Φυσικό Αέριο, 2015


Φυσικό Αέριο, 2015

Για πρώτη φορά κωδικοποίηση και συστηματοποίηση της νομοθεσίας περί Φυσικού Αερίου.

Περιλαμβάνονται:

  • Εθνική νομοθεσία
  • Ενωσιακή νομοθεσία
  • Αναφορές σε Εθνική και Ενωσιακή νομολογία, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις ανεξάρτητων Αρχών

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συστηματοποιείται και κωδικοποιείται η νομοθεσία περί Φυσικού Αερίου. Το παρόν πόνημα συνίσταται στη συλλογή, αποκάθαρση και κωδικοποίηση σε ευσύνοπτο και εύληπτο κείμενο των τυπικών νόμων και κανονιστικών κειμένων που ρυθμίζουν τα θέματα του Φυσικού Αερίου.

Το έργο αποτελείται από μια εύχρηστη βάση δεδομένων, με τους ισχύοντες τυπικούς νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, καθώς και το ενωσιακό δίκαιο της θεματικής ενότητας του Φυσικού Αερίου, σε κωδικοποιημένη μορφή απαλλαγμένη από καταργημένες, συγκρουόμενες και αλληλοεπικαλυπτόμενες διατάξεις. Περιλαμβάνει επίσης σημαντικές και επίκαιρες νομολογιακές αναφορές, καθώς και αναφορές σε γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αποφάσεις ανεξάρτητων διοικητικών Αρχών.

Σημαντική πρόσθετη αξία στο έργο προσδίδει η ενημέρωσή του, ώστε ανά πάσα στιγμή να αποτελεί επικαιροποιημένο ρυθμιστικό οδηγό, σε ένα αντικείμενο που από τη φύση του υπόκειται σε διαρκή εξέλιξη. Η οργάνωση της νομοθετικής ύλης του Φυσικού Αερίου σκοπεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς που εμπλέκονται με το Φυσικό Αέριο, αλλά και τους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και δικηγόρους που ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα.

Συμβατό με Windows Xp, Vista, 7, 8. Έκδοση single user.

Edition info

Title
Φυσικό Αέριο
© 2015
Authors
ISBN
978-960-568-147-0
Price
€ 90.00
In stock
Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist