Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 3η έκδ., 2021


Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 3η έκδ., 2021

Οι τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας με τον πρόσφατο νόμο 4808/2021 κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση, στην οποία λήφθηκαν υπόψη και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με νομοθετήματα μεταγενέστερα της προηγούμενης έκδοσης. Οι ρυθμίσεις του ν. 4808/2021 αφορούν τόσο τις ατομικές όσο και τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις και επιφέρουν αλλαγές σε σημαντικά ζητήματα του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, όπως είναι ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, η τηλεργασία, η οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η απεργία.

Edition info

Title
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα
Οκτώβριος 2021
© 2021
Editor
Series
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-398-1
Pages
XVIII + 800
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Διάγραμμα ύλης

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

I. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας -

Ιδιαίτερα είδη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

1. Σύνταγμα: Βασικές διατάξεις

2. Αστικός Κώδικας

3. Π.Δ. 156/1994: Yποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας

4. Ν. 2639/1998: Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων. Ειδικές μορ­φές απασχόλησης (άρθρο 1)

5. Ν. 4804/2021: Προστασία εργασίας… Ψηφιακές πλατφόρμες (άρθρο 68 επ.)

6. Π.Δ. 81/2003: ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

7. Π.Δ. 164/2004: ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα

8. Ν. 3986/2011: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015… Μετατροπή σύμβασης ορισμένου σε αορίστου χρόνου (άρθρο 40)

9. Ν. 1892/1990: Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Μερική απασχόληση (άρθρα 38, 39)

10. Ν. 4052/2012: … για τη μείωση του δημοσίου χρέους… Επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ Α΄ (άρθρο 113 επ.)

11. Ν. 3846/2010: Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις. Τηλεργασία (άρθρο 67)

12. Ν. 3863/2010: Νέο ασφαλιστικό σύστημα – Μαθητεία (άρθρο 74 § 9)

13. Ν. 4554/2018: Πρακτική άσκηση και μαθητεία (άρθρο 10)

ΙΙ. Απαγορεύσεις διακρίσεων

1. Ν. 3896/2010: εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την οδηγία 2006/54/εκ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις

2. Ν. 4443/2016: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων

3. Ν. 4808/2021: Προστασία εργασίας… Υιοθέτηση μέτρων και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΙΙΙ. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)… Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης (άρθρο 88)

2. Ν. 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις… Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης (άρθρο 27)

3. Ν. 4611/2019: Πρόσβαση εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

ΙV. Μισθός - Προστασία μισθού

1. Β.Δ. 14/20 Σεπτ. 1912: Περί εκτελέσεως του ν. ΔΛ΄ πλη­ρωμής των ημερομισθίων των εργατών και περί των μισθών των υπηρετών και υπαλλήλων

2. Ν. 4694/10-12 Μαΐου 1930: Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων κ.λπ

3. Α.Ν. 690/1945: Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Α.Ν. 28/44 ‘περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων’

4. Ν. 3996/2011: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διαταξεις (άρθρο 28). Ποινικές κυρώσεις

5. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας… Έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενο μισθό (άρθρο 636Α)

6. Ν. 1082/1980: Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

7. Ν. 4172/2013: Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις… Κατώτατος μισθός (άρθρο 103 επ.)

8. Υπουργική απόφαση 4241/127/30.1.2019: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

9. Π.Δ. 1/1990: Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη

10. Π.Δ. 40/2007: Ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

11. Ν. 1836/1989: …Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη (άρθρο 16 επ.)

V. Χρονικά όρια εργασίας - Κυριακή αργία και λοιπές αργίες -

Αδεια αναψυχής

1. Ν. 2269/1920: Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδα

2. Π.Δ. 27 Ιουν./4 Ιουλ. 1932: Περί κωδικοποιήσεως και συμ­πληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων

3. Ν. 4488/2017: Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου… Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (άρθρο 36)

4. Απόφαση Υπουργού Εργασίας αρ. 16182/1983: Περί κηρύξεως εκτελεστής της αρ. 25/1983 αποφάσεως του Δ.Α.Δ.Δ. Αθηνών που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών εργασίας και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας

5. Απόφαση Υπουργού Απασχολήσεως 11770/1984: Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 14.2.1984, Σ.Σ.Ε. Καθορισμός συνολικών γενικών κανόνων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της χώρας και ρύθμιση άλλων θεμάτων - 40ωρο

6. Ν. 2874/2000: Προώθηση απασχόλησης. Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων (άρθρο 4)

7. Ν. 4808/2021: Προστασία εργασίας. Καθιέρωση χρονικού ορίου εργασίας (άρθρο 55)

8. Απόφασις Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 8900 της 12/20 1946: Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέρας

9. Απόφασις Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 18310 της 23 Μαΐου 1946: Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων - Νυχτερινή απασχόληση - Προσαύξηση αποδοχών (άρθρο 5)

10. Απόφασις Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 21091/2990 της 3 Αυγ./4 Σεπτ. 1946: Περί καθορισμού προσθέτου ημερησίας αποζημιώσεως δια τους εκτός έδρας απασχολουμένους μισθωτούς

11. Ν.Δ. 3755/1957: Περί αυξήσεως αναδρομικώς αποδοχών τροποποιήσεως ν. 3239/55 και άλλων διατάξεων εργατικής νομοθεσίας - Προσαύξηση για απασχόληση κατά την Κυριακή και εξαιρέσιμους (άρθρο 2)

12. Ν.Δ. 515/1970: Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών - αμοιβή εργασίας Κυριακή-εορτές

13. Β.Δ. 748/1966: Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας

14. Ν. 4808/2021: Προστασία εργασίας… Αργία (άρθρο 60)

15. Π.Δ. 88/1999: Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ

16. A.Ν. 539/1945: Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών

17. Ν. 4504/1966: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων. Άδεια, επίδομα αδείας (άρθρο 3 παρ. 12, 15, 16)

18. Ν. 4808/2021: Προστασία εργασίας… Άδεια άνευ αποδοχών (Άρθρο 62)

19. Ν. 549/1977: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. Άδεια ανηλίκων… κ.λπ

20. Ν. 3144/2003: Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις… Ετήσια άδεια (άρθρο 6)

21. Ν. 1892/1990: Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις – Διευθέτηση χρόνου εργασίας (Άρθρο 41)

22. Ν. 3846/2010: Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις. Εργασία έκτης ημέρας κατά παράβαση πενθήμερης εργασίας (άρθρο 8)

23. Ν. 1892/1990: Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Πρόσθετες ομάδες εργασίας (άρθρο 40)

VΙ. Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας -

Εργατικά ατυχήματα

1. Ν. 3850/2010: Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

2. Ν. 551/1915: Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών η υπαλλήλων

3. Α.Ν. 1846/1951: Περί κοινωνικών ασφαλίσεων

4. Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/12: Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

5. N. 4611/2019: Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων

VΙI. Προστασία μητρότητας - Εργαζόμενοι με οικογενειακές

υποχρεώσεις - Εργασία ανηλίκων - Απασχόληση αλλοδαπών -

Εργαζόμενοι αποσπασμένοι - Πρόσωπα ειδικών κατηγοριών

1. Ν. 2874/2000: Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις

2. Ν. 3144/2003: Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις

3. Ν. 1483/1984: Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων

4. Π.Δ. 176/1997: Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας και στην εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ

5. Ν. 4808/2021: Προστασία εργασίας – Ενσωμάτωση οδηγίας 2019/1158

6. Ν. 3655/2008: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

7. Ν. 4075/2012: Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις

8. Ν. 3850/2010: Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων… Προστασία ανηλίκων κατά την απασχόληση (άρθρα 50 επ.)

9. Ν. 2643/1998: Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις

10. Ν. 4052/2012: …και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. Μέτρα κατά εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών

11. Π.Δ. 101/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά

12. Π.Δ. 30/2021: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

VIΙΙ. Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Ομαδικές απολύσεις

1. Ν. 3863/2010: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις… Καταγγελία εντός των πρώτων δώδεκα μηνών (άρθρο 74 § 1)

2. Ν. 2112/1920: Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων

3. Β.Δ. της 16/18 Ιουλ. 1920: Περί επεκτάσεως του ν. 2112 και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών

4. Ν. 3144/2003: Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις

5. Ν. 3198/1955: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων

6. Ν. 4808/2021: Προστασία εργασίας. Καταγγελία σύμβασης εργασίας (άρθρα 64, 65, 66)

7. Ν. 4488/2017: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου – Ηλεκτρονική Αναγγελία αποχώρησης μισθωτού (άρθρο 38)

8. Ν. 1387/1983: Έλεγχος Ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις (άρθρα 1-6, 9-10)

ΙΧ. Μεταβίβαση επιχείρησης Ή εκμετάλλευσης

Π.Δ. 178/2002: Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου

Β΄ Μέρος

Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

I. Συνδικαλιστικές ελευθερίες - Απεργία

1. Ν. 1264/1982: Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κι­νήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων

2. Ν. 2224/1994: Ρύθμιση θεμάτων εργασίας - Δημόσιος Διάλογος (άρθρο 3)

3. Ν. 4808/2021: Προστασία εργασίας - Προστασία δικαιώματος εργασίας (άρθρο 93)

4. Ν. 1767/1988: Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας

5. Π.Δ. 240/2006: Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 80/23.3.2002)

6. Π.Δ. 91/2006: Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία

7. Ν. 4052/2012: Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/38/ ΕΚ/6.5

II. Συλλογικές διαπραγματεύσεις

1. Ν. 1876/1990: Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις

2. ΠΥΣ 6/2012: Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

3. Ν. 2738/1999: Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις

4. Α.Ν. 435/1968: Περί του καθορισμού ελαχίστων ορίων μισθών και λοιπών όρων εργασίας κατηγοριών τινών μισθωτών (Με κοινή υπουργική απόφαση)

III. Κανονισμοί εργασίας

1. Ν.Δ. 3789/1957: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

2. Β.Δ. 24 Ιουνίου 1958: Περί καταρτίσεως διαδικασίας υποβολής κυρώσεως ανακοινώσεως και δημοσιότητος κανονισμών εργασίας

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου
Γ. Λεβέντης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές των διατάξεων που αφορούν την ύλη του συλλογικού εργατικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης και ακόμα εντονότερα μετά το έτος...
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου