Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 4 (2022)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 4 (2022)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ι. ΒΕΝΙΕΡΗΣ

H προστασία της πρώτης κατοικίας υπό το ν. 4738/2020:
Συνέχεια του «νόμου Κατσέλη» ή άλλη ρύθμιση;

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Πληρεξούσιοι σύμβουλοι (Proxy Advisors)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. ΡΟΚΑΣ

Όρια της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών
της μειοψηφίας κατ’ εφαρμογή του άρθ. 47 του ν. 4548/2018

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Άκυρη και ανυπόστατη απόφαση ΓΣ, ομαδική ασφάλιση
από τράπεζα για δανειολήπτες, κοινός τραπεζικός λογαριασμός, εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας καταναλωτή, ευθύνη
αερομεταφορέα, μικροπτωχεύσεις, συλλογικό σήμα,
αποζημίωση για παράβαση κανόνων ανταγωνισμού

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΕΕμπΔ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Edition info

Journal
Year
2022
Issue number
4
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Α. Μελέτες

975 Ιάκωβος Βενιέρης, Η προστασία της κύριας κατοικίας υπό το ν. 4738/2020: Συνέχεια του «νόμου Κατσέλη» ή άλλη ρύθμιση;

1003 Γιώργος Θ. Παπαχρήστου, Πληρεξούσιοι Σύμβουλοι (Proxy Advisors). Η παροχή συμβουλών για την άσκηση του διαιώματος ψήφου μεταξύ εταιρικής διακυβέρνησης και σύγκρουσης συμφερόντων

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1045 Ιωάννης Κ. Ρόκας, Όρια της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας κατ' εφαρμογή του άρθ. 47 του ν. 4548/2018

Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

1060 ΑΠ 1514/2021, Εμπορική διαιτησία. Διαφορά από εργολαβική σύμβαση. Έλεγχος διαιτητικής απόφασης μέσω της αγωγής ακυρώσεως κατ’ άρθρο 897 επ. ΚΠολΔ.

II. Εμπορικές Συμβάσεις

1064 ΑΠ 1433/2021, Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Δικαιούμενα να συνάπτουν συμβάσεις leasing πρόσωπα. Μισθωτής αυτοκινήτου ως κάτοχος αυτού. Υπεκμίσθωση μισθωμένου χρηματοδοτικά αυτοκινήτου σε ιδιώτη. Νομικός χαρακτηρισμός σύμβασης. Ενεργητική νομιμοποίηση κατόχου αυτοκινήτου για αποζημίωση σε περίπτωση υλικών ζημιών (παρατ. Της Συντάξεως).

1067 ΑΠ 1407/2022, Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Λύση. Καταγγελία. Αποζημίωση (παρατ. Δ.Β. Κουτσούκης).

III. Εταιρίες

1084 ΑΠ 137/2022, Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησης γενικής συνέλευσης και λήψης αποφάσεων υπό τον κ.ν. 2190/1920. Προϋποθέσεις νόμιμης λήψης απόφασης καθολικής γενικής συνέλευσης. Διάκριση άκυρης και ανυπόστατης απόφασης γενικής συνέλευσης υπό το κ.ν. 2190/1920. Διατυπώσεις δημοσιότητας πρακτικών και αποφάσεων γενικής συνέλευσης (παρατ. Ξένια Κρετσόβαλη).

1091 ΑΠ 1157/2022, Λόγοι λύσης προσωπικών εταιρειών (αρθ. 259 Ν. 4072/2012) – Αρχή της διατήρησης της εμπορικής επιχείρησης – Δικαστική λύση της εταιρείας για σπουδαίο λόγο – Έννοια σπουδαίου λόγου – Δυνατότητα δικαστικού αποκλεισμού εταίρου διμελούς εταιρείας.

1097 ΑΠ 1460/2022, Ικανότητα νομικού προσώπου κατά το δίκαιο της πραγματικής έδρας του (ΑΚ 10). Ικανότητα ναυτιλιακών εταιριών κατά το δίκαιο της καταστατικής έδρας τους. Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα κατόπιν άδειας με βάση ειδική νομοθεσία. Ανάκληση άδειας. Εξομοίωση αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρίας, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε με «εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρία. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αυτοτελής ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου.

IV. Ασφάλιση

1102 ΑΠ 246/2022, Ασφάλιση εταιρίας εκτέλεσης τεχνικών έργων έναντι του κινδύνου αστικής ευθύνης από εργατικό ατύχημα. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης συγγενών θανόντος. Εγκυρότητα συμβατικής ρήτρας απαλλαγής του ασφαλιστή σε περίπτωση βαρείας αμέλειας της ασφαλισμένης.

1109 ΑΠ 1348/2022, Ομαδική ασφάλιση ζωής και υγείας που συνάφθηκε από τράπεζα για τους δανειολήπτες – πελάτες της. Αγωγή κληρονόμων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης με αίτημα την καταβολή του ασφαλίσματος στην τράπεζα. Παραγραφή (παρατ. Ι. Ρόκας).

