Φυσικό Αέριο, 2016


Φυσικό Αέριο, 2016

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τους παρακάτω νόμους:

N. 4342 / 2015 (ΦΕΚ Α’ 143/9.11.2015): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α' 76/9.7.2015): Άρθρο 13. Σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ενεργειακών Επενδύσεων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.ΕΝ.Ε. Α.Ε.)

Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011): (Άρθρα 1-93, 165-177, 195-196 και 199). Όπως τροποποιήθηκε με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης/12/2011 (Α 262) και της 31ης/12/2011 (Α 268), με το Ν. 4038/2012 (Α 14), με το Ν. 4062/2012 (Α 70), με το Ν. 4093/2012 (Α 222), με το Ν 4111/2013 (Α 18), με το Ν. 4254/2014 (Α 85), με το Ν. Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α' 156), με το Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α’ 194),, με το Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α’ 223), με το Ν. 4336/2015 και με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 179)

ΥΑ 174715 / 2015 (ΦΕΚ Β' 1274 / 26.6.2015): Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στον «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Αγ. Θεόδωροι - Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης» καθώς και των εγκαταστάσεων αυτού στις Π.Ε. Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας

ΥΑ οικ. 177979 / 2015 (ΦΕΚ Β’ 1259 / 26.6.2015): Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ για Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Αγ. Θεοδώρων (80/19 bar) στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων της Π. Ενότητας Κορινθίας

ΥΑ 173128 / 2015 (ΦΕΚ Β΄ 1259 / 26.6.2015): Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Μετρητικό / Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Τρικάλων (80/19 bar) στο Δήμο Τρικκαίων της Π. Ενότητας Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΥΑ 173127 / 2015 (ΦΕΚ Β΄ 1259 / 26.6.2015): Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Μετρητικό / Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Καρδίτσας (80/19 bar) στο Δήμο Καρδίτσας της Π. Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΥΑ 172187 / 2015 (ΦΕΚ Β’ 1224 / 23.6.2015): Παράταση της Δ3/Α/οικ.6599/20-06-2012 απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του Προσωρινού Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (ADG-III) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ III Διστόμου για την τροφοδοσία του εργοστασίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περιοχή Παραλίας Αγ. Νικολάου του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντικύρων της Π. Ενότητας Βοιωτίας

ΥΑ 170807 / 2015 (ΦΕΚ Β΄ 909/19.5.2015): Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου ΕΛΠΕ Ελευσίνας (Μάνδρας) / U7420, εντός του διυλιστηρίου ΕΛΠΕ Ελευσίνας στο τμήμα που υπάγεται διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας του Ν. Αττικής

YA 33749 / 2015 (ΦΕΚ Β’ 623 /15.4.2015): Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 115 «Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) (πρατήρια)» της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ B’ 2090/2014)

ΥΑ Φ14/02/173602/533 (ΦΕΚ Β’ 479 / 30.3.2015): Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσεων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες.

ΥΑ 72983/6562/14 (ΦΕΚ Β΄ 88/19.1.2015): Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη.

ΥΑ ΥΠΕΚΑ Φ.14/02/19398/2927 / 2014 (ΦΕΚ Β’ 3071/ 14.11.2014). Όπως τροποποιήθηκε με ΥΑΦ14/02/179498/1238 /2015 (ΦΕΚ Β’ 1753 / 19.8.2015): Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Απόφαση ΡΑΕ 274/2015 (ΦΕΚ Β’ 1916 / 8.9.2015): Έγκριση της Έκθεσης του Διαχειριστή για την υλοποίηση προσωρινών μέτρων κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης (ΕΕ) 312/2014

Απόφαση ΡΑΕ 256/2015 (ΦΕΚ Β' 1728/18.8.2015): Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2016

Απόφαση ΡΑΕ 219/2015 (ΦΕΚ Β’ 1464/14.7.2015): 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2016. 2. Έγκριση του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2016

Απόφαση ΡΑΕ 198/2015 (ΦΕΚ Β’ 1252 / 25.6.2015): Έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015

Κανονισμός (ΕΕ) 703/2015 (ΕΕ L 113/1.5.2015, σ. 13 έως 26): Για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων

Απόφαση της Επιτροπής 2015/715/ΕΕ της 30ής Απριλίου 2015 (L 114 / 9-10, 5.5.2015: Για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

Edition info

Title
Φυσικό Αέριο
Ενημέρωση Α2016
© 2016
Editors
Series
Ηλεκτρονικές ενημερώσεις
ISBN
978-960-568-466-2
Price
€ 40.00
In stock
Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist