 41. Αποζημίωση χρήσης (601 ΑΚ)

Α. Γενικά

 1. Λήξη μίσθωσης

 2. Παράνομη παρακράτηση μισθίου

 3. Χρόνος έναρξης υποχρέωσης για αποζημίωση

 4. Εφαρμογή επί Δημοσίου και ΝΠΔΔ

 5. Τοκοδοσία

Β. Βασική αποζημίωση

 1. Περιεχόμενο βασικής αποζημίωσης

 2. Αναπροσαρμογή

 3. Δαπάνες κοινοιχρήστων

 4. Χαρτόσημο

 5. Χρόνος αποζημίωσης

Γ. Περαιτέρω ζημία

 1. Γενικά

 2. Πταίσμα μισθωτή

 3. Έκταση αποζημίωσης

Δ. Απαλλαγή μισθωτή

Ε. Δικαιούχοι και υπόχρεοι της αποζημίωσης

 1. Δικαιούχοι αποζημίωσης

 2. Υπόχρεοι αποζημίωσης

 3. Εκχώρηση στο Δημόσιο

ΣΤ. Παραγραφή

Ζ. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Η. Περιεχόμενο αγωγής - Άμυνα εναγομένου

 1. Περιεχόμενο αγωγής

 2. Άμυνα εναγομένου

Θ. Ζημία και μετά τη λήξη της παρακράτησης

Ι. Ευθύνη εγγυητή

ΙΑ. Δικονομικά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

§ 42. Μίσθωση κύριας κατοικίας

Α. Ισχύον δίκαιο

Β. Νόμιμη διάρκεια μίσθωσης κύριας κατοικίας

Γ. Σύντμηση χρόνου μίσθωσης

Δ. Μίσθωση οικογενειακής στέγης

§ 43. Ρύθμιση οικογενειακής στέγης από το δικαστήριο (1393 ΑΚ)

Α. Ρύθμιση από το δικαστήριο

 1. Γενικά

 2. Έννοια οικογενειακής στέγης γενικώς

 3. Επέμβαση δικαστηρίου

Β. Συνέπειες ρύθμισης από το δικαστήριο

Γ. Σε περίπτωση λύσης του γάμου

§ 44. Καταγγελία μίσθωσης οικογενειακής στέγης από τον εκμισθωτή (612Α ΑΚ)

Α. Η Ρύθμιση

Β. Έκταση εφαρμογής

 1. Επί καταγγελίας της μίσθωσης από τον εκμισθωτή

 2. Επί αγωγής απόδοσης του μισθίου χωρίς καταγγελία

 3. Επί συμφώνου συμβίωσης

Γ. Κοινοποίηση καταγγελίας στον σύζυγο του μισθωτή

 1. Τύπος κοινοποίησης

 2. Προθεσμία κοινοποίησης

 3. Τρόπος κοινοποίησης

 4. Συνέπειες μη κοινοποίησης

Δ. Παθητική νομιμοποίηση αγωγής απόδοσης μισθίου

Ε. Δυνατότητες συζύγου του μισθωτή

§ 45. Συνέπειες θανάτου εκμισθωτή - μισθωτή

Α. Θάνατος εκμισθωτή

 1. Κληρονομητό μισθωτικής σχέσης

 2. Επικαρπία

 3. Δικαιώματα κληρονόμων εκμισθωτή

Β. Θάνατος μισθωτή

 1. Κληρονομητό μισθωτικής σχέσης

 2. Δικαίωμα καταγγελίας από τους κληρονόμους του μισθωτή

 3. Αγρομίσθωση

 1. Εμπορική μίσθωση

§ 46. Υπεισέλευση του επιζώντος συζύγου (612 § 2 ΑΚ)

Α. Η ρύθμιση

Β. Προϋποθέσεις υπεισέλευσης

 1. Γενικά

 2. Μη συμβίωση των συζύγων

 3. Συμμισθωτής σύζυγος

 4. Εξώγαμη συμβίωση

 5. Σύμφωνο συμβίωσης

Γ. Φύση υπεισέλευσης

 1. Η άποψή μας

 2. Άλλες απόψεις

Δ. Έκταση υπεισέλευσης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Νέες Εμπορικές Μισθώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 47. Νομοθετικό καθεστώς παλιών και νέων εμπορικών μισθώσεων

Α. Παλιές εμπορικές μισθώσεις

Β. Νέες εμπορικές μισθώσεις (άρθ. 13 ν. 4242/2014)

1. Γενικά

2. Η «καταγγελία» του άρθ. 13 § 1 εδ. γ΄ ν. 4242/2014

 1. Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις π.δ. 34/1995

 2. Εφαρμοζόμενες διατάξεις π.δ. 34/1995

Γ. Συνταγματικότητα διατάξεων

Δ. Φύση διατάξεων - Παραίτηση από δικαιώματα

 1. Κανόνες δημόσιας τάξης

 2. Παραίτηση από δικαίωμα που παρέχει ο νόμος

Ε. Η λειτουργία των νέων εμπορικών μισθώσεων μετά την πάροδο του νόμιμου χρόνου της τριετούς διάρκειάς τους

 1. Εφαρμογή διατάξεων του π.δ. 34/1995 στις νέες εμπορικές μισθώσεις

μετά την πάροδο του νόμιμου χρόνου

 1. Συμφωνίες που αφορούν χρόνο μεταγενέστερο της νόμιμης τριετούς διάρκειας.

 2. Λύση με διαλυτική αίρεση

 3. Σιωπηρή αναμίσθωση άρθ. 611 ΑΚ

 4. Καταγγελία νέας εμπορικής μίσθωσης

 5. Μεταγραφή μισθωτικών συμβάσεων (618 ΑΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Π.Δ. 34/1995

§ 48. Προστατευόμενες μισθώσεις

Α. Γενικά

Β. Μισθώσεις άρθ. 1 § 1 περ. α΄ π.δ. 34/1995

 1. Γενικά

 2. Διενέργεια εμπορικών πράξεων

 3. Αγορά για μεταπώληση ή εκμίσθωση

 4. Επιχείρηση χειροτεχνίας

 5. Επιχείρηση παραγγελίας

 6. Επιχείρηση μεταφοράς

 7. Επιχείρηση προμήθειας

 8. Επιχείρηση πρακτορείας

 9. Επιχείρηση δημόσιων θεαμάτων

 10. Τραπεζικές εργασίες

 11. Μεσιτικές εργασίες

 12. Επιχειρηματική οργάνωση κεφαλαίου και εργασίας

 13. Πράξεις εμπόρων

Γ. Μισθώσεις εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθμών (άρθ. 1 § 1 περ. β΄

π.δ. 34/1995)

Δ. Μισθώσεις κλινικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων (άρθ. 1 § 1 περ. γ΄

π.δ. 34/1995)

Ε. Μισθώσεις βοηθητικών χώρων (άρθ. 1 § 1 δ΄ π.δ. 34/1995)

ΣΤ. Μισθώσεις φαρμακείων και φαρμακαποθηκών (άρθ. 1 § 1 περ. ε΄

π.δ. 34/1995)

 1. Προστασία μισθώσεων φαρμακείων και φαρμακαποθηκών

 2. Συστέγαση φαρμακείων (άρθ. 13 π.δ. 34/1995)

 3. Παραχώρηση χρήσης φαρμακείου

 4. Αποσυστέγαση φαρμακείων

Ζ. Μισθώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων (άρθ. 3 π.δ. 34/1995)

Η. Μισθώσεις οίκων ευγηρίας (άρθ. 1 § 1 περ. στ΄ π.δ. 34/1995)

§ 49. Επαγγελματικές μισθώσεις (άρθ. 2 π.δ. 34/1995)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Π.Δ. 34/1995 (ΑΡΘ. 4)

§ 50. Μη προστατευόμενες μισθώσεις

Α. Γενικά περί των μη υπαγόμενων μισθώσεων

Β. Βραχυχρόνιες μισθώσεις (άρθ. 4 § 1 περ. α΄ π.δ. 34/1995)