1115 ΑΠ 361/2022, Σύμβαση διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Διάκριση από τη γνήσια ομαδική ασφάλιση. Έκταση ευθύνης της ασφαλιστικής επιχείρησης (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

1123 ΑΠ 758/2022, Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Πραγματοποίηση του κινδύνου από λόγο που συνδέεται με τη διαφορετική χρήση του οχήματος από αυτήν που καθορίστηκε με το ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας. Παρεμπίπτουσα αγωγή εξ αναγωγής της ασφαλιστικής κατά του οδηγού και του ιδιοκτήτη του οχήματος με αίτημα να υποχρεωθούν να καταβάλουν σε ολόκληρο ό,τι υποχρεωθεί να καταβάλει στον ζημιωθέντα που την ενάγει. Προϋπόθεση ευθύνης του ιδιοκτήτη (παρατ. Ι. Ρόκας).

V. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

1133 ΑΠ 364/2022, Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Συνέπειες ανάληψης της κατάθεσης από έναν συνδικαιούχο. Απόσβεση απαίτησης έναντι της Τράπεζας. Δικαίωμα αναγωγής συνδικαιούχων. Μαχητό τεκμήριο ύπαρξης εσωτερικής σχέσης. Νομιμοποίηση κληρονόμων. Αναγωγικό δικαίωμα εξ αδικοπραξίας. Διδάγματα της κοινής πείρας κατά τον αναιρετικό λόγο του αρ. 1 εδαφ. β΄ του άρθρ. 559 ΚΠολΔ.

1139 ΑΠ 470/2022, Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών. Ανάκληση άδειας σύστασης ΕΠΕΥ. Ευθύνη Συνεγγυητικού Κεφαλαίου. Καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Υποχρέωση σύμφωνης με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου (παρατ. Λάμπρος Παπαϊωάννου).

1145 ΑΠ 1557/2021, ΑΕΠΕΥ υπό εκκαθάριση. Τύχη χρηματοπιστωτικών μέσων. Περιπτώσεις διακράτησης των χρηματοπιστωτικών μέσων. Μη νόμιμη σύσταση ενεχύρου.

1148 ΠΠρΑθ 1451/2022, Παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα χωρίς τήρηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης. Ακυρότητα σύμβασης δανείου. Μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις από πιστωτικό ίδρυμα προς άλλο.

1163 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Ιουνίου

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA κατά KM, παρισταμένης της: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, Υπόθεση C-303/20. Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης. Οδηγία 2008/48/ΕΚ. Κίνδυνος υπερχρέωσης. Υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή. Αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής (παρατ. Χρήστος Σ. Χασάπης).

VI. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο

1183 ΑΠ 282/2022, Το πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης (ΔΣ) των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Η ευθύνη του εκναυλωτή - θαλάσσιου μεταφορέα, ειδικά για ζημία που οφείλεται σε πυρκαγιά.

1187 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ής Οκτωβρίου 2022, BT κατά Laudamotion GmbH, Υπόθεση C‑111/21. Αεροπορικές μεταφορές. Σύμβαση του Μόντρεαλ. Ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση θανάτου ή σωματικού τραυματισμού επιβάτη. Έννοια του σωματικού τραυματισμού. Διαταραχή μετατραυματικού στρες που προκαλείται σε επιβάτη εξαιτίας της εκκένωσης αεροσκάφους λόγω έκτακτης ανάγκης (παρατ. Νικόλαος Ζαπριάνος).

VII. Πτώχευση

1202 ΑΠ 1116/2021, Ειδική εκκαθάριση της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Προϋποθέσεις μεταβολής προσώπου εργοδότη. Κρίσιμα στοιχεία για να υπάρξει μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματος. Δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από σύμβαση ή σχέση εργασίας.

1208 ΕιρΚορ 866/2022, Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου. Πτώχευση ανώνυμης εταιρείας. Μη άσκηση παρέμβασης εντός της τριακονθήμερης προθεσμίας (παρατ. Γεώργιος Χ. Πανίτσας).

1216 ΕιρΧαλκ 571/2022, Πτώχευση μικρού αντικειμένου. Κύρια παρέμβαση του ΕΦΚΑ.

VIII. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

1218 ΠΠρΘεσ 10223/2022, Συλλογικό σήμα. Σήμα φήμης. Σήμα της ΕΕ. Κίνδυνος σύγχυσης στο συλλογικό σήμα. Αθέμιτος ανταγωνισμός (παρατ. Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη).

IX. Ανταγωνισμός

1242 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Νοεμβρίου 2022, AD κ.λπ. κατά PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH, Υπόθεση C-163/21. Ανταγωνισμός. Αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από πρακτική απαγορευόμενη από το άρ. 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινοποίηση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων ή σχετικών κατηγοριών αποδεικτικών στοιχείων βάσει ευλόγως διαθέσιμων στοιχείων για πραγματικά περιστατικά.

1253 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 2022, Υπόθεση C-377/20, Servizio elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, ENEL Energia SpA κατά Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato κ.λπ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ιστορικού παρόχου σε νεοαπελευθερούμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ανταγωνισμός. Δυνητικό αποτέλεσμα αποκλεισμού ανταγωνιστών. Χρήση μέσων διαφορετικών από αυτά που εντάσσονται στο πλαίσιο του «υγιούς ανταγωνισμού». Αντίκτυπος πρακτικής στην ευημερία των καταναλωτών και στη δομή της αγοράς (παρατ. Δημήτρης Παπανάγνου).

1264 Περιλήψεις ομιλιών Εκδήλωσης με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από την ίδρυση του περιοδικού «Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου» (ΕΕμπΔ)

1267 Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1267 Ε. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

II ευρετηρια ετουσ 2022 (τομου οΓ΄)

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist