Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Books


Γ. Διαμαντόπουλος/Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς..., Μισθώσεις, 2021
Shopping cart Wishlist

Edition info

Title
Μισθώσεις
Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης
© 2021
Series editor
Director
Authors
Series
ISBN
978-960-648-282-3
Pages
XVI + 282
Price
€ 30.00
In stock

Γ. Διαμαντόπουλος/Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς..., Μισθώσεις, 2021


Γ. Διαμαντόπουλος/Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς..., Μισθώσεις, 2021

Η πανδημική διάσταση της νόσου Covid-19 υπήρξε καθοριστική για τη μετάβαση προσώπων και κρατών σε μια νέα, καθολικά ψηφιοποιημένη εποχή, θέτοντας σε υπερσύγχρονη βάση τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις, τον τρόπο παροχής εργασίας, την εκπαίδευση και κυρίως τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. Όταν ματαιώθηκε, λόγω κορωνοϊού, η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τις 8.5.2020, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έκδοση του διεπιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Ακινήτων, δεν πτοηθήκαμε· αντιθέτως, θέσαμε αυτή τη φορά στο επίκεντρο της επιστημονικής εκδήλωσης την ίδια την επίδραση της πανδημίας στις έννομες σχέσεις.

Έτσι, η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα της Επιθεώρησης Ακινήτων πραγματοποιήθηκε στις 19.2.2021 με θέμα: «Μισθώσεις· ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης» και προϊόν αυτής της εκδήλωσης είναι ο παρόν τόμος. Εκλεκτοί εισηγητές (κατά τη σειρά παρουσίασης), ήτοι η πρωτοδίκης Ηρακλείου Κρήτης και διδάκτορας νομικής κ. Μαρία Περτσελάκη, ο επίκουρος καθηγητής Αστικού Δικαίου στο Α.Π.Θ. κ. Ευριπίδης Ρίζος, ο δικηγόρος Βόλου και διδάκτορας νομικής κ. Νικόλαος Τριανταφύλλου, η πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Καραΐνδρου, ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Κατράς και ο δικηγόρος, αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. και διδάκτορας νομικής κ. Στυλιανός Μαυρίδης, εστιάζουν καταρχήν στην επίδραση της νόσου στο πεδίο των αδικοπραξιών και στη συνέχεια ιδίως στις μισθώσεις, διατρέχοντας πτυχές της προβληματικής σε επίπεδο ουσιαστικού, δικονομικού και δημοσιονομικού δικαίου.

Edition info

Title
Μισθώσεις
Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης
© 2021
Series editor
Director
Authors
Series
ISBN
978-960-648-282-3
Pages
XVI + 282
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Μαρία Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκης

Covid-19: Όψεις προσβολής προσωπικότητας και αδικοπραξίας

Ι. Πρόλογος

ΙΙ. Η μετάδοση του ιού ως προσβολή προσωπικότητας

Α. Οριοθέτηση της προσωπικότητας

Β. Η σχέση της νόσου προς την υγεία και την προσωπικότητα

Γ. Το έννομο αγαθό της δημόσιας υγείας

ΙΙΙ. Αξιώσεις που ανακύπτουν στο πλαίσιο της προσβολής

Α. Η θεμελίωση της αδικοπρακτικής ευθύνης

1. Προϋποθέσεις

α. Παρανομία

β. Υπαιτιότητα

γ. Η έννοια της ζημίας

δ. Η μη περιουσιακή ζημία και τα κριτήριά της

ε. Αιτιώδης σύνδεσμος

Β. Η ιδιόμορφη περίπτωση της ενδονοσοκομειακής λοίμωξης

Γ. Η περίπτωση του κυοφορούμενου

IV. Επίμετρο

Ευριπίδης Α. Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η (ολική ή μερική) απαλλαγή του μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος και η αναπροσαρμογή του μισθώματος λόγω πανδημίας

I. Εισαγωγή

Α. Συνοπτική παράθεση των πρόσφατων ειδικών ρυθμίσεων

Β. Ζητήματα προς εξέταση

ΙΙ. Η γενική νομοθετική κατανομή κινδύνων

ΙΙΙ. Επαγγελματικές μισθώσεις

Α. Αξιολόγηση της αναγκαστικής μείωσης του μισθώματος

Β. Περίοδοι μη αναγκαστικής μείωσης του μισθώματος και ΑΚ 388

1. Όροι εφαρμογής της ΑΚ

2. Συνέπειες εφαρμογής της ΑΚ

Γ. Ενδεχόμενη μελλοντική απαγόρευση λειτουργίας χωρίς νομοθετική πρόβλεψη περί αναγκαστικής μείωσης μισθώματος

IV. Μισθώσεις κατοικιών

Α. Οι περιπτώσεις αναγκαστικής μείωσης μισθωμάτων

Β. Οι λοιπές περιπτώσεις

Νικόλαος Λ. Τριανταφύλλου, Δ.Ν. Δικηγόρος

Δυστροπία του μισθωτή ακινήτου ως προς την καταβολή του μισθώματος. Η επαναδιαπραγμάτευση της έννοιας υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης

§ 1. Εισαγωγή

I. Το μίσθωμα ως κύρια συμβατική υποχρέωση του μισθωτή

II. Η προσήκουσα εκπλήρωση της υποχρέωσης

§ 2. Καθυστέρηση του μισθώματος λόγω δυστροπίας

I. Η έννοια της δυστροπίας

II. Η εύλογη αιτία καθυστέρησης του μισθώματος

III. Η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού covid-19 ως εύλογη αιτία καθυστέρησης του μισθώματος

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Ερμηνεία

§ 3. Δικονομικά

I. Η έννομη προστασία του εκμισθωτή

1. Η αγωγή απόδοσης του μισθίου κατ’ άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ.