 1. Έννοια - Κριτήρια

 1. Περιπτώσεις

Γ. Μισθώσεις οικοτροφείων (άρθ. 4 § 1 περ. γ΄ π.δ. 34/1995)

Δ. Μισθώσεις χώρων σε συνοριακούς σταθμούς ή περιοχές λιμένων ή αεροδρομίων (άρθ. 4 § 1 περ. δ΄ π.δ. 34/1995)

Ε. Μισθώσεις σε δημόσιους κ.λπ. χώρους (άρθ. 4 § 1 περ. ε΄-η΄ π.δ. 34/1995)

 1. Γενικά

 2. Μισθώσεις σε κοινόχρηστους χώρους

 3. Μισθώσεις σε νεκροταφεία

 4. Μισθώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους

 5. Μισθώσεις ακινήτων ΑΕΙ

 6. Μισθώσεις σε κτήρια δημόσιων υπηρεσιών

ΣΤ. Οι μισθώσεις περιπτέρων μετά τους ν. 4093/2012 και 4254/2014

Ζ. Μισθώσεις ακινήτων της Βουλής των Ελλήνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθ. 4 § 1 περ. ιγ΄ π.δ. 34/1995)

Η. Μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων (άρθ. 4 § 1 περ. θ΄ π.δ. 34/1995)

Θ. Μισθώσεις χώρων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (άρθ. 4 § 1 περ.

ιδ΄ π.δ. 34/1995)

Ι. Μισθώσεις κυλικείων και χώρων διαφημίσεων αθλητικών κέντρων

(άρθ. 4 § 1 περ. ιβ΄ π.δ. 34/1995)

ΙΑ. Μισθώσεις χώρων Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου (άρθ.

23 § 1 εδ. δ, ii ν. 2741/1999)

ΙΒ. Μισθώσεις ακινήτων της ΔEΘ (άρθ. 4 § 1 περ. ιε΄ π.δ. 34/1995)

ΙΓ. Μισθώσεις σχολικών κυλικείων

 1. Μη υπαγωγή στις εμπορικές μισθώσεις

 2. Ισχύουσα νομοθεσία

 3. Εκμισθωτής - Σχολικές Επιτροπές

 4. Πλειοδοτικός διαγωνισμός

 5. Μίσθωμα

 6. Διάρκεια μίσθωσης

 7. Απαγόρευση υπομίσθωσης

 8. Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

ΙΔ. Μισθώσεις καταστημάτων λαχαναγορών (άρθ. 4 § 1 περ. ιστ΄ π.δ.

34/1995)

ΙΕ. Μισθώσεις ακινήτων Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθ. 4 § 1 περ. ιζ΄

π.δ. 34/1995)

ΙΣΤ. Μισθώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν με συνάλλαγμα (άρθ. 4 §

περ. ιη΄ π.δ. 34/1995)

ΙΖ. Χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων (άρθ. 4 § 1 περ. ιθ΄ π.δ.

34/1995)

ΙΗ. Μισθώσεις οίκων ανοχής

 1. Μη υπαγωγή στο π.δ. 34/1995

 2. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

§ 51. Άρση προστασίας του π.δ. 34/1995.................................................. 613

Α. Μισθώσεις που έπαυσαν, με νόμο, να υπάγονται στην προστασία

Β. Συμβατική μεταβολή της χρήσης

Γ. Παύση άσκησης προστατευόμενης δραστηριότητας από τον μισθωτή

Δ. Καταχρηστική επίκληση προστασίας του π.δ. 34/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

§ 52. Συμφωνία για το μίσθωμα

Α. Γενικά

Β. Μίσθωμα σε ξένο νόμισμα, σε είδος ή σε ποσοστά

§ 53. Η συμβατική αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης....... 617

Α. Γενικά

Β. Οριστή αναπροσαρμογή (371 ΑΚ)

Γ. Αξία είδους

Δ. Μίσθωμα σε ποσοστά

Ε. Αναπροσαρμογή στο ύψος του ελεύθερου μισθώματος

ΣΤ. Ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής

Ζ. Διάρκεια ισχύος συμφωνίας αναπροσαρμογής (άρθ. 7 § 1 εδ. β΄ π.δ.

34/1995)

Η. Αναπροσαρμογή με άρθ. 288, 388 ΑΚ

§ 54. Νόμιμη αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης μετά πάροδο διετίας (άρθ. 7 § 2 π.δ. 34/1995).......................................................................................... 622

Α. Πότε επιτρέπεται

 1. Γενικά

 2. Φυσική ευχέρεια

 3. Τρόπος αναπροσαρμογής

 4. Κρίσιμος χρόνος

 5. Δεύτερη αναπροσαρμογή

 6. Νέες μισθώσεις

Β. Αναπροσαρμογή κάτω του 6%

Γ. Μίσθωμα άνω του 6%

Δ. Έγγραφη δήλωση-όχληση - Απαιτητό μισθώματος (άρθ. 7 § 5 π.δ.

34/1995)

Ε. Δυστροπία μισθωτή

ΣΤ. Αναπροσαρμογή σε ποσό πέραν του διπλασίου (άρθ. 7 ν. 2041/1992).

Ζ. Περιεχόμενο αγωγής

§ 55. Νόμιμη αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης λόγω παρόδου έτους (άρθ. 7 § 3 π.δ. 34/1995).......................................................................................... 628

Α. Νομοθετικό κείμενο - Εισηγητική έκθεση

Β. Ετήσια αναπροσαρμογή

 1. Χρόνος ετήσιας αναπροσαρμογής

 2. Έγκυρη μίσθωση

 3. Υπολογισμός αναπροσαρμογής

 4. Νέα συμφωνία αναπροσαρμογής

 5. Δικαστική αναπροσαρμογή

§ 56. Εξωδικαστική αναπροσαρμογή (άρθ. 15 ν. 4013/2011).................... 631

Α. Γενικά

Β. Αρμοδιότητα Επιτροπών - Υπαγόμενες μισθώσεις

Γ. Προϋποθέσεις υπαγωγής της διαφοράς στην Επιτροπή

Δ. Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

- ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ

§ 57. Νόσος του μισθωτή (άρθ. 12 π.δ. 34/1995)...................................... 638

Α. Γενικά

Β. Νόσος μισθωτή

Γ. Άσκηση επιχείρησης

Δ. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης

 1. Γενικά

 2. Έκταση εφαρμογής

 3. Σύμβαση με τρίτον - Αναγγελία

 4. Χρόνος μεταβίβασης

Ε. Αντίθετη συμφωνία

ΣΤ. Διαπλαστικό δικαίωμα

Ζ. Συνέπειες μεταβίβασης

Η. Ευθύνη μεταβιβάζοντος

§ 58. Μίσθωση από μη δικαιούμενο σε εκμίσθωση (άρθ. 14 π.δ. 34/1995).. 642

Α. Γενικά

Β. Δικαιούμενοι και μη δικαιούμενοι σε εκμίσθωση

 1. Δικαιούμενοι σε εκμίσθωση

 2. Μη δικαιούμενοι σε εκμίσθωση

Γ. Δικαιώματα κυρίου επί εκμισθώσεως αλλοτρίου

Δ. Δέσμευση από κανονισμό πολυκατοικίας

Ε. Προϋποθέσεις και συνέπειες δέσμευσης του δικαιούχου εκμίσθω- σης

 1. Γενικά

 2. Καλή πίστη του μισθωτή

 3. Μη διαμαρτυρία του δικαιούχου

ΣΤ. Συνέπειες της δέσμευσης του τρίτου δικαιούχου

 1. Γενικά

 2. Λειτουργία της μίσθωσης

 3. Έγκριση μίσθωσης

 4. Δέσμευση νέου κτήτορα

Ζ. Μη δέσμευση δικαιούμενου σε εκμίσθωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΗΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

§ 59. Λήξη εμπορικής μίσθωσης με αντισυμφωνία (άρθ. 5 § 1 π.δ.

34/1995 - 13 § 1 εδ. β΄ ν. 4242/2014)............................................... 648

Α. Λήξη εμπορικών μισθώσεων γενικά

Β. Αντίθετη μεταγενέστερη συμφωνία

 1. Παλιές μισθώσεις

 2. Νέες μισθώσεις

 3. Περιεχόμενο συμφωνίας

Γ. Έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

Δ. Απόδειξη συμφωνίας

Ε. Έκταση εφαρμογής

ΣΤ. Συνέπειες

§ 60. Λύση νομικού προσώπου μισθωτή................................................... 653

Α. Θέση νομικού προσώπου σε εκκαθάριση

Β. Περάτωση εκκαθάρισης

 1. Η κρατούσα άποψη

 2. Η άποψή μας

§ 61. Καταγγελία μεταμέλειας παλαιάς εμπορικής μίσθωσης από τον μισθωτή 655

Α. Γενικά

 1. Παλιές εμπορικές μισθώσεις

 2. Νέες εμπορικές μισθώσεις

Β. Προϋποθέσεις καταγγελίας

 1. Πάροδος έτους

 2. Έναρξη έτους

 3. Περιπτώσεις εφαρμογής

 4. Ανάκληση καταγγελίας

Γ. Περισσότεροι μισθωτές ή εκμισθωτές

 1. Περισσότεροι μισθωτές

 1. Περισσότεροι εκμισθωτές

Δ. Τύπος της καταγγελίας

 1. Έγγραφος τύπος

 2. Εγκατάλειψη μισθίου

 3. Συναινετική αποχώρηση μισθωτή

Ε. Λύση της μίσθωσης

 1. Χρόνος λύσης της μίσθωσης

 2. Πρόωρη αποχώρηση μισθωτή

ΣΤ. Αποζημίωση

 1. Ύψος αποζημίωσης

 2. Υπολογισμός αποζημίωσης

 3. Πότε οφείλεται

 4. Αντίθετες συμφωνίες

Ζ. Καταγγελία και από τον εκμισθωτή

Η. Εφαρμογή άρθ. 43 π.δ. 34/1995 επί μισθώσεων για στέγαση δημό-

σιων υπηρεσιών

§ 62. Παραχώρηση χρήσης του μισθίου σε εταιρεία μετά πάροδο τριε- τίας 668

Α. Πάροδος τριετίας - Συμμετοχή μισθωτή

 1. Γενικά

 2. Μισθωτής

 3. Παραίτηση

 4. Εκμισθώσεις ΝΠΔΔ

Β. Γνωστοποίηση παραχώρησης

Γ. Μορφή εταιρείας - Χρόνος σύστασης

Δ. Μεταβολή προσώπου εταίρων

Ε. Αύξηση μισθώματος

ΣΤ. Συνέπειες παράβασης των διατάξεων του άρθ. 11 § 1 π.δ. 34/1995

§ 63. Πτώχευση εκμισθωτή - μισθωτή....................................................... 673

Α. Γενικά

Β. Συνέπειες πτώχευσης εκμισθωτή

Γ. Πτώχευση μισθωτή

 1. Συνέπειες πτώχευσης μισθωτή

 2. Καταγγελία μίσθωσης

 3. Καθυστέρηση μισθώματος

 4. Εκτέλεση εξωστικής απόφασης

§ 64. Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης για εγκατάσταση υπηρεσιών

(άρθ. 41 π.δ. 34/1995)

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις

 1. Εγκατάσταση υπηρεσιών

 2. Πάροδος συμβατικού χρόνου

 3. Πρόθεση και δυνατότητα ιδιόχρησης

Γ. Καταγγελία εκμισθωτή

Δ. Τύπος και αποτελέσματα καταγγελίας

 1. Τύπος καταγγελίας

 2. Αποτελέσματα καταγγελίας

Ε. Δικαιώματα μισθωτή

§ 65. Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από ΟΤΑ για δημιουργία πρασί-

νου κ.λπ. (άρθ. 42 π.δ. 34/1995)

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις

 1. Ακάλυπτος χώρος

 2. Πάροδος συμβατικού χρόνου

 3. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

Γ. Καταγγελία εκμισθωτή

Δ. Αποτελέσματα καταγγελίας

Ε. Δικαιώματα μισθωτή

§ 66. Ανάρτηση πινακίδας από τον μισθωτή.............................................. 687

Α. Παλιές μισθώσεις

Β. Νέες μισθώσεις

§ 67. Θέματα παλαιών εμπορικών μισθώσεων που ρυθμίσθηκαν με τον

ν. 4242/2014

Α. Γενικά

Β. Νέες ρυθμίσεις για τις παλαιές μισθώσεις

 1. Ιδιόχρηση

 2. Ανοικοδόμηση

 3. Άυλη εμπορική αξία

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Μισθώσεις για στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών και Υπηρεσιών NΠΔΔ

§ 68. Νομοθετικό καθεστώς

Α. Μισθώσεις Δημοσίου

 1. Νομοθετικό καθεστώς

 2. Διαγωνισμός

 3. Υπομίσθωση

Β. Υπαγωγή μισθώσεων Δημοσίου στις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (άρθ.

41 § 17 ν. 2648/1998)

 1. Νομοθετική ρύθμιση

 2. Διαχρονικό δίκαιο

 1. Μονομερής παράταση της μίσθωσης από το Δημόσιο (άρθ. 29 § 3 π.δ. 19/19.11.1932).

 2. Έκταση εφαρμογής π.δ. 34/1995

Γ. Μισθώσεις ΝΠΔΔ

 1. Γενικά

 2. Μισθώσεις ΙΚΑ

 3. Μισθώσεις Περιφερειών

 4. Μισθώσεις εκκλησιαστικών ακινήτων

Δ. Εκμισθώσεις ακινήτων Δήμων (άρθ. 192 ν. 3463/2006)

Ε. Μισθώσεις δημόσιων εκπαιδευτηρίων

ΣΤ. Εκμισθώσεις και μισθώσεις Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Ζ. Φύση μισθωτικής σύμβασης

 1. Γενικά

 2. Διοικητική σύμβαση

 3. Ειδικά

Η. Σχέση με τις διατάξεις του π.δ. 34/1995

 1. Επικράτηση διατάξεων π.δ. 34/1995

 2. Δικαίωμα μισθωτή για μείωση μισθώματος

§ 69. Σύναψη μίσθωσης - Τύπος................................................................ 717

Α. Υπογραφή μισθωτηρίου

Β. Έγγραφος τύπος

Γ. Ακυρότητα και θεραπεία της σύμβασης

§ 70. Παράδοση και χρήση του μισθίου από Δημόσιο - ΝΠΔΔ................... 720

Α. Υποχρέωση εκμισθωτή

Β. Δικαιώματα μισθωτή

Γ. Επισκευή του μισθίου

1. Καθεστώς π.δ. 19.11

2. Καθεστώς ν. 3130/2003

 1. Φθορές πέραν της συνήθους χρήσης

Δ. Ελαττώματα μισθίου

Ε. Χρήση και αλλαγή χρήσης του μισθίου

§ 71. Καταβολή μισθώματος..................................................................... 725

Α. Χρόνος καταβολής

1. Καθεστώς π.δ. 19.11

2. Καθεστώς ν. 3130/2003

Β. Χαρτόσημο - Κρατήσεις

Γ. Παραγραφή αξίωσης μισθωμάτων

Δ. Μείωση των μισθωμάτων των μισθώσεων του Δημοσίου κ.λπ

1. Μείωση με τον ν. 4002/2011

2. Μείωση με τον ν. 4081/2012

§ 72. Λήξη της μίσθωσης Δημοσίου κ.λπ................................................... 741

Α. Γενικά

Β. Καταγγελία από τον μισθωτή

1. Καθεστώς π.δ. 19.11.1932 και π.δ. 715/1979

2. Καθεστώς ν. 3130/2003

§ 73. Προσφορά μισθίου με υπερβολικό μίσθωμα (άρθ. 23 ν. 3130/2003)... 744

Α. Προσφορά του μισθίου σε νέα δημοπρασία

Β. Σύνταξη μισθωτηρίου

Γ. Καθορισμός θεμιτού μισθώματος

Δ. Επισκευές του μισθίου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

Δικονομικά θέματα

§ 74. Νέα διαδικασία περιουσιακών διαφορών

Α. Γενικά

 1. Ενοποίηση ειδικών διαδικασιών

 2. Μισθωτικές διαφορές

 3. Εσφαλμένη διαδικασία

 4. Διαμεσολάβηση

Β. Διαφορές παλιάς και νέας μισθωτικής διαδικασίας

Γ. Διατάξεις μικροδιαφορών

§ 75. Αρμοδιότητα - Δικαιοδοσία.............................................................. 756

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

 1. Γενικά

 2. Μισθωτικές διαφορές

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα

 1. Αποκλειστική αρμοδιότητα

 2. Παρέκταση αρμοδιότητας

Γ. Διεθνής δικαιοδοσία

§ 76. Άσκηση αγωγής................................................................................ 763

Α. Τρόπος άσκησης

Β. Διαδρομή προθεσμίας επίδοσης

Γ. Νομιμοποίηση - Έννομο συμφέρον

 1. Γενικά

 2. Νομιμοποίηση

 3. Νομιμοποίηση στη μίσθωση

 4. Πτώχευση

 5. Μεταβίβαση επιδίκου

Δ. Απαγόρευση διαζευκτικής ή επικουρικής εναγωγής

Ε. Άσκηση αγωγής από αντιπρόσωπο

ΣΤ. Νομική βάση αγωγής

Ζ. Χρόνος κτήσης αγωγικού δικαιώματος

Η. Συνέπειες άσκησης της αγωγής

 1. Κατάθεση αγωγής

 2. Επίδοση αγωγής

 3. Παραίτηση

 4. Μεταβολή της βάσης της αγωγής

§ 77. Ανταγωγή........................................................................................ 773

Α. Χρόνος άσκησης

Β. Επικουρική άσκηση

Γ. Δωσιδικία - Εκδίκαση

§ 78. Συζήτηση στο ακροατήριο............................................................... 775

Α. Προτάσεις - Παράσταση με δικηγόρο

Β. Αναβολή συζήτησης

Γ. Παρέμβαση

 1. Κύρια παρέμβαση

 2. Πρόσθετη παρέμβαση

 3. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

 4. Τρόπος άσκησης της παρέμβασης

Δ. Ομοδικία

Ε. Ενστάσεις

 1. Γενικά

 2. Ένσταση επίσχεσης

 3. Ένσταση συμψηφισμού

 4. Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος

 5. Ένσταση εξόφλησης

 6. Αντένσταση

ΣΤ. Αποδείξεις

 1. Γενικά

 2. Ένορκες βεβαιώσεις

 3. Υπεύθυνες δηλώσεις

 4. Έγγραφα ιδιωτικά

 5. Δικονομικές συμβάσεις

Ζ. Ερημοδικία διαδίκου

 1. Ερημοδικία εναγομένου

 2. Ερημοδικία ενάγοντος

 3. Ανακοπή ερημοδικίας

§ 79. Έφεση............................................................................................. 802

Α. Άσκηση έφεσης

Β. Προθεσμία έφεσης

 1. Γενικά

 2. Καταχρηστική προθεσμία

 3. Αναστολή προθεσμίας

Γ. Αρμοδιότητα - Κλήτευση

 1. Αρμοδιότητα

 2. Κλήτευση

Δ. Λόγοι έφεσης - Πρόσθετοι λόγοι - Αντέφεση

 1. Λόγοι έφεσης

 2. Πρόσθετοι λόγοι

 3. Αντέφεση

Ε. Συζήτηση έφεσης - Προτάσεις

 1. Προτάσεις

 2. Ερημοδικία διαδίκου

 3. Συζήτηση - Αποδείξεις

 4. Νέοι ισχυρισμοί και αιτήματα

 5. Εφαρμοστέο δίκαιο από το εφετείο

 6. Παραίτηση από έφεση

§ 80. Αναίρεση......................................................................................... 813

Α. Προθεσμία αναίρεσης

1. Γενικά

2 Καταχρηστική προθεσμία

3. Αναστολή προθεσμίας

Β. Ορισμένο δικογράφου

Γ. Προσβαλλόμενη απόφαση

Δ. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης

Ε. Νομιμοποίηση - Κλήτευση αντιδίκου - Παραίτηση

 1. Ενεργητική νομιμοποίηση

 2. Παθητική νομιμοποίηση

 3. Κλήτευση

 4. Παραίτηση

 5. Ερημοδικία διαδίκου

ΣΤ. Προτάσεις

Ζ. Αναστολή εκτέλεσης

Η. Επαναφορά πραγμάτων

§ 81. Δεδικασμένο................................................................................... 824

Α. Δεδικασμένο απόφασης απόδοσης μισθίου

Β. Δέσμευση τρίτων

§ 82. Αναγκαστική εκτέλεση.................................................................... 825

Α. Προσωρινή εκτέλεση

 1. Υποχρέωση προσωρινής εκτέλεσης

 1. Υποβολή αιτήματος

 2. Προσωρινή εκτέλεση κατά Δημοσίου κ.λπ

 3. Προθεσμία απόδοσης (615 ΚΠολΔ)

Β. Εκτέλεση κατά τρίτων

 1. Εκτέλεση κατά του υπομισθωτή

 2. Εκτέλεση για επανεγκατάσταση

Γ. Συμφωνίες περί την εκτέλεση

Δ. Επιταγή προς εκτέλεση

Ε. Εκτέλεση απόφασης για απόδοση μισθίου

 1. Αποβολή μισθωτή από ακίνητο μίσθιο

 2. Τύχη κινητών που βρίσκονται στο ακίνητο μίσθιο

 3. Παραγραφή αξίωσης μισθωτή για τα κινητά

ΣΤ. Επανειλημμένη εκτέλεση

Ζ. Αναστολή εκτέλεσης - Προσωρινή διαταγή - Επαναφορά πραγμάτων.

 1. Αναστολή άρθ. 912 ΚΠολΔ

 2. Αναστολή από το δικαστήριο του ένδικου μέσου

 3. Προσωρινή διαταγή

 4. Επαναφορά πραγμάτων

Η. Ανακοπή εκτέλεσης

 1. Νέες ρυθμίσεις ν. 4335/2015

 2. Διαδικασία

 3. Νομιμοποίηση

 4. Αίτημα - Περιεχόμενο

 5. Ενστάσεις - Δεδικασμένο

 6. Ανακοπή τρίτου

 7. Αναστολή εκτέλεσης επί ασκήσεως ανακοπής κατά της εκτέλεσης

Θ. Εκτέλεση αποφάσεων κατά Δημοσίου και ΝΠΔΔ

 1. Άσκηση αναίρεσης

 2. Προϋποθέσεις εκτέλεσης

 3. Εκτέλεση εξωστικής απόφασης

 4. Απόδοση μισθίου εκπαιδευτηρίου (άρθ. 51 π.δ. 34/1995)

Ι. Επανεγκατάσταση (617 ΚΠολΔ)

Νομοθετικά κείμενα μισθώσεων..................................................................................... 859

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο διατάξεων νόμων............................................................................................ 933

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η πανδημική διάσταση της νόσου Covid-19 υπήρξε καθοριστική για τη μετάβαση προσώπων και κρατών σε μια νέα, καθολικά ψηφιοποιημένη εποχή, θέτοντας σε υπερσύγχρονη βάση τις...
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...
Γ. Αρχανιωτάκης, Η επαγγελματική μίσθωση, τόμ. 2, 2003
Με την ολοκλήρωση και τη θέση σε κυκλοφορία και του δεύτερου τόμου του όλου έργου, προσφέρεται σε κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου ένα πλήρες, εξολοκλήρου νέο και...