2. Η διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου και πληρωμής οφειλόμενων μισθωμάτων

3. Η διαταγή πληρωμής μισθωμάτων

II. Η άμυνα του μισθωτή

III. Βάρος απόδειξης

Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης

Δικονομικό πλαίσιο εκδίκασης των μισθωτικών διαφορών ενόψει των πρόσφατων ρυθμίσεων αντιμετώπισης της πανδημίας

Ι. Εισαγωγικά προλεγόμενα

ΙΙ. Πρώτο κύμα πανδημίας

ΙΙΙ. Επαναλειτουργία των δικαστηρίων από την 1.6.2020 και οίκοθεν επαναφορά υποθέσεων

IV. Δεύτερο κύμα πανδημίας

1. Νομοθέτηση

2. Αναστολή προθεσμιών

3. Πρωτοβάθμια δίκη

Α. Κοινή δήλωση περί μη εξέτασης μαρτύρων

Β. Τύπος κοινής δήλωσης

Γ. Περιεχόμενο κοινής δήλωσης

Δ. Πρώτη συζήτηση και μετ’ απόδειξη συζήτηση

Ε. Πληρεξουσιότητα προς υποβολή κοινής δήλωσης

Στ. Διάδικοι. Υποκειμενικά σύνθετες δίκες

Ζ. Διαδικασία εφόσον υποβληθεί κοινή δήλωση

Η. Διαδικασία αν δεν υποβληθεί κοινή δήλωση

Θ. Συναινετικά αιτήματα αναβολής κατ’ άρθρο 72 ν. 4722/2020

4. Δευτεροβάθμια δίκη

5. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου

6. Δημοσίευση αποφάσεων

7. Αναγκαστική εκτέλεση

V. Επίλογος

Ιωάννης Ν. Κατράς, Δικηγόρος

Άμεση αναγκαστική εκτέλεση και μίσθωση πράγματος

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εκτελεστός τίτλος

ΙΙΙ. Προσωρινή εκτέλεση

IV. Προθεσμία απόδοσης

V. Υποκείμενα αναγκαστικής εκτέλεσης

VI. Συμφωνίες περί την εκτέλεση

VII. Επιταγή προς εκτέλεση

VIII. Αποβολή μισθωτή από ακίνητο μίσθιο

IX. Τύχη κινητών που βρίσκονται στο ακίνητο μίσθιo

X. Παραγραφή αξίωσης μισθωτή για τα κινητά

XI. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης

XII. Αναστολή άμεσης εκτέλεσης επί ασκήσεως ανακοπής κατά της εκτέλεσης

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ

Φορολογία εισοδήματος από μισθώματα ιδίως με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το φορολογικό καθεστώς των μισθώσεων σύμφωνα με το ν. 4172/2013. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και η φορολόγησή του

ΙΙΙ. Οι έκτακτες νομοθετικές αλλαγές στο καθεστώς των μισθώσεων. Η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

ΙV. Η φορολογία εισοδήματος από μισθώματα ιδίως με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων

Α. Εξαίρεση του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε από το συνολικό φορολογηθέν εισόδημα

Β. Εξαίρεση του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε.

Γ. Δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων πριν την έκπτωση

Δ. Μέτρα για την στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων. Νόμος 4772/2021

V. Συμπέρασμα

Παράρτημα

Νομολογιακά δεδομένα με αντικείμενο τις ρυθμίσεις περί μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID

1. ΑΠ 1121/2020

2. ΜΕφΛαρ 407/2020 (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

3. ΜΕφΠατρ 29/2021 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

4. ΜΠρΚοζ 248/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

5. ΜΠρΑθ 6055/2020

6. ΜΠρΘεσ 12084/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών)

7. ΜΠρΛαμ 1/2021 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών)

8. ΕιρΑθ 433/2020 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

9. ΓνμδΕισΑΠ 11/2020

10. ΓνμδΝΣΚ 53/2020: Δυνατότητα ή μη τροποποίησης της σύμβασης σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τη μείωση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών, ενόψει του μειωμένου αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση, λόγω του επιβληθέντος, για την αντιμετώπιση της πανδημίας «COVID 19», μέτρου της διακοπής της εκπαιδευτικής λειτουργίας που διενεργείται με φυσική παρουσία

Βιβλία του Διευθυντή της σειράς Γεώργιου Διαμαντόπουλου

Content type

Categories

Add to cart Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account